Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent uitsluitend recht CAV Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering Deurne 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent uitsluitend recht CAV Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering Deurne 2018
CiteertitelVerordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering Deurne 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012
 4. artikel 2a.14, tweede lid, van de Aanbestedingswet 2012
 5. artikel 35, derde lid, van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2018nieuwe regeling

18-09-2018

gmb-2018-206120

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent uitsluitend recht CAV Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering Deurne 2018

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 juni 2018, nr 41;

 

gehoord de commissie Samenleving van 5 september 2018;

 

overwegende dat voortzetting van het huidige minimabeleid zoals dat luidt ten aanzien van de collectieve aanvullende zorgverzekering gewenst is;

 

gelet op:

 • -

  artikel 147 en 149 van de Gemeentewet,

 • -

  artikel 1.1 en 2a.14 lid 2 van de Aanbestedingswet 2012 en

 • -

  artikel 35 lid 3 van de Participatiewet;

 

  BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende verordening “Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering Deurne 2018”:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder een Uitsluitend recht: een recht dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van een bestuursorgaan aan een onderneming wordt verleend, waarbij voor die onderneming het recht wordt voorbehouden om binnen een bepaald geografisch gebied een dienst te verrichten of een activiteit uit te oefenen.

Artikel 2 Uitsluitend recht

Voor de uitvoering van de Collectieve Aanvullende Verzekering, zoals bedoeld in artikel 35 lid 3 van de Participatiewet, kan een uitsluitend recht voor het aanbieden van een Collectieve aanvullende verzekering voor minima die woonachtig zijn in de gemeente worden toegekend aan een zorgverzekeraar.

Artikel 3 Uitvoering

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid toegekend om het op basis van deze verordening verleende uitsluitend recht verder uit te werken in een aanwijzingsbesluit en begunstigingsovereenkomst, waarin in elke geval de toepasselijke voorwaarden en condities worden opgenomen.

Het college is bevoegd om het aangaan en het ondertekenen van de overeenkomst te mandateren aan het Dagelijks Bestuur van de GR Peelgemeenten.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste van de dag volgend op de dag dat deze is bekendgemaakt.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering Deurne 2018”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 september 2018

De griffier,

(R.J.C.M. Rutten)

De voorzitter,

(H.J. Mak)