Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2020)
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing Deurne 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2019.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-302779

nr. 67

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2020)

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2019, nr. 67;

 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

 

BESLUIT :

 

 

vast te stellen de Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2020.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gebruik maken: hetgeen in artikel 15.33 Wet milieubeheer daaronder wordt verstaan;

 • b.

  collo: een pakket van restafval met een afmeting van 0,5m (lengte) x 0, 5m (breedte) x 1,5m (hoogte) = 3,75 m³;

 • c.

  restafval: huishoudelijk afval, niet zijnde gft-afval.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  De afvalstoffenheffing is een directe belasting die geheven wordt op grond van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven in verband met het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting als bedoeld in paragraaf 1 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De belasting als bedoeld in paragraaf 2 van de tarieventabel en de belasting als bedoeld in de Toegangstarieven milieustraat Deurne 2019 worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting als bedoeld in paragraaf 1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, als dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in paragraaf 1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 • 5.

  De belasting bedoeld in paragraaf 2 van de tarieventabel en de belasting als bedoeld in de Toegangstarieven milieustraat Deurne 2019 zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslag(en) moet(en) worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. De tweede termijn vervalt twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid moet(en), indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven en zolang de verschuldigde bedragen via automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslag(en) worden betaald in tien gelijke maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het aanslagbiljet. De volgende termijnen vervallen telkens een maand later.

 • 3.

  Automatische incasso is slechts mogelijk voor zover het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen minder is dan € 5.000,00.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting kan kwijtschelding worden verleend. Het maximumbedrag voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor 2020 bedraagt € 100,00 per huishouden.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

 • 1.

  De Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2019, van 6 november 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2020.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2020”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2019.

De griffier,

R.J.C.M. Rutten.

De voorzitter,

H.J. Mak.

Bijlage 1: Tarieventabel 2020 behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2020.

 

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

 

Paragraaf 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing voor het periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

1.1.1

De belasting bedraagt, per perceel, per belastingjaar

€ 90,00

1.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1.1 bedraagt de belasting per

aanbieding van een:

1.1.2.1

minicontainer van 140 liter, bestemd voor gft-afval, per container

€ 2,00

1.1.2.2

minicontainer van 240 liter, bestemd voor gft-afval, per container

€ 4,00

1.1.2.3

minicontainer van 140 liter, bestemd voor restafval, per container

€ 10,00

1.1.2.4

 minicontainer van 240 liter, bestemd voor restafval, per container

€ 15,00

1.1.2.5

60-liter vuilniszak in een ondergrondse verzamelcontainer, per zak

€ 4,00

1.1.2.6

30-liter vuilniszak in een ondergrondse verzamelcontainer, per zak

€ 2,00

1.1.3

De belasting bedraagt voor percelen die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op

het gebruik van 25 liter-emmers of bovengrondse verzamelcontainers, per

perceel, per belastingjaar (met inbegrip van de belasting genoemd onder 1.1.1)

gedeelte daarvan

€ 166,00

Paragraaf 2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

 

1.2.1

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 1 bedraagt de belasting voor het

op afroep aan huis inzamelen van restafval of grof huishoudelijk afval per collo

een bedrag van

€ 19,00

 

Behorend bij het raadsbesluit tot vaststelling van de Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2020 van .. november 2019.

 

De griffier,

R.J.C.M. Rutten.

 

De voorzitter,

H.J. Mak.

 

 

Bijlage 2 Toegangstarieven milieustraat Deurne 2020

behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2020.

 

 

Categorie 1 (kosteloos)

Categorie 2

volumetarief

(max. 2 m³)

Categorie 3

Categorie 4

weegtarief 

 • Elektrische en

  elektronische apparatuur

  (koelkast, tv etc.)

 • Kadavers kleine

  huisdieren

 • asbest

 • motorolie (max. 10 liter)

 • klein chemisch afval

 • glas (verpakkingsglas/vlak

  glas)

 • papier, karton

 • textiel, schoeisel

 • kringloopgoederen (excl.

  Meubelen)

 • oud ijzer en metalen

 • personenwagenbanden

  met of zonder velg (max.

  5 stuks)

 • PMD afval; plastic

  verpakkingen, metalen

  verpakkingen (blik) en drankkartons

 • frituurvet

 • cartridges

 • hard plastiek

  (tuinmeubelen etc.)

 

 •  

 • blad/gras

 • snoeihout

   

 

 

 

tarief

per m3 € 4,30

 •  30 of 60 liter vuilniszak met restafval (max. 2 stuks)

   

  per 30 liter

  Zak € 2,00

   

  per 60 liter zak € 4,00

 

 • Eén- of tweepersoons matras 

   

  Per éénpersoons matras € 5,00

   

  Per tweepersoons matras € 10,00

 • vuil puin

 • schoon puin

 • hout/sloophout

 • grof restafval

 • grond, niet chemisch

  verontreinigd

 • meubelen

 

Weegtarief categorie 4:

€ 0,90 per 5 kg, met een

minimum tarief van € 0,90

   

 

Behorend bij het raadsbesluit tot vaststelling van de Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2020 van 5 november 2019.

 

De griffier,

R.J.C.M. Rutten.

 

De voorzitter,

H.J. Mak.