Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

beleidsregel Wet BIBOB gemeenten Appingedam en Delfzijl

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingbeleidsregel Wet BIBOB gemeenten Appingedam en Delfzijl
Citeertitelbeleidsregel Wet BIBOB gemeenten Appingedam en Delfzijl
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBIBOB-beleidsregel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidslijn BIBOB van 5 december 2006. Deze regeling is ook vastgesteld door de burgemeester van Delfzijl. Deze regeling is ook vastgesteld door het college en de burgemeester van de gemeente Appingedam. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet BIBOB, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010nieuwe regeling

06-04-2010

Eemsbode, 29-09-2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

beleidsregel Wet BIBOB gemeenten Appingedam en Delfzijl

 

 

Beleidsregel Wet BIBOB gemeenten Appingedam en Delfzijl

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeenten Delfzijl en Appingedam hebben op grond van artikel 3 van de Wet BIBOB de bevoegdheid om vergunningen te weigeren respectievelijk in te trekken indien ernstig gevaar bestaat dat daarmee strafbare feiten zullen worden gepleegd of uit strafbare feiten verkregen voordelen zullen worden benut. In deze beleidsregel maken zij bekend in welke gevallen en hoe zij van die bevoegdheid gebruik zullen maken.

 

De onderliggende nota “BIBOB-beleidslijn gemeenten Appingedam en Delfzijl” en in het bijzonder de daarin opgenomen voorstellen maken deel uit van deze beleidsregel.

 

De Wet BIBOB

'BIBOB' staat voor: Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Bedoeling van de wet is om overheden in hun rol van vergunningverlener, subsidiegever en/of opdrachtgever in staat te stellen een bijdrage te leveren in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, in het bijzonder tegen infiltratie van de onderwereld in de bovenwereld, in het gebied en op de beleidsterreinen waarvoor zij mede verantwoordelijk zijn.

 

Vergunningen mogen worden geweigerd of ingetrokken als ter verkrijging daarvan een strafbaar feit is gepleegd, bijvoorbeeld omkoping of valsheid in geschrifte. Vergunningen mogen daarnaast worden geweigerd of ingetrokken als ernstig gevaar bestaat dat zij zullen worden gebruikt om:

 • a)

  strafbare feiten te plegen of;

 • b)

  uit strafbare feiten verkregen voordelen te benutten.

 

Als sprake is van mindere mate van dergelijk gevaar mogen er extra voorschriften, gericht op beperking van dat gevaar, aan de vergunning worden verbonden.

 

Ter vaststelling van de mate van gevaar kan het bestuursorgaan zich laten bijstaan door Bureau BIBOB. Dit bureau is een onderdeel van het Ministerie van Justitie. Desgevraagd doet Bureau BIBOB onderzoek naar de handel en wandel van aanvragers van vergunningen en houders van reeds verleende vergunningen. Het bureau heeft hierbij toegang tot databanken die gewoonlijk voor gemeenten gesloten blijven. Het bureau stelt op basis van zijn bevindingen een onderzoeksrapport op en formuleert daarin een conclusie over de te verwachten mate van gevaar.

 

Reikwijdte

Het college respectievelijk de burgemeester zullen van hun BIBOB-bevoegdheden gebruikmaken bij de verlening en handhaving van de navolgende vergunningen:

 • ·

  de vergunning uit artikel 3 van de Drank- en Horecawet (horecavergunning), voor zover het betreft de commerciële horeca;

 • ·

  de exploitatievergunning uit de APV, voor zover het betreft een seksinrichting of escortbedrijf;

 • ·

  de exploitatievergunning uit de APV, voor zover het betreft een speelautomatenhal in de gemeente Delfzijl;

 • ·

  het verlof tot schenken van niet alcoholhoudende dranken uit de Drank- en horecaverordening, voor zover het betreft een coffeeshop in de gemeente Delfzijl.

 

De doelstelling van het college respectievelijk de burgemeester met deze toepassing van de Wet BIBOB is om personen en organisaties die in relatie staan tot de georganiseerde misdaad de voet dwars zetten bij pogingen actief te worden respectievelijk belangen te verwerven in de plaatselijke economie. Een nevendoelstelling van het college en de burgemeester is een en ander tegen zo gering mogelijke extra kosten voor burgers en bestuur te realiseren.

 

Aanvragen om een horecavergunning zullen worden getoetst aan het gevaarcriterium uit de Wet BIBOB. Indien sprake lijkt van ernstig gevaar dat de vergunning zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of uit strafbare feiten verkregen voordelen te benutten, zullen wij de vergunning weigeren. Als sprake lijkt van mindere mate van gevaar, dan ernstig, zullen wij aan de te verlenen vergunning extra, gevaarbeperkende voorwaarden verbinden.

 

Van de bevoegdheid om aanvragen om exploitatievergunning voor een prostitutiebedrijf, escortbedrijf of speelautomatenhal aan het gevaarcriterium uit de Wet BIBOB te toetsen en die vergunning afhankelijk van de uitkomst daarvan te weigeren of van extra voorschriften te voorzien, zal de burgemeester in alle gevallen gebruik maken.

Van de bevoegdheid om aanvragen voor een alcoholvrij verlof aan het gevaarcriterium uit de Wet BIBOB te toetsen en het verlof afhankelijk van de uitkomst daarvan te weigeren of daar extra voorschriften aan te verbinden, zal de burgemeester voortaan steeds en in alle gevallen gebruik maken.

 

Van onze bevoegdheid om reeds verleende vergunningen c.q. verleende alcoholvrije verloven in te trekken, dan wel daar extra voorwaarden aan te verbinden, zullen wij slechts op indicatie gebruik maken. Dat wil zeggen wanneer aanwijzingen bestaan dat sprake is van het gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB.

 

Ten behoeve van de beoordeling van het gevaar dat de vergunning zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of uit strafbare feiten verkregen voordelen te benutten, zullen van aanvragers extra gegevens worden gevraagd. In ieder geval zullen de volgende gegevens worden gevraagd:

 • ·

  de NAW-gegevens en het burgerservicenummer van de aanvrager (inclusief statutaire naam van de aanvrager, statutaire vestigingsplaats en feitelijke vestigingsplaats);

 • ·

  de NAW-gegevens van de persoon die het aanvraagformulier namens de aanvrager invult;

 • ·

  het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • ·

  de rechtsvorm van de aanvrager;

 • ·

  de handelsna(a)m(en) waarvan de aanvrager gebruik maakt of heeft gemaakt;

 • ·

  de vraag wie leiding geeft of geven aan de aanvrager respectievelijk leiding heeft of hebben gegeven (rechtspersonen en/of natuurlijke personen);

 • ·

  de vraag wie zeggenschap heeft of hebben over de aanvrager respectievelijk zeggenschap heeft of hebben gehad (rechtspersonen en/of natuurlijke personen);

 • ·

  de vraag wie de aanvrager vermogen verschaft of verschaffen of vermogen heeft of hebben verschaft (e.e.a. al dan niet via een tussenpersoon);

 • ·

  de vraag wie onderaannemer van de aanvrager is of zijn;

 • ·

  de wijze van financiering.

 

Voor de extra gegevensverzameling wordt gebruik gemaakt van het algemeen BIBOB-vragenformulier en het bijlagenformulier, zoals opgesteld door Bureau BIBOB.

 

Inschakeling Bureau BIBOB

Bij de beoordeling van de mate van gevaar dat de vergunning zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of uit strafbare feiten verkregen voordelen te benutten zullen wij ons laten bijstaan door Bureau BIBOB wanneer er

 • a)

  aanwijzingen zijn dat de aanvrager of houder van de vergunning in relatie staat tot in verband met de vergunning ter zake doende strafbare feiten en;

 • b)

  het daarop gestoelde vermoeden dat de vergunning zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of uit strafbare feiten verkregen voordelen te benutten niet wordt weerlegd door de gegevens die de aanvrager/houder heeft verstrekt, en/of voor een betrouwbare vaststelling van de mate van gevaar onvoldoende gegevens respectievelijk gegevensverwerkende capaciteit bij de gemeente aanwezig zijn en het verlenen van de vergunning onder gevaarbeperkende aanvullende voorwaarden niet goed mogelijk, ondoelmatig en/of ineffectief lijkt.

 

De bevindingen en het advies van Bureau BIBOB zullen wij Awb-conform in onze besluitvorming over de aanvraag en/of de reeds verleende vergunning meenemen, dat wil zeggen als wij het advies van Bureau BIBOB niet overnemen, zullen wij de redenen daarvoor in ons besluit vermelden.

 

Slotbepalingen

 • 1.

  De beleidslijn BIBOB zoals vastgesteld door de burgemeester van Delfzijl d.d. 5 december 2006, in werking getreden op 1 januari 2007, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: beleidsregel Wet BIBOB gemeenten Appingedam en Delfzijl.

 • 3.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 oktober 2010.

Vastgesteld door het college en de burgemeester van de gemeente Delfzijl op 6 april 2010.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl,

burgemeester.                                                   secretaris.

(E.A. Groot)                                                       (K.J. Havinga)

De burgemeester van de gemeente Delfzijl

burgemeester.

(E.A. Groot)