Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent subsidieregeling cultuur 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent subsidieregeling cultuur 2017
CiteertitelSubsidieregeling cultuur 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Subsidiebesluit Cultuur 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Deurne/CVDR621168/CVDR621168_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-201902-11-2016nieuwe regeling

07-02-2017

gmb-2019-54829

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent subsidieregeling cultuur 2017

De raad van de gemeente Deurne;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Gemeente Deurne 2017;

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling cultuur 2017:

 

 

Subsidieregeling cultuur 2017

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Cultuureducatie: alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet

 • b.

  ‘Het verhaal van Deurne’: Aan de hand van de vragen ‘Wat heeft Deurne gemaakt tot wat het nu is?’ en ‘Welke personen hebben in deze geschiedenis een sleutelrol gespeeld?’ brengt het mensen iets van de geschiedenis van Deurne bij.

 • c.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Deurne 2017

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidie voor de cultuur aan concrete, innovatie, vernieuwende activiteiten die ‘Het verhaal van Deurne’ uitdragen en cultuur educatieve elementen bevatten, uitgevoerd door het culturele veld in Deurne. Een en de zelfde activiteit kan slechts in aanmerking komen voor subsidie op grond van één van de op de ASV gebaseerde regelingen.

Artikel 3. Activiteiten, doelgroepen en voorwaarden

 • 1.

  Subsidie op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend verstrekt voor incidentele activiteiten die ‘Het verhaal van Deurne’ uitdragen en tastbaar maken voor met name lokale of sub regionale doelgroepen.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van deze subsidieregeling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • -

   De activiteit heeft een cultuur educatief karakter;

  • -

   de activiteit is breed toegankelijk en betaalbaar voor mensen die er aan deel willen nemen;

  • -

   de aanvraag voor een activiteit wordt door minimaal twee samenwerkende culturele instellingen gedaan, waarvan er minimaal een in Deurne is gevestigd;

  • -

   de activiteit biedt meerwaarde boven het reeds bestaande reguliere aanbod of activiteiten;

  • -

   er is voor deze activiteit niet eerder een aanvraag om subsidie bij het college ingediend waarop een beschikking is genomen.

Artikel 4. De aanvraag

 • 1.

  Aanvragen om subsidie op grond van deze regeling kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

 • 2.

  Er zijn jaarlijks twee momenten waarop ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld: in december en in juni. Het college stelt zowel voor het eerste halfjaar als voor het tweede halfjaar een subsidieplafond vast.

 • 3.

  Alle aanvragen voor het opvolgende jaar die voor 1 december van het daaraan voorafgaande jaar zijn ingediend worden in december beoordeeld. Alle aanvragen voor een lopend jaar die voor 1 juni van dat jaar zijn ingediend, worden in juni beoordeeld.

 • 4.

  Het beschikbare budget wordt over alle aanvragen die aan de vereisten voldoen naar rato verdeeld.

 • 5.

  Aanvragen die na de in het tweede lid bedoelde momenten worden ingediend en aan de voorwaarden voor subsidie voldoen, kunnen worden toegekend voor zover het subsidieplafond nog niet bereikt is.

Artikel 5. Grondslag subsidieverlening

 • 1.

  Subsidies worden per project of initiatief verleend.

 • 2.

  Het subsidiebedrag is nooit hoger dan 50% van de totale kosten van de activiteit met een maximum van € 10.000 per activiteit.

 • 3.

  Het subsidiebedrag is nooit hoger dan het tekort op de begroting van de activiteit.

Artikel 6. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist binnen vier (4), maar in elk geval binnen acht (8) weken na 1 december respectievelijk 1 juni op een ingediende aanvraag zoals bedoeld in het derde lid van artikel 4.

 • 2.

  Op aanvragen zoals bedoeld in het vijfde lid van artikel 4 beslist het college binnen vier (4), maar in elk geval binnen acht (8) weken.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders deze termijnen verlengen.

Artikel 7. Verplichtingen

Het college is bevoegd verplichtingen aan de subsidieverlening te verbinden.

Artikel 8. Uitvoeringsovereenkomst

Het college kan ter uitvoering van de activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 met de subsidieontvanger een uitvoeringsovereenkomst sluiten zoals bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 9. Aanvullende subsidie HaFaDru-verenigingen

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in deze verordening komen voor aanvullende subsidie in aanmerking de in het tweede lid genoemde HaFaDru-verenigingen.

 • 2.

  De aanvullende subsidie voor onderstaande verenigingen bedraagt per jaar:

Vereniging

Bedrag in euro’s

Drumfanfare Peelland

€ 3.495

Fanfare Wilhelmina Vlierden

€ 7.071

Fanfare Sint Willibrordus Neerkant

€ 7.557

Fanfare Wilona Helenaveen

€ 4.239

Harmonie Excelsior Zeilberg

€ 18.512

Harmonie Sint Cecilia Liessel

€ 7.579

Koninklijke Harmonie Deurne

€ 23.086

 • 3.

  Een aanvraag om aanvullende subsidie zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt uiterlijk 1 september voor het begin van het betrokken jaar ingediend. Daarop wordt uiterlijk op 31 december beschikt. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders deze termijnen verlengen.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Het Subsidiebesluit Cultuur 2016 wordt ingetrokken tegelijk met de inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking daags na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 november 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 februari 2017.

De griffier,

(R.J.C.M. Rutten)

De voorzitter,

(H.J. Mak)