Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent begraafplaatsen Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Deurne 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent begraafplaatsen Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Deurne 2019
CiteertitelVerordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Deurne 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Deze regeling vervangt de Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Deurne 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. Wet op de lijkbezorging
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

06-11-2018

gmb-2018-252426

Nr. 72d

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent begraafplaatsen Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Deurne 2019

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE

 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 oktober 2018, nr. 72;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en de Wet op de Lijkbezorging;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Deurne 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt onder begraafplaats, graf, asbus, urn, particulier graf, particulier urnengraf, particuliere urnennis, grafbedekking, rechthebbende en gebruiker hetgeen in de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Deurne 2016 daaronder wordt verstaan.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van een gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  De rechten worden niet geheven voor:

  • a.

   het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van de as van kinderen, die beneden de leeftijd van 3 maanden zijn overleden en in één kist met hun moeder worden begraven respectievelijk waarvan de as met die van de moeder wordt geborgen in één asbus;

  • b.

   het opgraven van een lijk of asbus op rechterlijk gezag.

 • 2.

  Het grafrecht is slechts éénmaal verschuldigd voor het begraven van stoffelijke overschotten of het bijzetten van de as van een doodgeboren dan wel binnen drie maanden na de geboorte overleden meerling voor zover dit in dezelfde kist geschiedt respectievelijk de as in één asbus wordt geborgen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten bedoeld in de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De overige rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schrifte-lijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten, als bedoeld in de tarieventabel behorende bij deze verordening, zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden:

  • a.

   de rechten betaald op het tijdstip, waarop de bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt uitgereikt;

  • b.

   de rechten betaald indien bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt toegezonden, binnen een maand na de dagtekening van de kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid moet(en), indien een machtiging voor geautomatiseerde incasso is afgegeven en zolang de verschuldigde bedragen via geautomatiseerde incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslag(en) worden betaald in tien gelijke maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het aanslagbiljet. De volgende termijnen vervallen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Deurne 2018 ingetrokken.

 • 4.

  De verordening als bedoeld in het derde lid blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor 1 januari 2019 hebben voorgedaan.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Deurne 2019”

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november 2018.

De griffier,

R.J.C.M. Rutten

De voorzitter,

H.J. Mak

Bijlage 1 TARIEVENTABEL

behorende bij Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Deurne 2019.

 

Hoofdstuk 1 – Graf- en begraafrecht particulier graf en urnengraf

 

1.1 Grafrecht

1.2.1

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 1

€ 5.227

1.2.2

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 2

€ 1.796

1.2.3

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 3

€ 5.227

1.2.4

Kinderen tot 12 jaar (kindergraven)

€ 1.076

1.2.5

Urnengraf

€ 1.796

1.2.6

Urnennis

€ 1.796

In het tarief is inbegrepen:

 • Het verlenen van een uitsluitend recht op het graf voor 20 jaar.

 • De onderhoudsrechten voor 20 jaar.

 • Verbruikskosten voor 20 jaar

 • Beheerskosten voor 20 jaar.

 • Herinrichtingskosten.

 • Administratiekosten

 

Indien een bijzetting tussen jaar 10 en jaar 20 na de eerste begraving in het graf plaatsvindt, worden de kosten voor het grafrecht in rekening gebracht totdat de bijzetting de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar grafrust heeft. Hierdoor worden de grafrechten van het totale graf automatisch verlengd tot het verstrijken van de wettelijke grafrusttermijn van de bijzetting. Het onderstaande tarief is een jaartarief en wordt vermenigvuldigd met de jaren tot aan de afloop van de wettelijke grafrusttermijn van de bijzetting.

 

3.2.1.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 1

€ 261

3.2.2.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 2

€ 90

3.2.3.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 3

€ 261

3.2.4.

Kinderen tot 12 jaar (kindergraven)

€ 54

3.2.5

Urnengraf

€ 90

3.2.6

Urnennis

€ 90

In het tarief is inbegrepen:

 • Het verlenen van een uitsluitend recht op het graf tot de afloop van de wettelijke grafrusttermijn.

 • De onderhoudsrechten tot de afloop van de wettelijke grafrusttermijn.

 • De verbruikskosten tot de afloop van de wettelijke grafrusttermijn.

 • De beheerskosten tot de afloop van de wettelijke grafrusttermijn.

 • Administratiekosten

 

1.2 Begraafrecht (zowel 1ste begraving als bijzetting (kosten per persoon)

1.1.1.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

€ 447

1.1.2.

Kinderen tot 12 jaar (kindergraven)

€ 270

1.1.3.

Urnengraf

€ 353

1.1.4.

Urnennis

€ 304

In het tarief is inbegrepen:

 • het begraven (en nadien ruimen) van het stoffelijk overschot

 • administratiekosten

  

Hoofdstuk 2 - Verlengingen van grafrechten voor een particulier graf

of urnengraf

 

Verlenging grafrecht voor 10 jaar

In de Verordening beheer en gebruik van de begraafplaats voor de gemeente Deurne 2016 is bepaald dat verlengingen plaats kunnen vinden voor een periode van 5, 10, 15 of 20 jaar. Standaard periode betreft een verlenging van 10 jaar. De kosten voor deze termijn zijn opgenomen in onderstaande tabel:

2.1.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 1

€ 2.607

2.2.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 2

€ 899

2.3.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, categorie 3

€ 2.607

2.4.

Kinderen tot 12 jaar (kindergraven)

€ 539

2.5

Urnengraf

€ 899

2.6

Urnennis

€ 899

In het tarief is inbegrepen:

 • Het verlenen van een uitsluitend recht op het graf voor 10 jaar.

 • De onderhoudsrechten voor 10 jaar.

 • De verbruikskosten voor 10 jaar.

 • De beheerskosten voor 10 jaar.

 • Administratiekosten

 

Wanneer gekozen wordt voor een andere termijn van 10 jaar zijn de volgende toe- of opslagen.

2.7

Verlenging van grafrechten voor een particulier graf of particulier urnengraf voor 5 jaar

+25 % van tarief voor verlenging voor 10 jaar

2.8

Verlenging van grafrechten voor een particulier graf of particulier urnengraf voor 15 jaar

-2 % van tarief voor verlenging voor 10 jaar

2.9

Verlenging van grafrechten voor een particulier graf of particulier urnengraf voor 20 jaar

-5 % van tarief voor verlenging voor 10 jaar)

In het tarief is inbegrepen:

 • Het verlenen van een uitsluitend recht op het graf voor het betreffende aantal jaren.

 • De onderhoudsrechten voor het betreffende aantal jaren.

 • De verbruikskosten voor het betreffende aantal jaren.

 • De beheerskosten voor het betreffende aantal jaren.

 • Administratiekosten

 

Hoofdstuk 3 - Asverstrooiing

 

3.1.

Volwassenen en kinderen

€ 147

In het tarief is inbegrepen:

 • De verstrooiing van as op het verstrooiingsveld.

 • Administratiekosten.

    

Hoofdstuk 4 - Opgraven en incidenteel ruimen

 

4.1.

Graf volwassenen en kinderen

€ 193

4.2.

Urnengraf volwassenen en kinderen

€ 88

In het tarief is inbegrepen:

 • Het ruimen dan wel opgraven van stoffelijke resten op verzoek van een rechthebbende of gebruiker en indien van toepassing het weder begraven van de overblijfselen van het lijk in een verzamelgraf.

 • Administratiekosten.

 

Hoofdstuk 5 - Overige heffingen

 

5.1.

Voor het beschikbaar stellen van een uittreksel uit de gravenadministratie.

€ 8

5.2.

Voor het beschikbaar stellen van een duplicaat grafakte.

€ 8

5.3.

Voor het overschrijven van het uitsluitend recht op een particulier graf op grond van artikel 17 van de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Deurne 2016’.

€ 30

5.4

Voor de extra kosten in verband met werkzaamheden op buitengewone uren, worden de hiervoor in aanmerking komende tarieven, genoemd onder de hoofdstukken 1 t/m 6, verhoogd met 50%. Onder buitengewone uren wordt verstaan op maandag tot en met zaterdag vóór 09.00 uur en na 17.00 uur, op zon- en feestdagen, tenzij drie zon- of feestdagen onmiddellijk op elkaar volgen.

 

* waar categorie-aanduidingen worden gebruikt, wordt verwezen naar de categorie-aanduiding uit de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Deurne 2016.

 

Behorend bij het raadsbesluit tot vaststelling van de Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen Deurne 2019 van 6 november 2018.

 

 

De griffier,

R.J.C.M. Rutten.

De voorzitter,

H.J. Mak.