Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Telecommunicatieverordening gemeente Deurne 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTelecommunicatieverordening gemeente Deurne 2008
CiteertitelTelecommunicatieverordening 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur
Externe bijlageToelichting telecommunicatieverordening 2008

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Telecommunicatieverordening gemeente Deurne vastgesteld bij raadsbesluit van 29 juni 1999.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-200813-03-2015nieuwe regeling

09-09-2008

Weekblad van Deurne, 16-10-2008

Raadsvoorstel, Nr. 040a

Tekst van de regeling

Intitulé

Telecommunicatieverordening gemeente Deurne 2008

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 augustus 2008, nr. 040a

 

gelet op het bepaalde in de gemeentewet;

 

BESLUIT

 

Om onder intrekking van de huidige telecommunicatieverordening vast te stellen de navolgende

 

Telecommunicatieverordening gemeente Deurne 2008

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Telecommunicatiewet;

 • b.

  voorzieningen: ondergrondse ondersteuningswerken als bedoeld in artikel 5.15, van de wet, en kabels;

 • c.

  aanbieder: aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in artikel 1.1 onder i en artikel 5.1 van de wet;

 • d.

  werkzaamheden:werkzaamheden in verband met het aanleggen, het in stand houden en het opruimen van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden;

 • e.

  gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de wet;

 • f.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  huisaansluiting: het gedeelte van een kabel met een lengte minder dan 25 meter in openbare gronden dat een openbaar elektronisch communicatienetwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt als bedoeld onder artikel 1.1, onder k, van de wet;

 • h.

  werkzaamheden van niet ingrijpende aard:

  • -

   het aanbrengen of verwijderen van kabels in al aangebrachte voorzieningen;

  • -

   reparaties aan het openbare elektronische communicatienetwerk met een lengte van minder dan 25 meter en niet vallend onder artikel 6, eerste lid van deze verordening;

  • -

   het maken van huisaansluitingen met een lengte van minder dan 25 meter; en

  • -

   het openen en dichten van een ondergrondse handhole.

 • i.

  HKL: het Handboek Kabels en Leidingen, zoals afzonderlijk vastgesteld door alle bij het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven aangesloten gemeenten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze verordening is van toepassing op het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen in openbare gronden voor zover de gemeente deze gronden beheert dan wel daarover coördinatieverplichtingen heeft volgens de wet.

Artikel 3 Nadere uitvoeringsregelingen

Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

MELDING EN INSTEMMINGSBESLUIT

Artikel 4 Wijze van melding van voorgenomen werkzaamheden

 • 1.

  Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt dit voornemen ten minste vier weken voor aanvang aan het college door middel van een door het college vastgesteld formulier en volgens het HKL.

 • 2.

  Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, kan hierover vooroverleg voeren met het college om de melding, bedoeld in het eerste lid, voor te bereiden.

 • 3.

  Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, dan stelt de aanbieder het college uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding in het eerste lid schriftelijk in kennis gesteld van de resultaten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

Artikel 5 Wijze van melding van werkzaamheden van niet-ingrijpende aard

Voor het verrichten van werkzaamheden van niet ingrijpende aard kan de aanbieder volstaan met een melding aan het college minimaal drie dagen voorafgaand aan die werkzaamheden door middel van een daarvoor door het college vastgesteld formulier en volgens het HKL.

Artikel 6 Ernstige belemmeringen en storingen

 • 1.

  Bij spoedeisende werkzaamheden als gevolg van een ernstige belemmering of storing van de communicatie in de zin van artikel 5.6, tweede lid, van de wet volstaat de aanbieder met een melding voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

 • 2.

  De aanbieder maakt achteraf binnen één werkdag melding van de werkzaamheden door middel van een daarvoor door het college vastgesteld formulier en volgens het HKL.

Artikel 7 Beslistermijn en aanhouding

 • 1.

  Binnen vier weken na ontvangst van de melding als bedoeld in artikel 4, neemt het college een besluit.

 • 2.

  Indien bij de melding meerdere gedoogplichtigen zijn betrokken, dan beslist het college binnen acht weken na ontvangst van de melding en alle bijbehorende instemmingen van de betreffende gedoogplichtigen.

 • 3.

  Het college kan zijn besluit, als bedoeld in het eerste en tweede lid, met ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.

 • 4.

  De beslissing wordt aangehouden, indien er in verband met werkzaamheden ten behoeve van het openbare elektronisch communicatienetwerk een vergunning als bedoeld in de Woningwet, de Wet milieubeheer of een kapvergunning ingevolge de Algemene plaatselijke verordening is vereist.

Artikel 8 Voorschriften en beperkingen bij instemming

 • 1.

  De werkzaamheden moeten beginnen uiterlijk 12 maanden na verlening van het instemmingsbesluit. De werkzaamheden moeten zijn voltooid binnen 12 maanden na aanvang van de werkzaamheden, tenzij in het instemmingsbesluit anders is bepaald.

 • 2.

  Het college kan in het instemmingsbesluit voorschriften opnemen omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels, het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken, alsook over de afmetingen van kasten, handholes en andere toebehoren, behorende bij een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

 • 3.

  Indien binnen 3 jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren, kan het college bijzondere voorwaarden stellen aan het herstel. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aanbieder.

 • 4.

  Aan herstel van bijzondere bestrating kan het college nadere voorwaarden stellen.

 • 5.

  De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud,verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen moet plaatsvinden volgens het HKL.

Artikel 9 Aanvullende verplichtingen van aanbieder

 • 1.

  De aanbieder is verplicht omwonenden en bedrijven ter plaatse minimaal 3 dagen voor aanvang van de uit te voeren werkzaamheden op de hoogte te stellen.

 • 2.

  Op het moment van de oplevering van de werkzaamheden verstrekt de aanbieder op verzoek van het college gegevens omtrent de ligging van zijn kabels en een overzicht van de niet in gebruik zijnde kabels.

Artikel 10 Publicatie instemmingsbesluiten

Het college maakt alle instemmingsbesluiten bekend in een huis-aan-huisblad.

Artikel 11 (Mede)gebruik van voorzieningen

 • 1.

  Een aanbieder is in beginsel verplicht om bij de aanleg van kabels in openbare gronden zoveel mogelijk (mede)gebruik te maken van bestaande, hetzij door andere aanbieders dan wel door of in opdracht van het college aangelegde voorzieningen.

 • 2.

  Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels, dient de aanbieder een alternatief tracé te kiezen, of aan andere aanbieders een redelijk verzoek tot medegebruik van kabels te doen, op grond van artikel 5.12 van de wet.

Artikel 12 Zakelijk karakter en overdracht voorzieningen

 • 1.

  Indien de eigendom, exploitatie of beheer van de voorziening wordt overgedragen aan een andere aanbieder, gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de voorziening van de oude aanbieder over op de nieuwe netwerkaanbieder.

 • 2.

  De aanbieder stelt het college binnen een maand schriftelijk in kennis van het feit dat de eigendom, de exploitatie of het beheer van de voorziening verandert of dat de voorziening niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 13 Digitale gegevens

Het college kan van de aanbieder verlangen dat deze gegevens in digitale vorm verstrekt.

Artikel 14 Overleg

 • 1.

  De gemeente organiseert periodiek overleg, waarvoor in elk geval de bij de gemeente bekende aanbieders worden uitgenodigd.

 • 2.

  In dit overleg worden de plannen van de gemeente en van de diverse aanbieders besproken en eventueel afgestemd in het kader van de bepalingen van deze verordening.

 • 3.

  Aan dit overleg kunnen geen rechten worden ontleend.

HANDHAVING EN TOEZICHT

Artikel 15 Toezicht en handhaving

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aangewezen ambtenaren.

Artikel 16 Stillegging werkzaamheden

Het college is bevoegd de werkzaamheden stil te leggen, indien er wordt gewerkt:

 • a.

  zonder voorafgaande melding, als bedoeld in artikel 4 van deze verordening; of

 • b.

  in strijd met het in het instemmingsbesluit opgenomen tijdstip van aanvang of voltooiing en de wijze van uitvoering.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 17 Intrekking oude verordening

De Telecommunicatieverordening gemeente Deurne, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 juni 1999, wordt ingetrokken.

Artikel 18 Overgangsrecht

 • 1.

  De Telecommunicatieverordening gemeente Deurne van 29 juni 1999 blijft van kracht op meldingen waarop reeds krachtens diezelfde verordening is beslist, maar waarvan de uitvoering op het moment van inwerkingtreding van deze verordening nog niet is gerealiseerd.

 • 2.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een melding is gedaan op grond van de Telecommunicatieverordening gemeente Deurne van 29 juni 1999 maar waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 20 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als: Telecommunicatieverordening 2008.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 september 2008.

 

De griffier, mr. Th.H.J.H. Broekman, wnd.

De voorzitter, J.G.M. Daandels