Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Aanwijzingsbesluit tijdelijke aankondigingsborden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit tijdelijke aankondigingsborden
CiteertitelAanwijzingsbesluit tijdelijke aankondigingsborden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBekendmaking aanwijzingsbesluit tijdelijke aankondigingsborden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzigingsbesluit tijdelijke aankondigingsborden van 7 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Deurne 2010, art. 2:10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-2015nieuwe regeling

12-11-2015

Gemeenteblad, 2015, 257

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT TIJDELIJKE AANKONDIGINGSBORDEN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne;

 

Gelet op de Gemeentewet en artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Deurne 2010 zoals deze geldt vanaf 1 januari 2014, waarin het college de bevoegdheid heeft gekregen plaatsen, wegen of weggedeelten aan te wijzen waarbuiten het verboden is tijdelijke aankondigingsborden te plaatsen;

 

Overwegende dat het uit het oogpunt van openbare orde en de woon -en leefomgeving, zoals verkeersveiligheid en uiterlijk aanzien van de gemeente, wenselijk is om dergelijke plaatsen aan te wijzen;

 

Overwegende dat deze aanwijzing tevens beogen de handhaafbaarheid te bevorderen en beschadiging en ontsiering van de openbare ruimte te voorkomen;

 

B E S L U I T :

 

Aan te wijzen op de volgende weggedeelten de (met nummer) aangegeven lichtmasten als aangewezen plaatsen zoals bedoeld in art. 2:10, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Deurne 2010 zoals deze geldt vanaf 1 januari 2014, waaraan het toegestaan is aankondigingsborden te plaatsen:

Kom Deurne:

Dunantweg: lichtmasten met de nummers 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16 en 33

Europastraat: lichtmasten met de nummers 16, 17, 18, 19, 21, 22

Zeilbergsestraat: lichtmasten met de nummers 37, 38, 40, 41, 42

Houtenhoekweg: lichtmasten met de nummers 2, 3, 5, 7 en 12, 13, 14, 15 en 21

Liesselseweg: lichtmasten met de nummers 49, 50, 56, 57, 58 en 59

 

Kom Vlierden:

Lichtmast tegenover Vlierdenseweg 208

Lichtmast voor Brouwhuisweg 1

Lichtmast voor Vlierdenseweg 183

 

Kom Liessel:

Loon: lichtmast met het nummer 2

Mgr. Berkvensstraat: lichtmast met het nummer 35

Neerkantseweg (niet Hoofdstraat): lichtmast met het nummer 2

 

Kom Neerkant:

Dorpsstraat: lichtmast met het nummer 36

Keulsebaan: lichtmast met het nummer 9

 

Dit besluit treedt in werking daags na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van het besluit van gelijke strekking van 7 januari 2014.

 

Deurne 12 november 2015

namens burgemeester en wethouders van Deurne

 

Jan van Enckevort

teamleider Onderhoud en Toezicht