Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Den Helder

Verordening op de weekmarkten gemeente Den Helder 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDen Helder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de weekmarkten gemeente Den Helder 2007
CiteertitelMarktverordening van de gemeente Den Helder 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Verordening Weekmarkten 1994, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 6 juli 1994

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet,

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2007Nieuwe regeling

08-03-2007

Stadsnieuws, 2007, 16

RB07.0024

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de weekmarkten gemeente Den Helder 2007

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a. markt

De door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder ingestelde warenmarkten

b. standplaats

De ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel.

c. vaste standplaats

De standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder.

d. dagplaats

De standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel wordt ingenomen.

e. standwerken

De activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel.

f.standwerkersplaats

De standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken.

g. vergunninghouder

Degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een vaste standplaats.

h. wachtlijst

De lijst van gegadigden voor een vaste standplaats.

i. anciënniteitslijst

De lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats.

j. volledige

bedrijfsbeëindiging

De ontbinding van de rechtsvorm waarin een houder van een vergunning voor een vaste standplaats zijn op ambulante handel gerichte bedrijfsactiviteiten heeft ondergebracht.

k. gedeeltelijke

bedrijfsbeëindiging

Het door een houder van een vergunning voor een vaste standplaats beëindigen van alleen het op de markten in Den Helder betrekking hebbende deel van zijn op ambulante handel gerichte bedrijfsactiviteiten.

l .marktmeester

De persoon die als zodanig is aangewezen door het college.

m. marktcommissie

De door het college ingestelde commissie die advies uitbrengt over marktaangelegenheden en die ten minste bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties voor de ambulante handel en van de winkeliersverenigingen in Den Helder.

Artikel 2 Inrichting markt en branche-indeling

indeling c.a.

-standplaatsen

-afmetingen

-opstelling

-type standplaats

 

branchering

-branchelijst

-standplaatsen per

branche

1. Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

a. het aantal standplaatsen;

b. de afmetingen van de standplaatsen;

c. de opstelling van de markt;

d. welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en welke als standwerkersplaats.

2. Het college kan voor de markt vaststellen

a. een lijst met branches of artikelengroepen;

b. een maximumaantal standplaatsen per branche.

Artikel 3 Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen

algemeen

1. Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een op grond van deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist

nakomingsverplichting

2. Degene aan wie op grond van deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen

Artikel 5 Standplaatsvergunning

Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.

Artikel 6 Vereisten

Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon, die een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college en die daarbij tevens aantoont dat hij persoonlijk voldoet aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie.

Artikel 7 Inhoud vergunning voor vaste standplaats

verplichte gegevens

 

-naw-gegevens

 

 

-(locatie van) de standplaats

 

-opstal

 

 

-artikelen en branche

 

 

-datum en volgnummer

vergunning

 

-verwijdering afval en schoonhouden standplaats

 

-elektriciteit

 

-geluidsapparatuur

 

-koken, bakken en verwarmen

identificatie

1. Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

a. de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

b. een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats, met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

c. de opstal of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

d. het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

e. de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend en zijn volgnummer op de anciënniteitlijst;

f. dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval, tenzij daar in nader vastgestelde regels iets anders over is bepaald en dat hij de standplaats schoon oplevert;

g. de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

h.welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;

i. welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur is toegestaan.

2. Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 8 Inschrijving op anciënniteitslijst

Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden ingeschreven op een doorlopend genummerde lijst met vermelding van en in volgorde van de datum waarop aan hen voor het eerste een vaste standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de soort artikelen die de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe bij behoort.

Artikel 9 Inschrijving op wachtlijst

voorwaarde inschrijving

verplichte vermeldingen

 

 

- n.a.w.-gegevens

 

 

-datum ontvangst

aanvraag

artikelsoort/branche

 

-gebruik kraam c.a.

 

bewijs van inschrijving

velenging inschrijving

1. Het college schrijft de aanvrager op zijn verzoek in op de wachtlijst, indien hij voldoet aan de in artikel 6 gestelde vereisten, maar aan hem geen vaste standplaats kan worden toegewezen.

2. Het college vermeldt bij de inschrijving in ieder geval:

a. de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adressen de woonplaats van de aanvrager;

b. de datum waarop de aanvraag door hem is ontvangen;

c. de soort artikelen die de aanvrager wil verhandelen of de branche waartoe hij behoort;

d. de kraam of andere verkoopmaterialen die de aanvrager wil gebruiken.

1. Het college verstrekt aan de aanvrager een schriftelijk bewijs van inschrijving;

2. De inschrijving op de wachtlijst blijft gehandhaafd indien deze door de ingeschrevene jaarlijks voor 1 januari schriftelijke wordt verlengd.

Artikel 10 Doorhalen van inschrijving op wachtlijst

 

-verlenging niet aangevraagd

-eigen verzoek

-overlijden

-niet accepteren standplaats

 

 

-niet voldoen aan

art. 6

De inschrijving op de wachtlijst wordt doorgehaald:

a. indien de ingeschrevene zijn inschrijving niet voor 1 januari schriftelijk verlengd;

b. op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene;

c. bij overlijden ingeschrevene;

d. wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een vaste standplaats is verleend, tenzij hij deze standplaats op grond van bijzondere redenen niet aanvaardt;

e. indien niet meer aan de vereisten in artikel 6 wordt voldaan.

Artikel 11. Volgorde toewijzing vaste standplaats

 

 

 

 

-wens wijziging standplaats

 

 

 

-volgens wachtlijst

Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan:

a. een vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, involgorde van plaatsing op de anciënniteitlijst;

b. degene die zich op de wachtlijst heeft laten inschrijven, in volgorde van inschrijving op deze lijst.

Artikel 12 Overschrijving vergunning vaste standplaats

-bij overlijden of arbeidsongeschiktheid houder vergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-bij volledige bedrijfsbeëindiging door houder vergunning

 

 

-bij gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging door houder vergunning

 

 

 

 

 

-termijn aanvraag

 

 

 

 

 

-afwijkingsbevoegdheid college

a. In geval van overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid van een houder van een vergunning voor een vaste standplaats kan deze vergunning worden overgeschreven op de achterblijvende echtgenoot/echtgenote, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam tenminste een jaar samenwoonde.

b. Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het lid a. bepaalde kan de betrokken vergunning ook worden overgeschreven op naam van een kind van de vergunninghouder, of op naam van een medewerker van de vergunninghouder, op voorwaarde dat kind dan wel medewerker ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de oorspronkelijke vergunninghouder heeeft gewerkt, of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd en zich heeft laten inschrijven op de wachtlijst.

c. Het bepaalde in lid a. en b. van dit artikel is ook van toepassing wanneer de houder van een vergunning voor een vaste standplaats overgaat tot volledige beëindiging van zijn op ambulante handel gerichte bedrijfsactiviteiten.

d. Het bepaalde in de leden a., b. en c. van dit artikel is niet van toepassing wanneer de houder van de vergunning overgaat tot gedeeltelijke beëindiging van zijn op ambulante handel gerichte bedrijfsactiviteiten.

Standplaatsen die vrijkomen door gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging worden verdeeld volgens het bepaalde in artikel 11.

e. Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van of het vaststellen van de blijvende arbeidsongeschiktheid bij de vergunninghouder, of binnen twee maanden na de formele volledige beëindiging van zijn op ambulante handel gerichte bedrijfsactiviteiten.

f. Het college is bevoegd om in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 13 Intrekking vergunning vaste standplaats.

 

altijd

-op eigen verzoek

 

-bij overlijden

 

 

mogelijk

 

-onjuiste gegevens

 

-eisen artikel 6

 

doublure ogv artikel 12

1. Het college trekt een vergunning voor een vaste standplaats in:

a. op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

b. bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 12. de vergunning wordt overgeschreven;

2. Het college kan een vergunning voor een vaste standplaats intrekken:

a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 6. genoemde vereisten.

3. Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 12. is overgeschreven, al een vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

Artikel 14 Toewijzing dagplaats

 

-bij niet innemen vaste plaats

-wachtlijst en moment inname

a. Toewijzing van een dagplaats gebeurt door afgifte van een vergunning door het college op het moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt ingenomen.

b. De dagplaats wordt toegewezen overeenkomstig de plaats op de wachtlijst van de gegadigden die zich daarvoor op de dag zelf voor 30 minuten voor aanvang van de markt aanmelden bij de marktmeester.

Artikel 15 Toewijzing standwerkersplaats

-loting

 

-loting en wachtlijst

 

-bijstand standwerker

a. Het college wijst een standwerkersplaats toe door middel van loting.

b. Het is een ingeschrevene op de wachtlijst niet toegestaan deel te nemen aan de loting voor een standwerkersplaats zolang deze inschrijving niet definitief is vervallen.

c. Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktmeester onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting.

Artikel 16 Persoonlijk innemen van standplaats

-persoonlijke inname

 

-bijstand

 

-gedrag

a. De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

b. De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

c. De vergunninghouder en degene die hem bijstaat mogen zich niet schuldig maken aan wangedrag of bedrog.

Artikel 17 Aantal keren innemen vaste standplaats

De vergunninghouder van een vaste standplaats neemt ten minste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien weken zijn standplaats op de markt in, dit met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 18 en 19.

Artikel 18 Afwezigheid wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden

-voorzien

 

 

 

 

 

-onvoorzien

a. De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit wordt tijdig voor de desbetreffende marktdag schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

b. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging daarvan aan het college.

Artikel 19 Ontheffing en vervanging

Artikel 19 Ontheffing en vervanging

-ontheffing in bijzondere situaties

 

 

 

-vervanging in bijzondere situaties

a. In geval van ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting om ten minste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien weken de standplaats op de markt in te nemen.

b. Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon.

Artikel 20 Legitimatie en identiteit vergunninghouder

-toonplicht

 

 

 

-kenbaarheid bij standplaats

a. Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

b. De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele bedrijfsnaam aan te geven.

Artikel 21 Tijdstip innemen standplaats en aan- en afvoer goederen

-tijdsgrenzen voor en na markt

 

 

-na sluiting markt

 

-vaste standplaats wordt dagplaats

a. Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan twee uur voor aanvang en meer dan één uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of op een andere manier ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

b. De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.

c. Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de markt heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

Artikel 22 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

 

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 23 Intrekking en schorsing vergunning voor vaste standplaats

-overtreding verordening / voorschriften

 

 

 

-wangedrag / bedrog

-niet tijdig voldoen marktgeld

Onverminderd artikel 13 kan het college een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

c. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 24 Uitsluiting houder van een dagplaats of standwerker

 

 

 

 

 

-overtreding verordening / voorschriften

-wangedrag / bedrog

-niet op standwerkersplaats

-niet tijdig voldoen marktgeld

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkersplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkersplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:

a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften overtreedt;

b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

c. niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats;

d. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 25 Onmiddellijke verwijdering

 

 

 

 

-overtreding verordening /

voorschriften

-wangedrag of bedrog

-niet op standwerkersplaats

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

a. het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

b. zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

c. niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats.

Artikel 26 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 27 Intrekking ouder regeling

De Verordening Weekmarkten 1994, vastgesteld op 6 juli 1994, wordt met de vaststelling van deze verordening 2007 ingetrokken.

Artikel 28 Overgangsbepalingen

-besluiten college

 

-anciënniteits- en wachtlijsten

 

-moment aanvragen vergunning

a. Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de (oude) marktverordening gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

b. De bestaande anciënniteits- en wachtlijsten worden geacht anciënniteits- en wachtlijsten in de zin van deze (nieuwe) verordening te zijn.

c. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de (oude) verordening is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze (nieuwe) verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze (nieuwe) verordening toegepast.

Artikel 29 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van publicatie op de gemeentelijke Stadsnieuwspagina in het Helders Weekblad.

Artikel 30 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening van de gemeente Den Helder 2007

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 8 maart 2007

Mw. Mr. G.H. Faber ,de voorzitter.

Mr. drs. M. Huisman ,de griffier.

Afgekondigd op 19 april 2007.