Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening op de heffing en invordering van leges 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2015
CiteertitelLegesverordening gemeente Deurne 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenROEB-lijst 2015 Tarieventabel 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201501-01-201508-01-2015Wijzigen Titel 3, Hoofdstuk 5 Organiseren evenementen of markten

09-12-2014

Digitaal gemeenteblad nr. 191

99a
09-01-201501-01-2015

11-11-2014

Digitaal gemeenteblad nr. 190

85a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2015

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014 nr. 85;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

BESLUIT

Vast te stellen de navolgende legesverordening inclusief de tarieventabel en ROEB-lijst;

Verordening op de heffing en invordering van leges 2015

 

Deze verordening is laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 9 december 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgend kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam van 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument danwel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen;

 • b.

  stukken die ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos moeten worden afgegeven;

 • c.

  beschikkingen of afschriften houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelagen, dan wel verhoging hiervan betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverlening jegens de gemeente;

 • d.

  beschikkingen of afschriften houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • e.

  stukken en diensten welke ambtshalve ter voldoening aan wettelijke of administratieve voorschriften moeten worden afgegeven of verricht, tenzij hiervoor anders is bepaald;

 • f.

  diensten, die door openbare besturen, ambtenaren of instellingen in openbaar belang worden verzocht;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • h.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • i.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid, als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftelijk stuk. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving/aanslag als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving/aanslag dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving/aanslag;

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerst lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1.

  Aan diegene aan wie het recht als bedoeld in onderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.1.3.2 alsmede onderdeel 2.3.6 van de tarieventabel geheel in rekening is gebracht, vindt op zijn schriftelijke aanvraag teruggaaf van de helft van de op grond van onderdeel 2.3.1 tot en met 2.3.1.3.2 alsmede onderdeel 2.3.6 van de tarieventabel geheven leges plaats indien:

  • 1.1.

   een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen;

  • 1.2.

   op de aanvraag om een omgevingsvergunning afwijzend is beschikt.

 • 2.

  Aan diegene aan wie het recht als bedoeld in Titel 4 hoofdstuk 1 van de tarieventabel geheel in rekening is gebracht, vindt op zijn schriftelijke aanvraag teruggaaf tot het verschil plaats indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de offerte/begroting geraamd bedrag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg is van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van Titel 1 van de Tarieventabel betreft:

 • 1.

  akten burgerlijke stand;

 • 2.

  reisdocumenten (hoofdstuk 2);

 • 3.

  rijbewijzen (hoofdstuk 3);

 • 4.

  papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • 5.

  verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • 6.

  verklaring omtrent het gedrag;

 • 7.

  speelautomaten (hoofdstuk 12);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening 2014 met bijbehorende Tarieventabel 2014 en ROEB-lijst 2014, vastgesteld op 5 november 2013, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 11 maart 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13 tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing dan blijven de in het eerste lid genoemde verordening en tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening en bijbehorende tarieventabel treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als Legesverordening gemeente Deurne 2015 en de bijbehorende documenten worden aangehaald als Tarieventabel 2015 en ROEB-lijst 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2014.

De griffier, De voorzitter,

(R.J.C.M. Rutten) (H.J. Mak)

Bijlage 2 ROEB-lijst 2015

ROEB-lijst 2015

Bijlage 1 Tarieventabel 2015

Tarieventabel 2015