Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand Deurne 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand Deurne 2020)
CiteertitelReglement burgerlijke stand Deurne 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Reglement burgerlijke stand Deurne

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement burgerlijke stand.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 4. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 6. artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2020nieuwe regeling

10-03-2020

gmb-2020-76849

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand Deurne 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne;

 

gelet op het bepaalde in artikel 16 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek; de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand;

 

Besluit:

 

vast te stellen het Reglement burgerlijke stand Deurne 2020.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek I van het Burgerlijk Wetboek (BW);

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Bbs);

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig aangewezen door het college van burgemeester en wethouders (artikel 1:16 lid 2 en 3 Burgerlijke Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (artikel 1:16 lid 2 en 3 Burgerlijke Wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: alle locaties welke krachtens het delegatiebesluit van de gemeenteraad van 26 juni 2012 nummer 47 a als zodanig worden aangewezen door het college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  bureau van de burgerlijke stand: team binnen de gemeentelijke organisatie waar zaken aangaande de burgerlijke staat gemeld moeten worden (zoals geboorte, huwelijk, overlijden) en waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn wettelijk voorgeschreven werkzaamheden verricht.

Artikel 2 Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een bij het aanwijzingsbesluit te bepalen periode aangewezen. Deze periode betreft maximaal het tijdvak waarin de ambtenaar werkzaam is in gemeentedienst bij het team waaronder het bureau van de burgerlijke stand valt. Het minimaal aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het aanwijzingsbesluit te bepalen periode aangewezen.

 • 3.

  De burgemeester kan maximaal voor de periode dat hij/zij de functie als burgemeester van de gemeente Deurne vervult, tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen.

 • 4.

  Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de voltrekking van slecht één enkel rechtsfeit worden aangewezen: (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand die al in een andere gemeente zijn aangewezen en van wie de aanwijzing en beëdiging nog niet is verlopen. Er wordt gevraagd om een recente verklaring te overleggen waaruit (het voorduren van) de aanwijzing en beëdiging blijkt.

 • 5.

  De aanwijzing van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de zin van lid 4 van dit artikel gebeurt pas nadat het bruidspaar of de partners hebben aangegeven betrokken persoon als buitengewoon ambtenaar te wensen. Het schriftelijk of elektronisch verzoek hiervoor gebeurt onder vermelding van de namen en het adres van het bruidspaar of de partners, de dag, het tijdstip en het adres van de locatie, minimaal 8 weken vóór de totstandkoming van het rechtsfeit aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij de aanvraag moeten afschriften van de aanwijzing en beëdiging worden overgelegd.

 • 6.

  Na de aanwijzing als bedoeld in de leden 1, 2, 3, van dit artikel, moet op basis van artikel 1:16 lid 4 BW, beëdiging plaatsvinden bij de rechtbank (Oost-Brabant). Pas na beëdiging kan de (b)abs een rechtsfeit voltrekken.

Artikel 3 Locatie

 • 1.

  Onverminderd wat daarover in de wet is bepaald, verrichten de ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand hun wettelijke taken in het gemeentehuis (artikel 1 Bbs)

 • 2.

  Welke gemeentehuizen met een permanente bestemming ten behoeve van de totstandkoming van een rechtsfeit zijn aangewezen, blijkt uit het geldende aanwijzingsbesluit van het college.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan krachtens het delegatiebesluit van de gemeenteraad locaties tijdelijk gelijkstellen met het gemeentehuis. De criteria en voorwaarden voor een keuzelocatie zijn opgenomen in bijlage 1.

Artikel 4 Leiding

 • 1.

  Het teamleider van het team waaronder het bureau van de burgerlijke stand valt is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand en draagt zorg voor de verdeling van de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke stand en van de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Bij ziekte of afwezigheid anderszins, wordt de in het eerste lid genoemde leidinggevende vervangen door diens plaatsvervanger.

Artikel 5 Kosteloze huwelijksvoltrekking

 • 1.

  Onverminderd hetgeen daarover in de wet is bepaald, wordt tweemaal per week gelegenheid gegeven tot kosteloze huwelijksvoltrekking of kosteloze registratie van een partnerschap (artikel 4 Wet rechten burgerlijke stand).

 • 2.

  Van het bruidspaar of partners, welke in aanmerking wensen te komen voor een kosteloze huwelijksvoltrekking of kosteloze registratie van een partnerschap moet tenminste één persoon ingeschreven staan in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Deurne.

 • 3.

  De kosteloze huwelijksvoltrekkingen en kosteloze partnerschapsregistraties worden volgens een door de leidinggevende van het team, waaronder het bureau van de burgerlijke stand valt, vastgesteld schema voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand van het team waaronder het bureau van de burgerlijke stand valt. De dagen en uren waarop de kosteloze voltrekkingen en partnerschapsregistraties worden voltrokken zijn bepaald op maandag om 8.30 uur en 8.45 uur.

Artikel 6 Openstelling

 • 1.

  Het bureau waar de werkzaamheden van de burgerlijke stand worden verricht is voor het publiek geopend, voor zover de hierna te noemen dagen niet zijn algemene erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of overige door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend, voor:

  • a.

   huwelijksvoltrekkingen, omzettingen en partnerschapsregistraties, met een volledige ceremonie waarvoor leges zijn betaald, van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur;

  • b.

   huwelijksvoltrekkingen, omzettingen en partnerschapsregistraties, met een beperkte ceremonie waarvoor leges zijn betaald, iedere maandag om 9.00 en 9.30 uur;

  • c.

   aangiften van de burgerlijke stand en overige werkzaamheden van maandag tot en met vrijdag tijdens de openingstijden voor het publiek, zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders;

  • d.

   de afgifte van uittreksels en afschriften uit de registers van de burgerlijke stand tijdens de openingstijden voor het publiek, zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Onverminderd de bepalingen van de wet, dit reglement en geldende overeenkomsten kán een huwelijk, omzetting en partnerschapsregistratie op ieder tijdstip van de week worden voltrokken voor zover nader bepaald door de leidinggevende van het team waaronder het bureau van de burgerlijke stand valt. De leidinggevende van het team waaronder het bureau van de burgerlijke valt kan een verzoek om vastlegging van een tijdstip afwijzen:

  • a.

   als het tijdstip reeds door een andere belanghebbende is gereserveerd of;

  • b.

   als de uitvoering van de vastlegging leidt tot een onredelijke verstoring van belangen, waaronder begrepen het belang van de gemeente Deurne of;

  • c.

   als de noodzakelijke ondersteuning, zoals huismeester, gastvrouw of beveiliging niet kan worden geboden of;

  • d.

   als er geen (buitengewoon)ambtenaar van de burgerlijke stand beschikbaar is voor dat tijdstip.

 • 3.

  Op tijdig schriftelijk verzoek van een belanghebbende aan burgemeester en wethouders, dan wel aan de leidinggevende van het team waaronder het bureau van de burgerlijke stand valt, zal het bureau worden geopend op zaterdag, zondag en op andere dagen dat het bureau gesloten is, als de belanghebbende genoegzaam aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 4.

  Op de dagen die krachtens een besluit van burgemeester en wethouders als roostervrije dagen zijn aangewezen, kan het bureau voor te bepalen uren worden geopend door de leidinggevende van het team waaronder het bureau van de burgerlijke stand valt. Dit zal dan vooraf bekend worden gemaakt.

Artikel 7 Salaris buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het salaris aan (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand in de zin van artikel 2 lid 1 en lid 2 van dit reglement, vindt plaats op basis van een arbeidsrechtelijke overeenkomst.

 • 2.

  Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, in de zin van artikel 2 lid 3, 4 van dit reglement hebben geen recht op salaris van de gemeente Deurne.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de dag volgend op de dag van het bekendmaking.

 • 2.

  Op de dag van inwerkingtreding als bedoeld in het eerste lid wordt het Reglement burgerlijke stand zoals dat op 2 december 2014 is vastgesteld ingetrokken.

 • 3.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Deurne 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 10 maart 2020.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

R.R.M. Halffman.

De burgemeester,

H.J. Mak.

Bijlage 1 Criteria en voorwaarden keuzelocatie

 

U kunt zelf een locatie kiezen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap. U bent dan verantwoordelijk voor de inrichting van de ruimte, de ontvangst van uw gasten en de veiligheid van alle aanwezigen. Om te waarborgen dat belangrijke dingen goed geregeld worden heeft de gemeente onderstaande criteria en voorwaarden opgesteld. Als u hieraan niet voldoet mag de ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk of partnerschap niet voltrekken.

 

Algemene richtlijnen

 • De locatie ligt binnen de gemeente Deurne.

 • Kerken en andere religieuze gebouwen zijn niet toegestaan als locatie vanwege de scheiding van staat en kerk.

 • U betaalt als aanvrager alle kosten voor de locatie en de inrichting.

Inrichting van de locatie

 • Er is een tafel met stoelen voor de ambtenaar en de bode en stoelen voor het bruidspaar.

 • Er is een gereserveerde parkeerplaats voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bode van het gemeentehuis.

 • Er is een afsluitbare ruimte waar de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bode zich kunnen omkleden. Ook is een toilet aanwezig.

 • De ceremonie vindt in principe binnen plaats. Het mag ook buiten als u ervoor zorgt dat bij regenweer naar een gekoppelde binnenruimte uitgeweken kan worden. Zorg ook voor voldoende schaduwvoorzieningen bij zonnig weer.

 • De locatie is tijdens de ceremonie een ‘huis van de gemeente’ en moet daarom representatief zijn. Dat wil zeggen schoon, opgeruimd en goed onderhouden.

 • De ambtenaar van de burgerlijke stand kan nadere aanwijzingen geven.

 

Openbaarheid

 • Wettelijk geldt dat het huwelijk of partnerschap in het openbaar voltrokken moet worden. De locatie moet daarom vrij toegankelijk zijn, ook voor mindervaliden.

 • De locatiebeheerder of eigenaar moet schriftelijk toestemming geven voor het gebruik van de locatie voor een huwelijk of partnerschapsregistratie.

 • Tijdens de ceremonie geldt een rookverbod en alcoholische dranken zijn niet toegestaan.

 • Bij de locatie is voldoende parkeerruimte beschikbaar.

 • De locatie is beschikbaar vanaf een half uur voor de plechtigheid, tot een half uur daarna.

Meer dan 150 gasten bij de ceremonie of het feest?

In dat geval bent u verplicht om een melding te doen. Lees hoe dit werkt op de website www.deurne.nl bij ‘gebruiksmelding brandveilig gebruik’.

 

Veiligheid

 • De trouwlocatie heeft de vereiste vergunningen en voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.

 • Er kan gevraagd worden om een rapport dat wordt voldaan aan de brand- en veiligheidseisen.

 • De gemeente Deurne is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan tijdens of voortvloeiend uit de huwelijksvoltrekking in of bij de locatie.