Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Verordening op de heffing en inning van marktgelden in de gemeente Delfzijl 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en inning van marktgelden in de gemeente Delfzijl 2020
CiteertitelVerordening Marktgelden 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

28-11-2019

gmb-2019-311027

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en inning van marktgelden in de gemeente Delfzijl 2020

Nummer 6e

 

De raad der gemeente Delfzijl;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2019;

 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en inning van marktgelden in de gemeente Delfzijl 2020.

 

 

 

Artikel 1 Voorwerp der belasting

 • 1.

  Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor:

  • a.

   het innemen van een standplaats dan wel het uitstallen van koopwaar op een markt;

  • b.

   het gebruikmaken van de door of vanwege gemeentewege aangelegde marktverlichting;

  • c.

   het gebruikmaken van de door of vanwege gemeentewege verstrekte kraam of tafel.

 • 2.

  Onder markt dient te worden verstaan die pleinen, straten en wegen, welke daartoe voor het houden van een warenmarkt door burgemeester en wethouders zijn aangewezen.

 

Artikel 2 Marktgeldplicht

 • 1.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 1, onder a, wordt geheven van degene die een standplaats inneemt.

 • 2.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 1, onder b. en c. wordt geheven van degene die van de betreffende voorziening gebruik maakt.

 

Artikel 3 Grondslag van de heffing

 • 1.

  De grondslag waarnaar het recht als bedoeld in artikel 1, onder a en b wordt geheven is het langs de grond gemeten aantal strekkende meters frontbreedte.

 • 2.

  Als frontbreedte dienen te worden gemeten die zijden waar het publiek toegang heeft en alwaar goederen zijn uitgestald.

 • 3.

  Bij het bepalen van een aantal strekkende meters frontbreedte wordt een gedeelte van een strekkende meter voor een hele meter gerekend.

 

Artikel 4 Tarief

Het in artikel 1 bedoelde recht bedraagt:

 • a.

  voor elke kraam, wagen of tafel of voor een andere stellage van welke aard ook ter uitstalling van koopwaren of voor de uitstalling van koopwaren op de grond, per ingenomen strekkende meter frontbreedte:

 • 1.

  voor de vaste standplaatshouders € 1,15;

 • 2.

  voor de niet-vaste standplaatshouders € 1,45;

  • a.

   het recht genoemd onder a. wordt verhoogd met € 2,46 per standplaats. Deze gelden zullen uitsluitend worden aangewend voor reclamedoeleinden, de Delfzijlse weekmarkt ten goede komend. De aanwending en het beheer geschiedt volgens door burgemeester en wethouders nader te stellen regelen;

  • b.

   voor het gebruikmaken van de door of vanwege gemeentewege aangelegde marktverlichting:

 • 1.

  voor de vaste standplaatshouders € 0,26 per strekkende meter standplaats;

 • 2.

  voor de niet-vaste standplaatshouders, per keer, dat van de aansluiting gebruik wordt gemaakt € 0,46 per meter standplaats;

  • a.

   voor het gebruik van een kraam of tafel, door of vanwege de gemeente verstrekt € 1,81 per strekkende meter kraam of tafel;

  • b.

   in afwijking van het gestelde onder letter a. voor de niet-vaste standplaatshouders, op de zogenaamde voorjaarsmarkt en najaarsmarkt, voor elke kraam, wagen, tafel of voor een andere stellage van welke aard ook ter uitstalling van koopwaren of voor de uitstalling van koopwaren op de grond, per ingenomen strekkende meter frontbreedte € 2,88, alsmede een vast bedrag van € 7,49.

 

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen het model van de in het eerste lid bedoelde nota vast.

 

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het in artikel 4, onder a., b., c., d. en e. bedoelde marktgeld moet worden voldaan voordat de standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  Voor toegewezen vaste standplaatsen op de weekmarkt zijn de in artikel 4, onder a., b., c. en d. vermelde tarieven telkens voor één kwartaal bij vooruitbetaling verschuldigd.

 

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding, citeerartikel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing van marktgelden in de gemeente Delfzijl" van 29 november 2018 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de rechten die zich voordien hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Marktgelden 2020.

 

 

Delfzijl, 28 november 2019

De raad voornoemd,

voorzitter.

(G. Beukema)

griffier.

(O. Rijkens)