Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats Regels grafbedekkingen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats Regels grafbedekkingen 2016
CiteertitelRegels grafbedekkingen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Regels Grafbedekkingen, vastgesteld op 3 juni 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2018nieuwe regeling

12-01-2016

gmb-2018-249120

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats Regels grafbedekkingen 2016

Het college van gemeente Deurne,

 

gelet op artikel 19, derde lid van de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Deurne 2016;

 

besluiten

 

vast te stellen de volgende NADERE REGELS VOOR GRAFBEDEKKINGEN OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • 1.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • 2.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • 3.

  grafbeplanting: winterharde beplanting.

Artikel 2 Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

Artikel 3 Onderhoud graven

 • 1.

  Het grafoppervlak dat door iedere rechthebbende onderhouden moet worden is 2.00 m x 1.00 m in het geval dat het graf geheel is bedekt met een graftuin.

 • 2.

  Lid 1 is niet van toepassing op:

  • graven in de kindertuin welke een te onderhouden oppervlak hebben van 1.50 m x 0.80 m;

  • graven die door de gemeente gedeeltelijk zijn bedekt met gazon. De delen van de graven die zijn bedekt met gazon worden onderhouden door gemeente, het resterende oppervlak wordt door de rechthebbende onderhouden.

Artikel 4 Afmetingen grafbedekking

Per type en categorie graf zijn hieronder de afmetingen beschreven.

 

Particuliere graven:

Volwassengraven categorie 1: Graf met liggend gedenkteken;

Gedenktekens voor graven in categorie 1 mogen alleen bestaan uit een liggend deel. De afmetingen voor een liggend gedenkteken op categorie 1 zijn als volgt:

 • lengte maximaal 1.90 m;

 • breedte maximaal 0.90 m;

 • hoogte vanaf maaiveld minimaal 0.05 m en maximaal 0.40 m.

Volwassengraven categorie 2 (vakken A t/m U en X): Graf met gestandaardiseerde maatvoering voor gedenkteken

Gedenktekens voor graven op categorie 2 mogen alleen bestaan uit een staand gedenkteken waarbij tot 0.60 m vanaf de voorrand van de fundering ruimte is voor grafbeplanting. Van gemeentewege wordt het resterende grafoppervlak bedekt met gazon.

 

De afmetingen voor een staand gedenkteken categorie 2 (vakken At/m U en X) zijn als volgt:

 • hoogte maximaal 0.90 m vanaf de betonsloof;

 • breedte maximaal 0.90 m;

 • dikte 0.10 m.

Volwassengraven categorie 2 (vak W):

Graven voor volwassenen waarop mogen worden aangebracht:

 • een liggend gedenkteken met staand gedenkteken;

 • een staand gedenkteken met vanaf de voorrand van het staand gedenkteken ruimte voor een graftuin omgeven door grafbanden.

De afmetingen voor een staand gedenkteken op categorie 2 (vak W) zijn als volgt:

 • hoogte maximaal 0.90 m vanaf de betonsloof;

 • breedte maximaal 0.90 m;

 • dikte 0.10 m.

De afmetingen voor een liggend gedenkteken op categorie 2 (vak W) zijn als volgt:

 • lengte maximaal 1.90 m;

 • breedte maximaal 0.90 m;

 • hoogte vanaf maaiveld minimaal 0.05 m en maximaal 0.40 m.

De afmetingen graftuin indien niet gekozen wordt voor een liggend gedenkteken op categorie 2 (vak W) zijn:

 • lengte maximaal 1.90 m inclusief banden;

 • breedte maximaal 0.90 m inclusief banden;

 • breedte van de banden minimaal 0.10 m;

 • dikte van de banden minimaal 0.05 m.

Volwassengraven categorie 3:

De afmetingen voor een staand gedenkteken op categorie 3 zijn als volgt:

 • hoogte maximaal 1.50 m vanaf de fundering;

 • breedte maximaal 0.90 m;

 • dikte maximaal 0.50 m.

De afmetingen voor een liggend gedenkteken op categorie 3 zijn als volgt:

 • lengte maximaal 1.90 m;

 • breedte maximaal 0.90 m;

 • hoogte vanaf maaiveld maximaal 0.50 m.

De afmetingen graftuin, omgeven door grafbanden, indien niet gekozen wordt voor een liggend gedenkteken op categorie 3 zijn als volgt:

 • lengte maximaal 1.90 m inclusief banden;

 • breedte maximaal 0.90 m inclusief banden;

 • breedte van de banden minimaal 0.10 m;

 • dikte van de banden minimaal 0.05 m.

Particulier kindergraf:

Kindertuin voor overledenen tot en met 12 jaar:

Gedenktekens voor graven in de kindertuin worden gesplitst naar graftype. De graftypen kunnen bestaan uit:

 • a.

  graven waarop uitsluitend een staand gedenkteken mag worden aangebracht en waar tot 0.50 m vanaf de voorrand van de fundering ruimte is voor grafbeplanting. Van gemeentewege wordt het resterende grafoppervlak bedekt met gazon.

   

  Afmetingen staand gedenkteken:

  • hoogte maximaal 0.80 m vanaf de betonsloof;

  • breedte maximaal 0.70 m;

  • dikte 0.09 m.

 • b.

  graven waarop mogen worden aangebracht:

  • een liggend gedenkteken met staand gedenkteken;

  • een staand gedenkteken met vanaf de voorrand van het staand gedenkteken ruimte voor een graftuin omgeven door grafbanden.

Afmetingen liggend gedenkteken:

 • lengte maximaal 1.40 m;

 • breedte maximaal 0.70 m;

 • hoogte vanaf maaiveld minimaal 0.05 m en maximaal 0.09 m.

Afmetingen graftuin, omgeven door grafbanden, indien niet gekozen wordt voor een liggend gedenkteken:

 • lengte maximaal 1.50 m inclusief banden;

 • breedte maximaal 0.80 m inclusief banden;

 • breedte van de banden minimaal 0.10 m;

 • dikte van de banden minimaal 0.05 m.

Particuliere urnengraven:

Urnenkelders

In de urnentuin zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan. De maximale afmetingen voor het gedenkteken op een urnenkelder bedragen:

 • breedte 0.50 m en lengte 0.50 m;

 • hoogte vanaf bovenrand kelder minimaal 0.05 m en maximaal 0.10 m.

Particuliere urnennissen:

Urnennissen

De gedenktekens ter afsluiting van een urnennis mogen uitsluitend bestaan uit een uit duurzaam materiaal vervaardigde afdichting van de betreffende nis, met dien verstande dat deze gedenktekens van een inscriptie of afbeelding mogen zijn voorzien.

Artikel 5 Afwijkende afmetingen

Het bestuursorgaan kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere dan de in artikel 4 genoemde afmetingen.

Artikel 6 Firmanamen en reclame

Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan is verboden.

Artikel 7 Tijdstip van plaatsing

Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Het bestuursorgaan kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.

Het plaatsen van gedenktekens is niet toegestaan tijdens plechtigheden.

Artikel 8 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 9 Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 10 Afval en beschadigingen

Alle sporen van afval, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekenen dienen van de begraafplaats te worden meegenomen.

Beschadigingen, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekenen moeten worden gemeld aan het bestuursorgaan en in overeenstemming met het bestuursorgaan binnen 10 werkdagen worden hersteld.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking de datum van inwerkingtreding van de ‘Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Deurne 2016’

 • 2.

  De Regels Grafbedekkingen, vastgesteld op 3 juni 2005, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen 2016.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016.

De secretaris,

De voorzitter,