Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening cliëntenparticipatie Wsw Deurne 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wsw Deurne 2008
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wsw Deurne 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wet sociale werkvoorziening, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2008nieuwe regeling

13-05-2008

Weekblad voor Deurne, 29-05-2008

Raadsbesluit 2008, 023a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wsw Deurne 2008

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2008, nr. 023;

gelet op het bepaalde in artikel 2, derde lid van de Wet sociale werkvoorziening:

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Wsw Deurne 2008

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  cliëntenparticipatie Wsw : de gestructureerde wijze waarop de gemeente Wsw-geïndiceerden of hun vertegenwoordigers betrekt in de beleidsuitvoering en evaluatie van het gemeentelijke Wsw-beleid;

 • 2.

  gemeentelijk beleid arbeidsparticipatie : de samenhangende wijze waarop de gemeente in al haar beleid en verantwoordelijkheden, werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot deelname aan reguliere arbeid van Wsw-geïndiceerden en aangepaste arbeid waar nodig;

 • 3.

  participatiecommissie Wsw : de door burgemeester en wethouders als zodanig erkende en in deze gemeente actief zijnde participatiecommissie van Wsw-geïndiceerden of hun vertegenwoordigers ;

 • 4.

  Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

 • 5.

  vertegenwoordigers: personen die lid zijn van een voor de direct belanghebbenden opkomende belangenorganisatie

 • 6.

  Wsw-geïndiceerden: blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 tot de doelgroep behoren en personen die op 31 december 1997 een dienstbetrekking hebben krachtens de Wsw (Stb. 1967, 687) zoals die luidde tot die datum en die na die datum deze dienstbetrekking hebben voortgezet

Artikel 2 Wettelijke verantwoordelijkheid

De gemeente is verantwoordelijk voor de cliëntenparticipatie Wsw op grond van artikel 2, derde lid van de Wet sociale werkvoorziening. De gemeente streeft naar een gezamenlijke vertegenwoordiging van Wsw-geïndiceerden en / of hun vertegenwoordigers in één participatiecommissie Wsw voor de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren, zijnde deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling Atlant Groep. Indien geen gezamenlijke participatiecommissie Wsw wordt ingesteld, zorgt de gemeente voor een gemeentelijke participatiecommissie Wsw.

Artikel 3 Reglement regionale cliëntenparticipatie Wsw

 • 1.

  Burgemeesters en wethouders stellen een reglement vast waarin de taken, bevoegdheden, samenstelling, benoeming, werkwijze en besluitvorming van de participatiecommissie Wsw is geregeld.

 • 2.

  Daarbij wordt in ieder geval geregeld;

  • a.

   Het doel van de participatiecommissie Wsw;

  • b.

   De taken en bevoegdheden van de participatiecommissie Wsw waarbij het uitgangspunt wordt vastgelegd dat deze commissie gevraagd en ongevraagd adviseert over de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijke beleid betreffende de Wet sociale werkvoorziening;

  • c.

   De samenstelling van de participatiecommissie Wsw waarbij getracht wordt naast vertegenwoordigers van belangenorganisaties ook Wsw-geïndiceerden op te nemen;

  • d.

   De wijze van benoeming en zittingsduur van de participatiecommissie Wsw;

  • e.

   De werkwijze van de participatiecommissie Wsw waarbij burgemeester en wethouders zorg dragen voor het tijdig verstrekken van alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en ontwikkelingen te kunnen volgen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 mei 2008,

Verordening cliëntenparticipatie Wsw beleid

Artikelsgewijs

 

De artikelsgewijs toelichting is beperkt tot die artikelen / artikelonderdelen die ook daadwerkelijk toelichting behoeven. Artikelen of onderdelen van artikelen die geen vragen oproepen worden hierna daarom niet nader toegelicht.

Artikel 1

Dit artikel omschrijft de voor de verordening van belang zijnde begrippen. Het begrip cliëntenparticipatie Wsw zegt iets over de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente moeten worden verricht.

De participatiecommissie Wsw is een orgaan dat in de gemeente actief is en zich ten doel stelt om de belangen te behartigen van de in de gemeente woonachtige burgers met een (potentiële) indicatie voor de WSw- de Wsw geïndiceerden.

De verordening gaat ervan uit dat dit een gezamenlijk commissie is, die voor de Peelland gemeenten werkzaam is. Indien een gezamenlijke commissie niet haalbaar blijkt, dan rust op burgemeester en wethouders de verplichting om een gemeentelijke commissie in te stellen. De totstandkoming van de commissie wordt geregeld in een door burgemeester en wethouders vast te stellen reglement.

Artikel 2

Uitgangspunt is dat één cliëntenparticipatie orgaan wordt geregeld voor de gezamenlijke Peelland gemeenten. Dit komt overeen met het werkgebied van de Gemeenschappelijke Regeling Atlant Groep. Daarmee wordt beoogd dat regionale afstemming en beleidsontwikkeling op het gebied van sociale werkvoorziening verdere impulsen krijgt. Is het niet haalbaar (blijvend) regionale invulling aan de cliëntenparticipatie te geven kan participatie, zonder wijziging van de verordening, ook lokaal invulling gegeven worden.

Artikel 3

Dit artikel regelt dat het college een reglement moet vaststellen en welke onderwerpen in ieder geval geregeld moeten worden.