Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent Subsidieregeling vrijwillige inzet gemeente Deurne 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent Subsidieregeling vrijwillige inzet gemeente Deurne 2017
CiteertitelSubsidieregeling vrijwillige inzet gemeente Deurne 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Subsidiebesluit vrijwilligersorganisaties 2013.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2019nieuwe regeling

19-07-2016

gmb-2019-30065

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent Subsidieregeling vrijwillige inzet gemeente Deurne 2017

De raad van de gemeente Deurne;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Gemeente Deurne 2017

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling vrijwillige inzet gemeente Deurne 2017:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Lid, deelnemer of bezoeker: deelnemers aan de activiteiten die hiervoor contributie betalen of een min of meer vaste omvang van deelnemers of bezoekers aan de betreffende activiteiten.

 • b.

  Doelgroep:

  • 1.

   Inwoners jonger dan 18 jaar;

  • 2.

   Inwoners die op basis van een fysieke, verstandelijke, psychische of zintuigelijke beperking, een chronische ziekte, ouderdom of door lichte psychosociale problematiek of anderszins belemmeringen ondervinden om zelfstandig aan de samenleving deel te nemen.

 • c.

  Inverdieneffect: het voorkomen van de inzet van duurdere professionele zorg/hulpverlening/ondersteuning/voorzieningen.

 • d.

  Leefomgeving: de omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren.

 • e.

  Tijdvak: iedere opvolgende periode van vier jaar ingaande op 1 januari 2017

 • f.

  ASV: Algemene Subsidieverordening Gemeente Deurne 2017

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidie voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Een en de zelfde activiteit kan slechts in aanmerking komen voor subsidie in één van de in deze regeling genoemde categorieën.

Artikel 3 Activiteiten en doelgroepen

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan:

  • Categorie 1: vrijwilligersorganisaties die door het jaar heen structurele activiteiten organiseren die gericht zijn op vrijetijdsbesteding van de doelgroep;

  • Categorie 2: vrijwilligersorganisaties met een incidentele of structurele activiteit die bijdraagt aan de doelstellingen van het WMObeleid, Jeugdbeleid of Participatiebeleid of die gericht is op het ondersteunen of helpen van de doelgroep;

  • Categorie 3: vrijwilligersorganisaties die in het algemeen belang een incidentele of structurele activiteit organiseren die een bijdrage levert aan de kwaliteit en leefbaarheid van de leefomgeving;

  • Categorie 4: vrijwilligersorganisaties die een evenement organiseren in Deurne voornamelijk gericht op de inwoners van Deurne.

 • 2.

  Subsidies in de categorie 1 worden per kalenderjaar verstrekt. Subsidies in de categorieën 2, 3 en 4 worden per kalenderjaar of per project of initiatief verstrekt.

Artikel 4 Grondslag Categorie 1

 • 1.

  Voor de categorie 1 als bedoeld in artikel 3 bedraagt de subsidie € 20,00 per jaar per lid, deelnemer of bezoeker van de doelgroep. 

Artikel 5 Grondslag Categorie 2

Burgemeester en wethouders bepalen de hoogte van een subsidie in categorie 2. De hoogte van de subsidie is onder andere afhankelijk van de volgende factoren:

 • a.

  de mate waarin de activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft van betekenis is voor de doelgroep en bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen;

 • b.

  de hoogte van (eventuele) tekorten en de hoogte van (eventuele) bijdragen van deelnemers of derden;

 • c.

  het mogelijke inverdieneffect;

 • d.

  de mogelijke inzet van andere faciliteiten en ondersteuning door de gemeente;

 • e.

  het beschikbare budget.

Artikel 6 Grondslag Categorie 3

Burgemeester en wethouders bepalen de hoogte van een subsidie in categorie 3. De hoogte van de subsidie is onder andere afhankelijk van de volgende factoren:

 • a.

  de mate waarin de activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft, bijdraagt aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen of taken; elementen die daarbij in aanmerking genomen worden zijn:

  • -

   of er sprake is van een algemeen belang;

  • -

   de mate van draagvlak voor het initiatief;

  • -

   of er al dan niet sprake is van een gemeentelijke wettelijke taak;

  • -

   verwachte effect op de leefomgeving;

  • -

   of de activiteit iets toevoegt aan de bestaande situatie/meerwaarde heeft

 • b.

  het mogelijke inverdieneffect;

 • c.

  prijs/kwaliteitverhouding van de activiteiten;

 • d.

  de hoogte van (eventuele) tekorten en de hoogte van (eventuele) bijdragen van deelnemers of derden;

 • e.

  de mogelijke inzet van andere faciliteiten en ondersteuning door de gemeente;

 • f.

  het beschikbare budget.

Artikel 7 Grondslag Categorie 4

 • 1.

  Voor Dorps- en wijkraden bedraagt de subsidie € 1.000,-- per jaar voor kleinschalige evenementen die gericht zijn op een beperkt deel van de gemeente, bijvoorbeeld een wijk, buurt of dorp.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen de hoogte van een aanvraag om subsidie voor grootschalige evenementen, gericht op alle inwoners van Deurne en/of daarbuiten, en niet gericht op een specifieke wijk en/of dorp. De hoogte van de subsidie is onder andere afhankelijk de volgende factoren:

  • a.

   inzet van andere faciliteiten en ondersteuning door de gemeente

  • b.

   uitstraling (lokaal, regionaal, nationaal)

  • c.

   aantal deelnemers/bezoekers

  • d.

   aantal actieve vrijwilligers

  • e.

   cofinanciering

  • f.

   laagdrempeligheid (entreeprijs)

  De maximale subsidie per evenement bedraagt € 1.100,--.

Artikel 8 Aanvraag

 • 1.

  Subsidieaanvragen voor de categorieën 1 tot en met 4 dienen met een door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld formulier worden ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag voor een structurele subsidie in de categorieën 1, 2 en 3 geldt als een aanvraag voor het gehele tijdvak. Op deze aanvraag wordt gedurende dit tijdvak ieder jaar voorafgaande aan het volgende kalenderjaar beslist conform artikel 7, eerste lid van de ASV.

Artikel 9 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag van een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt (‘jaarsubsidie’), wordt uiterlijk 1 september voor het begin van het betrokken jaar ingediend. Daarop wordt uiterlijk op 31 december beschikt. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders deze termijn verlengen.

 • 2.

  Een aanvraag voor een subsidie in categorie 4 zoals bedoeld in artikel 3 wordt ingediend uiterlijk voor 1 september voorafgaande aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt of het jaar waarvoor de subsidie bestemd is.

 • 3.

  Voor zover het een nieuwe activiteit in de categorieën 1 tot en met 4 zoals bedoeld in artikel 3 betreft, kan een aanvraag om een subsidie, in afwijking van het eerste lid worden ingediend uiterlijk zes (6) weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 10 Verplichtingen

Burgemeester en wethouder zijn bevoegd verplichtingen aan de subsidieverlening te verbinden.

Artikel 11 Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van de activiteiten in de categorieën 2 en 3 zoals bedoeld in artikel 3 met de subsidieontvanger een uitvoeringsovereenkomst sluiten zoals bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Het Subsidiebesluit vrijwilligersorganisaties 2013 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 22 juli 2016

 • 3.

  Deze regeling is van toepassing op alle aanvragen tot huisvestingssubsidie voor het jaar 2017 en verder.

 • 4.

  Deze regeling is niet van toepassing op reeds verleende en nog te verlenen subsidies voor het jaar 2016 en eerder.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 juli 2016.

De griffier

(R.J.C.M. Rutten)

De voorzitter,

(H.J. Mak)