Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling Economisch Actieplan Deurne 2018 - 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling Economisch Actieplan Deurne 2018 - 2020
CiteertitelSubsidieregeling Economisch Actieplan Deurne 2018 - 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt van rechtswege op 31 december 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Deurne/CVDR621168/CVDR621168_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2019nieuwe regeling

18-09-2018

gmb-2019-41889

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling Economisch Actieplan Deurne 2018 - 2020

De raad van de gemeente Deurne,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2018 nr. 56,

 

gehoord de commissie 4 september d.d. 2018,

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Deurne 2017,

 

gelet op het amendement van de VVD,

 

b e s l u i t :

 

 

de Subsidieregeling Economisch Actieplan Deurne 2018 – 2020 vast te stellen.

 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: De Algemene subsidieverordening Gemeente Deurne 2017;

 • b.

  EAPD: Economisch Actieplan Deurne 2018 - 2020;

 • c.

  kleine projecten: projecten waarbij een cofinancieringsaanvraag wordt gedaan voor een bedrag tot € 3.000;

 • d.

  grote projecten: projecten waarbij een cofinancieringsaanvraag wordt gedaan voor een bedrag tot € 15.000;

 • e.

  speerpuntsectoren: de in het Economisch Actieplan Deurne 2018 - 2020 beschreven vier speerpuntsectoren zijnde: Zorg, Agro & Food, Vrijetijdseconomie en Maakindustrie;

Artikel 1:2 Doelstelling en reikwijdte

 • 1.

  Met deze regeling op basis van cofinanciering wordt beoogd om projecten, die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het EAPD, eenmalig financieel te ondersteunen middels het verlenen van subsidie.

 • 2.

  Subsidie op basis van deze regeling kan enkel worden aangevraagd door:

  • a.

   een rechtspersoon;

  • b.

   een ander organisatorisch verband niet zijnde een rechtspersoon;

  • c.

   een combinatie van a en b waarbij een organisatorisch verband als penvoerder fungeert.

 • 3.

  Natuurlijke personen vallen buiten de reikwijdte van deze regeling.

Artikel 1:3 Verhouding tot de ASV

De ASV is op deze regeling van toepassing tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 1:4 Algemene subsidievoorwaarden

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie dient het project als bedoeld in artikel 1.2 aan tenminste de volgende doelstellingen uit het EAPD te voldoen:

  • a.

   het project draagt bij aan de economische groei en het algemeen economisch belang van Deurne;

  • b.

   het project is aantoonbaar innovatief en duurzaam;

  • c.

   het project komt het woon-, werk- en leefklimaat ten goede;

  • d.

   het project versterkt de onderlinge samenwerking tussen verschillende organisaties binnen een speerpuntsector of tussen meerdere sectoren;

  • e.

   het project draagt bij aan onderlinge kennisdeling en kennisvergroting.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid gelden voorts de volgende eisen:

  • a.

   het project is op het moment van de aanvraag niet al gestart;

  • b.

   het project is aantoonbaar financieel haalbaar en er is sprake van tenminste 50% cofinanciering;

  • c.

   voor het project is niet eerder een aanvraag om subsidie bij het college ingediend waarop besluitvorming heeft plaatsgevonden. Subsidiebijdragen van de gemeente Deurne mogen ter financiering van hetzelfde project niet gestapeld worden. Subsidies van andere (overheids)instanties mogen wel onderdeel uitmaken van de vereiste 50% cofinanciering;

  • d.

   het project wordt uitgevoerd binnen de gemeente Deurne;

  • e.

   het project wordt uitgevoerd door minimaal een initiatiefnemer afkomstig uit een van de vier speerpuntsectoren;

  • f.

   het project waarborgt continuïteit;

  • g.

   het project behartigt geen primair commercieel belang;

  • h.

   het project is uitvoerbaar binnen een periode van een jaar berekend vanaf het moment van bekendmaking besluitvorming.

Artikel 1:5 Subsidiebedragen en subsidiabele kosten

 • 1.

  Het maximum te verlenen bedrag aan subsidie is voor:

  • a.

   kleine projecten: € 3.000;

  • b.

   grote projecten: € 15.000.

 • 2.

  Alle kosten die gemaakt worden ten behoeve van de realisatie van het project zijn subsidiabel met uitzondering van:

  • a.

   kosten die gemaakt worden in het kader van de reguliere bedrijfsvoering (exploitatiekosten);

  • b.

   interne loonkosten bestaande uit financiële compensatie voor ingebrachte uren;

  • c.

   kosten voor rente, leges, juridische bijstand, boetes en accountancy;

  • d.

   verrekenbare BTW.

 • 3.

  Het college kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van het maximumbedrag als genoemd in het eerste lid onder b.

Artikel 1:6 Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1.

  Voor de uitvoering van deze regeling geldt gedurende de looptijd van deze regeling een subsidieplafond ter hoogte van € 405.000.

 • 2.

  De behandeling van aanvragen geschiedt in volgorde van indiening bij het college en toekenning van subsidiabele aanvragen vindt plaats totdat het subsidieplafond is bereikt.

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIEVERLENING

Artikel 2:1 Subsidieaanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7 ASV kunnen subsidieaanvragen gedurende het gehele kalenderjaar bij het college worden ingediend.

 • 2.

  Een aanvrager maakt verplicht gebruik van een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier. Dit formulier vermeldt welke bewijsstukken en bescheiden bij de aanvraag dienen te worden overgelegd.

 • 3.

  Voor zover aanvrager of een van de deelnemende partijen naar Europeesrechtelijke maatstaven als onderneming kan worden beschouwd, kan het college van aanvrager verlangen om een de-minimissteunverklaring te overleggen.

 • 4.

  Alleen volledige aanvragen worden door het college in behandeling genomen.

Artikel 2:2 Beoordeling aanvraag

Het college beoordeelt ingediende projecten.

Artikel 2:3 Weigering subsidieverlening

In aanvulling op de in de ASV genoemde weigeringsgronden wordt een aanvraag om subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 1:2 van deze regeling;

 • b.

  niet wordt voldaan aan de algemene subsidievoorwaarden van artikel 1:4;

 • c.

  het subsidieplafond is bereikt of met de aanvraag dit plafond dreigt te worden overschreden;

 • d.

  ten aanzien van de aanvrager of een andere deelnemer aan het project een uitstaand bevel geldt tot terugvordering van onrechtmatig verleende staatssteun.

Artikel 2:4 Beslistermijnen

 • 1.

  Op een volledige aanvraag wordt binnen zes weken na ontvangst door het college beslist.

 • 2.

  De beslistermijn als bedoeld in het eerste lid kan met ten hoogste vier weken worden verlengd.

Artikel 2:5 Subsidieverplichtingen

 • 1.

  Voor de subsidieontvanger gelden de volgende algemene verplichtingen:

  • a.

   Het begin van de uitvoering van het project start uiterlijk een maand na datum van verzending van de subsidie(verlenings)beschikking.

  • b.

   Het project wordt uiterlijk volledig uitgevoerd binnen een jaar na het einde van de regeling zijnde 31 december 2020.

  • c.

   In aanvulling op het bepaalde in artikel 16 ASV rapporteert de subsidieontvanger bij projecten groter dan € 10.000 aan cofinancieringsbijdrage eenmaal jaarlijks, te weten voor 1 mei of voor 1 oktober van het betreffende jaar over de voortgang van het project door middel van een voortgangsrapportage. De eindrapportage wordt tegelijkertijd met de aanvraag tot subsidievaststelling overhandigd.

  • d.

   De subsidieontvanger maakt de bevindingen en resultaten van het project toegankelijk voor derden.

 • 2.

  Naast de algemene verplichtingen die voortvloeien uit artikel 4:37 Awb en artikel 13 ASV, kan het college bij besluit tot subsidieverlening ook andere verplichtingen opleggen als bedoeld in artikel 4:38 Awb.

 • 3.

  Alle subsidieontvangers vermelden in publicitaire uitingen met betrekking tot het project het volgende: “Dit project is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Deurne”.

Artikel 2:6 Subsidieverlening en -vaststelling ineens

Subsidies voor kleine projecten worden ineens vastgesteld zonder separaat subsidieverleningsbesluit.

HOOFDSTUK 3 SUBSIDIEVASTSTELLING

Artikel 3:1 Aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk binnen vier weken nadat de activiteit is voltooid een aanvraag om subsidievaststelling in bij het college.

 • 2.

  Bij de aanvraag wordt door aanvrager gebruik gemaakt van een door het college vastgesteld eindrapportageformulier.

 • 3.

  Een aanvraag tot vaststelling blijft achterwege voor zover artikel 2:6 van toepassing is.

Artikel 3:2 Verantwoording en administratie

 • 1.

  Bij subsidies tot € 10.000 toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van het overleggen van een activiteitenverslag.

 • 2.

  Bij subsidies van € 10.000 en hoger toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling door middel van de door het college vastgestelde eindrapportage aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 3:3 Bevoorschotting en betaling

 • 1.

  Bij kleine projecten verstrekt het college een voorschot van 100 procent van het verleende subsidiebedrag.

 • 2.

  Bij grote projecten verstrekt het college een voorschot van 70 procent van het verleende subsidiebedrag. De resterende 30% van het verleende subsidiebedrag wordt verstrekt na positieve beoordeling van de eindrapportage door het college.

 • 3.

  Het voorschot wordt in een keer uitbetaald.

Artikel 3:4 Beslistermijnen

De beslistermijnen van artikel 14 ASV zijn onverminderd van toepassing.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 4:1 Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van deze regeling leidt tot onbillijkheid van een overwegende aard dan wel tot ernstige afbreuk aan het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, dan wel tracht na te streven, kan het college afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Artikel 4:2 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling vervalt van rechtswege op 31 december 2020.

Artikel 4:3 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Economisch Actieplan Deurne 2018 - 2020.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 september 2018.

De griffier,

(R.C.J.M. Rutten)

De voorzitter,

(H.J. Mak)