Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Besluit Investeringssubsidie Sportaccomodaties 2009-2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Investeringssubsidie Sportaccomodaties 2009-2012
CiteertitelBesluit investeringssubsidie sportaccomodaties 2009-2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling werkt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4, lid 2
 3. Algemene subsidieverordening 2008, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-200901-01-2009nieuwe regeling

27-01-2009

Weekblad voor Deurne, 03-02-2009

Raadsvoorstel 2009, nr. 04b

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Investeringssubsidie Sportaccomodaties 2009-2012

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2008, nr.04;

gehoord de commissie Verkeer en Dienstverlening d.d. 9 december 2008;

b e s l u i t :

vast te stellen het navolgende

 

Besluit Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2009-2012

artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit worden de volgende begripsbepalingen gehanteerd:

vereniging: één van de buitensportverenigingen (c.q. stichtingen) zoals genoemd in artikel 3

investeringskosten: alle op de vereniging drukkende uitgaven die betrekking hebben op de realisatie van het ingediende Investeringsplan voor groot onderhoud, verbetering/ vervanging/ uitbreiding boven NOC*NSF- normen van de sportaccommodatie van een vereniging of stichting

sportaccommodatie: benodigde sportvoorzieningen, die direct aan de sportactiviteiten gerelateerd zijn, zoals velden, kleedlokalen en lichtmasten. Kantines en tribunes vallen hier dus niet onder.

de verordening: Algemene Subsidieverordening gemeente Deurne 2008

artikel 2 Doel van de subsidieverstrekking

Het doel van de subsidieverstrekking is het stimuleren van initiatieven van de verenigingen tot noodzakelijk groot onderhoud, verbetering en vervangingsinvesteringen van bestaande sportaccommodaties. Uitgangspunt voor deze investeringen is de notitie “Knelpunten sport in beeld” een knelpuntenanalyse onder de buitensportverenigingen van de gemeente Deurne van augustus 2008.

Artikel 3 Hoogte van de subsidie

De investeringssubsidie bedraagt 45% van de investeringskosten in een sportaccommodatie met een maximum per vereniging als in deze tabel is aangegeven:

 

Vereniging

Maximum subsidiebedrag per vereniging

1

RKSV Helenaveen

€ 18.450

2

Neerkandia

€ 110.475

3

RKSV Liessel

€ 202.500

4

SJVV

€ 135.000

5

SPV

€ 95.400

6

ZSV

€ 221.850

7

SV Deurne

€ 372.600

8

Sportpark Leeuwensbroek

€ 5.288

9

MHCD

€ 191.250

10

AVLGD

€ 90.000

Artikel 4 De aanvraag

Verenigingen kunnen aanvragen voor deze eenmalige investeringssubsidie indienen tussen 1 januari 2009 en 1 oktober 2009. Werkzaamheden welke al eerder -na overleg met het college- zijn uitgevoerd vallen onder dit subsidiebesluit.

Artikel 5 In te dienen bescheiden

 • a.

  Bij de aanvraag om subsidie wordt een financieel onderbouwd plan van de investeringskosten overlegd.

 • b.

  Indien de aanvraag onvolledig is, stelt het college aanvrager in de gelegenheid om binnen vier weken na kennisgeving hiervan de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

Artikel 6 Beslissing

 • a.

  In afwijking van artikel 12, vierde lid van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Deurne 2008 beslist het college binnen 12 weken op een aanvraag zoals bedoeld in artikel 4 van dit besluit

 • b.

  De termijn voor het nemen van de beslissing kan door het college worden verlengd met ten hoogste 4 weken.

artikel 7 Subsidievoorwaarden

 • a.

  Uit het in artikel 5a genoemde plan moet een rendabele opzet blijken Er wordt van rendabel gesproken als:

  • -

   Uit de begroting een positieve liquiditeitsontwikkeling blijkt.

  • -

   Het plan financierbaar is door middel van inzet van zowel financiële middelen als zelfwerkzaamheid van de buitensportvereniging.

 • b.

  De investering dient binnen 3 jaren na de beslissing als bedoeld in artikel 6a te zijn uitgevoerd.

 • c.

  Het aanschaffen van inventarisgoederen voor de sportaccommodatie en regulier onderhoudswerk vallen niet onder de investeringskosten.

 • d.

  Na afloop van de werkzaamheden wordt door de buitensportvereniging verantwoording afgelegd inzake:

  • -

   Gerealiseerde functionaliteit en kwaliteit van de werkzaamheden zoals vooraf vastgelegd in een bestek waarvoor subsidie is aangevraagd, en

  • -

   Een financiële verantwoording over de inzet van de gemeentelijke investeringssubsidie.

Artikel 8 Voorschot

Het college kan de vereniging op diens verzoek voorschotten betalen van maximaal 90% van het op basis van artikel 6 toegekende subsidiebedrag.

Artikel 9 Uitstel

Indien de in dit subsidiebesluit genoemde termijnen niet haalbaar zijn, moet de vereniging dit uiterlijk 3 maanden vóór dat deze termijnen verstrijken aangeven bij het college, waarna het college kan overwegen om uitstel te verlenen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2009.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: besluit investeringssubsidie buitensportaccommodaties 2009-2012

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 januari 2009 .

De griffier, De voorzitter,

(R.J.C.M. Rutten) (J.G.M. Daandels)