Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent subsidieregeling onderwijs Subsidieregeling preventieve thema’s onderwijs Deurne 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent subsidieregeling onderwijs Subsidieregeling preventieve thema’s onderwijs Deurne 2018
CiteertitelSubsidieregeling preventieve thema’s onderwijs Deurne 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-2018nieuwe regeling

18-09-2018

gmb-2018-229280

52a

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent subsidieregeling onderwijs Subsidieregeling preventieve thema’s onderwijs Deurne 2018

De raad van de gemeente Deurne,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 augustus 2018 nr. 52a.

 

gehoord de commissie 5 september d.d. 2018,

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Deurne 2017,

 

 

B e s l u i t :

 

Vast te stellen de Subsidieregeling preventieve thema’s onderwijs Deurne 2018

 

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteiten: activiteiten gericht op weerbaarheid en andere preventieve thema’s waaronder mede word verstaan het verzorgen van trainingen;

 • b.

  ASV: Algemene Subsidieverordening Gemeente Deurne 2017;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Deurne;

 • d.

  effectief bewezen methodiek: een methodiek die beschreven staat in de databank van het NJI;

 • e.

  onderwijsinstellingen: basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs gevestigd in de gemeente Deurne;

 • f.

  preventieve thema’s: thema’s benoemd in het Jaarprogramma sociaal domein en die door het college zijn aangewezen als thema voor deze subsidieregeling;

 • g.

  schooltijd: de tijd die normaliter van een leerling gevraagd kan worden om op school aanwezig te zijn;

 • h.

  weerbaarheid: de thema’s die onder weerbaarheid vallen zijn vragen durven stellen, nee zeggen, grenzen stellen, met teleurstellingen en tegenslagen om kunnen gaan, voor zichzelf opkomen, anderen aanspreken op hun gedrag, respect voor zichzelf en anderen.

Artikel 1:2 Bevoegdheden college

Het college is belast met uitvoering van deze regeling. Het college heeft de bevoegdheid om thema’s aan te wijzen als bedoeld in artikel 1:1 onder f.

Artikel 1:3 Doelstelling

Met deze regeling wordt beoogd om onderwijsinstellingen financieel te ondersteunen die:

 • a.

  activiteiten ontplooien primair gericht op versterking van de weerbaarheid van leerlingen;

 • b.

  overige activiteiten ontplooien die verband houden met preventieve thema’s op scholen.

Artikel 1:4 Algemene subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden de volgende algemene eisen:

 • a.

  de activiteit wordt aangeboden aan leerlingen of aan leerlingen en ouder(s) of verzorger(s);

 • b.

  het betreft een groepsgerichte activiteit;

 • c.

  het betreft een effectief bewezen methodiek dan wel een methodiek die nog in onderzoeksfase verkeert;

 • d.

  de activiteit wordt aangeboden tijdens schooltijd; en

 • e.

  de activiteit geldt als aanvullend op het reguliere aanbod van de aanvrager.

Artikel 1:5 Hoogte subsidiebedrag

 • 1.

  De subsidie voor het onderdeel weerbaarheid bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 1.500 per (deel)school.

 • 2.

  De subsidie voor overige activiteiten preventieve thema’s bedraagt maximaal 50% van de externe kostprijs met een maximum van € 750.

 • 3.

  Voor zover aantoonbaar sprake is actieve betrokkenheid van een ouder of verzorger kan het subsidiebedrag als bedoeld in het eerst en tweede lid met € 250 worden verhoogd.

Artikel 1:6 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de uitvoering van deze regeling geldt een subsidieplafond. Het college stelt jaarlijks voor 15 november de hoogte van het subsidieplafond vast voor het daarop volgende kalenderjaar en maakt dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend.

 • 2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie, geschiedt in volgorde van indiening bij het college totdat het subsidieplafond is bereikt met dien verstande dat:

  • -

   aanvragen weerbaarheid gaan voor op overige activiteiten preventieve thema’s.

  • -

   als aan de subsidievoorwaarden van deze regeling wordt voldaan, komt iedere aanvragende school voor minimaal één onderdeel subsidie in aanmerking.

  • -

   preventieve themaprogramma’s onderschreven of aanbevolen door erkende organisaties zoals Trimbos, GGD gaan voor overige activiteiten.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid is geboden om een onvolledige aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

HOOFDSTUK 2 - SUBSIDIEVERLENING EN VASTSTELLING INEENS

Artikel 2:1 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie dient uiterlijk op 1 november voorafgaand aan het eerstvolgende kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft bij het college te zijn ingediend.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan een aanvraag om subsidie dat betrekking heeft op het subsidiejaar 2018 tot uiterlijk 15 september van dat jaar bij het college worden ingediend.

 • 3.

  In de aanvraag maakt de aanvrager inzichtelijk:

  • a.

   of en op welke wijze het thema al (structureel) onderdeel vormt van hun reguliere lesprogramma en welk programma of training men aanvullend wenst in te zetten;

  • b.

   op welke wijze ouders betrokken dan wel op de hoogte worden gehouden;

  • c.

   de kostprijs van de te organiseren activiteit of training. Bij de aanvraag wordt minimaal één offerte van een externe aanbieder overgelegd. Voor zover subsidie wordt aangevraagd om een leerkracht geschoold in een effectief bewezen methodiek in te zetten, wordt inzichtelijk gemaakt welke extra kosten hiermee gemoeid zijn en of de betreffende leerkracht hiertoe voldoende opgeleid is.

Artikel 2:2 Weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op de in de ASV genoemde weigeringsgronden wordt een aanvraag om subsidie op basis van deze regeling geweigerd indien:

  • a.

   het geen activiteit betreft voor een door het college aangewezen thema als bedoeld in artikel 1:2;

  • b.

   de aanvraag niet in overeenstemming is met de doelstelling van deze regeling als bedoeld in artikel 1:3;

  • c.

   niet wordt voldaan aan de algemene subsidievoorwaarden als bedoeld in artikel 1:4;

 • 2.

  In aanvulling op de in de ASV genoemde weigeringsgronden kan een aanvraag om subsidie worden geweigerd indien:

  • a.

   de aanvraag te laat wordt ingediend;

  • b.

   het niet in het lesprogramma opgenomen hebben van een thema breder dan de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • c.

   niet wordt voldaan aan de overige verplichtingen in deze regeling.

Artikel 2:3 Beslistermijnen

 • 1.

  Op een volledige aanvraag wordt binnen zes weken na ontvangst door of namens het college beslist.

 • 2.

  De beslistermijn als bedoeld in het vorige lid kan ten hoogste met 4 weken worden verlengd.

 • 3.

  Het verleningsbesluit geldt tevens als vaststellingsbesluit.

HOOFDSTUK 3 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 3:1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 3:2 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling preventieve thema’s onderwijs Deurne 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 september 2018.

De griffier,

(R.J.C.M. Rutten).

De voorzitter,

(HJ. Mak).