Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening winkeltijden Deurne 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Deurne 2015
CiteertitelVerordening winkeltijden Deurne 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling werkt terug tot 1 januari 2015.

Deze regeling vervangt de Verordening winkeltijden Deurne 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-201501-01-2015nieuwe regeling

08-09-2015

Gemeenteblad, 2015, 238

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Deurne 2015

De raad van de gemeente Deurne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2015;

gelet op artikel 2, eerste, tweede en derde lid van de Winkeltijdenwet;

 

Besluit

 

Vast te stellen de navolgende:

 

Verordening winkeltijden Deurne 2015

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. vrijstelling voor zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, en het tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 06.00 uur tot 22.00 uur een algemene vrijstelling.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen en werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur.

 • 2

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste achtweken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1

  De Verordening winkeltijden Deurne 2013 wordt ingetrokken.

 • 2

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden 2013 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 18 september 2015 en werkt terug tot 1 januari 2015

 • 2

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Deurne 2015.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 september 2015

 

De griffier, R.J.C.M. Rutten

De voorzitter, H.J. Mak