Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening op de heffing en invordering van leges 1 oktober 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 1 oktober 2010
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van leges 1 oktober 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Legesverordening 2010 van 10 december 2009, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 26 januari 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten:

a. die zich voor die datum hebben voorgedaan;

b. waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nog moet worden toegepast.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-201017-04-2013Onbekend

19-09-2010

Weekblad voor Deurne, 23-09-2010

Raadsbesluit 2010, 061a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 1 oktober 2010

De raad der gemeente Deurne

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2010, nr. 061;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en invordering van leges 1 oktober 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  'dag': de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  'maand': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • 4.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgend kalenderjaar;

 • 5.

  'kalenderjaar' de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam van 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen;

 • 2.

  het afgeven van stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging of andere periodieke uitkeringen;

 • 3.

  beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelagen, dan wel verhoging hiervan betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverlening jegens de gemeente;

 • 4.

  beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • 5.

  stukken en diensten, welke ambtshalve ter voldoening aan wettelijke of administratieve voorschriften moeten worden afgegeven of verricht, tenzij hiervoor anders is bepaald;

 • 6.

  diensten, die door openbare besturen, ambtenaren of instellingen in openbaar belang worden verzocht;

 • 7.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid, als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag of bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftelijk stuk.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving/aanslag als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving/aanslag dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving/aanslag;

 • c.

  in de in het tweede lid genoemde gevallen kunnen burgemeester en wethouders vorderen, dat ter voldoening van de verschuldigde leges een voorlopig gevorderd bedrag wordt betaald.

Bedoeld bedrag wordt vastgesteld tot ten hoogste het bedrag waarop het te vorderen bedrag van de leges vermoedelijk zal worden vastgesteld;

 • d.

  het voorlopig gevorderde bedrag wordt in mindering gebracht op het vastgestelde gevorderde bedrag van de verschuldigde leges.

 • 1.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

1. Aan diegene aan wie het recht als bedoeld in onderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.1.3.2 alsmede onderdelen 2.3.6 t/m 2.3.6.1.b van de tarieventabel geheel in rekening is gebracht, vindt op zijn schriftelijke aanvraag teruggaaf van de helft van de op grond van onderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.1.3.2 alsmede onderdelen 2.3.6 t/m 2.3.6.1.b van de tarieventabel geheven leges, plaats indien:

1.1 een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen;

1.2 op de aanvraag om een omgevingsvergunning afwijzend is beschikt.

2. Aan diegene aan wie het recht als bedoeld in Titel 4 hoofdstuk 1 van de tarieventabel geheel in rekening is gebracht, vindt op zijn schriftelijke aanvraag teruggaaf tot het verschil plaats indien de werkelijke advieskosten, minder bedragen dan het aan de hand van de offerte/begroting geraamd bedrag.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsrecht

1. De artikelen en tarieventabel van de "Legesverordening 2010", van 10 december 2009 laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 26 januari 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten:

a. die zich voor die datum hebben voorgedaan;

b. waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nog moeten worden toegepast.

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12 opgenomen datum van ingang van de heffing dan blijven de in het eerste lid genoemde artikelen en tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening en bijbehorende tarieventabel treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 oktober 2010.

3. In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel in werking op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden. De datum waarop dit tijdstip valt is tevens de datum van ingang van de heffing.

4. Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 1 oktober 2010” en de bijbehorende tarieventabel wordt aangehaald als “Tarieventabel 1 oktober 2010”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 september 2010.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 1 oktober 2010.

(aangevuld naar aanleiding van de invoering van de WABO)

TITEL 1: ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

Hoofdstuk 1: Burgerlijke stand

 

1 1 1Huwelijksvoltrekking/partnerschapregistratie

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk/de registratie van partnerschap op andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de wet van 23 april 1879, Stbl. nr. 72 (Legeswet 1879) laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 december 1970 Stb. nr. 608, in het Reglement burgerlijke stand voor kosteloze voltrekking/registratie is bepaald:

 

1 111 Op de vaste locaties (Gemeentehuis Markt 1, museum De Wieger en conferentiehotel Willibrordhaeghe):

1 11 1 1 van maandag tot en met vrijdag binnen de vastgestelde openingstijden € 254,00

 

1 1 1 1 2 op zaterdag binnen de vastgestelde openingstijden (gemeentehuis Markt 1) € 604,00

 

11 1 1 3 op zaterdag binnen de vastgestelde openingstijden (museum De Wieger of conferentiehotel Willibrordhaeghe) € 452,00

 

1 1 1 14 van maandag tot en met zaterdag buiten de vastgestelde openingstijden € 604,00

 

1 11 2 Op overige (niet vaste) locaties

 

1 1121 van maandag tot en met vrijdag binnen de vastgestelde openingstijden € 381,00

 

1 1 1 22 op zaterdag binnen de vastgestelde openingstijden

€ 491,50

 

1 1 1 23 van maandag tot en met zaterdag buiten de vastgestelde openingstijden € 906,50

 

1 1 1 3 Voor het voltrekken van huwelijken/de registratie van partnerschap in een bijzonder huis, zoals bedoeld in artikel 64 Boek 1 Burgerlijk Wetboek € 254,00

 

1 1 1 4 Indien de voltrekking/registratie niet plaatsvindt in het gemeentehuis (Markt 1) en onderdeel 1.1.1.3 niet van toepassing is, gelden de tarieven zoals opgenomen onder onderdelen 1.1.1.1 en 1.1.1.2, exclusief de externe kosten als bedoeld in Titel 4 hoofdstuk 1 van deze Tarieventabel.

 

1 1 1 5 Het omzetten van een huwelijk in een partnerschapregistratie, dan wel het omzetten van een partnerschapregistratie in een huwelijk op een andere tijd dan voor kosteloze voltrekking/registratie is bepaald € 33,00

 

1 11 5 1 Vindt het in onderdeel 1.1.1.5. omschrevene plaats overeenkomstig de wijze zoals is opgenomen in de onderdelen 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4. dan gelden de daargenoemde tarieven

 

1 1 2Trouwboekje/partnerschapboekje

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een:

 

1 1 2 1trouwboekje/partnerschapboekje met getypte tekst € 32,00

 

1 1 22 een duplicaat daarvan € 47,00

 

1 1 2 3 een trouwboekje/partnerschapboekje met gekalligrafeerde tekst

€ 41,00

 

1 1 2 4 een duplicaat daarvan € 55,00

 

1 1 3 Inlichtingen uit registers burgerlijke stand

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand, per inlichting op één persoon betrekking hebbende € 7,30

 

1 1 4 Nasporing registers burgerlijke stand/bevolkings- en verblijfsregister

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van een nasporing in de registers van de burgerlijke stand / bevolkings- en verblijfsregister, ongeacht het resultaat van die nasporing per kwartier of gedeelte daarvan € 21,60

 

1 1 5 Verstrekkingen uittreksels van akten burgerlijke stand

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

12 Paspoorten/identiteitskaarten

 

1 2 1Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1 2 11 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,90

 

12 1 2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort) 56,90

 

1 2 1 3tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) € 50,90

 

1 21 4tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2..1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument € 8,95

 

1 2 1 4a tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2..1.3 € 20,90

 

1 2 1 5tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) € 42,85

 

1 21 6tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan jeugdigen t/m 13 jaar € 8,95

 

1 2 2Spoedlevering:

 

1 2 2 1 De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1. tot en met 1.2.1.4 alsmede in 1.2.1.5 en 1.2.1.6 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 41,00

 

1 22 2Het tarief als genoemd in 1.2.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2..1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1 2 2 3Het tarief als genoemd in onderdeel 1.2.1.4a wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker vanaf

€ 19,50

 

1 23Administratiekosten bij vermissing reisdocument:

Het tarief bedraagt voor de administratieve verwerkingsprocedure bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor een nieuw reisdocument, waarbij oude document(en) is/zijn vermist anders dan door overmacht (o.a. brand in woning, diefstal uit woning, beroving met geweld) per vermist document € 21,60

Deze bepaling is niet van toepassing als het oude document langer dan vijf jaar geleden is uitgegeven.

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1 3 1Uitgifte Rijbewijzen:

 

1 3 1 1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven of vernieuwen van een rijbewijs € 43,10

 

1 3 1 2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot omwisseling van een buitenlands rijbewijs € 43,10

 

1 3 1 3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een verklaring van afgifte van een rijbewijs € 10,20

 

1 3 1 4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een schriftelijk verzoek voor het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen aan betrokkene € 7,30

 

1 3 2Administratiekosten bij vermissing rijbewijs:

Het tarief bedraagt voor de administratieve verwerkingsprocedure bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor een nieuw rijbewijs, waarbij het oude document is vermist anders dan door overmacht (o.a. brand in woning, diefstal uit woning, beroving met geweld) € 21,60

 

1 3 3Spoedlevering:

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.3.1.1 tot en met 1.3.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 33,25

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 1 4 Verstrekkingen uit de GBA

(Zie voor vrijstelling artikel 4 van de Legesverordening 2010)

 

1 4 1Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderdeel 1.4.4 wordt onder een verstrekking verstaan een of meer gegevens omtrent een persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1 4 2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking € 7,30

 

1 4 3Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder een verstrekking verstaan een of meer gegevens omtrent een persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (aangehaakte gegevens)

 

1 4 4Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking € 5,20

 

1 4 5In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens € 2,27

 

1 4 6Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan € 21,60

 

1 4 7Uittreksel Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens betrekking hebbende op:

 

1 47 1 één persoon € 7,30

 

1 4 7 2meerdere personen (bijv. adresuittreksel) € 10,80

 

1 4 8Persoonslijst

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een persoonslijst uit de gemeentelijke basisadministratie

€ 12,90

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het kiezersregister

1 5Voor het in behandeling nemen van een verzoek om mede te delen of verzoeker als kiezer is geregistreerd € 7,30

 

Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken

1 6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van:

 

1 6 1 een verklaring omtrent het gedrag van een persoon € 30,05

 

16 2 een attestatie de vita € 7,30

 

1 6 3 elke andere verklaring omtrent een bepaald persoon niet elders in deze tabel genoemd € 14,60

 

1 6 4 het legaliseren van stukken en handtekeningen, per stuk en handtekening € 7,30

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief

1 7Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief behorende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan € 21,60

 

Hoofdstuk 8 Gemeentegarantie

1 8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1 8 1 tot het afgeven van een verklaring van instemming met de wijziging of omzetting van een reeds gegarandeerde hypothecaire geldlening € 87,10

 

Hoofdstuk 9 Standplaatsen

 

1 9 1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning tot het in de gemeente innemen van een standplaats

€ 87,10

 

1 9 2 Boven het hiervoor bedoelde recht is per standplaats per uur een recht verschuldigd van € 8,50

 

Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet

 

1 10 1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing ingevolge de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet, alsmede een aanvraag tot intrekking of wijziging van een ontheffing € 87,10

 

1 10 2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot overdracht van een onder lid 1 bedoelde ontheffing € 43,30

 

Hoofdstuk 11 Speelautomaten

1 11 1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

 

1 11 1 1 voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd € 226,50

 

1 11 1 2 voor de tweede kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd € 362,00

 

Hoofdstuk 12 Kinderopvangregister

1 12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstekken van:

 

1 12 1 een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel € 7,30

 

1 12 2 inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet Kinderopvang, per verstrekking

€ 7,30

 

Hoofdstuk 13 Telecommunicatiewet

 

1 13 1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet en het Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik door gemeenten, die deel uitmaken van het SRE, inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen: € 336,34

 

1 13 1 1 Indien het werkzaamheden betreft in tegel, klinker, en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in/of op openbare gemeentegrond, wordt het bedrag onder 1.13.1 per strekkende meter sleuf vermeerderd met € 1,62

 

1 13 1 2 Indien de onder 1.13.1 vermelde werkzaamheden worden verricht in/op nieuwe bouwlocaties met een zogenaamde maagdelijk terrein, wordt het bedrag onder 1.13.1 per strekkende meter sleuf vermeerderd met: € 1,07

 

Onder maagdelijk terrein wordt verstaan nieuwe bouwlocaties, die omschreven worden als grondexploitatiecomplexen zowel bij in- en uitbreidlocaties alsook bij nieuwe bestemmingsplannen gebieden waar geen infrastructuur aanwezig is.

 

1 13 2 De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huisaansluitingen voor de aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken:

 

1 13 2a kleiner dan 25 meter: geen leges verschuldigd;

 

1 13 2b tussen 25 meter en 100 meter : 50% van de bedragen genoemd in de onderdelen 1.13.1 , 1.13.1.1 en 1.13.1.2

 

1 13 2c groter dan 100 meter: de bedragen genoemd in de onderdelen 1.13.1 , 1.13.1.1 en 1.13.1.2

 

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

 

1 14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1 14 1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb.459) € 31,00

 

1 14 2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1. van de Regeling voertuigen € 31,00

 

Hoofdstuk 15 Algemeen

 

1 15 1 Ontheffing geluidshinder

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening € 58,10

 

1 15 2 Wet Bodembescherming

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing ingevolge het Lozingsbesluit bodembescherming € 434,30

 

1 15 3 Algemeen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een beschikking, een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk in deze titel zijn genoemd , per besluit/stuk:

€ 30,30

 

TITEL 2: DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING

(zie voor teruggaaf artikel 9 van de Legesverordening)

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

2 1 1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2 1 1 1 Bouwkosten

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan alle bouwkosten van het bouwen en of verbouwen, inclusief de afwerking, op basis van marktprijzen inclusief de verschuldigde omzetbelasting, zoals deze marktprijzen zijn opgenomen in een door burgemeester en wethouders vastgestelde lijst.

Voor zover deze vastgestelde lijst niet voorziet in de berekening van bouwkosten wordt uitgegaan van de in de aanvraag opgenomen bouwkosten. Onder bouwkosten worden dan verstaan, de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1.1 van de uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken (U.A.V. 1989), inclusief de verschuldigde omzetbelasting.

 

2 1 1 2 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

2 1 2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2 1 3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Informele aanvraag (schetsplan)

2 2 Voor het in behandeling nemen van een informele aanvraag inzake een omgevingvergunning zoals bedoeld in onderdeel 2.3.1.1. wordt bij de berekening van de leges uitgegaan van de bij de aanvraag aangegeven en op redelijkheid getoetste bouwkosten. De hoogte van de leges bedraagt 50% van de overeenkomstig onderdeel 2.3.1.1.a t/m 2.3.1.1.d te berekenen leges.

Zodra een aanvraag voor een omgevingsvergunning bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 wordt ingediend, worden de reeds in rekening gebrachte leges verrekend met de dan verschuldigde leges. Geen verrekening vindt plaats indien de aanvraag om de vergunning pas wordt ingediend nadat meer dan 6 maanden zijn verstreken na het tijdstip waarop de medewerking is verleend aan de informele aanvraag.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2 3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moet worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en in hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2 3 1 Bouwactiviteiten

 

2 3 1 1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt een bedrag in verhouding tot de vastgestelde bouwkosten in rekening gebracht en wel indien deze geraamd worden:

 

2 3 1 1a tot een bedrag van € 100.000,00: 2,5% met een minimum legesbedrag van € 100,00 voor bouwvergunningen die worden verleend middels de 1-uur service en voor de overige aanvragen een minimum legesbedrag van € 200,00;

 

2 3 1 1b meer dan € 100.000,00 maar niet meer dan € 500.000,00:

€ 2.500,00 vermeerderd met 1,6% van de bouwkosten boven de

€ 100.000,00;

 

2 3 1 1c meer dan € 500.000,00 maar niet meer dan € 10.000.000,00:

€ 8.900,00 vermeerderd met 1,4% van de bouwkosten boven de

€ 500.000,00;

 

2 3 1 1d meer dan € 10.000.000,00: € 141.900,00 vermeerderd met 0,9% van de bouwkosten boven de € 10.000.000,00.

 

2 3 1 2 Wijziging Omgevingsvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning zoals bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 wordt, op basis van het bedrag van de bouwkosten, overeenkomstig de bepalingen in onderdelen 2.3.1.1.a tot en met 2.3.1.1.d, een bedrag in rekening gebracht over de bouwkosten van de te wijzigen delen, met een minimum van

€ 200,00

 

2 3 1 3 Legalisatie

 

2 3 1 3 1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 die dient ter legalisatie van een door de gemeente of vanwege de gemeente geconstateerde overtreding, wordt het ingevolge de artikelen 2.3.1.1.a tot en met 2.3.1.1.d berekende bedrag vermeerderd met 50%.

 

2 3 1 3 2 Indien in het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden van legalisering een voor- advies aan de welstandscommissie is gevraagd worden de leges verhoogd per keer met € 127,30

 

2 3 2 Aanlegsctiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 326,20

 

2 3 3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2 3 3 1 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse vrijstelling) € 390,90

 

2 3 3 2 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

2 3 3 2a Bij bouwkosten t/m € 2.250,00: € 98,00

 

2 3 3 2b Bij bouwkosten vanaf € 2.251,00 t/m € 3.500,00: € 194,90

 

2 3 3 2c Bij bouwkosten vanaf € 3.501,00: € 390,90

 

2 3 3 2d Bij wijziging gebruik € 390,90

 

2 3 3 3 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) € 5.098,50

 

2 3 3 4 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 4º, van de Wabo wordt toegepast

(tijdelijke afwijking) € 1.176,70

 

2 3 3 5 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van exploitatieplan) € 392,90

 

2 3 3 6 Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet op de ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een offerte danwel een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

 

Indien een offerte of begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de offerte/begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2 3 3 7 Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet op de ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een offerte danwel een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

Indien een offerte of begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de offerte/begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2 3 3 8 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): € 392,90

 

2 3 4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2 3 4 1 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse vrijstelling) € 390,90

 

2 3 4 2 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

2 3 4 2a Bij bouwkosten t/m € 2.250,00: € 98,00

 

2 3 4 2b Bij bouwkosten vanaf € 2.251,00 t/m € 3.500,00: € 194,90

 

2 3 4 2c Bij bouwkosten vanaf € 3.501,00: € 390,90

 

2 3 4 2d Bij wijziging gebruik € 390,90

 

2 3 4 3 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) € 5.098,50

 

2 3 4 4 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 4º, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) € 1.176,70

 

2 3 4 5 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) € 392,90

 

2 3 4 6 Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet op de ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een offerte danwel een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

 

Indien een offerte of begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de offerte/begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2 3 4 7 Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet op de ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een offerte danwel een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

 

Indien een offerte of begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de offerte/begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2 3 4 8 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): € 392,90

 

2 3 5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandbeveiliging

 

2 3 5 1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven: voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte: € 209,90

 

2 3 5 1a cat. 1. t/m 100 m² € 146,20

 

2 3 5 1b cat. 2. van meer dan 100 m² t/m 500 m² € 1,50

 

2 3 5 1c cat. 3. van meer dan 500 m² t/m 2.000 m² een vast bedrag van € 487,00

vermeerderd met per m² met een bedrag van € 0,46

 

2 3 5 1d cat. 4. van meer dan 2.000 m² t/m 5.000 m² een vast bedrag van € 1.202,50

vermeerderd met per m² met een bedrag van € 0,13

 

2 3 5 1e cat. 5. van meer dan 5.000 m² t/m 50.000 m² een vast bedrag van € 1.642,40

vermeerderd met per m² met een bedrag van € 0,05

 

2 3 5 1f cat. 6. van meer dan 50.000 m² een vast bedrag van

€ 2.522,80

vermeerderd met per m² met een bedrag van € 0,03

 

2 3 5 2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement bij een gebruiksduur van maximaal 4 weken: het tarief vermeld in 2.3.5.1 vermeerderd met 10% van de toeslag vermeld in onderdeel 2.3.5.1 sub a t/m f .

 

2 3 5 3 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 bedraagt het legestarief indien het betreft:

 

2 3 5 3 1 uitbreiding van de inrichting: het tarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

 

2 3 5 3 2 gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 50% van de volgens onderdeel 2.3.5.1 berekende leges;

 

2 3 5 3 3 gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting: 50% van de volgens onderdeel 2.3.5.1 berekende leges, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte.

 

2 3 5 4 Een verklaring van overdracht van de omgevingsvergunning aan de nieuwe gebruiker € 42,60

 

2 3 6 Sloopactiviteiten

 

2 3 6 1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2 3 6 1a In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo: € 130,30

 

2 3 6 1b In gevallen waarvoor op grond van hoofdstuk 8 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo: € 130,30

 

2 3 7 Opslag van roerende zaken

 

2 3 7 1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie/gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale of op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: € 30,30

 

2 3 8 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2 3 8 1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voorde dieren en planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, dan bedraagt het tarief: € 328,00

 

2 3 8 2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, dan bedraagt het tarief: € 328,00

 

2 3 9 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

2 3 9 1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief: € 328,00

 

2 3 10 Wet bodembescherming

 

2 3 10 1 Indien voor de aanvraag om een omgevingsvergunning toepassing van artikel 5a van het Lozingsbesluit bodembescherming benodigd is, bedraagt het tarief: € 434,30

 

2 3 11 Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling

 

2 3 11 1 behoort bij een algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 574,00

 

2 3 11 2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2 3 11 2a Als het een gemeentelijke verordening betreft: € 30,30

 

2 3 11 2b Als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€ 574,00

 

2 3 12 Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2 3 12 1 Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2 3 12 2 Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2 3 13 Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een milieukundig of archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld:het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een offerte danwel een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

 

Indien een offerte of begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de offerte/begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2 3 14 Advies

 

2 3 14 1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een offerte danwel een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

 

Indien een offerte of begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de offerte/begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2 3 15 Verklaring van geen bedenkingen

 

2 3 15 1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een offerte danwel een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

 

Indien een offerte of begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de offerte/begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. Hoofdstuk 4 Intrekking omgevingsvergunning2 4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij artikel 9 van de Legesverordening van toepassing is: € 30,30

 

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2 5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging va neen omgevingsvergunning als gevolg van een, naar omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: € 30,30

 

Hoofdstuk 6 Geen omgevingsvergunning vereist 2 6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een verklaring dat geen omgevingsvergunning is vereist: € 48,10

 

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening

 

2 7 1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen, daaronder tevens begrepen herzien, van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening zonder dat sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening:

 

2 7 1 1 fase 1: van aanvraag tot en met principebesluit burgemeester en wethouders € 1.621,10

 

2 7 1 2 fase 2: van het instemmingbesluit op het ontwerpplan tot en met het onherroepelijk worden van het plan: € 3.455,20

 

2 7 2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, zonder dat sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening: € 1.868,50

 

Hoofdstuk 8 Crisis- en herstelwet

 

2 8 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op deze Tarieventabel verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een (omgevings)vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig andere besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 

Hoofdstuk 9 Algemeen

 

2 9 Hettarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een beschikking, een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk in deze titel zijn genoemd , per besluit/stuk: € 30,30

 

TITEL 3: DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

 

Hoofdstuk 1 Drank en horecawet

 

3 1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386) € 141,40

 

Hoofdstuk 2 Ontheffing sluitingsuur

 

3 2 1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een ontheffing voor het na sluitingstijd geopende houden van cafés en dergelijke inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening € 33,50

 

3 2 2 De in onderdeel 3.2.1 genoemde leges zijn niet verschuldigd door ondernemers die een nachtzaak exploiteren en gebonden zijn aan vastgestelde openingstijden.

 

Hoofdstuk 3: Seksinrichting/escortbedrijf

 

3 3 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf, een en ander op basis van artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening. € 3.122,90

 

Hoofdstuk 4 Organiseren evenementen of markten

 

3 4 1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van evenementen als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening € 30,30

 

3 4 2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening € 30,30

 

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

3 5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3 5 1 een vergunning ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening ten behoeve van het gebruik van een in dit artikel omschreven inrichting, niet zijnde een bouwwerk, een bedrag van:

€ 209,90 vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven: voor een inrichting, niet zijnde een bouwwerk, met een gebruiksoppervlakte:

 

3 5 1a cat. 1. t/m 100 m² € 146,20

 

3 5 1b cat. 2. van meer dan 100 m² t/m 500 m² € 1,50

 

3 5 1c cat. 3. van meer dan 500 m² t/m 2.000 m² een vast bedrag van € 487,00

vermeerderd met per m² met een bedrag van € 0,46

 

3 5 1d cat. 4. van meer dan 2.000 m² t/m 5.000 m² een vast bedrag van € 1.202,50

vermeerderd met per m² met een bedrag van € 0,13

 

3 5 1e cat. 5. van meer dan 5.000 m² t/m 50.000 m² een vast bedrag van € 1.642,40

vermeerderd met per m² met een bedrag van € 0,05

 

3 5 1f cat. 6. van meer dan 50.000 m² een vast bedrag van € 2.522,80

vermeerderd met per m² met een bedrag van € 0,03

 

3 5 2 Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.5.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een inrichting, niet zijnde een bouwwerk, ten behoeve van een evenement met een gebruiksduur van maximaal 4 weken: 10% van de volgens onderdelen 3.5.1. tot en met 3.5.1.f. berekende leges

 

3 5 3 Indien een aanvraag om een vergunning betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.5.1 bedraagt het legestarief indien het betreft:

 

3 5 3 1 uitbreiding van de inrichting:

het tarief vermeld in onderdelen 3.45.1 tot en met 3.5.1.f., met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

 

3 5 3 2 gewijzigd gebruik van de gehele inrichting:

50% van de volgens onderdelen 3.5.1 tot en met 3.5.1.f berekende leges;

 

3 5 3 3 gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting:

50% van de volgens onderdelen 3.5.1 tot en met 3.5.1.f. berekende leges, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

 

3 5 4 een verklaring van overdracht van de gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker € 42,60

 

Hoofdstuk 6 Algemeen

 

3 6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een beschikking, een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk in deze titel zijn genoemd , per besluit/stuk: € 30,30

 

TITEL 4: ALGEMEEN

 

Hoofdstuk 1 Externe kosten

 

4 1 De bedragen genoemd in deze tabel worden verhoogd met het bedrag van de externe kosten die de gemeenten moet maken om te kunnen voldoen aan het gedane verzoek. Het bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de verzoeker medegedeeld in de vorm van een offerte dan wel een begroting opgesteld die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, 2de lid, onderdeel b van de gemeentewet is opgesteld. Indien een offerte of begroting is uitgebracht, wordt de aanvraag verder in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de offerte/begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Behoort bij raadsbesluit van 14 september 2010, nummer 61;