Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Subsidiebesluit vrijwilligersorganisaties 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidiebesluit vrijwilligersorganisaties 2008
CiteertitelSubsidiebesluit vrijwilligersorganisaties 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Subsidiebesluit vrijwilligersorganisaties 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 3. Algemene subsidieverordening 2008

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-200801-04-200828-09-2012nieuwe regeling

02-04-2008

Weekblad voor Deurne, 10-04-2008

Raadsbesluit 2008, 010b

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidiebesluit vrijwilligersorganisaties 2008

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 20 maart 2008, nr. 010;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening 2008;

b e s l u i t :

vast te stellen het volgende Subsidiebesluit Vrijwilligersorganisaties 2008

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

Inleiding

Subsidie is één van de instrumenten dat door de gemeente kan worden ingezet voor het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen.

Dit besluit betreft de subsidieverlening aan vrijwilligersorganisaties die zich inzetten op het gebied van welzijn, sport, ontspanning, zorg en cultuur voor inwoners van de gemeente Deurne en daarbij een bijdrage leveren aan het door de gemeente geformuleerde (welzijns)beleid.

De subsidiëring van gemeenschapsaccommodaties en de subsidie in de huisvestingslasten is hierin niet meegenomen. Dit onderdeel wordt later ingevuld.

Doelstellingen en uitgangspunten van het subsidiebeleid

Doelstellingen

In het subsidiebeleid streven wij naar het bereiken van de volgende doelen:

 • 1.

  Subsidie wordt in algemene zin ingezet op het behoud van het ‘sociaal cement’ van de gemeente Deurne. Het algemene doel is het waarborgen van een goed en toegankelijk voorzieningen- en activiteitenniveau voor alle inwoners van Deurne.

 • 2.

  Subsidie wordt gericht ingezet voor het bevorderen van deelname aan de Deurnese samenleving door kwetsbare burgers en burgers in een achterstandspositie.

Onder kwetsbare burgers en burgers in een achterstandpositie verstaan wij in ieder geval:

 • ·

  jeugdigen tot 18 jaar

 • ·

  kwetsbare ouderen van 65 jaar en ouder

 • ·

  mensen met een beperking

Beperkingen moeten niet te ‘eng’ worden uitgelegd. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke beperkingen die duidelijk zichtbaar zijn, maar met name ook om de minder zichtbare beperkingen die het aangaan van sociale contacten en daarmee deelname aan het verenigingsleven kunnen belemmeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eenzaamheidsproblemen, chronisch zieken, maar ook aan stoornissen als bijvoorbeeld autisme, ADHD, depressiviteit en ticstoornissen.

 • 3.

  In het subsidiesysteem worden de administratieve lasten tot een minimum beperkt.

  Uitgangspunten

  • Structurele subsidies: structurele subsidies hoeven niet meer ieder jaar maar één maal in de vier jaar aangevraagd te worden. Subsidies worden jaarlijks uitbetaald nadat de gemeenteraad de benodigde middelen bij de vaststelling van de gemeentebegroting beschikbaar heeft gesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de optredende inflatie. Fluctuaties in ledenaantallen en subsidiabele kosten moeten in de 4-jaarlijkse periode in principe opgevangen worden binnen de budgetten die beschikbaar zijn gesteld.

  • Deregulering: vormen van subsidiëring die zo min mogelijk administratieve lasten voor gebruikers en gemeente meebrengen, hebben de voorkeur.

  • Uniforme subsidiegrondslagen: organisaties met gelijksoortige doelstellingen en activiteiten worden op eenzelfde subsidiegrondslag gesubsidieerd

  • Bij subsidiëring op basis van ledenaantallen geldt een minimum van 20 leden. In een cluster kan hiervan worden afgeweken.

  • Koepelorganisaties: daar waar mogelijk en wenselijk kan de gemeente er in overleg met de koepelorganisatie er voor kiezen een koepelorganisatie te subsidiëren en niet de afzonderlijke organisaties.

  • Subsidieplafond: de raad stelt jaarlijks bij de begroting per cluster en voor het stimuleringsbudget een subsidieplafond vast, waardoor aanvragen die boven het budget uitkomen niet zullen worden toegekend.

  • Eigen bijdrage: wij gaan uit van een redelijke eigen bijdrage van de leden/deelnemers/bezoekers ten aanzien van de geboden activiteiten. De beoordeling of contributie,entree en/of eigen bijdrage redelijk wordt geacht, kan van invloed zijn op de hoogte van de subsidie.

  Naarmate een activiteit waarvoor een subsidie wordt aangevraagd meer gericht is op eigen plezier, tijdverdrijf en ontspanning voor volwassenen die niet tot een van de doelgroepen behoren, weegt het profijtbeginsel zwaarder mee en wordt een hogere bijdrage redelijk geacht (met uitzondering van kwetsbare groepen).

  De gemeente heeft een bijdrageregeling welzijnsactiviteiten voor inwoners die qua inkomen onder een bepaalde grens zitten en die een bijdrage wensen in de te betalen contributie.

   

Subsidiesystematiek
 • Het subsidiesysteem moet zo rechtvaardig mogelijk zijn. Organisaties of activiteiten met een min of meer gelijke doelstelling moeten in principe op een zelfde wijze worden gewaardeerd.

  In het subsidiestelsel is daarom een indeling gemaakt in een aantal subsidieclusters. Onder een cluster worden gelijksoortige activiteiten geschaard. Waar nodig zijn binnen de clusters subclusters gevormd. Het betreft de volgende clusters:

  • 1.

   jeugd en jongeren

  • 2.

   sport

  • 3.

   belangen- en bewonersorganisaties

  • 4.

   ondersteuning

  • 5.

   verkeer en vervoer

  • 6.

   kunst en cultuur

  • 7.

   educatie en bewustwording

  • 8.

   evenementen

Subsidievormen
 • In het subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties maken we onderscheid in twee subsidievormen, de basissubsidie en de stimuleringssubsidie:

  Basissubsidie

  Basissubsidie wordt verleend aan organisaties of activiteiten welke naar het oordeel van de gemeenteraad een belangrijke bijdrage leveren aan het sociale cement van de gemeente Deurne.

  Omdat de gemeente de activiteiten niet naar aard en inhoud wil beïnvloeden, zal de subsidie telkens voor 4 jaren worden verleend.

  In de hierna subsidiebesluiten is per cluster en subcluster aangegeven wat de grondslag is voor verlening van de basissubsidie.

  Stimuleringssubsidie

  Er is een budget beschikbaar waaruit vernieuwende organisaties of activiteiten kunnen worden gesubsidieerd welke een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het beleid. Zowel bestaande als ook nieuwe vrijwilligersorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een stimuleringssubsidie. De organisatie of activiteit moet voldoen aan minimaal één van de volgende criteria:

  • 1.

   De activiteit of organisatie moet een zinvolle bijdrage leveren aan de gestelde beleidsdoelen op het gebied van één of meerdere clusters;

  • 2.

   De activiteit of organisatie levert een zinvolle bijdrage aan nieuw vastgesteld beleid dat nog niet in het subsidiebeleid is vastgelegd;

  • 3.

   De activiteit draagt bij aan het stimuleren van initiatieven en activiteiten voor en/of door een of meerdere van de doelgroepen uit de clusters;

  • 4.

   De activiteit vindt plaats ter uitvoering van projecten die voortvloeien uit een specifieke beleidsnota

  • 5.

   Het betreft activiteiten speciaal gericht op deelname door personen uit één of meerdere in 1.3.1 bedoelde doelgroepen of uit een in een van de clusters benoemde speciale doelgroep.

  Om in aanmerking te komen voor een stimuleringssubsidie, moet de aanvraag aan de volgende criteria te voldoen:

  • 1.

   In de aanvraag moet in de begroting worden aangegeven welke (extra) kosten er door de vereniging/organisatie/initiatiefnemer gemaakt worden voor de activiteit en/of het project en wat de eventuele eigen inzet van middelen en/of gevraagde eigen bijdrage van deelnemers is;

  • 2.

   Bij activiteiten, gericht op mensen met een beperking, is minimaal 50% van de doelgroep van Deurnese afkomst.

Cluster Jeugd en jongeren
 • In dit cluster is een aantal sociaal-culturele activiteiten samengebracht, dat specifiek wordt uitgevoerd voor de doelgroep jeugd en jongeren.

  Het gaat daarbij om sociaal-culturele activiteiten die in de volgende subclusters zijn onderverdeeld:

  1.Methodisch jeugd en jongerenwerk (scouting en KPJ)

  • 2.

   Open jeugd- en jongerenwerk (sozen)

  • 3.

   Hobbyclubs

  • 4.

   Kindervakantiewerk/jeugdkampen

  • 5.

   Speel-o-theken

  • 6.

   Jeugdactiviteiten in eigen accommodatie

  • 7.

   Speeltuinen

    

   Waarom subsidiëren?

   Uit de Nota Integraal Jeugdbeleid komt de visie dat de gemeente Deurne wil bevorderen dat jongeren in Deurne opgroeien tot volwaardige burgers.

   Met de subsidiëring van vrijwilligersorganisaties die zich in zetten voor de doelgroep jeugd, wil de gemeente met name de doelen bereiken die zijn geformuleerd bij het thema vrije tijd. De centrale doelstelling van het thema vrije tijd is het bevorderen van sociale contacten tussen jongeren onderling en tussen jongeren en volwassenen.

   Als subdoelen zijn geformuleerd

   • ·

    Behoud van deelname jongeren aan vrijetijdsactiviteiten

   • ·

    Vergroten deelname jongeren aan vrijetijdsactiviteiten

   • ·

    Bevorderen van bewegen door jeugdigen

   • ·

    Er is een divers vrije tijdsaanbod in Deurne aanwezig aansluitend bij de vraag van de jeugd

Ad 1. Methodisch jeugd- en jongerenwerk
 • In dit subcluster worden organisaties gesubsidieerd die vrijwillig jeugdwerk verrichten, werkend volgens bepaalde methoden dan wel grondslagen, respectievelijk jeugdwerk verricht vanuit een bepaalde economische groep, en welke werkvormen activiteiten aanbieden die geënt zijn op deze methoden dan wel grondslagen. Er vinden wekelijkse bijeenkomsten per (leeftijds)groep plaats en daarnaast worden activiteiten aangeboden.

  Specifieke subsidievoorwaarden en –verplichtingen

  -Er wordt minimaal 40 x per jaar 1 activiteit per groep aangeboden

  Subsidiegrondslag

  • A.

   Basissubsidie: € 18,50 per jeugdlid.

  • B.

   Basissubsidie voor jongeren met een beperking: € 60,-- per jeugdlid

Ad 2. Open jeugd- en jongerenwerk (sozen)
 • Gesubsidieerd wordt vrijwillig Jeugd- en jongerenwerk dat activiteiten aanbiedt aan jeugd die algemeen toegankelijk zijn en die met name gericht zijn op ontmoeting en recreatie. Een centrale plaats in het open jeugd- en jongerenwerk wordt vaak ingenomen door de soosactiviteiten: een deel van de jongeren heeft alleen behoefte aan een “eigen plekje” waar ze andere jongeren kunnen ontmoeten. Met name het bieden van aan de leeftijd en de situatie aangepaste mogelijkheden tot ontmoeting, spel , recreatieve, vormende/educatieve en culturele activiteiten verdient de ondersteuning van de lokale overheid.

  Specifieke voorwaarden/verplichtingen:

  • -

   Er wordt minimaal 1 x per 2 weken een dagdeel soosactiviteit aangeboden;

  • -

   Bij het organiseren van activiteiten wordt gestreefd naar ten minste 20 deelnemers.

  Subsidiegrondslag

  Basissubsidie: vaste bijdrage van € 690,-

Ad 3 Hobbyclubs
 • Voor subsidie komt in aanmerking vrijwillig Jeugd- en jongerenwerk dat activiteiten aanbiedt aan jeugd die algemeen toegankelijk zijn en die met name gericht zijn op de creatieve ontplooiing van jongeren.

  Specifieke subsidievoorwaarden en -verplichtingen

  • -

   Er wordt minimaal 10 x per jaar een hobbyactiviteit georganiseerd;

  • -

   Bij het organiseren van activiteiten wordt gestreefd naar ten minste 20 deelnemers.

  Subsidiegrondslag

  Basissubsidie: € 6,50 per jeugdlid

Ad 4 Kindervakantiewerk/jeugdkampen
 • Voor subsidie komt in aanmerking vrijwillig jeugd- en jongerenwerk dat activiteiten aanbiedt aan jeugd die algemeen toegankelijk zijn en in ieder geval (deels) in de vakanties plaatsvinden.

  Specifieke subsidievoorwaarden en -verplichtingen

  -Het dagdeel met de meeste deelnemers is bepalend voor het deelnemersaantal om de subsidie

  te bepalen;

  - Er worden minimaal 4 dagdelen activiteit in de schoolvakantie(s) georganiseerd, waarbij een

  dagdeel gedefinieerd is als minimaal 2,5 uur en waarbij alleen de ochtend, middag en avond als

  dagdeel geteld worden.

  Subsidiegrondslag

Basissubsidie:

Deelnemers

< 10 dagdelen

> 10 dagdelen

20 tot 50

€ 350,-

€ 525,-

50 tot 100

€ 500,-

€ 750,-

100 tot 150

€ 650,-

€ 975,-

> 150

€ 800,-

€ 1.200,-

Ad 5 Speel-o-theken

De gemeente Deurne vindt het belangrijk dat jeugd de mogelijkheid heeft om kennis te maken met goed en verantwoord speelgoed en dat ouders/verzorgers hierover voorlichting krijgen. Voor subsidie komen in aanmerking organisaties die activiteiten organiseren gericht op het bevorderen van goed speelgoed voor de jeugd door middelen van het uitlenen daarvan en geven van voorlichting daarover.

Specifieke subsidievoorwaarden en -verplichtingen

 • -

  Minimaal 1 x 2 weken 1 dagdeel open voor speelgoeduitleen;

 • -

  Voorzien in een gevarieerd en actueel aanbod aan speelgoed

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: vaste bijdrage van € 750,-.

Ad 6. Speeltuinen

Het gaat hier om organisaties die activiteiten voor jeugd bieden op een speciaal daarvoor ingericht speelterrein.

Specifieke subsidievoorwaarden en -verplichtingen

 • -

  Bieden van speelmogelijkheden aan kinderen op een daartoe specifiek ingericht speelterrein voorzien van speeltoestellen waarbij centraal staat dat kinderen veilig en ongedwongen onder (bege)leiding van ouders, opvoeders of andere vrijwilligers leren spelen.

 • -

  In ieder geval open conform de huidige openingstijden van de Speuldries in de maanden mei, juni, juli, augustus, september

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: vaste bijdrage van € 16.000,-

Stimuleringssubsidie

Voor een in het algemene deel beschreven stimuleringssubsidie komen binnen dit cluster met name activiteiten in aanmerking die gericht zijn op deelname door personen van één of meerdere van de volgende doelgroepen:

 • 1.

  jongeren (12 tot 18 jaar) in het speciaal onderwijs en het VMBO;

 • 2.

  jongeren met een beperking;

 • 3.

  jongeren uit een minderhedengroep.

Cluster Sport

In dit cluster zijn ondergebracht die activiteiten die gericht zijn op het bedrijven van sport (in competitieverband) en/of sportieve recreatie binnen de gemeente Deurne.

Activiteiten in het kader van Breedtesport worden gesubsidieerd via professionele instellingen en zijn om deze reden niet opgenomen in dit cluster.

Waarom subsidiëren?

Sport is een van de belangrijkste vormen van vrijetijdsbesteding. Om deze reden en omdat sport een belangrijke rol speelt bij de gezondheid van de burgers, de leefbaarheid in wijken en buurten en het imago van Deurne, is het van belang dat de gemeente zorgvuldig sportbeleid ontwikkelt en implementeert. Sportaccommodaties en de vele sportverenigingen zijn ontmoetingsplaatsen bij uitstek. Sport brengt mensen bij elkaar en activeert hen. Bovendien leveren sportverenigingen een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van het besef van normen en waarden in de samenleving. Daarnaast levert sporten een bijdrage aan de nationale sportbeoefening en de representativiteit van Deurne.

De gemeente Deurne streeft een verantwoorde sportbeoefening na voor en door iedereen. Dit wordt bevorderd door een voorwaardenscheppend, stimulerend en ondersteunend sportbeleid. Sport en beweging is voor - met name jongere - mensen in onze gemeente van groot belang voor de bevordering van de gezondheid, het tegengaan van overgewicht en als uitlaatklep. De gemeenteraad geeft in het raadsprogramma 2006-2010 dan ook aan de nota Integraal Jeugdbeleid voortvarend uit te willen voeren. Hierin wordt onder andere het bevorderen van bewegen onder jongeren als doel gesteld. Daarnaast stimuleert de gemeente Deurne ook het sporten van doelgroepleden in georganiseerd verband.

De gemeente Deurne ziet "sport" als een positieve wijze van tijdsbesteding welke een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid, recreatie, sociale integratie, vorming en ontwikkeling van mensen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen sport kan beoefenen. Sport heeft een:

· sociaaleconomische waarde

· sociale waarde

· gezondheidswaarde

· vormende en educatieve waarde

· competitiewaarde

Uit het rapport van de provincie “sport- en bewegingstimulering jongeren Brabant in kaart gebracht” is gebleken dat binnen de groep jongeren (12-17 jaar) de kinderen die in het speciaal onderwijs en het VMBO zitten het meest inactief zijn.

Specifieke subsidievoorwaarden en -verplichtingen

Om voor subsidie in aanmerking te komen, worden de volgende specifieke voorwaarden gesteld:

 • -

  Er is sprake van georganiseerde sportbeoefening die wordt beoefend onder auspiciën van een landelijke, provinciale of regionale koepelorganisatie die is aangesloten bij NOC*NSF en geschiedt onder verantwoordelijkheid van een specifieke daarvoor opgerichte sportvereniging met vaste contributiebetalende leden;

 • -

  Men is voor de beoefening van de sport uitdrukkelijk aangewezen op een accommodatie die specifiek voor de beoefening van sport is opgericht dan wel zodanig is ingericht dat zij voor de beoefening van de sport is aangepast. Een uitzondering kan worden gemaakt voor stimuleringssubsidies die worden georganiseerd in het kader van sportieve recreatie.

Subsidiegrondslag
 • A.

  Basissubsidie:

Bijdrage per jeugdlid voor de georganiseerde sport: € 18,50 per jeugdlid

Bijdrage per lid met een beperking € 60,- per lid

 • B.

  Vaste bijdrage voor de zwemverenigingen: € 3.523,--

 • C.

  Bij de evaluatie van de hertaxatie voor de WOZ- periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004 bleek dat met name sportaccommodaties met grote sportvelden te maken hebben gekregen met veel hogere aanslagen onroerende- zaakbelastingen dan in de voorgaande periode. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een andere (landelijk ingevoerde) wijze van herwaarderen. Deze meerkosten worden aan de betreffende verenigingen vergoed;

De compensatie voor OZB- meerkosten worden eens per 4 jaar geïndexeerd.

Stimuleringssubsidie

Voor een in het algemene deel beschreven stimuleringssubsidie komen binnen dit cluster met name activiteiten in aanmerking die gericht zijn op deelname door personen van één of meerdere van de volgende doelgroepen:

 • -

  jongeren (12 tot 18 jaar) in het speciaal onderwijs en het VMBO;

 • -

  kwetsbare ouderen;

 • -

  mensen met een beperking;

 • -

  minderheden.

Cluster Bewoners- en belangenbehartiging

Binnen dit cluster vallen organisaties die fungeren als klankbord tussen (groepen) inwoners en de lokale overheid. Ook organisaties die zich primair richten op sociale binding vallen binnen dit cluster.

Het cluster bewoners- en belangenorganisaties is onderverdeeld in een tweetal subclusters. Organisaties met gelijksoortige activiteiten zijn per subcluster bij elkaar gebracht.

 • 1.

  Dorps- en wijkraden en

 • 2.

  Belangenorganisaties

Waarom subsidiëren?

De gemeente hecht grote waarde aan de versterking en de instandhouding van de onderlinge betrokkenheid van inwoners bij elkaar, gekoppeld aan de directe woonomgeving. Communicatie en overleg staan centraal.

We willen bereiken dat mensen in een kwetsbare positie volwaardig en zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt de verantwoordelijkheid voor welzijn, wonen en zorg meer en meer bij de burger zelf gelegd. Eerst nadat is gebleken dat de persoon in kwestie zichzelf niet kan redden, of samen met zijn directe omgeving komt het vrijwilligerswerk in beeld. Ook daarin spelen de bewoners- en belangenorganisaties een belangrijke rol. Pas nadat ook het vrijwilligerswerk geen soelaas biedt komt een Wmo-voorziening in beeld. De bewoners- en belangenorganisaties vormen dus in het kader van de Wmo een soort ‘voorliggende voorziening’ en dat mag gewaardeerd worden.

Tot de kwetsbare groepen rekenen wij in dit kader in elk geval etnische minderheden, mensen met een beperking en ouderen. Ons streven is zo min mogelijk specifiek doelgroepenbeleid te voeren, wat ook centraal staat in het gemeentelijk beleid. Ten aanzien van bovengenoemde groepen willen we het doelgroepenbeleid vooralsnog handhaven.

Subsidiëring is gericht op het in stand houden van organisaties die zich inzetten voor specifieke groepen kwetsbare burgers. Uitgangspunten daarbij zijn dat deze organisaties:

 • ·

  belangen behartigen van de betreffende groep

 • ·

  stimuleren dat (groepen) mensen hun krachten bundelen

 • ·

  stimuleren dat mensen volwaardig deelnemen aan het maatschappelijke verkeer

 • ·

  optreden als klankbord van het gemeentebestuur voor hun doelgroep/achterban

Ad 1 Dorps- en wijkraden

Dorps- en wijkraden zijn adviesorgaan voor de gemeente als belangenbehartiger van hun dorp of wijk. De gemeente verwacht van de dorps- en wijkraden de betrokkenheid van de bevolking, via de dorps- en wijkraden als vertegenwoordigers van de kerkdorpen en wijken, te verhogen door een open interactieve communicatie over beleidsvoorbereidingen op diverse terreinen.

Met de erkende dorps- en wijkraden is een convenant gesloten waarin de werkwijze van de dorps- en wijkraden is vastgelegd.

De basissubsidie is bedoeld ter dekking van de organisatiekosten en een vrij te besteden bedrag voor activiteiten die de leefbaarheid in het dorp of de wijk bevorderen. Dorps- en wijkraden ontvangen geen afzonderlijke huisvestingssubsidie.

Specifieke subsidievoorwaarden en -verplichtingen

 • -

  dorps- en wijkraden voldoen aan de afspraken uit het convenant

 • -

  op de basissubsidie kan een korting toegepast worden als (nog) niet volledig aan het convenant wordt voldaan

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: vaste bijdrage van € 3.821,-

Ad 2 Belangenorganisaties

Hieronder vallen organisaties die zich inzetten op basis van het algemeen belang c.q. belangenbehartiging van kwetsbare groepen inwoners van Deurne. Op verzoek fungeren zij als adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders.

Specifieke subsidievoorwaarden en -verplichtingen

 • -

  Activiteiten zijn gericht op de doelgroep

 • -

  Activiteiten zijn gericht op het bevorderen van sociale contacten

 • -

  Activiteiten zijn gericht op participatie

 • -

  De organisatie treedt op als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van haar achterban

Wij onderscheiden de volgende categorieën belangenorganisaties:

Belangenorganisaties voor mensen met een beperking

Specifieke subsidievoorwaarden en –verplichtingen

-tenminste 100 leden

Subsidiegrondslag

De hoogte van de basissubsidie wordt beoordeeld op basis van de ingediende aanvraag.

Belangenorganisaties voor ouderen

Specifieke subsidievoorwaarden en –verplichtingen

 • -

  tenminste 100 leden

 • -

  in de activiteiten specifieke aandacht aan ouderen van 75 jaar en ouder

Subsidiegrondslag

Basissubsidie voor de volgende organisaties:

Organisatie

Basissubsidie

KBO Walsberg

€ 2.160

KBO Zeilberg

€ 2.320

KBO Deurne-centrum

€ 4.740

KBO Liessel

€ 3.000

KBO Neerkant

€ 2.080

KBO Helenaveen

€ 1.150

KBO Vlierden

€ 1.470

KBO Heilige Geest

€ 2.640

KBO St. Jozefparochie

€ 2.220

Belangenorganisaties voor etnische minderheden

Specifieke subsidievoorwaarden en –verplichtingen

 • -

  Fungeren als belangenbehartiger dan wel intermediair/ klankbord voor het gemeentebestuur daar

  waar het integratie en inburgeringvraagstukken aangaat;

 • -

  Activiteiten voornamelijk gericht op integratie en/of inburgering van minderheden;

 • -

  Stichting Migrantencontact neemt als vertegenwoordiger van alle minderhedenorganisaties deel

aan het Platform Mondiale Bewustwording.

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: vaste bijdrage van € 1.500,-

Belangenorganisaties voor vrouwen

Specifieke subsidievoorwaarden en –verplichtingen

Geen

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: vaste bijdrage van € 500,-

Jongerenraad

De jongerenraad heeft een eigen budget voor activiteiten. Zij kan hiervoor een projectvoorstel indienen bij het college van burgemeester en wethouders, die het project vervolgens beoordeelt en een subsidie kan verlenen.

Stimuleringssubsidie

Voor een in het algemene deel beschreven stimuleringssubsidie komen binnen dit cluster met name activiteiten in aanmerking die gericht zijn op deelname door personen van één of meerdere van de volgende doelgroepen:

 • -

  kwetsbare ouderen;

 • -

  mensen met een beperking;

 • -

  minderheden.

Cluster Ondersteuning

Binnen dit cluster vallen organisaties die zich actief richten op het verlenen van ondersteuning van eigen inwoners bij een vraag naar zorg- of dienstverlening en de EHBO-verenigingen. Onder een EHBO-vereniging wordt verstaan een instelling die jaarlijks een programma van activiteiten realiseert, gericht op het mogelijk maken van efficiënte en adequate eerste hulpverlening bij ongelukken in de gemeente Deurne.

Waarom subsidiëren?

In de Wmo worden verantwoordelijkheden voor welzijn, wonen en zorg meer neergelegd bij de burger zelf, zijn of haar directe omgeving en bij het vrijwilligerswerk. Dat geldt in preventieve zin maar ook bij (ondersteuning van) concrete zorg- of dienstverlening. Het in stand houden en ondersteunen van ondersteunende vrijwilligersorganisaties zal als effect hebben dat er minder beroep wordt gedaan op Wmo- voorzieningen. Ook de sociale functies van vrijwilligerswerk op het gebied van ondersteuning van de inwoners van Deurne zijn van wezenlijk belang zowel voor de klant als voor de dienstverlener. Voor beiden wordt daarmee op eigen wijze invulling gegeven van het begrip ‘meedoen’ dat centraal staat in de Wmo. Het achterliggende doel is dat mensen in staat worden gesteld om zo lang als dat kan zelfstandig te blijven functioneren in de eigen omgeving.

Er zijn geen specifieke beleidsdoelen geformuleerd. Elke organisatie levert op haar eigen manier en via specifieke activiteiten een bijdrage aan het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer ofwel participatie in termen van de Wmo. De genoemde instellingen opereren allen op het terrein van ondersteuning aan kwetsbare inwoners van Deurne. Organisaties zijn autonoom in de manier waarop zij dat aanpakken en door middel van welke activiteiten zij dat doen. De gemeentelijke subsidie bestaat uit een vaste waarderingsbijdrage. De bepaling van de hoogte van de subsidie is maatwerk, omdat zij opereren vanuit diverse settings met zeer verschillende activiteiten.

Rode Kruis

De Stichting Rode Kruis bungalow biedt mensen met een beperking de mogelijkheid tot deelname aan (groeps)vakanties. Daarvoor houden zij in Lierop een bungalow in stand. De gemeente Deurne vindt het van belang dat inwoners van Deurne die hiervoor in aanmerking komen, hier gebruik van kunnen maken. De huisvesting op zich is niet het motief om te subsidiëren maar het gaat om de geboden activiteiten die de organisatie voor de doelgroep aan de dag legt, binnen de accommodatie die zij daarvoor beschikbaar hebben.

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: vaste bijdrage van € 600,-

Manege Seurenheide

Vanuit Deurne maken volwassen mensen met een beperking gebruik van de mogelijkheden die worden geboden door manege Seurenheide.

Het stimuleren van sporten en bewegen is een doelstelling die in het gemeentelijke beleid wordt onderschreven. Daarnaast wordt ook het achterliggende doel van deelname aan het maatschappelijke en sociale verkeer van mensen met een beperking bereikt.

Bekend is dat het hippisch centrum in Deurne ook mogelijkheden voor mensen met een beperking aan het ontwikkelen is. Uitgangspunt is dat wat we in Deurne hebben niet elders gaan subsidiëren.

De subsidierelatie met Manege Seurenheide zal worden beëindigd op het moment dat de voorziening in Deurne wordt aangeboden echter met een overgangsregeling die er in voorziet dat de huidige deelnemers gebruik kunnen blijven maken van de mogelijkheden van Seurenheide als zij dat wensen.

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: € 60,- per Deurnese deelnemer

Vrijwillige Hulpdienst Deurne

De Vrijwillige Hulpdienst Deurne verricht klussen, hand- en spandiensten voor mensen die dat om welke reden dan ook niet zelf kunnen of als vorm van respijtzorg. Daarmee wordt een substantiële bijdrage geleverd aan het vrijwilligerswerk en ondersteuning van de mantelzorgers in Deurne en wordt heel concreet invulling gegeven aan de uitgangspunten van de Wmo, waarin ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers als prestatieveld is benoemd.

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: vaste bijdrage van € 1.500,-

Zonnebloem

De Nationale Vereniging de Zonnebloem zet zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, handicap of leeftijd.Het gaat dan vooral om mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn.

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: vaste bijdrage van € 750,-

Kruisvereniging Helenaveen

De kruisvereniging levert met haar activiteiten een belangrijke bijdrage aan de zorg en welzijn in Helenaveen.

Subsidiegrondslag

Basissubsidie vaste bijdrage € 1.500,-

Invalidenbond Deurne

De Invalidenbond organiseert activiteiten die met name gericht zijn op ontmoeting en ontspanning van mensen met een beperking.

Subsidiegrondslag

Basissubsidie vaste bijdrage € 2.200,-

BVG Peelland

De BVG Peelland organiseert tal van activiteiten die bijdragen aan de versterking van de positie van inwoners met een beperking aan de Deurnese samenleving en biedt individuele ondersteuning.

Subsidiegrondslag

Basissubsidie vaste bijdrage € 3.000,-

EHBO-verenigingen

Subsidiegrondslagen

Basissubsidie voor de volgende organisaties:

EHBO verenigingen

Basissubsidie

Deurne

€ 1.350,-

Liessel

€ 350,-

Neerkant

€ 350,-

Stimuleringssubsidie

Voor een in het algemene deel beschreven stimuleringssubsidie komen binnen dit cluster met name activiteiten in aanmerking die gericht zijn op deelname door personen van één of meerdere van de volgende doelgroepen:

 • -

  kwetsbare ouderen;

 • -

  mensen met een beperking;

 • -

  minderheden.

Cluster Verkeer en vervoer

In dit cluster zijn ondergebracht die vrijwilligersorganisaties die een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen die zijn geformuleerd ten aanzien van verkeer en vervoer in de gemeente Deurne.

Waarom subsidiëren?

In het raadsprogramma 2006-2010 is ten aanzien van verkeer en vervoer aangegeven dat gestreefd wordt naar een duurzame samenleving. Dit kan worden geoperationaliseerd in de begrippen bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en mobiliteit. De hoofddoelstelling is het waarborgen en verbeteren verkeersveiligheid, een doelmatige en veilige afwikkeling van het verkeer dat noodzakelijk is voor het verrichten van de economische en wenselijke maatschappelijke activiteiten.

De gemeente verleent subsidie aan vrijwilligersorganisaties die een aantoonbare bijdrage leveren aan bovengenoemde doelstellingen.

Specifieke subsidievoorwaarden en –verplichtingen

De organisaties leveren een aantoonbare bijdrage aan de beleidsdoelstellingen verkeer en vervoer

Subsidiegrondslag

Basissubsidie voor de volgende organisaties:

Organisatie

Basissubsidie

VVN

€ 780,-

Verkeersbrigadiers

€ 2.000,-

Buurbus 468

€ 400,-

Buurbus 462

€ 400,-

Buurbus 466/467

€ 400,-

Buurtbus lijn 468: Deurne- Milheeze- Bakel- Mortel- Gemert- Elsendorp- Venhorst- Boekel.

Buurtbus lijn 462: Deurne- Zeilberg- Griendtsveen- Helenaveen.

Buurtbus lijn 466-467: Someren- Heusden- Asten- Ommel- Vlierden- Deurne

Cluster Kunst en cultuur

Onder dit cluster vallen de amateurkunsten en organisaties die zich richten op de volkscultuur.

Bij de amateurkunst gaat het om de niet-beroepsmatige beoefening van kunst, met name in groepsverband. Het gaat om een vorm van vrijetijdsbesteding voor zowel de beoefenaar als voor de toehoorder en toeschouwer. De activiteiten richten zich op de activering van creatieve aspecten van de mensen en scheppen van mogelijkheden om deze onder deskundige begeleiding tot verdere ontplooiing te brengen en deze te presenteren aan (een breed) publiek.

Bij volkscultuur gaat het om activiteiten die als doel hebben het zonder winstoogmerk onderzoeken, uitdragen, bewaren en/of in stand houden van verschillende aspecten van het historische (culturele) leven in de gemeente Deurne. Hieronder vallen de activiteiten van de Heemkundekring, de gilden en de koninginnendagactiviteiten.

De activiteiten binnen dit cluster hebben voor een deel betrekking op zelfontplooiing op creatief gebied, individueel of in groepsverband. Hiervoor zijn de mensen (met name de volwassenen) in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Het gemeentelijk belang leggen wij met name bij de jeugdparticipatie en de publieksfunctie. Onder publieksfunctie verstaan wij het specifiek opluisteren van evenementen en in het algemeen elk optreden in het openbaar. In de subsidievoorwaarden is dit belang onder andere vertaalt in de eis dat de te subsidiëren organisatie zich minimaal twee maal per jaar (toneel 1 maal) presenteert aan een groot publiek.

Subclusters

Bij de indeling van het cluster zijn vergelijkbare organisaties/activiteiten samengevoegd in een subcluster. De activiteiten/organisaties binnen de subclusters kennen eenzelfde subsidiegrondslag. De volgende subclusters zijn te onderscheiden:

 • 1.

  Zangverenigingen/koren/dansverenigingen/toneelverenigingen/muziekverenigingen

 • 2.

  Harmonieën, fanfares en drumfanfares

 • 3.

  Heemkundekring en gilden

 • 4.

  Vrije Academie

 • 5.

  Oranjefeesten

Waarom subsidiëren?

De gemeente Deurne ziet cultuur (inclusief kunst) als onmisbaar onderdeel van het maatschappelijke leven binnen de gemeente. Cultuur bindt mensen, schept vernieuwing, leidt tot verassing maar ook tot bezinning en relativering. Daarnaast biedt cultuur mogelijkheden tot individuele expressie.

De gemeente Deurne kent (nog) geen kaderstellend cultuurbeleid. De gemeenteraad van Deurne heeft op het terrein van cultuur wel een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze kunnen worden beschouwd als de speerpunten cultuur voor de komende raadsperiode.

 • -

  nieuwe initiatieven op het terrein van kunst en cultuur dienen, afhankelijk van de inhoud, ondersteund te worden

 • -

  kennis van en belangstelling voor kunst en cultuur (en cultureel erfgoed) bij jeugd en jongeren dient gestimuleerd te worden

 • -

  de instellingen werkzaam op het terrein van kunst en cultuur dienen hun aanbod te richten op de vraag

 • -

  samenwerking tussen culturele instellingen en culturele instellingen en onderwijs dient bevorderd te worden

 • -

  het in stand houden van bestaande kunst in de openbare ruimte vraagt onderhoud

 • -

  er dient een professionele, kwalitatieve en goed toegankelijke informatievoorziening op het terrein cultuur, toerisme en recreatie te komen

De gemeente wil een sterk cultureel klimaat en richt zich daarbij op twee aspecten:

 

1.Het behouden en versterken van de culturele infrastructuur

Een randvoorwaarde voor een sterk cultureel klimaat is een solide culturele infrastructuur. Een gevarieerd cultuuraanbod vormt de basis voor receptieve en actieve cultuurdeelname en is daarmee van belang voor de culturele ontwikkeling van de gemeente.

Daarnaast is een goede culturele infrastructuur van groot belang voor een zich continuerend bloeiend cultureel maar ook sociaal en economisch klimaat. De gemeente wil zich dan ook sterk maken om het aanwezige culturele aanbod te behouden en waar nodig te versterken.

 

2.Het bevorderen van cultuurparticipatie

De gemeente hecht eraan om zoveel mogelijk bewoners in aanraking te brengen met cultuur. Deelname aan cultuur verbreedt de horizon van mensen en draagt bij aan een goede verstandhouding tussen mensen. Cultuurdeelname leidt bovendien tot deelname aan de maatschappij en zo tevens aan de totstandkoming van sociale cohesie. Deelname door de jeugd aan een vorm van cultuur acht de gemeente van prioritair belang. Zij vormen immers de toekomstige dragers van de culturele infrastructuur. De gemeente zal participatie van de jeugd aan cultuur extra stimuleren.

Ad 1. Zangverenigingen/koren/dansverenigingen/toneelverenigingen/muziekverenigingen

Onder zangvereniging/koor wordt verstaan: een ledenorganisatie die zich tot doel stelt het bevorderen en beoefenen van vocale muziek in groepsverband.

 • ·

  Onder een dansvereniging wordt verstaan: een ledenorganisatie die zich tot doel stelt het bevorderen en beoefenen van (volks)dans in groepsverband.

 • ·

  Onder een toneelvereniging wordt verstaan: een ledenorganisatie die zich tot doel stelt het bevorderen en beoefenen van toneel/cabaret in groepsverband.

 • ·

  In de categorie muziekverenigingen vallen organisaties zoals de Rimboband en het VTO.

Specifieke subsidievoorwaarden en verplichtingen

 • -

  De activiteiten van de organisatie dragen bij aan het bevorderen van cultuurparticipatie en de instandhouding en/of versterking van de culturele infrastructuur;

 • -

  Een minimum aantal van 20 leden, voor de toneelverenigingen geldt een minimum aantal van 15 leden. Voor instellingen met meer dan 80% leden uit de doelgroepen jeugd en mensen met een beperking geldt geen minimum aantal leden;

 • -

  Organisatie dient door het hele jaar heen activiteiten uit te voeren;

 • -

  Organisaties repeteren wekelijks minimaal 40 weken op jaarbasis;

 • -

  Organisaties dienen, om voor subsidie in aanmerking te komen, tenminste 20% van hun zang- en muziekopvoeringen in de openbaarheid te geven.

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: € 500,- per organisatie

€ 800,- per organisatie met meer dan 80% jeugdleden en/of mensen met een beperking

Ad 2. Harmonieën, fanfares en drumfanfares

Hieronder vallen ledenorganisaties die zich tot doel stellen het bevorderen en beoefenen van blaas- en slagwerkmuziek in groepsverband. Hiertoe worden gerekend harmoniekorpsen, fanfarekorpsen, drumbands, tamboer-, show-, lyra en trompetterkorpsen en de eventueel bij deze korpsen behorende majoretten-, midiretten, - en minarettenkorpsen.

Specifieke subsidievoorwaarden en verplichtingen

 • -

  De organisatie dient aangesloten te zijn bij een landelijke overkoepelende (landelijke) organisatie voor amateuristische kunstbeoefening. Dit om minimale kwaliteit van de te subsidiëren organisatie te waarborgen;

 • -

  De organisatie presenteert zich minimaal twee maal per jaar aan het Deurnes publiek door middel van een openbaar optreden;

 • -

  De organisatie verleent twee maal per jaar medewerking aan openbaar festiviteiten zover burgemeester en wethouders daarom verzoeken;

 • -

  De organisatie dient minimaal één jaar te bestaan en activiteiten uit te voeren;

 • -

  De organisatie verzorgt of faciliteert een professionele instrumentale jeugdopleiding

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: € 60,00 per actief lid (onder actief lid wordt hier verstaan een lid dat een uniform draagt en in verenigingsverband een instrument bespeeld);

50% van de opleidingskosten van jeugdleden die een opleiding volgen bij de Regionale Instelling voor Cultuur en Kunsteducatie, RICK), waarbij een subsidieplafond wordt ingesteld van jaarlijks € 27.000,--.

Ad 3. Heemkundekring en gilden

De Heemkundekring H.N. Ouwerling draagt met haar activiteiten bij aan het bewaren en/of uitdragen van hedendaagse en oude culturele waarden. De activiteiten bestaan uit:

 • -

  Het verzamelen en archiveren van erfgoed en historische informatie over Deurne en de directe omgeving;

 • -

  Het voor een breed publiek toegankelijk maken van deze informatie;

 • -

  Het organiseren van educatieve activiteiten;

Onder een gilde wordt verstaan: een ledenorganisatie die zich tot doel stelt het bevorderen en beoefenen van volkscultuur in groepsverband.

Specifieke subsidievoorwaarden en verplichtingen Heemkundekring

 • -

  De Heemkundekring verricht onderzoek en studie naar de historie en erfgoed van Deurne en directe omgeving;

 • -

  de onderzoeks- en studieresultaten worden aan een breed publiek bekendgemaakt

Subsidiegrondslag Heemkundekring

Basissubsidie: vaste bijdrage van € 3.290,-.

Subsidiegrondslag Gilden

Basissubsidie: vaste bijdrage van € 500,-.

Ad 4. Vrije Academie

De Vrije Academie is een vrijwilligersorganisatie die zich ten doel stelt het bevorderen van de persoonlijke en maatschappelijke vorming van kinderen, jongeren en volwassenen door middel van activiteiten op het gebied van kunst- en cultuureducatie.

Specifieke subsidievoorwaarden en verplichtingen

 • -

  De Vrije Academie organiseert voorzieningen en faciliteiten voor kunstenaars zodat deze kunstenaars cursussen kunnen geven aan een breed publiek die passen binnen de doelstelling van de stichting;

 • -

  De Vrije Academie toetst de kwaliteiten van deze kunstenaars aan de hand van de criteria zoals die zijn opgenomen in de erkenningsregeling Landelijke Stichting Kwaliteitsbewaking Kunstzinnige Vorming en Amateuristische Kunstbeoefening.

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: vaste bijdrage van € 5.000,-

Ad 5. Oranjefeesten

Onder een Oranjefeest wordt verstaan een programma van activiteiten gericht op de viering van de Oranjefeesten in de gemeente Deurne ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin. Voor erkenning komen in aanmerking het Oranjefeest Deurne georganiseerd door Oranjeverenging Deurne, Oranjefeest Helenaveen georganiseerd door Oranjeverenging Helenaveen, Oranjefeest Liessel georganiseerd door Oranjeverenging Liessel, Oranjefeest Neerkant georganiseerd door Oranjeverenging Neerkant en Oranjefeest Vlierden georganiseerd door Oranjevereniging Vlierden.

Specifieke subsidievoorwaarden en -verplichtingen

 • -

  Per dorpskern wordt maximaal één Oranjevereniging gesubsidieerd;

 • -

  Er worden (mede) specifiek op de jeugd gerichte activiteiten verricht.

Subsidiegrondslag

Basissubsidie voor de volgende organisaties:

 Organisatie

Basissubsidie

Oranjevereniging Deurne

€ 2.400,-

Oranjevereniging Helenaveen

€ 200,-

Oranjevereniging Liessel

€ 400,-

Oranjevereniging Neerkant

€ 300,-

Oranjevereniging Vlierden

€ 300,-

Cluster Educatie en bewustwording

Onder dit cluster vallen organisaties die zich richten op het individueel en/of in groepsverband bevorderen van het bewustwordingsproces c.q. de persoonlijke ontplooiing van de mens.

Bewustwording en educatie hebben in brede zin als doel dat de mens maatschappelijk beter gaat functioneren op verschillende niveaus:

 • -

  Als individu binnen de Deurnese en Nederlandse maatschappij.

 • -

  Als inwoner van Deurne met oog voor natuur en milieu

 • -

  Als inwoner van Deurne en wereldburger met oog voor internationale vraagstukken en duurzame ontwikkeling binnen een steeds verder globaliserende wereldmaatschappij

Waarom subsidiëren?

Mondiale bewustwording

 • ·

  Het vergroten van mondiale bewustwording bij de inwoners van Deurne. Onder mondiale bewustwording wordt hier verstaan het besef dat iedere mens op de een of andere manier betrokken is bij de ontwikkelingen in de wereld. Landen en mensen zijn van elkaar afhankelijk. Wat hier gebeurt op economisch, politiek, militair, ecologisch of sociaal-cultureel vlak heeft zijn gevolgen voor mensen ver weg, terwijl andersom wat daar gebeurt soms aanwijsbare gevolgen heeft voor de mensen hier. Het onderkennen van deze onderlinge relaties van oorzaak en gevolg en de wil om aan onrechtvaardige situaties een einde te maken, wordt het proces van ‘mondiale bewustwording’ genoemd.

 • ·

  Het positief beïnvloeden van houding en gedrag van de inwoners van de gemeente Deurne met betrekking tot wereldwijde vraagstukken en duurzame ontwikkeling.

 • ·

  Het optimaal laten functioneren van de stedenbanden met Leszno en Batouri. Zij dragen bij aan de eerste hierboven vermelde doelstelling.

Natuur- en Milieueducatie

Inwoners van Deurne (e.o.), zowel kinderen als volwassenen, bewust maken van natuur en milieu, met name in hun eigen (woon)omgeving. Zo wordt een bijdrage geleverd aan natuur- en milieubewust gedrag. Natuur- en milieueducatie is hét middel om betrokkenheid en in het verlengde daarvan ‘trots’, te creëren bij de eigen leefomgeving. Deurne wil zich ontwikkelen als een toekomstgerichte en contrastrijke gemeente met een optimale verhouding tussen economische, ecologische en sociaal-culturele doelen. Natuur- en milieueducatie speelt een belangrijke rol in het behalen van deze doelen. Zij levert een bijdrage aan het draagvlak voor het natuur- en milieubeleid van de gemeente Deurne.

Overige educatie

Het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden van groepen -in een achterstandssituatie verkerende- volwassenen (18 jaar en ouder) omwille van een verbetering van het persoonlijk en algemeen maatschappelijk functioneren.

Het cluster educatie en bewustwording bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1.

  Mondiale bewustwording

 • 2.

  Natuur- en Milieueducatie

 • 3.

  Huiskamerproject taalhulp migranten

Ad 1. Mondiale bewustwording

Hieronder vallen organisaties die bijdragen aan het vergroten van de mondiale bewustwording in Deurne. Zij doen dat in samenwerking met de beleidsmedewerker mondiale bewustwording en internationale samenwerking en binnen het kader van de notitie Mondiale bewustwording 2000. Zij zijn vertegenwoordigd in het Platform Mondiale Bewustwording.

Specifieke subsidievoorwaarden en -verplichtingen

 • -

  Subsidie wordt niet ingezet voor liefdadige doelen;

 • -

  Oproepen voor bijdragen aan noodhulpacties worden ter beoordeling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Subsidiegrondslag

Basissubsidie voor de volgende organisaties:

Organisatie

Basissubsidie

Wereldwinkel

€ 4.120,-

Vriendenkring Deurne-Leszno

€ 7.580,-

Vriendenkring Deurne-Batouri

€ 6.290,-

MOV-groep HG parochie/Vastenaktie Groot-Deurne

€ 250,-

MOV-groep Vlierden

€ 250,-

MOV-groep Helenaveen

€ 250,-

Stimuleringssubsidie

Voor een in het algemene deel beschreven stimuleringssubsidie komen binnen dit subcluster met name activiteiten die zich richten op het vergroten van de mondiale bewustwording bij kinderen en jongeren. Concreet betekent dit enerzijds dat mondiale bewustwordingsactiviteiten gericht op kinderen en jongeren worden gestimuleerd. Anderzijds willen we bereiken dat meer jongeren zich aanmelden als actief lid bij de organisaties die zich voor mondiale bewustwording inzetten.

Mondiale bewustwording in dit verband betekent in de eerste plaats dat kinderen en jongeren meer kennis krijgen van de samenwerking met Leszno en Batouri, de partnersteden van Deurne, van duurzame ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking en praktisch idealisme. Zodat ze in de tweede plaats een grotere betrokkenheid krijgen bij deze onderwerpen en er een persoonlijke bijdrage aan leveren. Dit kan door deel te nemen aan activiteiten of lid te worden van een organisatie die zich inzet voor duurzame ontwikkeling of ontwikkelingssamenwerking.

Ad 2. Natuur- en Milieueducatie

Hieronder vallen organisaties die zich inzetten ten behoeve van educatie en voorlichting over natuur en milieu wat mensen bewust maakt van het belang van een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Op die manier wordt maatschappelijke steun ontwikkeld voor natuur- en milieubehoud.

Subsidiegrondslag

Basissubsidie: voor subsidiëring komen alleen de werkelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verband houden met de realisering van het project c.q. de activiteit tot een maximum van € 1.500, -

Specifieke subsidievoorwaarden en –verplichtingen

Subsidievoorwaarden:

 • 1.

  Project/activiteit draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn van het belang van natuur, milieu en landschap en de betekenis van een duurzame leefomgeving bij brede lagen van de Deurnese bevolking. Project/activiteit richt zich op de volgende doelstellingen:

  • a.

   De doelgroepen zijn zich bewust van milieu, natuur en landschap als waarde op zich en als onderdeel van een natuurlijk geheel;

  • b.

   De doelgroepen zijn zich bewust van het belang van milieu, natuur en landschap voor hen zelf;

  • c.

   De doelgroepen zijn zich bewust dat zij ook zelf verantwoordelijk zijn voor milieu, natuur en landschap.

 • 2.

  Project/activiteit voorziet in een educatieve/communicatieve behoefte (eventueel aangetoond met een doelgroep onderzoek) die voor de kwaliteit van de ecologische omgeving belangrijk is en een meerwaarde heeft ten opzichte van bestaande activiteiten.

 • 3.

  Project/activiteit sluit aan bij het gemeentelijke milieuprogramma

Ad 3. Huiskamerproject taalhulp migranten

Voor subsidie komen in aanmerking organisaties welke een bijdrage leveren aan het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden van groepen -in een achterstandssituatie verkerende- volwassenen (18 jaar en ouder) omwille van een verbetering van het persoonlijk en algemeen maatschappelijk functioneren.

Specifieke subsidievoorwaarden en -verplichtingen

-Activiteiten sluiten aan bij het gemeentelijk beleid en leveren een bijdrage aan het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden van groepen -in een achterstandssituatie verkerende- volwassenen (18 jaar en ouder) omwille van een verbetering van het persoonlijk en algemeen maatschappelijk functioneren.

Subsidiegrondslag

Basissubsidie vaste bijdrage van € 2.636,-

Cluster evenementen

Binnen dit cluster vallen evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale en culturele leefbaarheid binnen de gemeente Deurne.

Waarom subsidiëren?

Evenementen leveren een bijdrage aan de sociale en culturele leefbaarheid in de gemeente Deurne. Ze dragen bij aan het gemeenschapsgevoel van individuen en de betrokkenheid bij de gemeente.

Kleine dorps- en wijkevenementen dragen aantoonbaar bij aan de sociale en culturele leefbaarheid binnen de gemeente Deurne. Evenementen hebben behalve een recreatieve functie ook een aantoonbare bijdrage aan het gemeenschapsgevoel van het individu en aan de betrokkenheid bij de directe woonomgeving. De gemeente wil door middel van subsidieverstrekking deze activiteiten stimuleren.

Het cluster evenementen is onderverdeeld in een tweetal subclusters.

 • 1.

  Kleinschalige dorps- en wijkevenementen

 • 2.

  Grootschalige evenementen

Ad 1. Kleinschalige dorps- en wijkevenementen

Het betreft hier kleine evenementen, toegankelijk voor publiek, speciaal georganiseerd met een algemene formule en een sociaal en/of culturele uitstraling hebben voor een beperkt deel van de gemeente. Dit subcluster heeft betrekking op evenementen die voldoen aan de volgende criteria:

 • ·

  Het evenement valt, vanwege zijn geringe omvang, niet onder grootschalige evenementen;

 • ·

  Het evenement heeft een sociaal en/of culturele uitstraling op een beperkt deel van de gemeente;

 • ·

  Het evenement is geen carnavalsactiviteit;

 • ·

  Het evenement heeft een open karakter;

 • ·

  Het evenement trekt naar verwachting minder dan 1000 gelijktijdige bezoekers;

De gemeente stelt hiervoor per gebied van een dorps- of wijkraad een budget beschikbaar. Dorps- en wijkraden die subsidie ontvangen op grond van hetCluster Bewoners- en belangenbehartiging die zelf de mogelijkheid willen hebben om dit soort evenementen te stimuleren kunnen een verzoek om basissubsidie indienen. Zowel rechtspersonen als niet- rechtspersonen die een evenement in het gebied van een dorps- of wijkraad willen organiseren dienen zich in dat geval voor een bijdrage te wenden tot de betreffende dorps- of wijkraad. Deze basissubsidie wordt in principe voor een periode van 4 jaar verleend aan de dorps- of wijkraad. De dorps- of wijkraad mag de subsidie besteden aan evenementen die voldoen aan de hierboven vermelde criteria en met inachtneming van de hieronder vermelde subsidievoorwaarden en - verplichtingen.

Aanvragen voor subsidie voor kleinschalige evenementen kunnen door de dorps- of wijkraad of door de organisator rechtstreeks ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders als:

 • -

  het evenement plaatsvindt in een gebied waar geen dorps- of wijkraad actief is;

 • -

  het evenement dorps- of wijkoverstijgend is;

 • -

  de betreffende dorps- of wijkraad geen basissubsidie voor kleinschalige evenementen heeft ontvangen.

Specifieke subsidievoorwaarden en -verplichtingen

 • -

  De gemeente Deurne wordt opgenomen in de lijst van sponsoren wanneer dit aan de orde is;

 • -

  De toe te kennen bijdrage is niet hoger dan 25% van kosten van een evenement zoals opgevoerd in de begroting die door de organisator van het evenement is ingediend en niet meer dan het begrotingstekort;

 • -

  De bijdrage bedraagt maximaal € 1.000,-. voor een jaarlijks evenement en maximaal € 2.000,- voor een tweejaarlijks evenement;

 • -

  Bevoorschotting en uitbetaling vindt plaats na melding van de dorps- of wijkraad dat een evenement zal plaatsvinden. Als de dorps- of wijkraad aan het begin van het jaar een overzicht van evenementen met de voorgenomen bijdragen overlegt, dan wordt dit gezamenlijke bedrag ineens uitbetaald.

Subsidiegrondslag

Basissubsidie dorps- en wijkraden € 2.000,-

Basissubsidie overig: Aanvragen voor subsidie voor kleinschalige evenementen in gebieden waar geen dorps- of wijkraad actief is of die dorps- of wijkoverstijgend zijn en die een jaarlijks terugkerend karakter hebben komen in aanmerking voor een basissubsidie.

Ad 2. Grootschalige evenementen

Het betreft hier grootschalige evenementen, toegankelijk voor publiek en gericht op alle inwoners van de gemeente Deurne met een naar buiten gerichte uitstraling. Dit subcluster heeft betrekking op evenementen die voldoen aan de volgende criteria:

 • ·

  Het evenement valt, vanwege zijn omvang, niet onder kleinschalige dorps- of wijkevenementen;

 • ·

  Het evenement draagt aantoonbaar bij aan Deurne als sociaal en/of cultureel- dynamische gemeente;

 • ·

  Het evenement is geen carnavalsactiviteit;

 • ·

  Het evenement heeft een open karakter;

 • ·

  Het evenement trekt naar verwachting meer dan 1000 gelijktijdige bezoekers

Specifieke subsidievoorwaarden en -verplichtingen

 • -

  De gemeente Deurne wordt opgenomen in de lijst van sponsoren wanneer dit aan de orde is;

 • -

  Het toegekende subsidiebedrag is niet hoger dan 25% van kosten van een evenement zoals opgevoerd in de begroting die door de organisatie van het evenement is ingediend;

 • -

  Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 3.000,-.

Subsidiegrondslag

Aanvragen voor subsidie voor grootschalige evenementen die een terugkerend karakter hebben komen in aanmerking voor een basissubsidie.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 april 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 april 2008.