Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Nadere regels burgerinitiatieven informele zorg gemeente Delfzijl

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels burgerinitiatieven informele zorg gemeente Delfzijl
CiteertitelNadere regels burgerinitiatieven informele zorg gemeente Delfzijl
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Delfzijl/434587/434587_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201901-04-201931-12-2021nieuwe regeling

02-04-2019

gmb-2019-83179

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels burgerinitiatieven informele zorg gemeente Delfzijl

 

Gedachte achter de subsidie.

De nadere regeling heeft Betrekking op het jaar: 2019 en 2020.

Het subsidieplafond per jaar is € 108.600,-

Deze regeling is een uitwerking van het kadernotavoorstel "Verder bouwen aan het sociaal domein" onderdeel " Verder investeren in burgerinitiatieven" zoals vastgesteld in de begrotingsvergadering van de raad op 8 november 2018.

In de kadernota staat: "We willen 1 budget beschikbaar stellen waaruit wijken en dorpen een aanvraag kunnen doen op het gebied van transformatie. Het gaat hier om inzet op het gebied van Wmo en participatie en het gebied tussen formele en informele zorg. Met behulp van dit budget kunnen dorpen en wijken een aanvraag indienen waardoor inwoners langer thuis kunnen blijven wonen, voor elkaar zorgen en sociale contacten kunnen blijven aangaan. Het inzetten op dit soort initiatieven kan zorgen voor het uitstellen van een zorg- en ondersteuningsaanvraag in de Wmo en versterkt de leefbaarheid van wijken en dorpen. Bij de aanvragen ten laste van dit budget gaan wij uit van groepen/gemeenschappen die iets voor de eigen buurt en dorp opzetten. Het gaat niet om 1 op 1 hulpverlening."

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;

overwegende dat in de "Algemene Subsidieverordening Gemeente Delfzijl" de wettelijke grondslag voor de subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

dat zij op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Delfzijl bevoegd zijn nadere regels te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden beschreven;

besluiten vast te stellen de volgende: Nadere regels burgerinitiatieven informele zorg gemeente Delfzijl.

 

 

 

Artikel 1: Begripsomschrijving.

Burgerinitiatief (of bewonersinitiatief): een (reeks) niet-commerciële activiteit(en) georganiseerd en/of uitgevoerd door een groep inwoners en die bijdraagt aan informele zorg in de gemeente Delfzijl en daarmee zorgt dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen in het eigen dorp of wijk;

Groep inwoners: twee of meer georganiseerde personen woonachtig in de gemeente Delfzijl.

Informele zorg: zorg die geleverd wordt door vrijwilligers of een door het bewonersinitiatief ingehuurde beroepskracht. Het gaat hierbij om activiteiten in aanvulling op formele zorg die door beroepskrachten zoals verpleegkundigen, huishoudelijke hulp en activiteitenbegeleiders geleverd wordt. In het geval van een ingehuurde kracht, wordt deze wel aangestuurd door het bewonersinitiatief.

Activiteit: samenkomen van een groep inwoners zodat de sociale cohesie verbetert dan wel versterkt met als resultaat dat mensen langer in de eigen omgeving kunnen wonen en/of eenzaamheid te voorkomen.

Geografische reikwijdte: de subsidieaanvraag is gericht op projecten/activiteiten binnen de gemeente Delfzijl.

Doel: de subsidie aanvraag is gericht op projecten/activiteiten voor de leeftijdsgroep 18+ en die gericht zijn op duurzame innovatie van ondersteuning, die betrekking heeft op het goedkoper maken van zorg en ondersteuning zonder op kwaliteit in te leveren.

 

Artikel 2: Subsidievoorwaarden.

Plannen die voor subsidie in aanmerking komen:

 • zijn gericht op concrete activiteiten waardoor mensen geholpen worden die zonder het project naar een professioneel instelling zouden moeten; en/of

 • zorgen ervoor dat mensen met beperkingen weer mee kunnen doen in de buurt en zich daar thuis voelen; en/of

 • zijn plannen waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde dorp en/of wijk;

 • de aanvraag dient vergezeld te zijn van een inhoudelijk plan, waarin aangegeven wordt voor welk bewonersinitiatief de gevraagde middelen worden aangewend, en een begroting;

 • In de begroting wordt ook aangegeven welke inkomsten er zijn naast de subsidie van de gemeente;

 • De aanvrager dient aannemelijk te maken dat er sprake is van voldoende maatschappelijk draagvlak (men moet in grote mate achter het plan of idee staan) in de eigen buurt, dorp of wijk en dat door het bewonersinitiatief de inwoners van het eigen dorp/wijk langer in de eigen omgeving kunnen blijven wonen.

 

Artikel 3: Doelgroep.

De aanvrager is een groep inwoners.

 

Artikel 4: Verdeling van het subsidieplafond.

 • 1.

  De verdeelsleutel per dorp en wijk is gebaseerd op basis van het aantal 75+-ers per dorp en wijk op peildatum mei 2018. De verdeelsleutel staat beschreven in bijlage 1 en is onlosmakelijk met deze nadere regels verbonden. De verdeelsleutel wordt niet herzien of geïndexeerd.

 • 2.

  Het bedrag in de verdeelsleutel is het maximale bedrag per dorp/wijk per jaar.

 • 3.

  Aanvragen worden voor 1 november van het lopende kalenderjaar ingediend.

 • 4.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 5.

  Bij aanvragen van bewonersinitiatieven gaan niet georganiseerde bewoners voor aanvragen van een rechtspersoon. Als er sprake is van een situatie waarbij meerdere subsidie aanvragen op het zelfde tijdstip binnenkomen, waarbij er zo nodig door middel van loting wordt besloten aan welke subsidie aanvraag tegemoet wordt gekomen.

 • 6.

  Lid 5 is alleen van toepassing wanneer het subsidieplafond bijna is bereikt en wanneer door een van deze aanvragen het subsidieplafond zou overschrijden.

 • 7.

  In afwijking van het bepaalde in lid 2 wordt het op 1 november van het lopende jaar resterende deel van het subsidieplafond naar rato verdeeld over de tot die datum ingediende aanvragen, voor zover deze aanvragen geheel of gedeeltelijk zijn afgewezen vanwege het overschrijden van de verdeelsleutel.

 • 8.

  Indien na toepassing van het bepaalde in lid 7 het subsidieplafond nog niet is bereikt, kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend. Hierbij is het bepaalde in de leden 4, 5 en 6 van toepassing.

 • 9.

  Ingediende projecten starten maximaal zes weken na ontvangst van de beschikking.

 

Artikel 5: Weigeringsgronden.

 • 1.

  De subsidie kan niet worden aangevraagd om de OZB te voldoen van een ruimte.

 • 2.

  De activiteit heeft een besloten karakter.

 

Artikel 6: Reservevorming en verrekening.

 • 1.

  De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld overeenkomstig de subsidieverlening met dien verstande dat voor zover de subsidie niet geheel gebruikt is voor de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, het bedrag van de niet gebruikte subsidie gereserveerd mag worden tot maximaal 15% van het maximale bedrag, waarvoor subsidie is verleend. Indien daarna nog een restbedrag van de niet gebruikte subsidie overblijft, wordt de subsidie dienovereenkomstig lager vastgesteld. In de situatie dat sprake is van meerdere subsidiegevers wordt het bedrag dat geacht wordt niet te zijn gebruikt door ons college bepaald op basis van een toerekening van de niet benodigde middelen aan de verschillende subsidiegevers naar rato van het door ieder verstrekte subsidiebedrag.

 • 2.

  Indien sprake is van een onverschuldigd betaald subsidiebedrag wordt dit teruggevorderd.

 

Artikel 7: Hardheidsclausule.

Het college kan in bijzondere gevallen beargumenteerd afwijken van bovenstaande bepalingen.

 

Artikel 8: Slotbepalingen.

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 april 2019 en eindigt van rechtswege op 31 december 2020.

 • 2.

  De regeling wordt nader aangehaald als: Nadere regels burgerinitiatieven informele zorg gemeente Delfzijl.

 

 

 

wijk

naam

aantal 75 jaar en ouder

totaal aantal inwoners

percentage 75 jaar en ouder

40 euro per 75+er

1

Centrum

206

812

25,37%

8240

2

Over de Gracht (voormalig Oud West)

89

1061

8,39%

3560

3

Scheepvaartbuurt (voormalig West I)

449

1336

33,61%

17960

4

Steenbakkersbuurt (voormalig West II)

114

1007

11,32%

4560

5

Tuikwerderrak

29

131

22,14%

1160

6

Doklanden

52

588

8,84%

2080

7

Farmsum

115

1089

10,56%

4600

8

Oosterveld

34

455

7,47%

1360

9

Koveltemp

11

60

18,33%

440

10

Vliethoven

62

320

19,38%

2480

11

Vogelbuurt (voormalig Tuikwerd III)

34

1205

2,82%

1360

12

Tuikwerd (voormalig Tuikwerd I)

15

639

2,35%

600

13

Oogstbuurt (voormalig Tuikwerd II)

5

343

1,46%

200

14

Rietkampen

17

255

6,67%

680

15

Kruidenoever

5

216

2,31%

200

16

Eelwerd

2

2

100,00%

80

17

Sikkel

0

4

0,00%

0

18

Fivelmonde (voormalig Fivelzigt II)

22

833

2,64%

880

19

Fivelzigt (voormalig Fivelzigt I)

44

361

12,19%

1760

20

Dethmerseiland

27

347

7,78%

1080

21

Bosplan Tuikwerderrak

0

0

0,00%

0

22

Kwelderland

48

327

14,68%

1920

23

Vestingbuurt

61

194

31,44%

2440

24

Landenbuurt

36

245

14,69%

1440

25

Zandplatenbuurt

143

1896

7,54%

5720

26

Bornholm

314

2490

12,61%

12560

27

Uitwierde

3

57

5,26%

120

28

Biessum

9

49

18,37%

360

29

Weiwerd

0

0

0,00%

0

30

Heveskes

0

0

0,00%

0

31

Oosterhorn

0

2

0,00%

0

32

Meedhuizen

28

454

6,17%

1120

33

Holwierde

61

940

6,49%

2440

34

Krewerd

5

82

6,10%

200

35

Godlinze

19

265

7,17%

760

36

Losdorp

8

161

4,97%

320

37

Bierum

37

587

6,30%

1480

38

Spijk

72

1182

6,09%

2880

39

Buitengebied Noord

33

486

6,79%

1320

40

Borgsweer

20

120

16,67%

800

41

Termunterzijl

24

326

7,36%

960

42

Termunten

26

325

8,00%

1040

43

Woldendorp

58

873

6,64%

2320

44

Wagenborgen

129

1712

7,54%

5160

45

Buitengebied Zuid

20

387

5,17%

800

46

Polarisbuurt

145

471

30,79%

5800

47

Schrijversbuurt

84

175

48,00%

3360

 

Totaal

2715

24870

10,92%

108600

 

Aldus besloten door het college van burgemeesters en wethouders op 2 april 2019.

Gerard Beukema,

burgemeester

Peter Leeuw,

Secretaris