Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening elektronisch berichtenverkeer Gemeente Deurne 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronisch berichtenverkeer Gemeente Deurne 2018
CiteertitelVerordening elektronisch berichtenverkeer gemeente Deurne 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:12, lid 1
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14, lid 2
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:42, lid 2
 4. Gemeentewet, art. 139
 5. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2018nieuwe regeling

13-03-2018

Gemeenteblad, 5 april 2018, nr. 408

nr. 16
01-02-201305-04-2018nieuwe regeling

22-01-2013

Gemeenteblad, 2013, 28

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronisch berichtenverkeer Gemeente Deurne 2018

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2018, nr. 16a;

 

gehoord de commissie Bestuur van 8 maart 2018;

 

overwegende dat het noodzakelijk is om regels te stellen voor het elektronisch berichtenverkeer zoals bedoeld in artikel 2:14 Algemene wet bestuursrecht, voor de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, reglementen, besluiten van algemene strekking die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht, gemeenschappelijke regelingen en voor de bekendmaking, kennisgeving en terinzagelegging van (ontwerp)besluiten en beleidsvoornemens alsmede andere mededelingen van bestuursorganen van de gemeente Deurne;

 

gelet op de artikelen 3:12, eerste lid in samenhang met artikel 2:14, tweede lid en artikel 3:42, tweede lid Algemene wet bestuursrecht

gelet op 139 en artikel 149 Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende

Verordening elektronisch berichtenverkeer gemeente Deurne 2018

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bekendmaking: de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, reglementen, besluiten van algemene strekking die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht, gemeenschappelijke regelingen;

 • b.

  kennisgeving:

 • - de wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten;

 • - de kennisgeving en mededeling van aanvragen en besluiten als bedoeld in de artikelen 3.8, 3.9, 3.10 en 3.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • - overige wettelijk verplichte kennisgevingen en, mededelingen betreffende besluiten;

 • - aankondigingen, kennisgeving en mededelingen betreffende besluiten, waarvoor geen wettelijke plicht geldt;

 • c.

  besluit: een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  ontwerpbesluit: een besluit dat wordt voorbereid met een bij wet verplicht voorgeschreven inspraakprocedure dan wel met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht dan wel met een andere inspraakprocedure;

 • e.

  elektronisch gemeenteblad: een elektronisch blad dat voldoet aan de technische eisen zoals gesteld in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Artikel 2 Elektronische gemeenteblad

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit op https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

 • 2.

  Ieder elektronisch gemeenteblad bevat slechts een bekendmaking. Het elektronische gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de noodzaak bestaat.

Artikel 3 Bekendmaking

 • 1.

  Bekendmaking vindt plaats in het elektronische gemeenteblad, tenzij bij wettelijk voorschrift van een hogere overheid een andere vorm van bekendmaking is voorgeschreven.

 • 2.

  De besluiten die worden bekendgemaakt zoals bedoeld in het eerste lid, worden in hun geheel opgenomen in het elektronische gemeenteblad.

 • 3.

  Indien opname van het gehele besluit zoals bepaald in het derde lid niet mogelijk is, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het elektronische gemeenteblad

  (met uitzondering van algemeen verbindende voorschriften die altijd integraal opgenomen moeten worden).

 • 4.

  Besluiten die met toepassing van het vierde lid worden bekendgemaakt liggen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis.

Artikel 4 Kennisgeving

Kennisgeving vindt plaats door opname in het elektronisch gemeenteblad op de in artikel 2, eerste lid aangewezen website, tenzij bij wettelijk voorschrift van een hogere overheid een andere vorm van kennisgeving is voorgeschreven.

Artikel 5 Bijzondere omstandigheden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere omstandigheden bepalen dat bekendmaking als bedoeld in het eerste lid van artikel 2 of kennisgeving als bedoeld in artikel 4, op andere geschikte wijze plaatsvindt.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 176 van de Gemeentewet van toepassing is.

Artikel 6 Afschriften

Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift verkrijgen van de besluiten zoals gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. De Regeling vergoedingen voor privaatrechtelijke dienstverlening van de gemeente Deurne is hierop van toepassing.

Artikel 7 Intrekking en inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening elektronisch berichtenverkeer Gemeente Deurne 2013 wordt gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 april 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 maart 2018.

De griffier, R.J.C.M. Rutten

De voorzitter, H.J. Mak