Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Archiefverordening gemeente Deurne 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening gemeente Deurne 2007
CiteertitelArchiefverordening gemeente Deurne 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbedrijfsvoering
Externe bijlageToelichting Archiefverordening gemeente Deurne 2007

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Archiefwet, art. 30, lid 1
 2. Archiefwet, art. 32, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-200827-11-2019nieuwe regeling

11-12-2007

Weekblad voor Deurne 17-01-2008

Raadsbesluit 2007, nr. 078

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening gemeente Deurne 2007

De gemeenteraad van Deurne

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2007, nr. 078;

gelet op artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid van de Archiefwet 1995;

 

Besluit:

 

vast te stellen de navolgende verordening Archiefverordening Gemeente Deurne 2007

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Archiefwet 1995;

 • b.

  gemeentelijke organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de wet, voor zover behorende tot de gemeente;

 • c.

  de archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats;

 • d.

  de archivaris: de overeenkomstig artikel 32 van de wet benoemde gemeentearchivaris;

 • e.

  beheerder: degene die ingevolge artikel 3 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats;

 • f.

  beheerseenheid: een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen organisatie-onderdeel;

 • g.

  informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd.

 • h.

  de gemeenschappelijke regeling: Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

Hoofdstuk II. De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 2

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en instandhouden van voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder/beheerders.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen ongeacht hun vorm.

Artikel 5
 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbenden, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats voorschriften vast.

Artikel 8

Burgemeester en wethouders doen tenminste éénmaal per twee jaar aan de raad verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet.

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 9

De Archiefverordening gemeente Deurne 1998 vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 1998 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking daags na publicatie.

Deze verordening wordt aangehaald als “Archiefverordening Gemeente Deurne 2007”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2007,

 

De griffier, J.P. Ragetlie

De voorzitter, J.G.M. Daandels