Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Den Helder

Beleidsregels Bijzondere bijstand medische kosten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDen Helder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Bijzondere bijstand medische kosten
CiteertitelBeleidsregels Bijzondere bijstand medische kosten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregels B074

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Beleidsregels B074 Bijzondere bijstand medische kosten zoals vastgesteld op 13 maart 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, artikel 35 en Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-201301-01-2013Nieuwe regeling

23-04-2013

Stadsnieuws 2013, 21

b13.00222

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Bijzondere bijstand medische kosten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder,

gelet op de hem toekomende bevoegdheid;

 

b e s l u i t :

 

1. in te trekken zijn besluit van 13 maart 2012 tot vaststelling van de Beleidsregels B074 met betrekking tot "Bijzondere bijstand medische kosten";

2. vast te stellen de navolgende Beleidsregels B074:

BIJZONDERE BIJSTAND VOOR MEDISCHE KOSTEN

 

Algemeen

De Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vormen, naar vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), samen een passende en toereikende voorliggende voorziening voor medische kosten. Dit betekent dat medische kosten, welke niet door de Zvw en de AWBZ vergoed worden, in beginsel niet voor bijstandsverlening in aanmerking kunnen komen.

In de praktijk betekent dit dat een gehele of gedeeltelijke vergoeding (tot maximale bedragen), die op grond van de basis- of aanvullende verzekering verstrekt wordt, bij overschrijding niet in aanmerking komt voor (aanvullende) bijzondere bijstand.

Op grond van individuele persoonlijke omstandigheden blijft het mogelijk om bijzondere bijstand te verstrekken.

Gemeentelijk beleid

De gemeente volgt de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (de Zvw en de AWBZ vormen samen een passende en toereikende voorziening voor medische kosten). Door deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering minima (czm) die de gemeente met het zgn. Univé GemeentePakket aanbiedt, biedt de gemeente minima de mogelijkheid om een adequate aanvullende verzekering af te sluiten. Hierdoor zijn belanghebbenden, tegen een gereduceerd tarief, goed verzekerd en hoeft er minder of geen beroep op de bijzondere bijstand worden gedaan.

Eigen bijdragen

Een uitzondering op het hiervoor genoemde is dat er wel bijzondere bijstand verstrekt kan worden voor de (wettelijke) eigen bijdragen die verschuldigd zijn bij de basisverzekering, de aanvullende verzekering, de AWBZ of de Wmo.

Eigen bijdragen zijn bijvoorbeeld verschuldigd op grond van de:

 • o

  Zorgverzekeringswet (basisverzekering): ziekenvervoer, ov- of taxivervoer.

 • o

  Aanvullende verzekering: pruik.

 • o

  AWBZ: orthopedische schoenen: aan de eigen bijdrage voor orthopedische schoenen ligt het besparingsmotief ten grondslag. Immers, iedereen zal regelmatig schoenen moeten aanschaffen. Het wordt daarom billijk geacht dat ook verzekerden die aangewezen zijn op orthopedische schoenen, een vergelijkbaar bedrag in de aanschaffingskosten van deze schoenen betalen (wordt in mindering gebracht op de eigen bijdrage). De gemeente hanteert hiervoor de bedragen die genoemd worden in de Prijzengids van het Nibud.

 • o

  Eigen bijdragen psychotherapie.

 • o

  Wmo:

  ° Inkomensafhankelijke eigen bijdragen voor individuele verstrekkingen conform het gemeentelijke beleid.

  ° De eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden (thuiszorg) volgens de bepalingen Wmo en/of AWBZ worden vergoed door Univé Verzekeringen (Univé GemeentePakket).

 

De hiervoor genoemde voorbeelden zijn niet limitatief.

Niet bij het Univé GemeentePakket verzekerde belanghebbenden

Voor niet aan het Univé GemeentePakket deelnemende belanghebbenden geldt hetzelfde beleid betreffende de eigen bijdragen, d.w.z. dat bijzondere bijstand wordt verstrekt voor de kosten van de eigen bijdrage met toepassing van de rekenregels van de bijzondere bijstand.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na zijn bekendmaking en werkt terug vanaf 1 januari 2013.

 

Den Helder, 23 april 2013

 

Burgemeester en wethouders van Den Helder,

Koen Schuiling, burgemeester

Ir. Ph. Salm, secretaris