Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Marktreglement 2010, nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Deurne op basis van artikel 4 van de Marktverordening gemeente Deurne 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktreglement 2010, nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Deurne op basis van artikel 4 van de Marktverordening gemeente Deurne 2010
CiteertitelMarktreglement gemeente Deurne 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Marktreglement 'nadere regels conform artikel 1.5 van de Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Deurne', laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 mei 2001, wordt ingetrokken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 160 eerste lid sub h
 2. Marktverordening gemeente Deurne 2010, artikel 4
 3. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201031-07-2014Onbekend

24-11-2009

Weekblad voor Deurne

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktreglement 2010, nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Deurne op basis van artikel 4 van de Marktverordening gemeente Deurne 2010

 

 

Marktreglement 2010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne;

gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet, artikel 4 van de Marktverordening gemeente Deurne 2010 de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels te stellen voor een kwalitatief hoogwaardige markt in Deurne met een ruim aanbod en een gespreid branchepatroon, waarmee de warenmarkt en het winkelcentrum van Deurne elkaar kunnen versterken;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Deurne op basis van artikel 4 van de Marktverordening gemeente Deurne 2010.

Artikel 1. Begripsomschrijving

De begripsomschrijving zoals vermeld in artikel 1 van de marktverordening 2010 geldt als zodanig in het marktreglement.

Artikel 2. Alternatieve marktlocatie

Op basis van artikel 3 lid 2 marktverordening gemeente Deurne 2010 bepaalt het college dat de weekmarkt indien tijdelijke verplaatsing noodzakelijk is, zal plaatsvinden op:

 • 1.

  De Wolfsberg en het Martinetplein.

 • 2.

  De bepalingen uit de marktverordening 2010 en het marktreglement 2010 zijn aldaar van toepassing.

Artikel 3. Commissie van advies

Op basis van artikel 6 marktverordening gemeente Deurne 2010 wordt een Commissie van Advies ingesteld. Deze commissie:

 • 1.

  Vertegenwoordigt de visie van de marktondernemers naar de Gemeente Deurne;

 • 2.

  Stelt de marktondernemers op de hoogte van contacten met de Gemeente Deurne;

 • 3.

  Communiceert op een open en eerlijke manier;

 • 4.

  Wordt iedere drie jaar gekozen uit de marktondernemers.

Hoofdstuk 2. Bepalingen over vergunningen

Artikel 4. Toewijzing standplaatsen

 • 1.

  Een standplaats kan toegewezen worden als vaste plaats, dagplaats of standwerkerplaats.

 • 2.

  De standplaatsen op een markt worden in de regel als vaste plaatsen toegewezen.

 • 3.

  Indien niet voldoende ruimte beschikbaar is, wordt geen standplaats toegekend.

Artikel 5. De vergunningaanvraag

 • 1.

  Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college en die daarbij tevens aantoont dat hij persoonlijk voldoet aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie.

 • 2.

  De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst vermeld op een doorlopend te nummeren lijst, waarbij aangegeven dient te zijn welke wensen de aanvrager heeft ten aanzien van zijn kraam (type, lengte en breedte).

 • 3.

  Vergunninghouders die van standplaats willen veranderen, of willen uitbreiden in omvang en/of in branches, worden met vermelding van en in volgorde van de datum van hun verzoek, op een doorlopend te nummeren lijst ingeschreven.

Artikel 6. Inhoud vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Indien een vaste plaats kan worden toegewezen, verleent het college een vergunning waarin in ieder geval is bepaald:

  • a.

   de naam en voorletters, de geboortedatum en geboorteplaats, het adres en de woonplaats en het e-mailadres van de vergunninghouder;

  • b.

   een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste plaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

  • c.

   onder welke branche de aanvrager is geplaatst;

  • d.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

  • e.

   de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend.

  • f.

   de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

  • g.

   welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;

 • 2.

  Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 7. Overschrijving vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  In geval van overlijden, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, of in geval van bedrijfsbeëindiging kan de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op de echtgenoot, de geregistreerde partner of een persoon met wie hij duurzaam samenwoonde.

 • 2.

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind of een medewerk(st)er van de vergunninghouder de vergunning voor een vaste standplaats krijgen indien hij ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt en/of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd.

 • 3.

  Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

 • 4.

  Ten minste twee maanden vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, dan wel bij gebruikmaking van een oudedagsvoorziening ten minste twee maanden vóór de datum van ingang van die voorziening, kan de standplaatshouder een verzoek tot overschrijving op één der hierboven bij lid 1 of 2 genoemde personen indienen.

 • 5.

  Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 8. Wachtlijst en werven nieuwe ondernemers

 • 1.

  De wachtlijst zal op de dag van inwerkingtreding van de marktverordening en het marktreglement worden afgeschaft.

 • 2.

  Na afschaffing van het onder lid 1 bepaalde zal een overgangsperiode van 1 jaar na ingang van dit reglement in acht worden genomen. Ondernemers op de wachtlijst kunnen solliciteren voor een plaats op de Deurnese weekmarkt.

 • 3.

  Potentiële ondernemers sturen hun sollicitatiebrief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne. Hun sollicitatie wordt beoordeeld door het college en de commissie van advies op de in artikel 9 van dit reglement aangehaalde criteria voor toewijzing van vaste standplaatsen.

Artikel 9. Toewijzing vaste standplaatsen

Bij de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats worden achtereenvolgens de volgende aspecten betrokken:

 • 1.

  Indien reeds aanwezige marktondernemers de nog niet aanwezige “brancheartikelen” wensen te verkopen, dan verdient dit de voorkeur;

 • 2.

  Nieuwe ondernemers in de branches die nog niet vertegenwoordigd zijn op de markt, maar wel wenselijk;

 • 3.

  Als zowel door eigen ondernemers als door derden geen animo is om “nieuwe branches” te verkopen, dan krijgen eigen ondernemers de voorkeur om hun branche / standplaats uit te breiden.

 • 4.

  De uiteindelijke keuze wordt ook ingegeven door de behoefte en de kwaliteit die de ondernemer te bieden heeft.

 • 5.

  Ten behoeve van een goede marktopstelling kan dit een verplaatsing op de markt c.q. verschuiving van de markt betekenen;

 • 6.

  De vergunningaanvraag wordt beoordeeld door de commissie van advies, de marktmeester, de marktbeheerder en het college. De eerste maand van inname van de standplaats wordt als proefperiode beschouwd en kan leiden tot definitieve plaatsing of verwijdering.

Artikel 10. Toewijzing dagplaats en/of standwerkplaats.

 • 1.

  Toewijzing van een dagplaats en/of standwerkplaats geschiedt door afgifte van een vergunning door het college op het moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  De dagplaats en/of standwerkplaats wordt toegewezen aan de gegadigden die zich daarvoor op de marktdag zelf vóór 11.00 uur aanmelden bij de marktmeester en/of die door de marktmeester benaderd zijn.

Hoofdstuk 3. Bepalingen over het gebruik van de standplaats

Artikel 11. Persoonlijk innemen standplaats; bijstand

 • 1.

  De vergunninghouder of een van zijn medewerkers neemt de standplaats die hem is toegewezen in. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven. De standplaats moet continue bemenst zijn.

 • 2.

  De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan. De persoon die de vergunninghouder bijstaat dient zich als zodanig aan te melden en een identiteitsbewijs te overleggen.

Artikel 12. Aantal keren innemen standplaats

De vergunninghouder van een vaste plaats en een dagplaats neemt ten minste eenmaal per twee weken en ten minste tienmaal per dertien weken zijn plaats op de markt in, dit met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 14 en 15. Bij overtreding van deze regel kan de afgegeven vergunning worden ingetrokken.

Artikel 13. Afwezigheid wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden

 • 1.

  De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit schriftelijk of per e-mail mee aan de marktmeester.

 • 2.

  Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt, minimaal één week voorafgaand aan de betreffende vakantieperiode.

 • 3.

  De schriftelijke mededeling wordt 24 uur vóór aanvang van de desbetreffende marktdag gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling, per e-mail of telefonisch aan de marktmeester gemeld.

 • 4.

  Het e-mailadres waarop de gemeente voor marktzaken bereikbaar is, is weekmarkt@deurne.nl.

Artikel 14. Ontheffing en vervanging

 • 1.

  In geval van vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting uit artikel 11.

 • 2.

  Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon.

Artikel 15. Legitimatie en identiteit vergunninghouder

 • 1.

  Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

 • 2.

  De vergunninghouder en/of medewerker dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele bedrijfsnaam aan te geven.

Artikel 16. Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

 • 1.

  Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan drie uren voor aanvang en meer dan twee uren na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen dan wel goederen aan of af te voeren.

 • 2.

  De aanvoer moet uiterlijk een kwartier voor aanvang van de markt zijn beëindigd en de afvoer van goederen mag niet vóór de sluitingstijd van de markt plaatsvinden.

 • 3.

  Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing indien de vergunninghouder de marktmeester vóór dit tijdstip, onder opgave van een geldige, en door de marktmeester geaccepteerde reden, die hem belet tijdig aanwezig te zijn, heeft verzocht de plaats vrij te houden, of indien de vergunninghouder zich kan beroepen op een ontheffing aankomsttijd door het college.

 • 4.

  Het is verboden voertuigen op de markt aanwezig te hebben. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen indien dit noodzakelijk is op basis van bepalingen in de Warenwet.

 • 5.

  Marktondernemers dienen bij aan- en afvoer ruimte vrij te laten voor manoeuvres en aan- en afvoer door collega’s.

Artikel 17. Zomer- en winteropstelling

 • 1.

  Indien de weersomstandigheden het toelaten is de marktondernemer verplicht om de marktkraam of verkoopwagen aan de achterzijde te openen.

 • 2.

  Lid 1 is van kracht in de maanden april tot en met september.

 • 3.

  Bij slechte weersomstandigheden kan de marktmeester van het onder lid 2 bepaalde afwijken. Hij deelt dit mondeling mede aan de marktondernemers.

Artikel 18. Nadere bepalingen over het gebruik en aanzien van de standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder is verplicht zorg te dragen dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt.

 • 2.

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats vanaf zonsondergang voorzien te hebben van verlichting, waarmee de uitgestalde waren helder verlicht zijn.

 • 3.

  De vergunninghouder dient zijn kraam aan de voorzijde tussen verkoopblad en grond met zeilen af te schermen.

 • 4.

  Tijdens de markt dient de vergunninghouder zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke zelf te verzamelen.

 • 5.

  Alvorens de vergunninghouder het marktterrein verlaat, dient hij zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan schoon op te leveren.

 • 6.

  De prijsaanduiding van de ten verkoop aangeboden artikelen moet voor het publiek duidelijk leesbaar zijn.

 • 7.

  Het is eenieder verboden om de bomen op de Markt te gebruiken voor bevestiging van zeilen, artikelen of welk product dan ook. Op de roosters rondom de bomen mag niks geplaatst worden.

 • 8.

  Schade aan en om de bomen op de Markt veroorzaakt door handelen van een marktondernemer zal op de betreffende marktondernemer worden verhaald.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 19. Intrekken oude regeling

Het Marktreglement “nadere regels conform artikel 1.5 van de “Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Deurne”, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 mei 2001, wordt ingetrokken.

Artikel 20. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1-1-2010.

Artikel 21. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Marktreglement gemeente Deurne 2010.

 

Vastgesteld bij collegebesluit, 24 november 2009

 

Bijlage 1 – Brancheringslijst

Verregaande branchebescherming wordt losgelaten. De onderstaande hoofdbranches worden aangehouden, waarbij de ondernemer binnen deze hoofdbranche vrij is om producten te koop aan te bieden:

Nummer

Branche

1.

Aardappelen, groente en fruit

2.

Bezigheidsartikelen

3.

Bloemen, planten, tuin- en plantartikelen

4.

Brood, koek, banket, chocolade en suikerwerken

5.

Dierenbenodigdheden

6.

Huishoudelijke, reinigings- en geschenkartikelen

7.

Kleding

8.

Lederwaren, schoeisel en reisartikelen

9.

Parfumerie, cosmetica en drogisterijartikelen

10.

Poelierswaren en eieren

11.

Sierraden en horloges

12.

Schuimrubber en stoffen

13.

Verlichting en elektriciteitsartikelen

14.

Vis en visproducten

15.

IJzerwaren en motortechnische artikelen

16.

Zuivelproducten

Bijlage 2 – Marktopstelling

De nieuwe marktopstelling wordt in een later stadium separaat aangeboden.