Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer
CiteertitelVergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbedrijfsvoering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Vergoedingsregeling Vrijwilligers bij de gemeentelijke Brandweer 1984.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Ambtenarenwet 1929, art. 126
 3. Besluit brandweerpersoneel

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-1997nieuwe regeling

14-09-1993

Weekblad van Deurne, 27-03-2007

Raadsbesluit 1993, 083

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad der Gemeente Deurne

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 1993 083;

gelet op het bepaalde in het Besluit Brandweerpersoneel;

b e s l u i t:

vast te stellen de “vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer”

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder vrijwilliger: vrijwilliger in de zin van de Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer.

Artikel 2
 • 1.

  De vrijwilliger geniet per kalenderjaar een vaste vergoeding krachtens bijlage VI van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR). De vaste vergoeding voor de groepscommandant Neerkant wordt vastgesteld op het bedrag, hetwelk in bijlage VI is vermeld achter de rang brandmeester (tevens ondercommandant).

 • 2.

  In de vergoeding ten behoeve van officieren is tevens begrepen een kosten vergoeding van f 5, -- per in het kader van de beroepsuitoefening verrichte activiteit, niet zijnde een activiteit als bedoeld in artikel 3, lid 2.

 • 3.

  De vaste vergoeding voor de groepscommandant Neerkant wordt vastgesteld op het bedrag, hetwelk in de bij deze regeling behorende bijlage A is vermeld achter de rang “brandmeester” (tevens ondercommandant)

Artikel 3
 • 1.

  De vrijwilliger beneden de rang van adjunct-hoofdbrandmeester – met uitzondering van de brandmeester die tevens ondercommandant is alsmede de groepscommandant Neerkant – die, na een door of vanwege de burgemeester ontvangen oproep, deelneemt aan de oefening, of die lessen van een voor zijn betrekking voorgeschreven cursus volgt, heeft recht op een vergoeding.

 • 1.

  De vergoeding, bedoeld in het eerste lid onderscheidenlijk de vergoeding bedoeld in het tweede lid wordt vastgesteld op het per uur uitgedrukt bedrag, hetwelk in de bij deze verordening behorende bijlage B is vermeld achter de door de vrijwilliger beklede rang.

 • 3.

  De vergoeding bedoeld in het eerste lid onderscheidenlijk de vergoeding bedoeld in het tweede lid wordt berekend op basis van het per uur uitgedrukte bedrag zoals opgenomen in bijlage VI van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR).

De vergoeding voor de groepscommandant Neerkant, bedoeld in het tweede lid, wordt vastgesteld op het bedrag, hetwelk in bijlage VI van de CAR is vermeld achter de brandmeester (tevens ondercommandant).

Artikel 4

Burgemeester en wethouders kunnen een vergoedingsregeling vaststellen voor het verrichten van wacht-, consignatie- en bewakingsdiensten door de vrijwilliger.

Artikel 5

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen aan de vrijwilliger een vergoeding voor derving van loon of inkomsten toekennen wegens het verrichten van de in artikel 3, eerste en tweede lid, bedoelde brandweerdienst.

Artikel 6

Indien de vrijwilliger met toepassing van deze verordening een lagere vaste vergoeding zou ontvangen dan hij ontving op grond van de oude verordening, blijft het laatste bedoelde bedrag voor hem van toepassing.

Artikel 7
 • 1.

  Deze verordening welke kan worden aangehaald als Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer treedt in werking met ingang van 14 september 1993.

 • 2.

  Met ingang van deze datum vervalt de vergoedingsregeling Vrijwilligers bij de gemeentelijke Brandweer 1984.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 september 1993.