Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Nadere regels subsidie voor bewonersinitiatieven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie voor bewonersinitiatieven
Citeertitelsubsidieregels bewoners aan zet gemeente Delfzijl
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-07-201901-01-2021nieuwe regeling

23-07-2019

gmb-2019-188684

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie voor bewonersinitiatieven

 

Gedachte achter de subsidie.

Met deze nadere regels voor bewonersinitiatieven wordt rechtmatig uitvoering gegeven aan de beschikbare middelen voor de dorpen en wijken in de gemeente Delfzijl, vallende onder de afdeling Publiekszaken (budget bewonersinitiatieven).

Intitulé

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;

 

overwegende dat in de "Algemene Subsidieverordening Delfzijl 2017" de wettelijke grondslag voor de subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

 

dat zij op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Delfzijl 2017 bevoegd zijn nadere regels te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden beschreven;

 

besluiten vast te stellen de volgende:

 

nadere regels subsidie voor Bewonersinitiatieven Delfzijl 2019 en 2020 verder te noemen subsidieregels Bewoners Aan Zet gemeente Delfzijl

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Bewonersinitiatief (burger- of maatschappelijk initiatief): een niet-commerciële activiteit of evenement georganiseerd en/of uitgevoerd door een groep inwoners en die ten goede komt aan de leefbaarheid en/of bijdraagt aan informele zorg;

 • b.

  Groep inwoners: twee of meer personen woonachtig in de gemeente Delfzijl. Hieronder wordt ook verstaan een maatschappelijke vereniging of stichting die statutair gevestigd is in de gemeente Delfzijl;

 • c.

  Leefbaarheid: het totaal van de omgevingscondities, zoals de kwaliteit van de woningvoorraad, de publieke ruimte, veiligheid, sociale samenhang, het voorzieningenniveau en de samenstelling van de bevolking, die de geschiktheid van het wonen, leven en werken versterken;

 • d.

  Activiteit: samenkomen van een groep inwoners met als doel de sociale samenhang te verbeteren dan wel te versterken;

 • e.

  Evenement: een gebeurtenis waarbij muziek, kunst, cultuur, sport, religie, wetenschap of een combinatie van deze centraal staat. Een evenement is toegankelijk voor iedereen

 

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Ter uitvoering van een bewonersinitiatief kan een subsidie op grond van deze regeling gedurende de looptijd van deze regeling slechts één keer worden verstrekt.

 • 2.

  Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover dit in overeenstemming is met beleid dat in nota's of programma's door de raad of het college is vastgelegd.

 

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een groep inwoners.

 • 2.

  Bij een aanvraag van subsidie aan een groep inwoners kan het college de aanvrager adviseren hoe tot een rechtmatige toekenning van subsidie kan worden overgegaan.

 

Artikel 4 Voorwaarden aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag moet worden ingediend door een groep bewoners.

 • 2.

  De aanvrager dient aan te tonen of aannemelijk te maken dat er sprake is van voldoende maatschappelijk draagvlak (men moet in grote mate achter het plan of idee staan) in de eigen buurt, dorp of wijk en dat het bewonersinitiatief de betrokkenheid van de bewoners bij de eigen buurt, dorp of wijk vergroot.

 • 3.

  In de aanvraag dient te worden aangegeven dat het initiatief ten goede komt aan de handhaving of versterking van de leefbaarheid.

 • 4.

  De aanvraag dient vergezeld te zijn van een inhoudelijk plan, waarin aangegeven wordt voor welk bewonersinitiatief de gevraagde middelen worden aangewend, en een begroting van de kosten en de andere inkomsten.

 

Artikel 5 Berekening van de subsidie

 • 1.

  Bij een activiteit bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 25% van de begroting met een maximum van € 3.500 per dorp of wijk.

 • 2.

  Bij een evenement bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 25% van de begroting met een maximum van € 3.500 per dorp of wijk.

 

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 2.

  Bij aanvragen van bewonersinitiatieven gaan niet georganiseerde bewoners voor aanvragen van een rechtspersoon. Als meerdere subsidieaanvragen op hetzelfde tijdstip binnenkomen, wordt er zo nodig door middel van loting besloten aan welke subsidieaanvraag tegemoet wordt gekomen.

 • 3.

  Lid 2 is alleen van toepassing wanneer het subsidieplafond bijna is bereikt en wanneer door het tegemoet komen aan een van deze aanvragen het subsidieplafond zou worden overschreden.

 

Artikel 7 Reservevorming en verrekening

 • 1.

  Voor zover de subsidie niet geheel gebruikt is voor de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, mag het bedrag van de niet gebruikte subsidie gereserveerd worden tot maximaal 15% van het maximale bedrag, waarvoor subsidie is verleend. Indien daarna nog een restbedrag van de niet gebruikte subsidie overblijft, wordt de subsidie dienovereenkomstig lager vastgesteld. Het bedrag, dat geacht wordt niet te zijn gebruikt, wordt bepaald op basis van een toerekening van de niet benodigde middelen aan de verschillende subsidiegevers naar rato van het door ieder verstrekte subsidiebedrag.

 • 2.

  Indien sprake is van een onverschuldigd betaald subsidiebedrag wordt dit teruggevorderd.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

Indien sprake is van een bijzondere of schrijnende situatie kan worden afgeweken van de voorwaarden van deze regeling.

 

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  De nadere regels subsidie voor bewonersinitiatieven, vastgesteld op 11 juli 2017, worden ingetrokken. Subsidies, die zijn verleend op grond van die regels, blijven van kracht.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt en vervalt op 1 januari 2021.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: subsidieregels bewoners aan zet gemeente Delfzijl.

 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl op 23 juli 2019

Gerard Beukema

(burgemeester)

Peter Leeuw

(secretaris)