Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening op de heffing en invordering van leges 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2013
CiteertitelLegesverordening gemeente Deurne 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenROEB-lijst 2013 Tarieventabel 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-201209-04-2015Onbekend

06-11-2012

Digitaal gemeenteblad nr. 16

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2013

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 oktober 2012, nr. 78;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de navolgende

Verordening op de heffing en invordering van leges 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  'dag': de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  'maand': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • 4.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgend kalenderjaar;

 • 5.

  'kalenderjaar' de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam van 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst danwel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   het afgeven van bewijzen van onvermogen;

  • b.

   stukken die ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos moeten worden afgegeven;

  • c.

   beschikkingen of afschriften houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelagen, dan wel verhoging hiervan betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverlening jegens de gemeente;

  • d.

   beschikkingen of afschriften houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

  • e.

   stukken en diensten welke ambtshalve ter voldoening aan wettelijke of administratieve voorschriften moeten worden afgegeven of verricht, tenzij hiervoor anders is bepaald;

  • f.

   diensten, die door openbare besturen, ambtenaren of instellingen in openbaar belang worden verzocht;

  • g.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

  • h.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 vam de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

  • i.

   diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid, als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag of bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftelijk stuk.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving/aanslag als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving/aanslag dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving/aanslag;

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1.

  Aan diegene aan wie het recht als bedoeld in onderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.1.3.2 alsmede onderdelen 2.3.6 t/m 2.3.6.1.b van de Tarieventabel geheel in rekening is gebracht, vindt op zijn schriftelijke aanvraag teruggaaf van de helft van de op grond van onderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.1.3.2 alsmede onderdelen 2.3.6 t/m 2.3.6.1.b van de Tarieventabel geheven leges, plaats indien:

  • 1.1.

   een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen;

  • 1.2.

   op de aanvraag om een omgevingsvergunning afwijzend is beschikt.

 • 2.

  Aan diegene aan wie het recht als bedoeld in Titel 4 hoofdstuk 1 van de Tarieventabel geheel in rekening is gebracht, vindt op zijn schriftelijke aanvraag teruggaaf tot het verschil plaats indien de werkelijke advieskosten, minder bedragen dan het aan de hand van de offerte/begroting geraamd bedrag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de Tarieventabel betreft:

 • 1.

  akten burgerlijke stand;

 • 2.

  reisdocumenten (hoofdstuk 2);

 • 3.

  rijbewijzen (hoofdstuk 3);

 • 4.

  papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • 5.

  verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • 6.

  verklaring omtrent het gedrag;

 • 7.

  speelautomaten (hoofdstuk 12);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2012’ en ‘Tarieventabel 2012’, vastgesteld op 6 november 2011, laatstelijk gewijzigd op oktober 2012 worden ingetrokken met ingang van de in artikel 13 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan of waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nog moeten worden toegepast.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13 tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing dan blijven de in het eerste lid genoemde verordening en tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening en bijbehorende tarieventabel treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening gemeente Deurne 2013’ en de bijbehorende tarieventabel wordt aangehaald als ‘Tarieventabel 2013’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november 2012.

De griffier, R.J.C.M. Rutten

De voorzitter, H.J. Mak

ROEB-lijst 2013

ROEB-lijst 2013

Tarieventabel 2013

Tarieventabel 2013