Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent gemeentelijke belastingen Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent gemeentelijke belastingen Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen
CiteertitelKwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen/heffingen 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2013nieuwe regeling

05-03-2013

gmb-2019-59985

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent gemeentelijke belastingen Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 21 maart 2013 beschikbaar via Gemeenteblad 2013, 48]

 

De raad van de gemeente Deurne;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, alsmede op artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de desbetreffende bepalingen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregels met betrekking tot het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deurne

 

Artikel 1 Heffingen waarvoor kwijtschelding kan worden verleend

Voor kwijtschelding komen de volgende heffingen in aanmerking:

 • a.

  onroerende zaakbelasting;

 • b.

  afvalstoffenheffing tot het maximum vastgestelde bedrag;

 • c.

  rioolheffing.

Artikel 2 Heffingen waarvoor geen kwijtschelding kan worden verleend

Geen kwijtschelding wordt verleend voor andere heffingen dan genoemd in artikel 1.

Artikel 3 Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen

Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen kunnen niet in aanmerking komen voor kwijtschelding van privébelastingen.

Artikel 4 Bepaling netto-besteedbare inkomen

Bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen wordt rekening gehouden met de nettokosten voor kinderopvang volgens artikel 28, lid 3 van de uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5 Termijn indienen verzoek tot kwijtschelding

 • 1.

  Een verzoek tot kwijtschelding met betrekking tot betaalde aanslagen moet worden ingediend binnen drie maanden nadat de (laatste) betaling op de belastingaanslag heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  Voor een verzoek tot kwijtschelding met betrekking tot niet (volledig) betaalde aanslagen geldt geen termijn.

 • 3.

  Verzoeken zoals vermeld in het eerste lid, die later worden ontvangen dan de in dat lid 1 vermelde termijn worden niet-ontvankelijk verklaard.

Artikel 6 Kosten van bestaan

Voor de beoordeling van de kosten van bestaan zoals aangegeven in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt een percentage gehanteerd van 100% van de bijstandsnorm voor personen jonger dan 65 jaar. Voor personen van 65 jaar of ouder wordt de norm voor de kosten van bestaan gebaseerd op de toepasselijke netto AOW-bedragen in plaats van op de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 7 Nadere regels

Met inachtneming van de Invorderingswet 1990 en deze verordening zal het dagelijks bestuur van de BSOB nadere regels stellen omtrent de wijze waarop het verzoek tot kwijtschelding moet worden ingediend en omtrent de wijze van afhandeling.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen”

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2013. Met ingang van 1 januari 2013 vervalt “beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen/heffingen 2009”, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 10 maart 2009.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Deurne d.d. 5 maart 2013.

de griffier,

R.C.J.M. Rutten

de voorzitter,

H.J. Mak