Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Deurne houdende regels omtrent mandaat Mandaatreglement gemeente Deurne 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Deurne houdende regels omtrent mandaat Mandaatreglement gemeente Deurne 2016
CiteertitelMandaatreglement gemeente Deurne 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenbijlage I Algemeen deel bijlage II Bedrijfsvoering bijlage III Ruimte & Samenleving bijlage IV Team Leefomgeving bijlage V KCC staf en 1e lijn bijlage VI KCC staf en 2e lijn bijlage VIa KCC Vastgoed bijlage VII BOR Beheer & Realisatie bijlage VIII BOR Onderhoud & Toezicht bijlage X Externe mandaten divers bijlage Xa ODZOB bijlage Xb Gemeente Helmond I bijlage Xc Gemeente Helmond II bijlage Xd Werkbedrijf Atlant bijlage Xe Peelgemeenten bijlage XI Heffings- en inv.amt.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Deze regeling vervangt het Mandaatreglement gemeente Deurne 2013.

Deze versie betreft een rectificatie omdat in de oorspronkelijke bekendmaking per abuis niet de volledige tekst van bijlage I bekend was gemaakt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201928-05-2020nieuwe regeling

15-03-2016

gmb-2019-4127

05-12-201801-01-201509-01-2019nieuwe regeling

15-03-2018

gmb-2018-258333

30-11-201801-01-201505-12-2018nieuwe regeling

15-03-2016

gmb-2018-254921

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Deurne houdende regels omtrent mandaat Mandaatreglement gemeente Deurne 2016

 

Burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Deurne, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft:

 

Gelet op de Gemeentewet en titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat het voor een goede en efficiënte organisatie van de gemeentelijke administratie gewenst is nadere regels te stellen in het kader van op grond van artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht verleende mandaten;

 

Overwegende dat daar waar van mandaat gesproken wordt hetzelfde geldt voor vertegenwoordiging en volmachten;

 

 

Besluiten resp. Besluit:

 

 

Vast te stellen het navolgende mandaatreglement gemeente Deurne 2016:

 

1. Organisatie

 •  

 • 1.1

  De ambtelijke organisatie van de gemeente Deurne is georganiseerd conform het laatstelijk door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde organogram.

 

 • 1.2

  De gemeentesecretaris is aangewezen als Algemeen Directeur van de ambtelijke organisatie. Bij afwezigheid van de Algemeen Directeur wordt deze vervangen door de Directeur Organisatie.

 

 • 1.3

  Medewerkers zijn in functies benoemd en worden in het kader van het verlenen van mandaat aangeduid overeenkomstig de aanduiding van het door het college vastgestelde functieboek HR21.

 

 • 1.4

  Vervanging ten aanzien van de uitoefening van bevoegdheden vindt naar “boven” toe plaats door de leidinggevende van de betreffende medewerker, met dien verstande dat afdelingshoofden elkaar onderling vervangen. Bevoegdheden kunnen niet worden uitgeoefend door personen die ondergeschikt zijn aan de gemandateerde of de subgemandateerde.

2. Algemene mandaatregels

 •  

 • 2.1

  De uitoefening van het mandaat dient plaats te vinden binnen de grenzen van de wet en mandaat kan niet worden toegepast bij het vaststellen van beleidsregels.

 

 • 2.2

  Van alle verleende mandaten, machtigingen en volmachten wordt een register bijgehouden.

 

 • 2.3

  Mandaat wordt uitgeoefend binnen het kader van door het bevoegde bestuursorgaan vastgestelde (algemene) beleid en binnen het kader van de toegekende budgettaire bevoegdheden en begrotingsrichtlijnen.

 

 • 2.4

  Indien de uitoefening van het mandaat financiële consequenties heeft kan de gemandateerde eerst van de bevoegdheid gebruik maken nadat de verantwoordelijke budgethouder is geraadpleegd en door deze budgethouder fiat is verleend.

 

 • 2.5

  Bij de uitoefening van het mandaat houdt de gemandateerde rekening met de wens van het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester om indien er sprake is van één van de volgende gevallen, geen gebruik te van het mandaat maar de beslissing aan het college danwel de burgemeester voor te leggen:

  • a.

   het besluit leidt tot afwijking of aanvulling van een eerder vastgelegde beleidsregel;

  • b.

   het een zaak betreft waar één of meerdere bestuurders hebben aangegeven dat het een bestuurlijk gevoelige zaak betreft, waarvan de besluitvorming door het bestuursorgaan zelf gewenst is;

 

 • 2.6

  Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester staan toe dat overeenkomstig artikel 10.9 Awb ondermandaat wordt verleend. Afwijkingen, beperkingen of uitsluitingen hiervan worden in het mandaatregister aangegeven.

 

 • 2.7

  Mandaat wordt niet verleend aan met naam en toenaam genoemde personen, maar aan de betreffende functie conform het functieboek HR21, zodat iedere persoon die deze functie vervult de gemandateerde bevoegdheid kan uitoefenen. Het college en de burgemeester kunnen aan de HR21 functieaanduiding waaraan mandaat is verleend een meer aansprekende functieaanduiding verbinden.

 

 • 2.8

  Mandaat geldt nimmer in de navolgende gevallen;

  • a.

   correspondentie op beleidsniveau met de Kroon, Raad van State, Minister, Staatssecretaris, Commissaris van de Koningin, Gedeputeerde staten en de Rechterlijke macht;

  • b.

   raadsbesluiten;

  • c.

   bevelen tot ontruiming van panden of percelen;

3. Ondertekening en vervanging

 •  

 • 3.1

  Ondertekening van in mandaat genomen besluiten gebeurt als volgt:

   

  Namens Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne,

   

  handtekening

   

  …..(naam van de degene die (onder)mandaat heeft)

  ….(functie van de gemandateerde of de ondergemandateerde)

   

  Of:

   

  Namens de burgemeester van Deurne,

   

  handtekening

   

  ….(naam van de degene die (onder)mandaat heeft)

  ….(functie van de gemandateerde of de ondergemandateerde)

 • 3.2

  Uit de ondertekening op basis van een ondertekeningsmandaat blijkt welk bestuursorgaan het besluit heeft genomen:

   

  Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders genomen besluit,

  …. (functie van degene die ondertekeningsmandaat heeft)

   

  handtekening

   

  …. (naam van de degene die ondertekeningsmandaat heeft)

 • 3.3.

  Bij afwezigheid van de gemandateerde vindt ondertekening plaats volgens de algemeen geldende vervangingsregels zoals genoemd onder punt 1.4. Degene die aldus ondertekent, tekent i.a met zijn of haar handtekening terwijl de functiebenaming en naam van de eigenlijk gemandateerde blijven staan. Ten behoeve van de controle van deze wijze van ondertekening zal een ondertekeningslijst worden aangelegd.

4. Registratie en voorgaande besluiten

 •  

 • 4.1.

  Alle krachtens mandaat genomen besluiten dienen te worden vastgelegd en naar behoren te worden gearchiveerd.

 

 • 4.2

  Met het vaststellen van dit reglement vervalt het mandaatreglement gemeente Deurne 2013.

 

 • 4.3

  Het mandaatreglement gemeente Deurne 2016 treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester, ieder voorzover het hun bevoegdheden betreft in hun vergadering van 15 maart 2016,

Deurne, 15 maart 2016,

De secretaris,

(Mr. G.J.C. Kusters)

De burgemeester,

(H.J. Mak)

Voor zover het de bevoegdheid van de burgemeester betreft:

Deurne, 15 maart 2016,

De burgemeester,

(H.J. Mak)