Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Subsidiebesluit huisvestingssubsidies 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidiebesluit huisvestingssubsidies 2013
CiteertitelSubsidiebesluit huisvestingssubsidies 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Subsidieregeling huisvestingssubsidie, exploitatiesubsidie en huursubsidie Deurne 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-201221-07-2017nieuwe regeling

28-08-2012

Weekblad voor Deurne, 27-09-2012

Nr. 41

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidiebesluit huisvestingssubsidies 2013

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 augustus 2012, nr. 41;

 

gehoord de commissie d.d. 20 juni 2012;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

 

BESLUIT

 

Vast te stellen het navolgende

 

Subsidiebesluit huisvestingssubsidies 2013

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  cluster: een indeling van vrijwilligersorganisaties met gelijksoortige activiteiten zoals genoemd in het subsidiebesluit Vrijwilligersorganisaties 2013

 • b.

  subcluster: een onderverdeling binnen een cluster zoals genoemd in het subsidiebesluit Vrijwilligersorganisaties 2013

 • c.

  reguliere huisvesting: de benodigde huisvesting (omvang en duur) die nodig is voor de reguliere repetities/bijeenkomsten/activiteiten van de vrijwilligersorganisaties

 • d.

  huisvestingssubsidie: een bijdrage in de huisvestingskosten ten behoeve van de reguliere huisvesting van vrijwilligersorganisaties

 • e.

  erkende accommodatie:

  • ·

   Eigen accommodaties (voor eigen gebruik)

  • ·

   (Gemeentelijke) accommodaties in het centrum van Deurne zijnde:

  • ·

   Walhalla

  • ·

   De Roos

  • ·

   de Muggenhof

  • ·

   Cultuur Centrum Martien van Doorne

  • ·

   Dr. H. van Doornezaal

  • ·

   Asteffekan

  • ·

   de Wik

  • ·

   ‘t Trefpunt

  • ·

   Alleen voor vrijwilligersorganisaties in het Centrum, in verband met ontbreken van gemeenschapsaccommodatie in Deurne-Centrum

  • ·

   Gemeentelijke accommodatie De Wiek, Helenaveen voor gebruik van scouting Helenaveen

  • ·

   Jeugdaccommodatie Vlierden uitsluitend ten behoeve van de huisvesting van Scouting Vlierden (totdat de nieuwe gemeenschapsaccommodatie in Vlierden is gerealiseerd doch uiterlijk tot 1 april 2013)

 • f.

  erkende gemeenschapsaccommodatie:

  • -

   De Gouden Helm

  • -

   De Moost

  • -

   De Kastanje

  • -

   Den Draai

  • -

   Hofke van Marijke

  • -

   Gerardushuis

  • -

   Wijkcentrum De Heiakker

  • -

   Houtenhoek

  • -

   Tijdelijke huisvesting ‘t Huis Vlierden (totdat de nieuwe gemeenschapsaccommodatie in Vlierden is gerealiseerd

Artikel 2 Te subsidiëren vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties genoemd in artikel 3 en 4 die:

 • a.

  voor hun reguliere huisvesting gebruik maken van een door het college aangewezen erkende gemeenschapsaccommodatie, óf

 • b.

  die met instemming van het college gebruik maken van een erkende accommodatie, komen voor een huisvestingssubsidie in aanmerking.

Artikel 3 Specifieke subsidievoorwaarden en –verplichtingen

 • a.

  De vrijwilligersorganisatie ontvangt een basissubsidie op grond van het subsidiebesluit vrijwilligersorganisaties 2013 vallend onder een van de onderstaande (sub)clusters:

  • ·

   Jeugd en jongeren: methodisch jeugd- en jongerenwerk, open jeugd- en jongerenwerk, hobbyclubs en speel-o-theken, harmonieën, fanfares en drumfanfares

  • ·

   “Nulde”-lijn: ondersteuningsorganisaties voor specifieke doelgroepen: alleen van toepassing op Katholieke Bonden van Ouderen (KBO)

 • b.

  Vrijwilligersorganisaties die vallen onder:

  • -

   Gilden

   Een ledenorganisatie die zich tot doel stelt het bevorderen en beoefenen van volkscultuur in groepsverband.

  • -

   Zangverenigingen/koren/dansverenigingen/toneelverenigingen en muziek verenigingen

   • -

    Onder zangvereniging/koor wordt verstaan: een ledenorganisatie die zich tot doel stelt het bevorderen en beoefenen van vocale muziek in groepsverband

   • -

    Onder een dansverenging wordt verstaan: een ledenorganisatie die zich tot doel stelt het bevorderen en beoefenen van (volks)dans in groepsverband

   • -

    Onder een toneelvereniging wordt verstaan: een ledenorganisatie die zich ten doel stelt het bevorderen en beoefenen van toneel/cabaret in groepsverband

   • -

    In de categorie muziekverenigingen vallen organisaties zoals het Vrijetijdsorkest

Specifieke voorwaarden/verplichtingen:

 • -

  De activiteiten van de organisatie dragen bij aan het bevorderen van cultuurparticipatie en de instandhouding en/of versterking van de culturele infrastructuur;

  • -

   Een minimum aantal van 20 leden, voor de toneelverenigingen geldt een aantal van 15 leden;

  • -

   Organisatie dient door het hele jaar heen activiteiten uit te voeren;

  • -

   Organisaties repeteren door wekelijks minimaal 40 weken op jaarbasis;

  • -

   Organisaties dienen, om voor subsidie in aanmerking te komen, tenminste 20% van hun zang- en muziekuitvoeringen in de openbaarheid te geven.

    

 • -

  Belangenorganisaties voor mensen met een beperking, etnische minderheden en vrouwen

  Organisaties die zich inzetten op basis van het algemeen belang c.q. belangenbehartiging van kwetsbare groepen inwoners van Deurne. Op verzoek fungeren zij als adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders.

Specifieke voorwaarden/verplichtingen:

 • -

  Activiteiten zijn gericht op de doelgroep

 • -

  Activiteiten zijn gericht op het bevorderen van sociale contacten

 • -

  Activiteiten zijn gericht op participatie

 • -

  De organisatie treedt op als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van haar achterban.

 • -

  Belangenorganisaties voor mensen met een beperking hebben tenminste 100 leden

 • -

  Belangenorganisaties voor etnische minderheden:

  • ·

   Fungeren als belangenbehartiger dan wel intermediair/klankbord voor het gemeentebestuur daar waar het integratie en inburgeringvraagstukken aangaat;

  • ·

   Activiteiten voornamelijk gericht op integratie en/of inburgering van minderheden;

  • ·

   Stichting Migrantencontact neemt als vertegenwoordiger van alle minderhedenorganisaties deel aan het Platform Mondiale Bewustwording.

Artikel 4 Subsidiegrondslag en wijze van berekening van de huisvestingssubsidie

De in artikel 3 genoemde vrijwilligersorganisaties kunnen voor de volgende huisvestingssubsidie op jaarbasis in aanmerking komen:

Cluster op basis van het subsidiebesluit vrijwilligersorganisaties 2013

subcluster

Subsidiebedrag/jaar

 

 

vast bedrag

bedrag per lid

Jeugd en jongeren

methodisch jeugd- en jongerenwerk

 

€ 70,00*

 

hobbyclubs

 

€ 14,00*

 

open jeugd- en jongerenwerk

€ 2.762,00

 

 

speel-o-theken

€ 2.159,00

 

 

harmonieën/fanfares/drumfanfares:

 

 

 

-Drumfanfare Peelland

€ 1.058,00

 

 

-Fanfare Wilhelmina Vlierden

€ 1.403,00

 

 

-Fanfare St. Willibrordus Neerkant

€ 1.702,00

 

 

-Fanfare Wilona Helenaveen

€ 1.311,00

 

 

-Harmonie Excelsior Zeilberg

€ 3.680,00

 

 

-Harmonie St. Cecilia Liessel

€ 1.817,00

 

 

-Koninklijke Harmonie Deurne

€ 3.450,00

 

”Nulde”-lijn

ondersteuningsorganisaties voor specifieke doelgroepen (alleen KBO)

€ 733,00

 

 

 

 

 

Overige vrijwilligersorganisaties die voor huisvestingssubsidie in aanmerking komen

 

Subsidiebedrag/jaar

 

 

vast bedrag

bedrag per lid

Gilden

 

€ 208,00

 

Zangver./koren/dansver./toneelver./ muziekver.

 

€ 989,00

 

Belangenorganisaties voor mensen met een beperking, etnische minderheden en vrouwen

 

€ 733,00

 

* per jeugdlid; dit is een lid onder de 18 jaar op peildatum 1 januari van het aan het subsidietijdvak voorafgaande jaar

Artikel 5 Subsidietijdvak

De huisvestingssubsidie wordt verleend per tijdvak, waarbij het subsidietijdvak gelijk is aan het subsidietijdvak van de basissubsidie van de Algemene subsidieverordening gemeente Deurne 2013.

Artikel 6 Aan de huisvestingssubsidie te verbinden voorschriften

Aan een huisvestingssubsidie worden de volgende voorschriften verbonden:

 • a.

  De huisvestingssubsidie voor de vrijwilligersorganisatie die voor zijn reguliere huisvesting gebruik maakt van een erkende gemeenschapsaccommodatie, wordt uitbetaald aan de betreffende gemeenschapsaccommodatie.

 • b.

  De huisvestingssubsidie voor de vrijwilligersorganisatie die voor zijn reguliere huisvesting gebruik maakt van een erkende accommodatie, niet zijnde een gemeenschapsaccommodatie, wordt uitbetaald aan de vrijwilligersorganisatie.

 • c.

  Bij gebruik van meerdere erkende (gemeenschaps)accommodaties bepaalt de aanvrager (de vrijwilligersorganisatie) op basis van gebruik hoe de verdeling van het huisvestingssubsidie plaatsvindt.

 • d.

  Zijn de reguliere huisvestingskosten van de vrijwilligersorganisatie lager dan de huisvestingssubsidie dan betaalt de erkende gemeenschapsaccommodatie c.q. de vrijwilligersorganisatie het meerdere bedrag aan de gemeente terug;

 • e.

  De gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie en de erkende gemeenschapsaccommodatie is verplicht gewijzigde omstandigheden die van invloed zijn op het recht op subsidie en/of de hoogte daarvan of wijze van uitbetaling onverwijld aan het college door te geven;

 • f.

  Een gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie en de erkende gemeenschapsaccommodatie informeert het college onverwijld over het geheel of gedeeltelijke beëindigen van haar activiteiten, waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat dit van belang is of kan zijn voor de hoogte van of het recht op subsidie;

 • g.

  Als de hoogte van de huisvestingssubsidie is vastgesteld op grond van een bedrag per lid informeert een gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie het college indien het ledenaantal met meer dan 30 % toe- of afneemt.

Artikel 7 Te subsidiëren gemeenschapsaccommodatie

Erkende gemeenschapsaccommodaties komen in aanmerking voor een exploitatiesubsidie.

Artikel 8 Subsidiegrondslag exploitatiesubsidie

De exploitatiesubsidie bedraagt € 5.834,00 per jaar

Artikel 9 Aanwijzingsbevoegdheid accommodaties

Het college van burgemeester en wethouders kan accommodaties aanwijzen en intrekken als erkende accommodatie of gemeenschapsaccommodatie zoals bedoeld in artikel 1 onder e en f.

Artikel 10 Algemene Subsidieverordening

De bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Deurne 2013 zijn op dit besluit en de hierop gebaseerde subsidiebeschikkingen onverkort van toepassing.

Artikel 11 Overgangsregeling en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking

 • 2.

  Dit besluit is van toepassing op alle aanvragen tot subsidie voor het jaar 2013 en verder

 • 3.

  Dit besluit is niet van toepassing op reeds verleende en nog te verlenen subsidies voor het jaar 2012

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 augustus 2012.

 

De griffier, R.J.C.M. Rutten

De voorzitter, H.J. Mak