Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Deurne 2010, art. 5:8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-201317-06-2016nieuwe regeling

22-01-2013

www.deurne.nl, digitale bekendmakingen, 31 jannuari 2013

Onbekend.
01-02-201306-02-2013nieuwe regeling

22-01-2013

www.deurne.nl, digitale bekendmakingen

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen

Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen per 1 februari 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Deurne 2010 zoals deze geldt vanaf 1 februari 2013, waarin het college de bevoegdheid heeft gekregen plaatsen aan te wijzen waar het verboden is voertuigen met een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren;

 

Overwegende dat het parkeren van dergelijke voertuigen binnen de bebouwde kom naar het oordeel van het college schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 

B E S L U I T :

 

Onder intrekking van de besluiten van gelijke strekking van 25 augustus 1988 en 11 maart 1997:

 • 1.

  De wegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Deurne aan te wijzen als plaats waar het parkeren van een voertuig, dat met inbegrip van de landing, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, verboden is, met uitzondering van de onder 2 vermelde wegen en plaatsen;

 • 2.

  De navolgende wegen en plaatsen aan te merken als plaatsen waar het verbod onder 1 niet geldt, omdat deze aan te merken zijn als plaatsen waar het parkeren van bovengenoemde voertuigen, met uitzondering van een kampeerwagen, caravan of een ander voor de recreatie bestemd voertuig, niet schadelijk wordt geacht voor het uiterlijk aanzien van de gemeente:

Kom Deurne:

 • a.

  Industrieterrein Kranenmortel en Leemskuilen;

Kom Helenaveen:

 • b.

  Het parkeerterrein tegenover het sportpark de Stikker aan de Lagebrugweg

Kom Liessel:

 • c.

  Oude Neerkantseweg tussen Kanaalstraat en de A-67

 • d.

  Tramweg vanaf Heulke tot Blokhuisweg

 

Dit besluit treedt per 1 februari 2013 in werking gelijktijdig met door de raadop 11 december 2012 vastgestelde de 2e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Deurne 2010.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders 22 januari 2013,

 

De secretaris, G.J.C. Kusters

de burgemeester, H.J. Mak