Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Deurne houdende regels omtrent mandaat (Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering Jeugdwet, WMO en leerlingenvervoer Deurne 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van Deurne houdende regels omtrent mandaat (Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering Jeugdwet, WMO en leerlingenvervoer Deurne 2020)
CiteertitelMandaat- en machtigingsbesluit uitvoering Jeugdwet, WMO en leerlingenvervoer Deurne 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202028-05-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-316532

1167633

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Deurne houdende regels omtrent mandaat (Mandaat- en machtigingsbesluit uitvoering Jeugdwet, WMO en leerlingenvervoer Deurne 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Deurne,

 

gelezen het ambtelijk voorstel d.d. 10 december 2019,

 

gelet op het bepaalde in Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

overwegende dat,

 

 • -

  in verband met een voorspoedige en efficiënte uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo en de daarop gebaseerde lokale regelgeving het gewenst is om de uitoefening van diverse bevoegdheden binnen de organisatie te mandateren dan wel hiervoor machtigingen te verlenen;

 • -

  diezelfde noodzaak bestaat in verband met de uitvoering van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Deurne 2014;

 • -

  de mandaten en machtigingen - zoals weergegeven in de bijlage behorende bij dit mandaatbesluit – worden opgenomen in het mandaatregister behorende bij de Algemene mandaatregeling Deurne 2020 (gemeentelijk mandaatstelsel);

 • -

  het nieuwe gemeentelijk mandaatstelsel nog op zich laat wachten en mandatering c.a. op voornoemde taakvelden op dit moment prioriteit heeft;

Besluit:

 

 • I.

  De mandaten en machtigingen zoals weergegeven in bijgevoegde bijlage vast te stellen.

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2020.

 • III.

  Te bepalen dat dit besluit van rechtswege komt te vervallen op het moment dat de Algemene mandaatregeling Deurne 2020 (met bijbehorende mandaatregister) is vastgesteld.

Aldus vastgesteld op 17 december 2019.

Burgemeester en wethouders van Deurne,

de secretaris,

R.R.M. Halffman.

de burgemeester,

H.J. Mak.

Bijlage mandaat- en machtigingsbesluit

 

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

 

Bevoegd bestuurs-

orgaan

Juridische grondslag

Mandaat

Volmacht

Machtiging

Aan

Ondermandaat

Instructie, opmerking of beperking

 

 

Jeugdhulp

 

1.

Het begeleiden, adviseren en verwijzen van (ouders of verzorgers van) jeugdige inwoners naar algemene voorzieningen

 

 

 

College

Artikel 2.2 Verordening jeugdhulp Deurne 2019

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerkers beleids-uitvoering I, II

Behandelaar III

 

 

2.

Het besluiten op een aanvraag om jeugdhulp (in natura of in de vorm van een persoons-    gebonden budget) alsmede de bevoegdheid om een genomen besluit (ambtshalve) te wijzigen of in te trekken

 

College

Artikel 2.3

Jeugdwet,

 

Diverse bepalingen uit de Verordening jeugdhulp Deurne 2019

 

Mandaat

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerkers beleids-uitvoering I, II

Behandelaar III

 

Deze bevoegdheid heeft betrekking op positieve als negatieve beschikkingen

 

Deze bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van de bepalingen van de verordening Jeugdhulp. Het proces is beschreven in het ‘Borgdocument Zorg in Deurne, jeugdprofessionals’.

 

3.

Het indienen van een verzoekschrift bij de kinderrechter inzake machtiging, spoed- of crisismachtiging of een voorwaardelijke machtiging voor uithuisplaatsing of plaatsing van een jeugdige in een accommodatie voor

gesloten jeugdhulp

 

College

Artikel 6.1.8 Jeugdwet

 

Artikel 800, derde lid, van het Wetboek van burgerlijke rechts-vordering

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerkers beleids-uitvoering I, II

Behandelaar III

 

Proces is beschreven in het ‘Borgdocument Zorg in Deurne, jeugdprofessionals’.

4.

Het nemen van een verleningsbesluit m.b.t. gesloten jeugdhulp

College

Artikel 2.3 van de Jeugdwet jo. artikel 6.1.2, vijfde lid of artikel 6.1.4, derde lid van de Jeugdwet

 

Mandaat

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleids-uitvoering I, II

Behandelaars III

 

Proces is beschreven in het ‘borgdocument Zorg in Deurne, jeugdprofessionals’.

 

5.

Het nemen van een verleningsbesluit m.b.t. uithuisplaatsing

College

Artikel 2.3

van de Jeugdwet jo. artikel 1:256b, tweede lid BW

 

Mandaat

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerkers beleids-uitvoering I, II

Behandelaars III

 

Proces is beschreven in het ‘borgdocument Zorg in Deurne, jeugdprofessionals’.

 

 

6.

Het indienen van een verzoek bij de raad voor de kinder- bescherming tot het instellen van een onderzoek in verband met het opleggen van een kinderbeschermings-maatregel

 

College

Artikel 2.4 van de Jeugdwet

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerker beleids-uitvoering I, II

Behandelaars III

 

Proces is beschreven in het ‘borgdocument Zorg in Deurne, jeugdprofessionals’.

7.

Het indienen van een verzoek bij de raad voor de kinderbescherming om het oordeel van de kinderrechter te vragen of het

noodzakelijk is de minderjarige onder toezicht te stellen van een gecertificeerde instelling

 

Burge-meester

Artikel 255, derde lid BW

 

Artikel 2.4 van de Jeugdwet

Volmacht

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerkers beleids-uitvoering I, II

Behandelaars III

 

Proces is beschreven in het ‘borgdocument Zorg in Deurne, jeugdprofessionals’.

8.

Het bewerken van

persoonsgegevens inclusief

het vragen van toestemming aan een jeugdige of zijn of haar ouders/verzorgers tot het opvragen en/of inzien van gegevens die onder de werkingssfeer van de AVG vallen

 

College

Paragraaf 4

van Hoofdstuk 7 Jeugdwet

 

AVG

Machtiging

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerkers beleids-voering I en II

Behandelaars III

Medewerkers Publiek III

 

 

9.

Het behandelen van en beslissen over klachten met betrekking tot gedragingen van jeugdprofessionals Zorg in Deurne en over onderwerpen die behoren tot de

uitvoering van de Jeugdwet

 

College

Artikel 4.2.1 Jeugdwet

 

Klachten-regeling Jeugd Zorg in Deurne 2020

 

Mandaat

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Ondermandaat niet toegestaan

10.

Toekenning voorziening op basis van hardheidsclausule

B&W

Artikel 10.1 Verordening Jeugdhulp gemeente Deurne 2019

 

Mandaat

Gemeente-secretaris

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Bevoegdheid geldt tot en met een bedrag van € 50.000 per jaar per casus. Werkproces ligt vast in borgdocument

 

Ondermandaat niet toegestaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingenvervoer

 

11.

Het op aanvraag toekennen en weigeren van leerlingenvervoer

College

Verordening leerlingen-    vervoer gemeente Deurne 2014

 

Mandaat

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerkers beleids-uitvoering III

Het besluit tot intrekking is niet ondergemandateerd

 

 

 

 

Wmo

 

12.

Toekenning Wmo-voorziening op basis van de hardheidsclausule

 

College

Artikel 12.1 Verordening maat-schappelijk onder-steuning 2020

 

Mandaat

Gemeente-secretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Bevoegdheid geldt tot en met een maximum van € 50.000 per jaar per casus

 

Ondermandaat niet toegestaan