Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening voor onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur gemeente Deurne 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur gemeente Deurne 2016
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Deurne 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Deurne 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2016nieuwe regeling

22-03-2016

Gemeenteblad, 2016, 293

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur gemeente Deurne 2016

De raad van de gemeente Deurne;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2016;

 

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de rekeningcommissie van 25 februari 2016;

 

besluit vast te stellen de

 

Verordening voor onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur gemeente Deurne 2016

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid: het realiseren van prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat bereiken.

 • b.

  Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde (maatschappelijke) effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college voert maximaal éénmaal per jaar een onderzoek uit naar de doelmatigheid dan wel doeltreffendheid van (een onderdeel van) een organisatie-eenheid van de gemeente of de uitvoering van een taak door de gemeente.

Artikel 3. onderzoeksonderwerp en onderzoeksopzet

Het college stelt de rekenkamercommissie c.q. de rekeningcommissie op de hoogte van de onderzoeken die worden ingesteld naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Hierbij word in het kort aangegeven hoe het onderzoek wordt uitgevoerd, wat de doorlooptijd is en wat de kosten zijn.

Artikel 4. Rapportage en plan van verbetering

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. De rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten.

 • 2.

  Indien nodig worden er aanbevelingen gedaan voor verbeteringen en kan er een plan van verbetering worden opgesteld.

 • 3.

  De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennis name aangeboden aan de rekenkamercommissie c.q. rekeningcommissie en vervolgens aan de raad.

Artikel 5. Inwerkingtreding en intrekken oude verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking.

 • 2.

  De “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Deurne 2006” zoals vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2006 vervalt.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Deurne 2016”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 maart 2016.

 

De griffier, R.J.C.M. Rutten

De voorzitter, H.J. Mak