Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Destructieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening
CiteertitelDestructieverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Destructieverordening van 11-04-1958.

Datum inwerkingtreding bij benadering bepaald. Bron bekendmaking onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-199501-01-2008nieuwe regeling

28-09-1995

Eemsbode, 04-10-1995

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening

De raad van de gemeente Delfzijl;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 1995;

gelet op het bepaalde in artikel 17 van de Destructiewet (wet van 1 december 1994, Stb. 783 en 784 van 10 november 1994);

besluit vast te stellen de volgende:

 

Destructieverordening

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Destructiewet (Stb. 783 en 784 van 10 november 1994);

 • b.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijk afval.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbij gelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Destructieverordening.

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang de achtste dag na bekendmaking.

 • 3.

  De Destructieverordening van 11 april 1958, nadien gewijzigd, vervalt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Delfzijl van 28 september 1995.

 

De raad voornoemd,

 

voorzitter.

(E. Haaksman)

 

secretaris.                               

(J. Scheltens)