Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Den Helder

Beleidsregel Bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDen Helder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ
CiteertitelBeleidsregel Bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Beleidsregel Bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ, zoals vastgesteld op 25 november 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
 2. Participatiewet, artikel 18a
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 20a
 4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 20a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-201501-02-2016Nieuwe regeling

26-05-2015

Stadsnieuws 2015, 24

B15.00299

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ

 

 

Algemeen

 

Het Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving is op 13 oktober 2012 (Stb 484) vastgesteld.

In dit besluit is geregeld dat per 1 januari 2013 bij schending van de inlichtingenplicht bestuurlijke boeten worden opgelegd, waar voorheen de uitkering werd afgestemd door middel van een verlaging.

 

De inlichtingenplicht houdt in dat de belanghebbende op grond van artikel 17 van de Participatiewet of artikel 13 van de IOAW/IOAZ verplicht is aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededelingen te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dan zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand/uitkering.

 

Binnen het Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving heeft de gemeente de bevoegdheid om nadere regels te stellen met betrekking tot het begrip onverwijld, het afzien van een bestuurlijke boete, het afgeven van een waarschuwing, de hoogte van een boete bij nul-fraude en verminderde verwijtbaarheid.Vorenstaande wordt in navolgende beleidsregels ingevuld.

 

Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een uitspraak gedaan over het sinds 1 januari 2013 in het sociale zekerheidsrecht geldende boeteregime op grond van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW regelgeving.

 

De CRvB stelt vast dat de wet niet exact voorschrijft hoe hoog een bestuurlijke boete moet zijn bij schending van de inlichtingenplicht en een boete daarom moet worden getoetst aan het evenredigheidsbeginsel van artikel 5:46, tweede lid, van de Awb.

Naar aanleiding van deze uitspraak worden er verschillende percentages gehanteerd voor het vaststellen van het boetebedrag indien er sprake is van het schenden van de inlichtingenplicht met benadeling van de gemeente.

 

Gemeentelijk beleid

Artikel 1 Termijn verstrekken inlichtingen

 • 1.

  De belanghebbende dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het zich voordoen van een wijziging in zijn persoonlijke of financiële situatie het college hiervan op de hoogte te stellen.

 • 2.

  Er is sprake van niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht wanneer de informatie op kalenderdag 7 of later van belanghebbende wordt ontvangen.

Artikel 2 Afzien van boete

 • 1.

  Het college ziet af van het opleggen van een boete wanneer iedere vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.

 • 2.

  Het college ziet eveneens af van het opleggen van een boete indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn. Om af te zien van de boete bij dringende redenen moet onomstotelijk vaststaan dat er sprake is van een dermate acute noodsituatie dat het opleggen van een bestuurlijke boete tot onevenredige omstandigheden leidt.

Artikel 3 Waarschuwing in plaats van bestuurlijke boete

 • 1.

  Op grond van artikel 18a van de Participatiewet of 20a van de IOAW/IOAZ maakt het college gebruik van de mogelijkheid om af te zien van het opleggen van een bestuurlijke boete en te volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing indien

  • a.

   het schenden van de inlichtingenplicht niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag én;

  • b.

   in de voorafgaande twee jaar niet eerder een zodanige waarschuwing is afgegeven.

 • 2.

  Wanneer er een gegrond vermoeden bestaat dat belanghebbende opzettelijk de inlichtingenplicht niet of niet behoorlijk is nagekomen, wordt er niet volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing.

Artikel 4 Verminderde verwijtbaarheid

Er is sprake van verminderde verwijtbaarheid wanneer is voldaan aan de criteria van artikel 2a van het Boetebesluit socialezekerheidswetten.

Artikel 5 Hoogte van de boete

 • 1.

  Indien de inlichtingenplicht is geschonden zonder dat er sprake is van een benadeling van de gemeente bedraagt de bestuurlijke boete:

  • a.

   € 150,00 wanneer er eerder een schriftelijke waarschuwing is afgegeven of een boete is opgelegd;

  • b.

   € 75,00 wanneer er sprake is van verminderde verwijtbaarheid.

 • 2.

  Wanneer door het schenden van de inlichtingenplicht wel sprake is van benadeling van de gemeente bedraagt de bestuurlijke boete:

  • a.

   100% van het benadelingsbedrag indien opzet aantoonbaar is;

  • b.

   75% van het benadelingsbedrag bij grove schuld;

  • c.

   50% van het benadelingsbedrag bij geen opzet en geen grove schuld of wanneer er sprake is van verminderde verwijtbaarheid.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Boete Participatiewet, IOAW en IOAZ.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de dag na publicatie. Tot dan is de vigerende beleidsregel van toepassing.

 

Den Helder, 26 mei 2015

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder

Koen Schuiling, burgemeester

Dr. Joost C.M. Cox, secretaris