Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer
CiteertitelOrganisatieverordening brandweer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening betreffende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke brandweer van 28-03-1985.

Bron bekendmaking onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Brandweerwet 1985, art. 1, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-198901-03-198701-01-2014nieuwe regeling

26-01-1989

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer

De raad der gemeente Delfzijl;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 januari 1989;

gelet op artikel 1, tweede lid, van de Brandweerwet 1985;

besluit vast te stellen de:

 

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer

Artikel 1 Plaats en taak

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken over een gemeentelijke brandweer ter uitvoering van de taken, die voortvloeien uit de aan hen ingevolge artikel 1, vierde lid, van de Brandweerwet 1985 opgedragen zorg voor:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

  • b.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.

 • 2.

  Tot de taak van de brandweer behoort tevens de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen andere werkzaamheden, dan die bedoeld in de leden 1 en 2, aanwijzen die de brandweer verricht. Van elke aanwijzing als hier bedoeld doen burgemeester en wethouders mededeling aan de gemeenteraad.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders dragen bij de uitvoering van deze verordening en overige regelingen, met betrekking tot de in het eerste en tweede lid genoemde taken van de gemeentelijke brandweer, zorg voor de goede coördinatie met de gemeenschappelijke regeling voor de regionale brandweer waar de gemeente aan deelneemt.

Artikel 2 Personeel
 • 1.

  Het personeel van de gemeentelijke brandweer bestaat uit:

  • -

   een commandant;

  • -

   een plaatsvervangend commandant;

  en tenminste uit:

  • -

   4 brandmeesters en onderbrandmeesters;

  • -

   36 brandwachten.

 • 2.

  Het personeel, bedoeld in lid 1, kan zijn samengesteld uit:

  • a.

   personeel dat, na vrijwillige beschikbaarstelling, is aangesteld om anders dan bij wijze van beroep werkzaamheden bij de brandweer te verrichten;

  • b.

   personeel dat is aangesteld om bij wijze van beroep werkzaamheden bij de brandweer te verrichten;

  • c.

   personeel dat is aangewezen om op grond van de voor hen geldende rechtspositieregeling van de gemeente mede werkzaamheden bij de brandweer te verrichten.

 • 3.

  Indienstneming van het personeel, als bedoeld in lid 2, onder a. geschiedt uitsluitend krachtens een aanstelling als ambtenaar, zulks met inachtneming van de bepalingen van de voor dit personeel bij verordening vast te stellen rechtspositieregeling.

Artikel 3 Opleiding en oefening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de opleiding en oefening van het brandweerpersoneel, die voor zijn vakuitoefening noodzakelijk zijn.

Artikel 4 Materieel
 • 1.

  Het brandweermaterieel der gemeente bestaat tenminste uit:

  • -

   2 lagedruk bluseenheden

  • -

   1 poederaanhanger met 20 kg blusstof

  • -

   1 autoladder

  • -

   1 hulpverleningsauto.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen de plaats waar en de wijze waarop het materieel en de overige goederen van de brandweer worden ondergebracht.

Artikel 5 Bluswatervoorziening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor zo danige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 6 Melding en alarmering

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een alarmering en een zodanige bezetting ervan dat te allen tijde een melding aan de brandweer en een doeltreffende alarmering van het brandweerpersoneel gewaarborgd zijn.

Artikel 7 Instructies

De commandant heeft de algemene leiding en het bevel over de brandweer, overeenkomstig de voor hem door burgemeester en wethouders vastgestelde instructies.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als organisatieverordening brandweer.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 februari 1989 en werkt terug tot en met 1 maart 1987.

 • 3.

  Op de in het tweede lid genoemde datum vervalt de verordening betreffende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke brandweer, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 maart 1985, zoals deze sedertdien is gewijzigd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Delfzijl dd. 26 januari 1989.

 

De raad voornoemd,

 

voorzitter.

(E. Haaksman)

 

secretaris.

(J. Scheltens)