Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent eenmalig aansluitrecht riolering Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Deurne 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent eenmalig aansluitrecht riolering Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Deurne 2019
CiteertitelVerordening eenmalig aansluitrecht riolering Deurne 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Deurne 2005.

Deze regeling geldt tot en met 31 december 2019.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201931-12-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-283062

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent eenmalig aansluitrecht riolering Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Deurne 2019

De raad van de gemeente Deurne;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018;

 

gelet op artikelen 149 en 229, eerste lid, aanhef en onder b van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Deurne 2019.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  gemeentelijke riolering: het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente Deurne in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen en werken. Onder gemeentelijke riolering wordt mede begrepen het voor de openbare dienst bestemde oppervlaktewater en het systeem voor inzameling en verwerking van overtollig grondwater;

 • 2.

  drukriolering: riolering waarbij het transport plaatsvindt door overdruk;

 • 3.

  vrijvervalriolering: riolering waardoor afvalwater door de zwaartekracht wordt getransporteerd;

 • 4.

  eigendom: eigendom van een roerende of onroerende zaak;

 • 5.

  aansluiting: het door of in opdracht van de gemeente Deurne leggen van een buisleiding of een andere voorziening, van de gemeentelijke openbare riolering tot aan het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt;

 • 6.

  dienst of dienstverlening: het maken van de aansluiting.

Artikel 2 Belastbaar feit

Met een eenmalig aansluitrecht riolering wordt een recht geheven ten aanzien van het genot van de door de gemeente Deurne verstrekte dienstverlening in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven van:

 • a.

  de aanvrager van de dienst of;

 • b.

  degene voor wie de dienst wordt verleend. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 van deze verordening bedraagt €1.000, voor zover de aansluiting:

  • a.

   aansluit op vrijvervalriolering van de gemeente Deurne, niet zijnde een drukriolering;

  • b.

   wordt aangebracht in één sleuf, middels open sleuf techniek zonder overwegende bezwaren en bijkomende noodzakelijke voorzieningen;

  • c.

   een buis is met een diameter kleiner of gelijk aan 160 millimeter;

  • d.

   een maximale lengte heeft van 10 strekkende meter;

  • e.

   een maximale diepteligging heeft van 1,5 meter onder het maaiveld;

  • f.

   bestaat uit een of twee leidingen;

  • g.

   volledig te realiseren is op eigendom van de gemeente Deurne.

 • 2.

  Voor aansluitingen op een vrijvervalriolering (niet zijnde een drukriolering) die niet voldoen aan de criteria als bedoeld in het vorige lid, wordt een begroting opgesteld. De begroting wordt medegedeeld aan de belastingplichtige. Achteraf worden de werkelijke kosten verhaald op de aanvrager.

 • 3.

  Voor aansluiting op een drukriolering wordt een begroting opgesteld. De begroting wordt medegedeeld aan de belastingplichtige. Achteraf worden de werkelijke kosten verhaald op de aanvrager met een minimumbedrag van €1.500.

 • 4.

  De dienstverlening als bedoeld in het tweede en derde lid vangt aan zodra de belastingplichtige te kennen heeft gegeven akkoord te gaan met de begroting als voornoemd.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht zoals beschreven in artikel 4, lid 1 is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening. Het recht zoals beschreven in artikel 4, lid 2 en lid 3 is verschuldigd na het afronden van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslag moet worden betaald in één termijn. Deze termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van het recht.

Artikel 10 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1.

  Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2019 en geldt tot en met 31 december 2019.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 3.

  Vanaf 1 januari 2020 worden de kosten voor de aansluiting opgenomen in de Legesverordening en jaarlijks geïndexeerd.

 • 4.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Deurne 2005 ingetrokken.

 • 5.

  De Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Deurne 2005 blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2019 hebben voorgedaan.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Deurne 2019.

Aldus is vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2018.

De griffier,

(R.J.C.M. Rutten).

De voorzitter,

(H.J. Mak).