Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening Cliëntenparticipatie 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie 2015
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting verordening clientenparticipatie Deurne 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening cliëntenparticipatie 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid
 2. Gemeentewet, art. 108, lid 2
 3. Participatiewet, art. 47

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-2014nieuwe regeling

09-12-2014

Gemeenteblad, 2014, 173

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie 2015

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dd 18 november 2014, nr. ;

 

gelet op het advies van de Cliëntenraad;

 

gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 108, tweede lid, Gemeentewetartikel en in artikel 47 van de Participatiewet

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de navolgende:

Verordening Cliëntenparticipatie 2015

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  PW: Participatiewet;

 • b.

  IOAW: Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • c.

  IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • d.

  Bbz: Besluit bijstandsverlening zelfstandigen;

 • e.

  de gemeente: gemeente Deurne;

 • f.

  de raad: gemeenteraad van Deurne;

 • g.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne;

 • h.

  belanghebbenden: personen die deel uitmaken van de doelgroep van de PW, IOAW, IOAZ en de Bbz ;

 • i.

  maatschappelijke organisaties: instellingen die direct of indirect deel uitmaken van het dagelijkse leven van de bij de cliëntenparticipatie betrokken personen.

Artikel 2 Instellen en in stand houden Cliëntenraad

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op de organisatie van de door de raad ingestelde Cliëntenraad.

 • 2.

  De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan aan het college.

Artikel 3 Taken van gemeentebestuur

 • 1.

  De gemeenteraad en het college vragen over beleidsvoornemens advies aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2.

  De portefeuillehouder heeft periodiek, op basis van onderlinge afstemming, overleg met de cliëntenraad.

Artikel 4 Taken

 • 1.

  De Cliëntenraad bevordert de totstandkoming van een integraal en evenwichtig beleid met betrekking tot de beleidsterreinen PW, IOAW, IOAZ, Bbz, het minimabeleid en overige wetgeving en regelingen op het terrein van sociale zekerheid. Hij geeft hiertoe gevraagd en ongevraagd advies aan het college.

 • 2.

  De Cliëntenraad richt zich in zijn advisering op de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.

 • 3.

  De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon.

 • 4.

  Contacten tussen de cliëntenraad en het college lopen via de voorzitter en/of aangewezen lid van de Cliëntenraad en de beleidsambtenaar.

 • 5.

  In het geval dat het college afwijkt van het advies van de Cliëntenraad, wordt dit aan de Cliëntenraad gemeld. Er wordt aangegeven op welke gronden er wordt afgeweken.

 • 6.

  Het college voegt de verkregen adviezen toe aan de betreffende beleidsstukken welke aan de commissie en of gemeenteraad worden gestuurd.

Artikel 5 Regionale afstemming

 • 1.

  De cliëntenraad onderhoud contact met cliëntenraden van andere gemeenten en organisaties om zodoende de onderlinge adviezen op elkaar af te stemmen.

 • 2.

  Het is de cliëntenraad ter uitvoering van het bepaalde in het eerste lid eveneens toegestaan het advies te laten uitbrengen door een door hen en het college erkende regionaal samengestelde cliëntenraad. Hierin dient ten minste één vertegenwoordiger van de cliëntenraad van de gemeente Deurne zitting te nemen.

 • 3.

  Het advies van de regionaal samengestelde cliëntenraad treedt in de plaats van het advies van de lokale cliëntenraad.

Artikel 6 Leden van de Cliëntenraad

 • 1.

  Leden van de Cliëntenraad worden door het college benoemd op voordracht van de Cliëntenraad.

 • 2.

  De Cliëntenraad bestaat uit belanghebbenden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, allen woonachtig in de gemeente Deurne.

 • 3.

  De Cliëntenraad heeft de mogelijkheid maximaal twee inwoners van de gemeente Deurne op persoonlijke titel voor te dragen voor lidmaatschap indien dit een toegevoegde waarde heeft voor het kennisniveau van de Cliëntenraad.

 • 4.

  De Cliëntenraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 personen.

 • 5.

  De Cliëntenraad wijst zelf een dagelijks bestuur aan bestaande uit een voorzitter en een secretaris.

 • 6.

  De Cliëntenraad voert elke 2 jaar interne evaluatiegesprekken met haar leden.

 • 7.

  Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad en zijn commissies dan wel het college, alsook met het zijn van ambtenaar van de gemeente.

Artikel 7 Beëindiging van het lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van de Cliëntenraad eindigt indien het lid geen belanghebbende of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie meer is, tenzij ze benoemd zijn op basis van artikel 6 lid 3.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de Cliëntenraad eindigt indien het lid aftreedt.

 • 3.

  De Cliëntenraad doet een voorstel tot aftreden van 1 of meer van haar leden op basis van de conclusies van het in artikel 6 lid 6 bedoelde gesprek.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de Cliëntenraad eindigt na benoeming tot lid van de in artikel 6 lid 7 genoemde bestuursorganen en organisaties.

 • 5.

  Het lidmaatschap van een lid eindigt indien er sprake is van verhuizing buiten de gemeente.

 • 6.

  In de gevallen bedoeld in het eerste, tweede lid en vijfde lid, mag het lid de functie blijven vervullen indien het aantal leden door het aftreden minder dan 5 wordt, gedurende de periode van maximaal 1 jaar.

 • 7.

  Voorts is het college in bijzondere gevallen, op schriftelijke voordracht van en gehoord de Cliëntenraad, bevoegd tot ontslag van een lid.

Artikel 8 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de Cliëntenraad vinden tenminste eenmaal per 4 weken plaats.

 • 2.

  De Cliëntenraad houdt van zijn vergaderingen een presentielijst bij.

 • 3.

  Reguliere vergaderingen van de Cliëntenraad zijn openbaar en staan voor een jaar vast.

Artikel 9 Agendering

 • 1.

  De leden van de Cliëntenraad kunnen onderwerpen op de agenda voor de vergadering plaatsen.

 • 2.

  Indiening geschiedt mondeling of schriftelijk bij de secretaris van de Cliëntenraad.

Artikel 10 Huishoudelijke reglement

 • 1.

  De Cliëntenraad stelt een huishoudelijk reglement op met inachtneming van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Een dergelijk huishoudelijk reglement en eventuele wijzigingen daarvan, wordt na overleg met het college, door beide vastgesteld.

Artikel 11 Faciliteiten, ondersteuning en vergoedingen

 • 1.

  De gemeente stelt vergaderruimte, spreekruimte, kopieerfaciliteiten en een passend budget beschikbaar ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Cliëntenraad.

 • 2.

  Jaarlijks voor 1 april brengt de cliëntenraad aan het college verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gesteld budget.

 • 3.

  Het college besluit op verzoek van de meerderheid van de Cliëntenraad tot het instellen van een professioneel secretaris

 • 4.

  Op de Cliëntenraad is de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de Gemeente Deurne 2007 van toepassing.

Artikel 12 Verslaglegging

De Cliëntenraad legt jaarlijks verantwoording af over de door hem gepleegde activiteiten middels een jaarverslag.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen. Dit kan niet zonder de Cliëntenraad gehoord te hebben.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening cliëntenparticipatie 2015”.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Cliëntenparticipatie 2011.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 december 2014.

   

  De griffier , R.J.C.M. Rutten

  De voorzitter, H.J. Mak