Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2013
CiteertitelBrandweerrechtenverordening Deurne 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201308-01-2014nieuwe regeling

06-11-2012

www.deurne.nl, digitale bekendmakingen

79g

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2013

Nr. 79g

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 oktober 2012;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de:

"Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2013"

Artikel 1

Belastbaarfeit

 • 1

  Onder de naam "brandweerrechten" worden geheven:

  • a

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van de voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn:

  • b

   rechten voor het genot van door of vanwege de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b

   het beperken van brandgevaar;

  • c

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet (Stb. 1985,88).

Artikel

2

Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • 1

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a:

 • 2

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Arikel 3

Maatstaf van heffing en tarief

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4

Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende Tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5

Ontstaan belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalender- maanden overblijven.

 • 3

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 6

Wijze van heffing

 • 1

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

 • 2

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven door middel van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7

Termijn van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8

Nadere regels door het Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de brandweerrechten.

Artikel 9

Kwijtschelding

Bij de invordering van de brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel.

 • 1

  De "Brandweerrechtenverordening 2012" wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Brandweerrechtenverordening Deurne 2013".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november 2012.

De griffier, De voorzitter,

 

 

 

 

 

TARIEVENTABEL 2013 BEHORENDE BIJ DE

 

 

BRANDWEERRECHTENVERORDENING 2013

 

Algemeen

 

 

 

 

Alle in deze tarieventabel opgenomen tarieven zijn in euro's en exclusief omzetbelasting

 

indien deze verschuldigd is.

 

 

 

 

1

Beschikbaarstellen van voertuigen.

 

 

Voorzover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen,

 

 

bedraagt het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het ter beschikking stellen met personeel, per kwartier, van:

 

a

een tankautospuit met een bezetting van 2 personen

42,10

b

een tankautospuit met een bezetting van 4 personen

63,04

c

een tankautospuit met een bezetting van 6 personen

85,55

d

een crashtender

42,10

e

een hulpverleningsvoertuig

42,10

f

een redvoertuig

55,44

g

een waterongevallenwagen met een bezetting van 4 personen

60,15

h

een verzorgingsunit met een bezetting van 1 persoon, per dagdeel

236,37

 

 

 

2

Overige diensten.

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling

 

 

nemen van een aanvraag tot:

 

a

het verrichten van metingen: per meting

76,22

b

het verrichten van diensten in geval van storing in een perceel, per kwartier

57,15

c

het verrichten van diensten in geval van opheffing van de afsluiting van een

 

 

perceel of buitensluiting per kwartier

57,15

d

voor het verwijderen van milieubelastende stoffen wordt het tarief verhoogd per

 

 

liter verbruikt reinigingsmiddel met

2,12

 

 

 

3

Brandslangen

 

a

Het wassen van brandslangen, per slang

7,01

b

Het wassen en persen van brandslnagen, per slangen

10,22

c

Het pleisteren van brandslangen, per pleister

7,01

d

Het inbendelen van brandslangen, per koppeling

10,88

e

Het beschikbaar stellen van brandslangen met inbegrip van het gebruik van

 

 

twee koppelingen, per meter en per etmaal

0,68

f

Het overige onderhoud van brandslangen, voor elk daartoe ingezet personeelslid per uur

 

 

te verhogen met het verbruikte materieel

27,78

 

 

 

4

Ademlluchtapparaten

 

a

Het vullen van ademluchtcilinders 200 bar per cilinder, per liter

0,68

b

Het vullen van ademluchtcilinders 300 bar per cilinder, per liter

0,88

c

Groot onderhoud ademluchtapparaten, per apparaat

21,37

d

Het doen ijken van ademluchtcilinder:

 

 

per cilinder tot 20 liter

24,39

 

per cilinder van meer dan 20 liter

55,66

e

Het spuiten (verven) van cilinders:

 

 

per cilinder tot 20 liter

31,48

 

per cilinder van meer dan 20 liter

42,10

f

Dé- en montage afsluiters

3,35

g

Het overige onderhoud van ademluchtapparatuur, voor elk daartoe

 

 

ingezet personeelslid per uur

27,78

 

te verhogen met het verbruikte materieel

 

h

Het testen van gelaatstukken, per stuk

7,34

 

 

 

5

Overige dienstverleningen

 

a

Dienstverleningen parate dienst, per uur

44,17

b

Dienstverleningen overige afdelingen, per uur

66,09

 

 

 

Behorend bij het raadsbesluit tot vaststelling van de ‘Brandweerrechtenverordening Deurne 2013’

van 6 november 2012.

De griffier,