Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Besluit van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeente Deurne houdende regels omtrent mandaat (Algemene mandaatregeling Deurne 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeente Deurne houdende regels omtrent mandaat (Algemene mandaatregeling Deurne 2020)
CiteertitelAlgemene mandaatregeling Deurne 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenToelichting Mandaatregister

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-2020nieuwe regeling

19-05-2020

gmb-2020-132581

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeente Deurne houdende regels omtrent mandaat (Algemene mandaatregeling Deurne 2020)

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar van Deurne ieder voor zover bevoegd;

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

 • I.

  Vast te stellen de Algemene mandaatregeling Deurne 2020.

 • II.

  In te trekken het Mandaatreglement gemeente Deurne 2016.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: mandaat als bedoeld in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten, niet zijnde besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid tot het namens een bestuursorgaan ondertekenen van een door dat bestuursorgaan genomen besluit;

 • e.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat de bevoegdheid laat uitoefenen door een ander;

 • f.

  gemandateerde: degene die in opdracht van het bestuursorgaan de bevoegdheid uitoefent;

 • g.

  mandaatregister of register: het bij deze regeling behorend overzicht waarin bevoegdheden zijn opgenomen over mandaat, volmacht en machtiging;

 • h.

  ondermandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan het mandaat van een gemandateerde in zijn plaats uit te oefenen;

 • i.

  feitelijke handeling: een handeling die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling betreft;

 • j.

  vierogenprincipe: het bevorderen van de kwaliteit van besluitvorming in ondermandaat waarbij een ander dan de opsteller een concept besluit of product tegenleest.

Artikel 2 Schakelbepaling en reikwijdte

 • 1.

  Deze regeling heeft betrekking op mandaten en is van overeenkomstige toepassing voor zover een bestuursorgaan aan een functionaris, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht of machtiging verleent.

 • 2.

  Deze regeling heeft betrekking op mandaten, volmachten en machtigingen voor zover het gebruik gericht is op herhaalde toepassing. Incidentele mandaten vallen buiten de reikwijdte van deze regeling.

 • 3.

  Waar in deze regeling staat vermeld ‘mandaat’ en ‘gemandateerde’ wordt ook bedoeld ‘volmacht’ en ‘gevolmachtigde’ respectievelijk ‘machtiging’ en ‘gemachtigde’, tenzij de wet of de aard van de desbetreffende bevoegdheid zich hiertegen verzet.

Artikel 3 Bevoegdheid, plaatsvervanging en besteding budgetten

 • 1.

  De uitoefening van de in het bij deze regeling behorende mandaatregister vermelde bevoegdheden wordt opgedragen aan de daarin genoemde functionarissen en hun plaatsvervangers overeenkomstig de Vervangingsregeling leidinggevenden Deurne (bijlage 1).

 • 2.

  Het mandaatregister kan na vaststelling via aanvullende besluitvorming worden aangevuld of gewijzigd. Besluitvorming vindt plaats op basis van een voorstel waarbij gebruik wordt gemaakt van een modelformulier.

 • 3.

  Indien de uitoefening van de in het mandaatregister opgenomen bevoegdheden het beslissen over de besteding van budgetten met zich meebrengt, maakt dit onderdeel uit van het mandaat. Dit voor zover daarbij de te nemen besluiten niet zullen leiden tot overschrijding van het betreffende budget zoals opgenomen in de gemeentebegroting en met inachtneming van het bepaalde in de Regeling budgethouders en -bewakers Deurne 2019 en de in het mandaatregister opgenomen bijzondere bepalingen of restricties.

Artikel 4 Ondermandaat

 • 1.

  Een afdelingshoofd of teamleider kan een gemandateerde bevoegdheid in ondermandaat verlenen aan de onder hem werkzame medewerkers tenzij in het register deze mogelijkheid expliciet is uitgesloten.

 • 2.

  Een besluit tot het verlenen, wijzigen en intrekken van ondermandaat wordt schriftelijk vastgelegd waarbij gebruik wordt gemaakt van een modelformulier. Na besluitvorming vindt verwerking in het mandaatregister plaats.

 • 3.

  De gemandateerde ziet erop toe dat het gebruik van het door hem verleende ondermandaat op een rechtmatige wijze plaatsvindt.

 • 4.

  Afdelingshoofden en teamleiders zien erop toe dat het vierogenprincipe zoveel mogelijk en waar nodig wordt gehanteerd.

 • 5.

  Bij ondermandaat als bedoeld in het eerste lid zijn de bepalingen van deze regeling onverkort van toepassing.

Artikel 5 Informatievoorziening

De gemandateerde is verplicht het bevoegde bestuursorgaan desgewenst te informeren over de krachtens mandaat of ondermandaat genomen besluiten.

Artikel 6 Omvang en uitzonderingen op gebruik bevoegdheid

 • 1.

  Een verleend mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, ook het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, waaronder:

  • a.

   het behandelen en in ontvangst nemen van een aanvraag;

  • b.

   het uitnodigen om een incomplete aanvraag aan te vullen;

  • c.

   het verstrekken van mondelinge of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

  • d.

   het uitreiken of toesturen van ontvangstbewijzen;

  • e.

   het voeren van overige correspondentie;

  • f.

   besluiten tot het opschorten en verdagen van een beslistermijn;

  • g.

   het inwinnen van adviezen en inlichtingen;

  • h.

   het verbinden van voorschriften en voorwaarden en het opleggen van beperkingen;

  • i.

   het bekendmaken van besluiten, daar waar de verplichting daartoe wettelijk is voorgeschreven.

 • 2.

  Een verleend mandaat omvat niet de bevoegdheid om een begunstigend besluit in te trekken, tenzij:

  • a.

   het een gebonden beschikking betreft waarbij de wettelijke regeling waarop de beschikking berust zelf voorziet in de mogelijkheid tot intrekking;

  • b.

   de intrekking plaats vindt op uitdrukkelijk verzoek van of namens de direct belanghebbende en derden hiervan geen nadeel ondervinden;

  • c.

   in het mandaatregister hierin expliciet is voorzien.

 • 3.

  Een verleend mandaat omvat niet de bevoegdheid om te besluiten op een ingediend bezwaarschrift, tenzij dit in het mandaatregister expliciet is bepaald.

 • 4.

  De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in het bijgevoegde mandaatregister, tenzij:

  • a.

   bij betrokkenheid van meerdere organisatorische eenheden één of meer van deze organisatorische eenheden over het te nemen besluit een afwijkend of negatief advies heeft uitgebracht;

  • b.

   er sprake is van een afwijkend of negatief advies afkomstig van een extern adviseur;

  • c.

   de verantwoordelijke portefeuillehouder te kennen heeft gegeven dat deze het voorgenomen besluit aan het ter zake bevoegde bestuursorgaan wil voorleggen;

  • d.

   de mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen;

  • e.

   het besluit een afwijking zou inhouden van bestaand beleid (waaronder beleidsregel of vaste gedragslijn), richtlijnen, voorschriften en bij gebruik van een hardheidsbepaling;

  • f.

   het besluit zou leiden tot overschrijding van budgetten of kredieten of anderszins niet voorziene financiële consequenties;

  • g.

   tegen het voorgenomen besluit eerder zienswijzen zijn ingebracht;

  • h.

   er persoonlijke betrokkenheid van de gemandateerde of van diens plaatsvervanger bij het te nemen besluit bestaat.

 • 5.

  Indien zich één of meer van de in het vierde lid onder a tot en met h omschreven situaties voordoet, dan besluit het ter zake bevoegde bestuursorgaan zelf tenzij in het mandaatregister expliciet een uitzondering is gemaakt.

Artikel 7 Ondertekeningsmandaat en wijze van ondertekenen

 • 1.

  Aan de gemandateerde komt slechts een ondertekeningsmandaat toe voor zover:

  • a.

   dit in het register expliciet staat vermeld;

  • b.

   de wens daartoe uitdrukkelijk door of namens het bestuursorgaan expliciet kenbaar is gemaakt.

 • 2.

  Een in (onder)mandaat genomen besluit en de op de gemandateerde bevoegdheden betrekking hebbende stukken, worden door de gemandateerde ondertekend op de wijze als vermeld in de toelichting bij deze regeling.

Artikel 8 Het mandaatregister

 • 1.

  Het bij dit besluit behorende mandaatregister geeft een overzicht van: de bevoegdheden, welk bestuursorgaan (primair) bevoegd is, de juridische grondslag per onderdeel, de aard van de bevoegdheid, gemandateerde functionarissen, het gebruik van de mogelijkheid tot ondermandaat en instructies, opmerkingen of restricties.

 • 2.

  Het mandaatregister is openbaar en na bekendmaking van de regeling als bedoeld in artikel 10 voor eenieder te raadplegen via: www.overheid.nl.

Artikel 9 Coördinatie

 • 1.

  Indien er onduidelijkheid bestaat met betrekking tot de toepassing of uitvoering van een verleend mandaat, maakt de gemandateerde geen gebruik van zijn bevoegdheid totdat er wel duidelijkheid is ontstaan.

 • 2.

  Bij het ontbreken van duidelijkheid als bedoeld in het vorige lid wordt de kwestie via de direct leidinggevende van gemandateerde ter nadere besluitvorming voorgelegd aan het bevoegde bestuursorgaan, voorzien van het standpunt van de gemeentesecretaris of - ter beoordeling van laatstgenoemde - van het Directieteam.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Algemene mandaatregeling Deurne 2020.

Besloten in de vergadering van 19 mei 2020.

Burgemeester en wethouders van Deurne,

de gemeentesecretaris,

R.R.M Halffman.

de burgemeester,

H.J. Mak.

De burgemeester van Deurne,

H.J. Mak.

De heffingsambtenaar,

P.H.J. Klapdoor.

De invorderingsambtenaar,

J.P.A. Slegers.

Bijlage 1.  

 

VERVANGINGSREGELING LEIDINGGEVENDEN DEURNE 2020

 

Artikel 1Ambtelijke organisatie

 • 1.

  De ambtelijke organisatie van de gemeente Deurne is georganiseerd overeenkomstig het laatstelijk door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde organogram.

 • 2.

  Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris, die tevens is aangewezen als algemeen directeur. Daarnaast is er een directeur.

 • 3.

  De gemeentesecretaris/algemeen directeur en de directeur vormen tezamen het directieteam (DT).

 • 4.

  Het management van de ambtelijke organisatie bestaat verder uit afdelingshoofden en teamleiders.

 • 5.

  Afdelingshoofden worden aangewezen als loco-gemeentesecretaris voor zover er sprake is van een vast dienstverband (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd).

Artikel 2Vervanging gemeentesecretaris

 • 1.

  De gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt bij afwezigheid vervangen door de directeur die is aangewezen als eerste loco-gemeentesecretaris en vice versa.

 • 2.

  Bij afwezigheid van zowel de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de directeur/ eerste loco-gemeentesecretaris, vindt vervanging plaats door een afdelingshoofd dat is aangewezen als loco-gemeentesecretaris.

 • 3.

  In de situatie als omschreven in het vorige lid, bepalen de aanwezige afdelingshoofden onderling wie er vervangt.

 • 4.

  Het waarnemend afdelingshoofd vervult in geval van vervanging alle taken die de gemeentesecretaris toekomen, tenzij de aanwezige afdelingshoofden in overleg de taken onderling hebben verdeeld en opgesplitst in deeltaken.

Artikel 3Vervanging afdelingshoofden en teamleiders

 • 1.

  Afdelingshoofden vervangen elkaar onderling bij afwezigheid via het principe van horizontale vervanging.

 • 2.

  De vervanging als bedoeld in het eerste lid vindt in beginsel in volle omvang plaats. In overleg kunnen de taken onderling worden verdeeld en opgesplitst in deeltaken.

 • 3.

  Bij afwezigheid van een teamleider wordt deze vervangen door zijn of haar afdelingshoofd volgens het principe van verticale vervanging. Het afdelingshoofd is bevoegd om hiervan af te wijken en kan de afwezige teamleider laten vervangen door een andere teamleider.

 • 4.

  De vervanging als bedoeld in het derde lid vindt in beginsel in volle omvang plaats, tenzij het afdelingshoofd het takenpakket van de te vervangen teamleider opsplitst en de deeltaken laat uitoefenen door meerdere teamleiders.

Artikel 4Afwezigheid en uitoefening van bevoegdheden in mandaat

 • 1.

  Een leidinggevende die als vervanger optreedt, is bevoegd alle gemandateerde bevoegdheden uit te oefenen van degene die hij of zij vervangt.

 • 2.

  De leidinggevende als bedoeld in het eerste lid ziet erop toe dat bevoegdheden in ondermandaat overeenkomstig het bepaalde in de Algemene mandaatregeling Deurne 2020 en het bijbehorende mandaatregister worden uitgeoefend.

Bijlage 2 Mandaatregister

 

INHOUDSOPGAVE MANDAATREGISTER GEMEENTE DEURNE

 

Onderdeel I Algemeen Deel (geldt voor alle organisatieonderdelen)

 

 • A.

  Algemeen (geldt voor alle organisatieonderdelen)

 • B.

  Personeel (bevoegdheden t.a.v. werknemers van de gemeente Deurne)

Onderdeel II Bijzonder deel (mandaten per organisatieonderdeel)

 

 • 1.

  Afdeling Bedrijfsvoering:

  • A.

   Team Bedrijfsvoering Ontwikkeling (BO)

  • B.

   Team Financiën, Juridische Zaken en Personeel (FJP)

  • C.

   Team Informatiemanagement en Communicatie (IC)

  • D.

   Team Publiekszaken en Dienstverlening (PD)

 • 2.

  Afdeling Ruimte:

  • A.

   Team Ruimte Ontwikkeling (RO)

  • B.

   Team Ruimte Beheer en Onderhoud (RBO)

  • C.

   Team Ruimte Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (RVTH)

  • D.

   Team Ruimte Uitvoering (RU)

 • 3.

  Afdeling Samenleving:

  • A.

   Team Samenleving Ontwikkeling (SO)

  • B.

   Team Samenleving Uitvoering (SU)

Onderdeel III Bestuurlijke mandaten

 

Onderdeel IV Externe mandaten

 

 • A.

  Regionale brandweer (Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant)

 • B.

  Nationale Politie - Eenheid Oost-Brabant

 • C.

  GGD Brabant Zuidoost

 • D.

  GGZ Brabant Oost / LEVgroep / OM / Gemeente Helmond (uitvoeringstaken Wvggz)

 • E.

  Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)

 • F.

  Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten

 • G.

  Werkbedrijf Atlant De Peel h.o.d.n. van Senzer (uitvoeringstaken in het sociaal domein)

 • H.

  Overigen

Afkortingen:

AMRD = Algemene mandaatregeling Deurne 2020

Awb = Algemene wet bestuursrecht

BW = Burgerlijk Wetboek

Gem.wet = Gemeentewet

College = het college van burgemeester en wethouders van Deurne

 

I-AAlgemeen (geldt voor alle organisatieonderdelen)

 

Nr.

Omschrijving Bevoegdheid

Bevoegd bestuurs-orgaan

Juridische grondslag

Mandaat

Volmacht

Machtiging

 

Aan

Ondermandaat

Instructie, opmerking of beperking

1.

Het verlengen of opschorten van de beslistermijn bij beschikkingen o.g.v.

de Awb of bijzondere wetgeving

 

College

Burgemeester

Artikel 4:14 en 4:15 Awb

 

Grondslag in bijzondere wetgeving

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

Adviseurs III

Medewerkers beleidsuitvoering I

Medewerkers

beleidsuitvoering II

 

Restbepaling: voor zover er geen aanwijsbaar mandaat is in onderdeel II en dus niet kan worden teruggevallen op artikel 6, eerste lid onder f van de AMRD.

2.

Het wijzigen van beschikkingen

 

College

Burgemeester

Diverse wettelijke bepalingen in Awb

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

 

Geldt niet:

 • -

  als er een specifieke wettelijke grondslag voorhanden is;

 • -

  bij wijziging van subsidie-beschikkingen (zie mandaat I-A.6).

Alleen voor zover:

 • -

  bij wijziging op verzoek: deze plaatsvindt op verzoek van de direct belanghebbende en deze van ondergeschikte betekenis is;

 • -

  bij ambtshalve wijziging: deze van ondergeschikte betekenis is;

 • -

  de belangen van derden niet negatief worden beïnvloed.

Bij een meeromvattende wijziging volgt er een intrekkingsbesluit en wordt er een nieuw besluit genomen (zie toelichting bij artikel 6 AMRD).

 

3.

Het behandelen van en beslissen op verzoeken om informatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

 

College

Burgemeester

Heffings-

ambtenaar

Invorderings-ambtenaar

Artikel 5 en 6 Wob en hoofdstuk 4 Awb

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

Het mandaat omvat alle benodigde uitvoeringshandelingen op grond van de Algemene wet bestuursrecht of de Wob (zie art 6 AMRD)

 

De feitelijke behandeling en advisering is in handen van de juridisch adviseurs III van het cluster Juridische Zaken.

 

4.

Het behandelen van en beslissen op verzoeken

in het kader van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)

 

College

Burgemeester

Heffings-

ambtenaar

Invorderings-ambtenaar

 

Artikel 4, tweede lid, Who

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

Het mandaat omvat alle benodigde uitvoeringshandelingen op grond van de Algemene wet bestuursrecht of de Who (zie art 6 AMRD).

5.

Beslissen over de verschuldigdheid, hoogte en het toekennen van een dwangsom (bij niet tijdig beslissen)

 

College

Burgemeester

Artikel 4:18 Awb

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

 

Ondermandaat is niet geoorloofd.

 

6.

Het verlenen, weigeren, bevoorschotten en het (ambtshalve) vaststellen van subsidie met een wettelijke grondslag

 

College

Titel 4.2 Awb

 

Algemene Subsidie-verordening gemeente Deurne 2017 (ASV)

 

Specifieke subsidieregelingen ex artikel 3 ASV *

 

Uitvoeringsbesluit subsidieplafonds

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

 

Het mandaat heeft geen betrekking op:

 • -

  het ambtshalve intrekken en ambtshalve wijzigen van verleende en vastgestelde subsidies;

 • -

  het lager vaststellen van subsidies;

 • -

  weigering van subsidie voor aansluitend tijdvak;

 • -

  het toepassing geven aan een hardheidsclausule anders dan die betrekking heeft op termijnen (zie mandaat I-A.9).

 

Besluitvorming vindt plaats met inachtneming van:

 • -

  de financiële kaders voor zover die in de subsidieregeling staan vermeld;

 • -

  de vastgestelde subsidieplafonds;

 • -

  de budgetten opgenomen in de begroting.

Het mandaat geldt niet voor de Subsidieregeling Economisch Actieplan Deurne 2018-2020. *

 

 

 

7.

Besluiten over het verlenen en (meteen) vaststellen van subsidies zonder wettelijke grondslag

(incidentele subsidies)

 

College

Afdeling 4.2.5 e.v. Awb en artikel 4:23, derde lid, Awb in het bijzonder

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

 

Restbepaling: dit mandaat wordt niet gebruikt voor onderwerpen waarvoor een subsidieregeling bestaat.

 

Het mandaat geldt tot een maximumbedrag van € 3.000 en voor zover er financiële ruimte is.

 

Besluitvorming na afstemming met de portefeuillehouder.

 

Besluiten tot weigering, intrekking en terugvordering van subsidie zijn hier niet gemandateerd.

 

8.

Het verlengen van de indieningstermijn en het stellen van afwijkende termijnen bij subsidies

 

College

Artikel 7, eerste, derde lid en vierde

lid ASV

(verleningsfase)

Artikel 14 ASV

(vaststellingsfase)

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

Adviseur III

Medewerkers beleidsuitvoering I

Medewerkers

beleidsuitvoering II

 

 

9.

Het toepassen van de hardheidsclausule termijnen

 

College

Artikel 17 ASV

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

Adviseur III

Medewerkers beleidsuitvoering I

Medewerkers

beleidsuitvoering II

 

Terughoudendheid geboden.

 

Portefeuillehouder wordt vooraf van de toepassing op de hoogte gesteld.

 

10.

Het aanvragen van subsidies en bijdragen bij andere overheden en instanties

College

Artikel 160 Gem.wet

 

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

Adviseur III

Medewerkers beleidsuitvoering I

Medewerkers

beleidsuitvoering II

Medewerkers ontwerp & voor- bereiding III & IV

 

 

Voor zover het college heeft ingestemd met plan of project waarvoor de subsidie is bedoeld.

 

Zie mandaat I-A.26 voor zover de aanvraag plaatsvindt via

E-herkenning.

 

 

 

 

 

11.

Een indiener van een bezwaarschrift in de gelegenheid stellen om een geconstateerd verzuim te herstellen

 

College

Burgemeester

Artikel 6:6 Awb jo.

artikel 6:5 Awb;

artikel 2:1 Awb.

Artikel 2:15 Awb en Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer Deurne 2009 *

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

Secretarissen van de bezwaarschriften- commissie

Medewerkers die staan vermeld in

het vertegenwoor- digingsbesluit

 

Heeft tevens betrekking op het digitaal indienen van bezwaarschriften waarvoor de digitale weg niet is opengesteld *

12.

Het instemmen met een verzoek van een belanghebbende om rechtstreeks beroep in te stellen bij de bestuursrechter

 

College

Burgemeester

Artikel 7:1a Awb

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

 

Na afstemming met de portfeuillehouder.

 

Ondermandaat is niet geoorloofd.

 

13.

Het opschorten, het verdagen en het verlenen van verder uitstel van de beslissing op bezwaar in bestuursrechtelijke procedures

 

College

Burgemeester

Art. 7:10, tweede, derde en vierde lid Awb

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

Secretarissen van de bezwaarschriften- commissie

Artikel 6 AMRD is niet van toepassing omdat dat artikel alleen betrekking heeft op de besluitvorming in primo.

 

 

14.

Het beslissen op een bezwaarschrift na advies van de bezwaarschriftencommissie

College

Burgemeester

Artikel 7:10 jo. 7:11 Awb

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

De bevoegdheid geldt voor zover:

 • -

  De beslissing in primo door een ondergeschikte met mandaat is genomen;

 • -

  Het advies van de bezwaarschriften- commissie volledig wordt gevolgd;

 • -

  Het dictum van het primair genomen besluit in stand blijft.

Het mandaat geldt ook in de situatie als omschreven in artikel 7:3 aanhef en onder c, d en e Awb.

 

Ondermandaat is niet geoorloofd.

 

 

 

 

 

15.

Het beslissen tot het instellen van bezwaar, (hoger) beroep, voorlopige voorziening en het beslissen tot het voeren van verweer in bestuursrechtelijke procedures

 

College

Burgemeester

Artikel 160 Gem.wet

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

De bevoegdheid heeft betrekking op de bevoegdheid van alle gemeentelijke bestuursorganen.

 

In afstemming met de portefeuillehouder.

 

 

16.

Het indienen van een (pro forma) bezwaarschrift een (pro forma) beroepschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening en verweerschriften en andere processtukken in bestuursrechtelijke procedures

 

College

Burgemeester

Artikel 160 Gem.wet

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

Medewerkers die staan vermeld in

het vertegenwoor-digingsbesluit

Het vertegenwoordigingsbesluit

is raadpleegbaar via de website.

17.

Het vertegenwoordigen van een van de gemeentelijke bestuursorganen (burgemeester, het college of de raad) of de gemeente als rechtspersoon in bestuursrechtelijke procedures

 

College

 

 

 

 

Burgemeester

 

 

Artikel 160 Gem.wet

 

 

 

 

Artikel 171 Gem.wet

Machtiging

 

 

 

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

Medewerkers die staan vermeld in

het vertegenwoor-digingsbesluit

Het vertegenwoordigingsbesluit

is raadpleegbaar via de website.

 

Bevoegdheid laat onverlet de mogelijk-heid van de individuele collegeleden om het college in rechte te vertegenwoordigen (zie onderdeel III).

 

De machtiging omvat ook de bevoegdheid tot vertegenwoordiging bij de bezwaarschriftencommissie met inbegrip van het indienen

van pleitnota’s en verweerschriften. Deze worden voorafgaand aan

de (hoor)zitting ter kennis gebracht aan de portefeuillehouder.

 

In geval van het treffen van een schikking tijdens de hoor- of rechtszitting vindt vooraf overleg met de portefeuillehouder over de onderhandelingsruimte en het schikkingsresultaat plaats.

 

18.

Het besluiten tot en het aangaan van een overeenkomst in het kader van mediation ter voortijdige beslechting van een gerezen geschil in rechte

 

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers die staan vermeld in

het vertegenwoor-digingsbesluit

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19.

 

De budgettaire gevolgen worden vooraf ingeschat en de financiële dekking wordt vooraf besproken met de financieel adviseur.

 

19.

Het ondertekenen van overeenkomsten en opdrachten

 

 

Burgemeester

Artikel 171

Gem.wet

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

Alleen voor zover:

 • -

  de gemandateerde ook bevoegd is om de overeenkomst aan te gaan (zie specifieke volmacht elders in dit register);

 • -

  deze handelt overeenkomstig de Regeling budgethouders en -bewakers Deurne 2019; en

 • -

  deze handelt overeenkomstig het inkoopbeleid van de gemeente Deurne (zie mandaat I-A.20).

 

Heeft ook betrekking op convenanten.

 

N.B. Een portfeuillehouder tekent enkel in het geval er bij besluit een specifieke volmacht is verleend door de burgemeester.

 

20.

De bevoegdheid om in het kader van het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten te beslissen over de te volgen inkoop- en aanbestedingsprocedure overeenkomstig hetgeen daarover in het inkoopbeleid is vastgelegd. Het betreft hier:

 • 1.

  Het schriftelijk verstrekken van opdrachten / het aan-gaan van overeenkomsten met een waarde van minder dan € 10.000 (per opdracht) voor zover er budget is;

 • 2.

  Het vaststellen van de verkorte inkoopstrategie en het beslissen tot en uitvoeren van de inkoopprocedure voor zover er budget is;

 • 3.

  Het vaststellen van de inkoopstrategie en het beslissen tot en uitvoeren van de daaruit volgende aanbestedingsprocedure, voor zover er budget is.

 

College

 

Artikel 160, Gem. wet

Aanbestedingswet

Inkoopbeleid en het Handboek inkopen gemeente Deurne

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur Afdelingshoofden

Teamleiders

 

 

 

Dit mandaat regelt enkel de procedurele aspecten binnen de kaders van het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het regelt niet de juridisch bevoegdheid en biedt geen grondslag om een opdracht te verstrekken / overeenkomst aan te gaan. Die bevoegdheid bestaat voor zover dit elders in dit mandaatregister is vastgelegd.

 

De budgettaire randvoorwaarden zijn geregeld in de Regeling budgethouders en -bewakers Deurne 2019.

 

 

21.

Afwijken van de algemene inkoopvoorwaarden en het instemmen met (een deel van) de inkoopvoorwaarden van de wederpartij

 

College

Artikel 160, Gem. wet

Aanbestedingswet

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur Afdelingshoofden

Teamleiders

 

 

Geschiedt na advisering van een juridisch adviseur van het cluster JZ.

22.

Het vertegenwoordigen van de gemeente in civiele procedures

 

Burgemeester

Artikel 171 Gem.wet

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

Medewerkers die staan vermeld in het vertegenwoordigings- besluit

 

Het vertegenwoordigingsbesluit is raadpleegbaar via de website.

 

De machtiging omvat ook de bevoegdheid om processtukken in te dienen. Deze worden voorafgaand aan de rechtszitting gedeeld met de portefeuillehouder.

 

In geval van het treffen van een schikking tijdens de rechtszitting vindt vooraf afstemming met het college over de onderhandelingsruimte plaats.

 

De beslissingsbevoegdheid om te dagvaarden, tot het instellen van (hoger) beroep en het voeren van verweer in privaatrechtelijke procedures c.a. is gemandateerd aan de burgemeester (zie onderdeel III).

23.

Het behandelen en afdoen van klachten (klaagschriften) die betrekking hebben op personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het college

 

 

 

College

Interne

klachtenregeling gemeente Deurne 2015 en Titel 9.1 Awb

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

Afhandeling vindt plaats volgens de interne klachtenregeling.

 

De bewaking en voortgang van de klachtafhandeling is in handen van de klachtencoördinator.

 

De bevoegdheid omvat ook - voor zover aan de orde - de handelingen als bedoeld in artikel 6, eerste lid onder e AMRD.

 

Ondermandaat is niet geoorloofd.

 

24.

Het inwinnen van extern juridisch advies met uitzondering van personele aangelegenheden

 

College

Burgemeester

Artikel 160 Gem.wet

 

 

Volmacht / machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

Adviseurs III van

het cluster JZ

Voordat de beslissing wordt genomen wordt een juridisch adviseur van JZ geconsulteerd. De juridisch adviseur legt aansluitend het eerste contact met de extern juridisch adviseur.

 

Opdrachten aan de huisadvocaat worden verstrekt binnen de kaders van de raamovereenkomst voor zover van toepassing en er budgettaire ruimte is.

 

Juridisch advies m.b.t. personele aangelegenheden is voorbehouden aan adviseurs III van het cluster P en O.

 

25.

Het inwinnen van extern (deskundigen) advies

 

College

Burgemeester

Artikel 160 Gem.wet

 

Volmacht / machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

 

Alleen voor zover:

 • -

  gemandateerde handelt conform de Regeling budgethouders en -bewakers Deurne 2019;

 • -

  gemandateerde handelt conform het inkoopbeleid van Deurne.

 

Heeft geen betrekking op extern juridisch advies (zie mandaat I-A.24).

 

26.

Het doen van een aanvraag

om toekenning of wijziging

E-herkenning bij een externe organisatie

 

 

College

Artikel 160

Gem.wet

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

 

Geschiedt volgens de ‘Procedure aanvragen, muteren en afmelden account E-herkenning’.

27.

Het opleggen van een toegangsverbod gemeentehuis voor bepaalde tijd

 

College

Artikel 5:1 BW

 

Agressieprotocol

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

 

Volgen van procedure uit Agressieprotocol (= Beleidsnotitie omgaan met agressieve burgers)

Verplicht gebruik modelbrief (zie bijlage Agressieprotocol) in afstemming met juridisch adviseur.

 

28.

Constateren dat personen zich wederrechtelijk ophouden in het gemeentehuis en het vorderen dat zij het pand onmiddellijk verlaten

 

Burgemeester

Artikel 139, eerste lid, Wetboek van Strafrecht

Machtiging

 

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

Medewerkers

facilitair III

 

29.

Het doen van aangifte van strafbare feiten namens de gemeente Deurne als rechtspersoon

 

Burgemeester

 

Artikel 171, tweede lid, Gem.wet

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur Afdelingshoofden

Teamleiders

 

 

Gemeentesecretaris wordt vooraf in kennis gesteld van de aangifte.

 

Te denken valt aan strafbare feiten ingevolge het Wetboek van strafrecht of de Wet economische delicten.

 

30.

Het opvragen van:

 • -

  politiegegevens;

 • -

  justitiële gegevens en strafvorderlijke gegevens bij de politie resp. de Justitiële Informatiedienst

 

College

Burgemeester

Wet politiegegevens en Besluit

politiegegevens (paragraaf 4)

 

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en Besluit justitiële en

strafvorderlijke gegevens

(Hoofdstuk 3)

 

 

Machtiging

Alle personen die op naam zijn genoemd in het machtigingsbesluit d.d. 27 augustus 2019

 

Het opvragen van gegevens vindt plaats binnen de kaders en voorwaarden ter uitvoering van diverse wettelijke taken op het terrein van openbare orde en veiligheid.

 

 

31.

Het verstrekken van informatie over regelgeving en over vast gemeentelijk beleid met inbegrip van het toezenden van stukken en (aanvraag) formulieren.

 

College

Burgemeester

Artikel 160, eerste lid, Gem.wet

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

Adviseurs III en IV

Medewerkers beleidsuitvoering I, II, III en IV

Medewerkers publiek III

Medewerkers ontwikkeling I en II

 

Betreft informatieverstrekking voor zover deze niet deel uitmaakt van een specifiek in onderdeel II opgenomen bevoegdheid (restcategorie).

 

32.

Het verstrekken van gegevens aan derden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek

 

College

Burgemeester

Artikel 160, eerste lid, Gem.wet

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

Adviseurs III en IV

Medewerkers beleidsuitvoering I, II, III en IV

Medewerkers publiek III

Medewerkers ontwikkeling I en II

 

 

33.

Het verstrekken van inlichtingen en het verrichten van correspondentie inzake privaatrechtelijke dienstverlening

 

College

Artikel 160, eerste lid, Gem.wet

 

Regeling vergoedingen privaatrechtelijke dienstverlening Deurne

 

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur Afdelingshoofden

Teamleiders

 

Adviseurs III en IV

Medewerkers beleidsuitvoering I, II, III en IV

Medewerkers publiek III

Medewerkers ontwikkeling I en II

 

Het aangaan van overeenkomsten i.v.m. privaatrechtelijke dienstverlening valt niet onder dit mandaat. Zie mandaat I-A.34).

 

Het verzenden van facturen is voorbehouden aan de afdeling Bedrijfsvoering.

 

34.

Het besluiten tot en het aangaan van overeenkomsten inzake privaatrechtelijke dienstverlening

College

Artikel 160, eerste lid, Gem.wet

 

Regeling vergoedingen privaatrechtelijke dienstverlening Deurne

 

 

 

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur Afdelingshoofden

Teamleiders

 

 

 

35.

Het besluiten tot en het aangaan van verwerkers- overeenkomsten

 

Burgemeester

Artikel 160, eerste lid, Gem.wet

 

AVG

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur Afdelingshoofden

Teamleiders

 

 

Bevoegdheid geldt in het geval dat:

 • -

  het college de hoofdovereenkomst geaccordeerd heeft; of

 • -

  de gemandateerde expliciet bevoegd was om de hoofdovereenkomst aan te gaan (zie deelregister).

 

Afstemming met Privacy Officer vooraf verplicht.

 

Verplicht gebruik van de laatste modelversie van de VNG. Afwijking van model is toegestaan voor zover de overeenkomst blijft voldoen aan de normen die de AVG hieraan stelt.

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19.

 

 

I-B Personeel (bevoegdheden t.a.v. werknemers van de gemeente Deurne)

 

Nr.

Omschrijving Bevoegdheid

Bevoegd bestuurs-orgaan

Juridische grondslag

Mandaat

Volmacht

Machtiging

 

Aan

Ondermandaat

Instructie, opmerking of beperking

 

 

Aanstelling & Ontslag

 

1.

Het besluiten tot en het aangaan en wijzigen van een arbeidsovereenkomst met leidinggevenden en medewerkers binnen de financiële en personele kaders

 

College

 

 

Artikel 160 Gem.wet en artikel 7:610 BW

 

CAO Gemeenten

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

Bevoegdheid heeft geen betrekking op de leden van de directie; deze blijft voorbehouden aan het college.

 

Leden van de directie zijn bevoegd om te besluiten tot en het aangaan van arbeidsovereenkomsten met afdelingshoofden en teamleiders.

 

Afdelingshoofden en teamleiders

zijn bevoegd om te besluiten tot en het aangaan van arbeidsovereen-komsten met medewerkers.

 

Bij uitoefening bevoegdheid wordt een van de adviseurs III van de clusters P&O en Financiën geconsulteerd.

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19.

 

2.

Het besluiten tot en het aangaan van een arbeidsovereenkomst met leidinggevenden en medewerkers buiten de financiële en personele kaders van de teams/afdelingen maar binnen de door de raad beschikbaar gestelde middelen.

College

 

 

Artikel 160 Gem.wet en artikel 7:610 BW

 

CAO Gemeenten

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

 

 

 

Van bevoegdheid wordt enkel in uitzonderlijke gevallen gebruik

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19.

 

Binnen de totale financiële kaders van de gemeente ligt bevoegdheid bij gemeentesecretaris.

 

3.

Het besluiten tot en het aangaan van een overeenkomst i.v.m. een stage- of werkervaringsplaats

 

College

 

 

 

Artikel 160 Gem.wet en artikel 2.9 CAO Gemeenten

 

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

Adviseur III team FJP cluster P&O

De bevoegdheid wordt primair uitgeoefend door de hiërarchisch direct leidinggevende.

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19.

 

4.

Het besluiten tot en het aangaan van inhuur- en detacheringsovereenkomsten

 

College

Artikel 160 Gem.wet en artikel 2.9 CAO Gemeenten

 

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

De bevoegdheid wordt primair uitgeoefend door de hiërarchisch direct leidinggevende

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19.

 

5.

Het treffen van salarismaatregelen

 

 

College

Diverse bepalingen uit het BW waaronder artikel 7:629 BW

 

Hoofdstuk 3 CAO Gemeenten

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

De bevoegdheid wordt primair uitgeoefend door de hiërarchisch direct leidinggevende.

 

Salarismaatregelen in positieve zin: bevoegdheid geldt tot op team- leidersniveau. Te denken valt aan: het toekennen van een extra periodiek en de bevordering naar de functieschaal of uitloopschaal.

 

Salarismaatregelen in negatieve zin zijn voorbehouden aan de directie gehoord het advies van P en O. Te denken valt aan inhouding salaris bij wijze van straf.

 

6.

Het schorsen van personeel

(als ordemaatregel)

 

College

Artikel 11.4 CAO Gemeenten

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

 

 

 

Schorsingen zijn voorbehouden aan de directie. Alvorens te schorsen wordt P en O om advies gevraagd.

7.

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst vanwege bedrijfseconomische omstandigheden (reorganisatie)

College

Artikel 7:669, derde lid onder a, BW

Artikel 3 Wet melding collectief ontslag

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

 

Opzegging bij reorganisatie loopt via UWV en na toestemming landelijke ontslagcommissie gemeenten.

 

8.

Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst vanwege:

 • -

  eigen verzoek;

 • -

  AOW;

 • -

  arbeidsongeschiktheid;*

 • -

  onbekwaamheid of gebleken ongeschiktheid

 

College

Artikel 7:669, derde lid onder b t/m i BW

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofden

Teamleiders

 

De bevoegdheid wordt primair uitgeoefend door de hiërarchisch direct leidinggevende.

 

Opzegging bij arbeidsongeschiktheid* loopt via UWV.

 

9.

Het ontslaan van personeel op staande voet

College

Artikel 7:678 BW

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

 

 

 

 

10.

Het ontslaan van personeel

in verband met overige ontslaggronden (vaststellingsovereenkomst)

 

College

Artikel 7:900 BW

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

 

 

 

Het betreft hier de mandaten die niet vallen onder de reikwijdte van mandaat I-B.7, I-B.8 en I-B.9.

 

 

 

Overigen

 

11.

Het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst met de op de griffie werkzame ambtenaren

 

 

Burgemeester

Artikel 171 Gemeentewet

Machtiging

Griffier

 

Houdt verband met de inwerkingtreding van de Wnra.

 

Heeft geen betrekking op de griffier zie hiervoor NB.2 (onderaan deze tekst).

 

De bevoegdheid tot het aangaan van de arbeidsovereenkomst blijft bij de burgemeester ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad.

 

 

 

 

 

12.

 

 

Het namens de werkgever voeren van onderhandelingen in het lokaal overleg

 

 

 

College

Hoofdstuk 12 CAO Gemeenten

Machtiging

Gemeentesecretaris

 

Met inbegrip van vaststellen of wijzigen lokaal beleid inclusief beleid Babsen, reorganisatie of organisatieverandering.

 

13.

Het uitoefenen van het

regresrecht bij ongevallen waarbij gemeentelijk personeel is betrokken

 

College

Verhaalswet ongevallen ambtenaren

Machtiging

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofden

Teamleiders

Adviseur III team FJP cluster P&O

 

 

N.B.

 • 1.

  De vertegenwoordiging bij de (regionale) geschillencommissie en bij de rechtbank (sector Kanton) is geregeld via aanpassing van de vertegenwoordigingsbesluit en daarmee kan worden teruggevallen op mandaatnr. I-A.22.

 • 2.

  De bevoegdheid tot ondertekening van de arbeidsovereenkomst met de griffier is niet gemandateerd en is voorbehouden aan de burgemeester ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad.

 

II.Bijzonder deel (mandaten per organisatieonderdeel)

 

1.AFDELING BEDRIJFSVOERING

 

A.Team Bedrijfsvoering Ontwikkeling (BO)

 

Geen mandaten toegekend.

 

B.Team Financiën, Juridische Zaken en Personeel (FJP):

 

Nr.

Omschrijving Bevoegdheid

Bevoegd bestuurs-orgaan

Juridische grondslag

Mandaat

Volmacht

Machtiging

 

Aan

Ondermandaat

Instructie, opmerking of beperking

1.

Het doen van belastingaangifte en aangifte andere heffingen

College

Artikel 160, eerste lid onder a, Gem.wet

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

De aangewezen medewerker bedrijfsvoering III van het cluster Financiën

Het mandaat omvat ook suppleties

2.

Besluit tot vaststelling van een betalingsverplichting (bestuursrechtelijke geldschulden)

 

College

Afdeling 4.4.1 Awb

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers

Bedrijfsvoering III

en IV van het cluster Financiën

 

Het mandaat omvat ook

de bevoegdheid om nevenbeschikkingen te nemen (verrekening, uitstel van betaling en bevoorschotting)

 

3.

Besluit tot aanmaning, het in rekening brengen van kosten en wettelijke rente en het uitvaardigen van een dwangbevel i.v.m. een geldschuld aan de gemeente (bestuursrechtelijke geldschulden)

 

 

 

College

Afdeling 4.4.2 en 4.4.4 Awb

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers

Bedrijfsvoering III

en IV van het cluster Financiën

 

Heeft betrekking op de situatie dat er niet binnen de voorgeschreven termijn (betalingsbeschikking) wordt betaald.

 

De bevoegdheid om een rentebeschikking op te leggen volgt uit artikel 4:99 Awb.

 

Betreft ook leges voor zover deze achteraf worden opgelegd

 

4.

Het opleggen van leges en belastingen voor legesplichtige resp. belastingplichtige activiteiten

 

Heffings-ambtenaar

Artikel 231, tweede lid onder b, Gem.wet jo. AWR

 

Legesverordening en diverse belastings-verordeningen*

 

 

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers

Bedrijfsvoering III

en IV van het cluster Financiën

 

Het betreft hier de belastingen* waarvan de uitvoering niet berust bij BSOB. Het betreft hier de uitvoering van in ieder geval de volgende regelingen:

 • -

  de Legesverordening Deurne;

 • -

  de Verordening parkeerbelastingen Deurne;

 • -

  de Verordening afvalstoffenheffing Deurne.

 

 

5.

Besluit tot aanmaning en invordering van leges i.v.m. het in behandeling nemen van een aanvraag (leges vooraf)

 

Invorderings-ambtenaar

Awb

Invorderingswet 1990

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers

Bedrijfsvoering III

en IV van het cluster Financiën

 

Verschuldigde leges voor zover deze samenhangen met het in behandeling nemen van de aanvraag; vallen niet onder de reikwijdte titel 4.4 Awb (zie artikel 4:85, tweede lid)

 

6.

Het beslissen op bezwaarschriften m.b.t. opgelegde leges en het vertegenwoordigen in beroepszaken

 

Heffings-ambtenaar

Artikel 231 Gemeentewet

 

Mandaat

Adviseurs III en medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster Juridische Zaken

 

Zie mandaat .d.d. 07-08-2017 met zaaknummer 601626

 

Het mandaat om te vertegenwoordigen omvat ook de bevoegdheid om zich in beroep te laten bijstaan door een deskundige

 

7.

Verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen (leges en privaatrechtelijke vorderingen)

 

Invorderings-ambtenaar

Titel IV Gem.wet Algemene wet inzake rijksbelastingen

Invorderingswet 1990

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers

Bedrijfsvoering III

en IV van het cluster Financiën

 

Heeft betrekking op de leges die niet vallen onder de reikwijdte van titel 4.4 Awb (zie mandaat II-1B.5)

8.

Besluit tot het geheel

of gedeeltelijk oninbaar verklaren van leges

 

 

Invorderings-ambtenaar

 

 

Artikel 255, vijfde lid, Gem.wet

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Het mandaat geldt tot een maximum van € 25.000 per aanslag

 

Ondermandaat niet toegestaan

 

9.

Besluit tot het geheel

of gedeeltelijk oninbaar verklaren van privaatrechtelijke vorderingen

 

College

Burgerlijk Wetboek (BW) en Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering

 

 

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Het mandaat geldt tot een maximum van € 25.000 per factuur

 

Ondermandaat niet toegestaan

 

10.

Het besluiten tot en het aangaan van privaatrechtelijke verplichtingen in verband met leveringen en diensten ten behoeve van bedrijfsvoering (algemeen)

 

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19

 

Randvoorwaarden inkoop en aanbesteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

Het mandaat geldt niet voor het aangaan van verzekeringsovereen-komsten (zie mandaat II.1B.11)

 

11.

Het besluiten tot en het aangaan en het beëindigen van verzekeringsovereenkomsten

 

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

 

Boek 6 BW

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

In overleg met een

juridisch adviseur van Bedrijfsvoering en rekening houdend met hetgeen bepaald is in mandaat I-A.19 en I-A.20

 

12.

Het afdoen van schadeclaims afkomstig van derden binnen het zgn. eigen risico ingevolge de desbetreffende polis

 

College

Artikel 160, eerste lid, Gem.wet

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker

bedrijfsvoering III die belast is met verzekeringen

Betreft uitsluitend aansprakelijkheids-stellingen en heeft geen betrekking op planschades of nadeelcompensatie

 

Bij schadeclaim van € 5000 of meer vindt afstemming plaats met de juridisch adviseur III van het cluster JZ.

 

13.

Het aansprakelijk stellen van derden wegens veroorzaakte schade toegebracht aan o.a. gemeentelijke eigendommen (onrechtmatige daad)

 

College

Artikel 160, eerste lid, Gem.wet

 

Artikel 6:162 e.v. BW

 

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker

bedrijfsvoering III van het cluster Financiën

 

14.

Het doen van aangifte

bij de politie i.v.m. schade aan gemeentelijke eigendommen

 

 

Burgemeester

Artikel 171, tweede lid, Gem.wet

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker bedrijfsvoering III die belast is met het doen van aangiften.

 

 

 

 

Privacy & Gegevensbescherming

 

15.

Het nemen van een besluit op het verzoek omtrent een recht van betrokkene zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het aansluitend informeren van betrokkene.

 

College

Burgemeester

Heffings- en invorderings-ambtenaar

Artikel 15, 16, 17 en 18, 20, 21 en 22 AVG  

 

Mandaat

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Privacy Officer

Functionaris

Gegevens-bescherming

Betreft de volgende rechten:

 • -

  inzage;

 • -

  rectificatie en aanvulling;

 • -

  gegevenswissing;

 • -

  dataportabiliteit;

 • -

  bezwaar;

 • -

  menselijke blik bij geautomatiseerde besluitvorming;

 • -

  beperking van verwerking.

 

16.

Het in kennis stellen van ontvangers over een verzoek om:

 • -

  rectificatie;

 • -

  wissing van persoonsgegevens;

 • -

  beperking van de verwerking van een betrokkene.

 

 

College

Burgemeester

Heffings- en invorderings-ambtenaar

Artikel 19 AVG

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Privacy Officer

Functionaris

Gegevens-bescherming

Heeft betrekking op de rechten als omschreven bij mandaat II-1B.15.

 

 

17.

Het verlenen en intrekken van toegangsrechten op applicaties en systemen (autorisatie)

 

 

College

Burgemeester

Heffings- en invorderings-ambtenaar

 

Onderdeel 9.2.2.3 Kader Baseline Informatiebeveiliging Overheid (Bio)

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

De bevoegdheid heeft enkel betrekking op applicaties en systemen waarvan de gemandateerde producteigenaar is

 

 

 

C.Team Informatiemanagement en Communicatie (IC)

 

Nr.

Omschrijving Bevoegdheid

Bevoegd bestuurs-orgaan

Juridische grondslag

Mandaat

Volmacht

Machtiging

 

Aan

Ondermandaat

Instructie, opmerking of beperking

1.

Het besluiten tot en het aangaan van privaatrechtelijke verplichtingen i.v.m.

automatisering en

communicatie

(leveringen en diensten)

 

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers systemen II en III

van het cluster Infor-matiemanagement

 

Adviseurs III van

het cluster Communicatie

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19

 

Randvoorwaarden inkoop en aan- besteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

Het ondermandaat is gelimiteerd tot een bedrag van € 2.500 ex BTW

 

2.

Het aanwijzen van medewerkers die zorgdragen voor een correcte vulling van de gemeentelijke basisregistratie adressen en gebouwen en het opmaken van documenten waarin constateringen zijn vastgelegd als bedoeld in artikel 10, onder b, Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet BAG)

College

Art. 2, 8 en 10 e.v. Wet BAG

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers gegevens II, III en IV belast met uitvoering Wet BAG

 

 

3.

Het aanwijzen van ambtenaren die zijn belast met de vaststelling van geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten

 

College

Artikel 8 Wet BAG

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers gegevens II, III en IV belast met uitvoering Wet BAG

 

 

4.

Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met het opstellen van een verklaring ter correctie van mogelijke onjuistheden in het kader van de Wet BAG

 

College

Artikel 10 Wet BAG en artikel 7, onder m, Besluit BAG

Mandaat

 

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers gegevens II, III en IV belast met uitvoering Wet BAG

 

 

5.

Het bijhouden van een gemeentelijk beperkingenregister en beperkingenregistratie ingevolge de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)

 

College

Artikelen 4 en 5 e.v. Wkpb

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers gegevens II, III en IV belast met uitvoering Wet BAG/BGT

 

6.

Het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het gemeentelijke beperkingenregister en beperkingenregistratie.

Het verstrekken van verklaringen dat uit het beperkingenregister blijkt dat op een perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn.

 

College

Artikel 4 en 5 e.v. Wkpb

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker gegevens II, III en IV belast met uitvoering Wet BAG/BGT

 

7.

Het toedelen van namen aan de openbare ruimte en zo nodig aan gemeentelijke gebouwen en bouwwerken

College

Artikel 6 Wet BAG jo. artikel 2, tweede lid, Verordening naam-geving en nummering Deurne 2019

 

Mandaat

 

 

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker gegevens II, III en IV belast met uitvoering Wet BAG

 

Het mandaat omvat niet de bevoegdheid tot het vaststellen van namen. Alleen de verwerking van de betreffende bron- documenten in de BAG

8.

Het toekennen van nummers aan verblijfsobjecten en standplaatsen

 

 

College

Artikel 6 Wet BAG jo. artikel 3, tweede lid, Verordening naam-geving en nummering Deurne 2019

Mandaat

 

 

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker gegevens II, III en IV belast met uitvoering Wet BAG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het mandaat omvat niet de bevoegdheid tot het vaststellen van nummers aan standplaatsen. Alleen de verwerking in de BAG

9.

Het honoreren van een verzoek om inzage in de basisregistratie adressen en gebouwen en het verstrekken van de in de basisregistratie opgenomen gegevens, zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder a, Wet BAG

 

College

Artikel 32, eerste lid onder a, Wet BAG jo. artikel 10:12 Awb

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker gegevens II, III en IV belast met uitvoering Wet BAG

 

 

10.

Het uitoefenen van toezicht en controle als bedoeld in

artikel 42 Wet BAG

College

Artikel 42, eerste en tweede lid Wet BAG jo. artikel 10:12 Awb

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker gegevens II, III en IV belast met uitvoering Wet BAG

Volgens werkwijze ENSIA

Feitelijk toezicht en controle wordt door toezichthouders en handhavers uitgevoerd

11.

Het aanwijzen van personen belast met het verzamelen en geometrisch vastleggen van geografische gegevens als bedoeld in artikel 6, eerste lid, Wet basisregistratie grootschalige topografie

(Wet BGT)

 

College

Artikel 6, eerste lid BGT

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker gegevens II, III en IV belast met uitvoering Wet BGT

 

 

12.

Het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, als bedoeld in artikel 7, tweede en derde lid, en artikel 8 Wet BGT, volgens de systeembeschrijving zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid, en artikel 20 Wet BGT

 

 

 

 

 

 

College

Artikel 11 jo. artikel 13 Wet BGT

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker gegevens II, III en IV belast met uitvoering Wet BGT

 

Bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT draagt de gemandateerde namens de bronhouder er zorg voor dat het geografische gegeven voldoet aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus zoals bepaald in artikel 13 BGT

13.

Het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch

bestand te waarborgen

 

College

Artikel 12 Wet BGT

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker

gegevens II, III en IV belast met uitvoering Wet BGT

 

 

14.

Het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid,

College

Artikel 14 Wet BGT

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerker gegevens II, III en IV belast met uitvoering Wet BGT

Een en ander binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus zijn opgenomen.

 

15.

Het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, eerste lid, Wet BGT:

onderzoeken van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft;

het betreffende authentiek gegeven onderzoeken;

het zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven;

het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan;

het berichten dat het geografisch object

(waarop het authentiek gegeven betrekking heeft) niet langer in onderzoek is bij het Kadaster.

 

 

 

College

Artikel 27 en 28 Wet BGT

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker gegevens II, III en IV belast met uitvoering Wet BGT

 

 

16.

Het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de onderzoeksresultaten aan de Minister van BZK

 

College

Artikel 30 Wet BGT

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker gegevens II en III en IV belast met uitvoering Wet BGT

 

 

17.

Het zorgdragen van gemeentelijke archiefbescheiden

College

Art. 30 eerste lid Archiefwet

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers gegevens III die belast zijn met de uitvoering van de Archiefwet c.a.

 

18.

Het beslissen omtrent

het vernietigen, vervangen, vervreemden en overbrengen van archiefbescheiden

 

College

Artikel 3, 7, 8 en 12 Archiefwet en artikel 6, 8 en 9 Archiefbesluit

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers gegevens III die belast zijn met de uitvoering van de Archiefwet c.a.

 

 

D.Team Publiekszaken en Dienstverlening (PD)

 

Nr.

Omschrijving Bevoegdheid

Bevoegd bestuurs-orgaan

Juridische grondslag

Mandaat

Volmacht

Machtiging

 

Aan

Ondermandaat

Instructie, opmerking of beperking

 

 

Burgerzaken

 

1.

Het beslissen op aanvragen inzake het verlenen, vernieuwen, wijzigen, afgeven, weigeren, uitreiken, ongeldig en vervallen verklaren en inname van paspoorten en identiteitsbewijzen

 

Burgemeester

Diverse bepalingen uit de Paspoortwet en Paspoort-uitvoeringsregeling Nederland

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

Medewerkers publiek III

 

2.

Het beslissen op aanvragen inzake het verlenen, vernieuwen, wijzigen, afgeven, weigeren, uitreiken, ongeldig verklaren en inname van rijbewijzen

Burgemeester

Hoofdstuk VI Wegenverkeerswet 1994

Diverse bepalingen uit het Reglement

rijbewijzen en uitvoeringsregelingen

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

Medewerkers publiek III

Tenzij de bevoegdheid daartoe is opgedragen aan de Dienst Wegverkeer te Veendam

 

Ongeldig verklaren is voorbehouden aan medewerker beleidsuitvoering II en III

3.

Het in ontvangst nemen, beslissen op aanvragen inzake het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP), waaronder het afgeven van gewaarmerkte afschriften en gegevensverstrekking uit de BRP aan overheidsorganen, derden, en afnemers

 

 

 

 

 

College

Hoofdstuk 1 en 3 Wet Basisregistratie Personen (BRP) en diverse

uitvoeringsregelingen

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

Medewerkers publiek III

Taken en rollen van de medewerkers zijn aangewezen in de Regeling Beheer & toezicht Basisregistratie personen

 

 

4.

Het verstrekken en weigeren van gewaarmerkte afschriften uit de BRP en het verlenen van inzage aan ingezetenen

 

 

 

College

Hoofdstuk 2 Wet BRP en diverse uitvoeringsregelingen

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

Medewerker publiek III

Medewerkers zijn aangewezen in de Regeling beheer & toezicht Basisregistratie personen

5.

Het verwerken van aangiften en verzoeken inzake de bijhouding van gegevens van ingezetenen in de Basisregistratie personen

College

hoofdstuk 1 en 2 Wet BRP en diverse uitvoeringsregelingen

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

Medewerkers publiek III

 

Medewerkers zijn aangewezen in de Regeling Beheer & toezicht Basisregistratie personen

 

 

 

6.

Het uitvoeren van een onderzoek naar de juistheid van gegevens en het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge de Basisregistratie personen

 

College

Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5

Wet BRP en diverse uitvoeringsregelingen

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

Medewerkers zijn ingevolge art 4.2 Wet BRP aangewezen als toezichthouder in de Regeling beheer & Toezicht Basisregistratie personen

 

 

7.

Het nemen van besluiten inzake aangiften en verzoeken en het nemen van ambtshalve besluiten inzake de bijhouding van de Basisregistratie personen

 

College

Hoofdstuk 1 en artikel 2.60 Wet BRP en diverse

uitvoeringsregelingen

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

 

 

 

Medewerkers zijn aangewezen in de Regeling beheer & toezicht Basisregistratie personen

 

8.

Het periodiek uitvoeren van een onderzoek naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie (audits)

 

College

Artikel 4.3 Wet BRP

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II

Medewerkers zijn aangewezen in de Regeling beheer & toezicht Basisregistratie personen

 

9.

Het bestellen van beveiligd papier inclusief aktepapier voor gegevensverstrekking BRP en Burgerlijke Stand

 

College

 

 

 

 

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

 

 

Volmacht

 

 

 

 

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

Medewerkers publiek III

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19 en

Randvoorwaarden inkoop en aanbesteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

 

 

Overlijden

 

10.

Afgifte of weigeren van vergunning tot opgraven en herbegraven / cremeren

 

 

Burgemeester

Artikel 29 Wet op de lijkbezorging

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

Burgemeester wordt in kennis gesteld bij een verzoek i.v.m. een forensisch onderzoek

11.

Afgifte of weigeren van een verlof tot ontleding van een stoffelijk overschot

Burgemeester

Artikel 68 Wet op de lijkbezorging

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

 

 

12.

Afgifte of weigeren van een laissez-passer voor het vervoer van een overledene naar het buitenland.

 

Burgemeester

Artikel 11 Besluit op de lijkbezorging

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

Medewerker publiek III

 

Geldt alleen voor het vervoer naar staten die partij zijn in de overeenkomst van Straatsburg van 26 oktober 1973 (Trb. 1975, nr. 95)

 

13.

Afgifte of weigeren van verlof tot begraven of crematie met een afwijkende termijn

 

Burgemeester

Artikel 16 en 17 Wet op de lijkbezorging

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

Medewerker publiek III

 

 

14.

Het voorzien in lijkschouwing en lijkbezorging.

Burgemeester

Artikel 21 Wet op de lijkbezorging

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

 

15.

Uitgifte grafrecht op de gemeentelijke

begraafplaats Jacobshof

College

Artikel 28 Wet op de lijkbezorging

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Deurne

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

 

 

16.

Het verlengen van een grafrecht op de gemeentelijke

begraafplaats Jacobshof na ambtshalve mededeling dat een grafrecht gaat verlopen

 

College

Artikel 28 Wet op de lijkbezorging

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Deurne

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker administratief & secretarieel III van het cluster publieks-zaken die met dit taakonderdeel is belast

 

 

 

Trouwen & Burgerlijke stand

 

17.

Aanwijzen van een ‘tijdelijke’ trouwlocatie.

 

 

College

Artikel 1:63 BW, jo. artikel 1, tweede lid Besluit Burgerlijke Stand en artikel 3 Reglement burgerlijke stand van de gemeente Deurne 2020

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

 

 

18.

Het aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag of één huwelijk

College

Artikel 1:16, tweede lid, BW

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

 

19.

Het aanwijzen van een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand

College

Artikel 1:16, tweede lid, BW, Artikel 2 van het Reglement burgerlijke stand van de gemeente Deurne 2020

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II

van het cluster publiekszaken

 

 

20.

Het bepalen van de openingstijden van het bureau van de burgerlijke stand

College

Artikel 6 Reglement burgerlijke stand van de gemeente Deurne 2020

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

 

 

 

 

 

Naturalisatie & Nederlanderschap

 

21.

De administratieve behandeling en alle handelingen van naturalisatieverzoeken en optieverklaringen ter verkrijging van het Nederlanderschap

 

Burgemeester

Hoofdstuk 3 en 4 Rijkswet op het Nederlanderschap en Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap, uitvoeringsregelingen

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

 

Een weigering van een bevestiging ingevolge artikel 6a Rijkswet op het Nederlanderschap wordt genomen door de burgemeester

22.

De administratieve behandeling van het verlies van het Nederlanderschap door een verklaring van afstand

Burgemeester

Hoofdstuk 5 Rijkswet op het Nederlander-schap en Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap en diverse uitvoerings-regelingen

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

 

 

23.

Afgifte of weigeren bewijs van Nederlanderschap

Burgemeester

Artikel 61 Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

 

 

 

 

Kiesrecht & Integriteit

 

24.

Uitoefenen van de volgende bevoegdheden ingevolge de Kieswet:

 • -

  Bewijs kiesgerechtigdheid (D5)

 • -

  afgifte kiezerspas (K4); volmachtbewijs (L6), vervangende stempas (J8)

 • -

  controleren en bevestigen ondersteuningsverklaring (H4)

 

 

 

Burgemeester respectievelijk het college

Kieswet, Kiesbesluit

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

 

 

25.

Uitoefenen van de volgende bevoegdheden krachtens de Kieswet:

 • -

  in ontvangst nemen kandidatenlijsten (H1),

 • -

  benoemen stem-bureauleden (E4)

 

Burgemeester respectievelijk het college

Kieswet, Kiesbesluit

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II

Het college heeft de uitgangspunten voor de benoeming van de stembureauleden vastgesteld

26.

Het toetsen en doorzenden van een aanvraag om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag

Burgemeester

Art. 30 Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering II en III van het cluster publiekszaken

Medewerker publiek III

 

Verzoek wordt in ontvangst genomen en doorgezonden naar het ministerie van Justitie & Veiligheid die op het verzoek beslist.

27.

Verzoeken om inlichtingen bij de Centrale Justitiële Documentatiedienst en het algemeen documentatieregister politie in verband met de toekenning van Koninklijke onderscheidingen

 

Burgemeester

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, Wet politiegegevens, artikel 30, eerste lid onder d Besluit justitiële en straf-vorderlijke gegevens en artikel 4:3, eerste lid onder i, Besluit Politiegegevens

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers administratief en secretarieel I

 

 

 

Diversen

 

28.

Het verlenen, weigeren

en intrekken van

parkeerontheffingen (blauwe zone) en belanghebbenden-vergunningen in aangewezen gebieden voor betaald parkeren (bewoners-, bedrijfs-, en zorgvergunning)

 

 

College

Artikel 149, eerste lid onder d, WVW jo. artikel 87 RVV 1990

 

Parkeerverordening 2009

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerkers publiek III

Gebruik mandaat na advies Medewerker beleidsuitvoering I van team BO (cluster verkeer)

 

Ondermandaat geldt niet voor intrekking tenzij op eigen verzoek ontheffing- of vergunninghouder

 

29.

Het verhuren van gemeentelijke sportaccommodaties t.b.v. binnensport

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

Regeling

Privaatrechtelijke

Dienstverlening

 

Reglement voor het huren van gemeen-telijke binnensport-accommodaties

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers

Publiek III

 

Verhuur vindt plaats met

inachtneming van door de gemeenteraad vastgestelde tarieven

 

N.B. Team RBO heeft eenzelfde mandaat (zie mandaat nr. II-2B.19)

 

 

30.

Het opleggen van bouwleges

 

Heffings-ambtenaar

Artikel 231, tweede lid onder b Gem.wet

 

Titel 2 Leges-verordening Deurne

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers publiek III

De Legesverordening met bijbehorende tarieventabel wordt jaarlijks vastgesteld en aansluitend bekend gemaakt

31.

Het verzenden van de aanslagen van leges

Invorderings- ambtenaar

 

AWR

 

Legesverordening Deurne

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers publiek III

Zie mandaat nr. II-1D.30

32.

Het besluiten tot en het aangaan van privaatrechtelijke verplichtingen i.v.m.

leveringen en diensten t.b.v. de bedrijfsvoering (algemeen)

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19 en

 

Randvoorwaarden inkoop en aanbesteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

 

2.AFDELING RUIMTE

 

A.Team Ruimte Ontwikkeling (RO)

 

Nr.

Omschrijving Bevoegdheid

Bevoegd bestuurs-orgaan

Juridische grondslag

Mandaat

Volmacht

Machtiging

 

Aan

Ondermandaat

Instructie, opmerking of beperking

 

 

Ruimtelijke ordening & wonen

 

1.

Reageren op een verzoek om informatie over haalbaarheid ruimtelijke ontwikkeling

 

 

College

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur Afdelingshoofd

Teamleider

Adviseurs III

 

2.

Het voorbereiden en afhandelen van een ingediend bouwinitiatief (principebesluit)

College

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur Afdelingshoofd

Teamleider

Adviseurs III

Het principebesluit om al dan niet mee te werken aan een ingediend initiatief is voorbehouden aan het college.

 

 

3.

Het vooraf toetsen van gemeentelijke beleidsvoornemens bij het provinciaal bestuur

 

College

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur Afdelingshoofd Teamleider

Adviseurs III

 

4.

Kennisgeving over voornemen voorbereiden structuurvisie, bestemmingsplan of projectbesluit

 

College

Artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd Teamleider

Adviseurs III

 

5.

Kennisgeving en toezending conceptbestemmingsplan en ruimtelijke onderbouwing aan het waterschap en overige instanties in het kader van het vooroverleg.

 

 

College

Artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 6.18 Besluit omgevingsrecht (Bor)

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur Afdelingshoofd Teamleider

Adviseurs III

 

6.

Instemmen met (voor)

ontwerpbestemmingsplan, -uitwerkingsplan, wijzigingsplan, waarna de inzage- en zienswijzenprocedure wordt gestart

College

Artikel 3.8, eerste lid en artikel 3.9a

Wet ruimtelijk ordening (Wro)

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur Afdelingshoofd Teamleider

Adviseurs III

Voor zover het plan een nadere uitwerking is van een eerder besluit van het college over een principebesluit, een projectopdracht, voorontwerpbestemmingsplan of met een van deze besluiten vergelijkbaar besluit

 

In alle andere gevallen is het instemmingsbesluit

voorbehouden aan het college.

 

7.

Kennisgeving en toezending (voor)ontwerp bestemmings-plan en ruimtelijke onder-bouwing aan Rijk, provincie, waterschap en besturen van de bij het plan of besluit belanghebbende gemeenten

 

College

Artikel 3.8, eerste lid onder b Wro en 1.2.1 Bro.

Artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur Afdelingshoofd Teamleider

Adviseurs III

 

8.

Mededeling en bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan en projectbesluit aan Rijk, provincie, waterschap en besturen van bij het plan of besluit belanghebbende gemeenten en indieners zienswijzen.

 

College

Art. 3.8, derde lid, Wro en 1.2.1 Bro en 3:43 Awb

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur Afdelingshoofd Teamleider

Adviseurs III

Onder deze handelingen wordt ook het feitelijk waarmerken en publiceren van digitale Wro-instrumenten (o.a. bestemmingsplannen, project-afwijkingsbesluiten) begrepen

9.

Kennisgeving ontwerp-

en vaststellingsbesluit uitwerkings- en wijzigingsplannen, bekendmaking aan indieners zienswijzen

 

 

 

 

College

Artikelen 3.6, eerste lid onder a en b Wro, 3.9a Wro, 1.2.1 Bro en 3:43 Awb

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur Afdelingshoofd Teamleider

Adviseurs III

 

10.

Verwerken en volgen procedure wettelijk vooroverleg en volgen procedure i.v.m. ingediende inspraakreacties

 

College

Artikel 3.1.1 Bro en 3.8 Wro

Inspraakverordening 2004 en artikel 3:43 Awb

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur Afdelingshoofd Teamleider

Adviseurs III

Bijbehorende correspondentie vloeit voort uit artikel 6 AMRD

11.

Bekendmaking vastgesteld voorbereidingsbesluit

College

Artikel 3.7, zevende lid Wro

Artikel 3:42 Awb

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur Afdelingshoofd Teamleider

Adviseurs III

 

12.

Procedurele afhandeling van tegemoetkoming in (plan)schade met bijbehorende besluiten zoals:

 • -

  heffen recht (drempelbedrag)

 • -

  aanvrager wijzen op het verschuldigd zijn van het recht

 • -

  kennelijke niet ontvankelijkheid aanvraag;

 • -

  kennelijke ongegrondheid aanvraag;

 • -

  aanwijzen (planschade)adviseur;

 • -

  vertegenwoordiging bij hoorzitting van de adviseur waarbij alle belanghebbenden worden gehoord (aanvrager, partij waarop schade wordt verhaald, gemeente);

 • -

  het geven van een reactie op het conceptadvies van de adviseur.

 

 

 

 

 

 

 

College

 

 

 

Heffingsambtenaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling 6.1 Wro en afdeling 6.1 Bro

 

 

Artikel 231, tweede lid onder b, Gem.wet

Machtiging, mandaat en volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur Afdelingshoofd

Teamleider

Adviseurs III

Het besluit om al dan niet een tegemoetkoming in de (plan)schade toe te kennen is voorbehouden aan het college.

 

De bekendmaking van dergelijke besluiten is wel gemandateerd. De aanwijzing van de adviseur vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in de Procedureverordening planschade Deurne 2008

 

Het oordeel op door aanvrager of belanghebbende ingediend wrakingsverzoek adviseur is voorbehouden aan het college.

 

 

 

 

13.

Het besluiten tot aangaan van anterieure en posterieure exploitatieovereenkomsten ex artikel 6.24 Wro met een bijdrage tot een maximum van

€ 100.000 van de exploitant, en het aangaan van anterieure intentieovereenkomsten waarbij een voorschot op dit bedrag verschuldigd wordt

 

College

Art. 160, eerste lid onder e Gem.wet

Artikel 6:24 Wro

volmacht

Gemeentesecretaris Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Adviseurs III

Ondertekeningsbevoegdheid namens burgemeester volgt uit mandaat I-A.19

14.

Het inwinnen van adviesaanvragen bij (wettelijke) externe adviseur waaronder de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen

 

College

Diverse regelingen, waaronder regels bestemmingsplan en gemeentelijke verordeningen

Machtiging

Gemeentesecretaris Directeur

Afdelingshoofd Teamleider

 

Adviseurs III

 

15.

Het verlenen weigeren en intrekken (op verzoek) van vergunning tot het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur woonruimte

 

College

Artikel 15 Leegstandwet

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker ontwikkeling II die met dit taakonderdeel is belast

De ambtshave intrekking ingevolge artikel 15, lid 15 van de Leegstandwet is niet gemandateerd

 

 

 

 

Afvalinzameling & duurzaamheid

 

16.

Het opstellen en verzenden van enquêtes t.b.v. onderzoek en statistiek ter verbetering van de bedrijfsvoering rondom huishoudelijke afvalstoffen.

 

College

 

Afvalstoffen-verordening Deurne 2020

 

Mandaat

 

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker ontwikkeling II en medewerker beleidsuitvoering III

die met dit taak-onderdeel zijn belast

 

Enquêtes worden vooraf afgestemd met de communicatieadviseur van afdeling Bedrijfsvoering

17.

Het afwikkelen van klachten m.b.t. huisvuilinzameling

 

 

College

 

Afvalstoffen-verordening Deurne 2020

 

Machtiging

 

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker ontwikkeling II en medewerker beleidsuitvoering III

die met dit taakonderdeel zijn belast

 

Het betreft hier klachten anders dan klachten die door de afvalinzamelaar (Blink) worden

18.

Het verlenen van een ontheffing van het dumpingsverbod

College

Artikel 14, eerste lid,

Afvalstoffen-

verordening Deurne 2020

 

 

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker ontwikkeling II en medewerker beleidsuitvoering III

die met dit taakonderdeel zijn belast

 

 

19.

 

 

Het ondertekenen van overeenkomsten i.v.m. het verstrekken van leningen m.b.t. de Groene Zone

(zonnepanelenproject)

 

Burgemeester

Artikel 171 Gem.wet

 

Verordening zonnepanelen-project gemeente Deurne 2017

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker ontwikkeling II die belast is met het taakveld duurzaamheid

 

 

 

Overigen

 

20.

Goedkeuring verlenen omtrent de besluitvorming en uitvoering van fase 1, 2 en 4 van het format projecten BOR* zoals opgenomen in een vastgesteld uitvoeringsplan (fase 0)

 

 

College

Artikel 160, eerste lid, Gem.wet

 

Volmacht

Gemeentesecretaris Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Ieder project * uit het uitvoeringsplan heeft een projectleider die verantwoordelijk is voor het project. Bij het definiëren (opzet en inhoud) van het project wordt een inschatting gedaan van de financiële omvang van het project. (fase 0: uitvoeringsplan (uitvoering geven binnen het door de Raad vastgesteld budget).

Om de uitvoering van een project te kunnen volgen en verantwoorden wordt ieder project opgedeeld in 5 fases;

-fase 1: vrijgeven voor inspraak;

-fase 2: kennisnemen van de inspraakreacties;

-3: vrijgeven voor aanbesteding;

-fase 4: gunning op basis van aanbestedingscriteria en resultaat;

-fase 5: kennisnemen van de realisatie en instemmen met het (financieel)afsluiten van het project.

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19 en

 

Randvoorwaarden inkoop en aanbesteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

21

Het besluiten tot en het aangaan van privaatrechtelijke verplichtingen i.v.m.

werken, leveringen en diensten (algemeen en projecten) binnen de beschikbare (project) budgetten

 

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers ontwerp & voorbereiding III

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19 en

 

Randvoorwaarden inkoop en aanbesteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

Het ondermandaat is gelimiteerd tot een bedrag van € 10.000 ex BTW

 

 

B.Team Beheer en Onderhoud (BO)

 

Nr.

Omschrijving Bevoegdheid

Bevoegd bestuurs-orgaan

Juridische grondslag

Mandaat

Volmacht

Machtiging

 

Aan

Ondermandaat

Instructie, opmerking of beperking

 

 

Beheer openbare ruimte

 

1.

De exploitatie, huur en (ver)koop van bedrijfs- en vervoermiddelen binnen de jaarlijkse (project) budgetten

 

College

 

 

 

 

 

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

 

 

 

Volmacht

 

 

 

 

 

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19 en

 

Randvoorwaarden inkoop en aanbesteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

2.

Het verstrekken van opdrachten tot meer- en minderwerk, kapitaals- en onderhoudswerken binnen jaar (project) budgetten

 

College

 

 

 

 

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

 

 

Volmacht

 

 

 

 

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19 en

 

Randvoorwaarden inkoop en aanbesteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

3.

Goedkeuring verlenen omtrent de besluitvorming en uitvoering van fase 1, 2 en 4 van het format projecten BOR zoals opgenomen in een vastgesteld uitvoeringsplan (fase 0)

 

College

Artikel 160, eerste lid, Gem.wet

 

 

Volmacht

Gemeentesecretaris Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Ieder project uit het uitvoeringsplan heeft een projectleider die verantwoordelijk is voor het project. Bij het definiëren (opzet en inhoud) van het project wordt een inschatting gedaan van de financiële omvang van het project. (fase 0: uitvoeringsplan (uitvoering geven binnen het door de gemeenteraad vastgesteld budget).

Om de uitvoering van een project te kunnen volgen en verantwoorden wordt ieder project opgedeeld in 5 fases;

-fase 1: vrijgeven voor inspraak;

-fase 2: kennisnemen van de inspraakreacties;

-fase 3: vrijgeven voor aanbesteding;

-fase 4: gunning op basis van aanbestedingscriteria en resultaat;

-fase 5: kennisnemen van de realisatie en instemmen met het (financieel) afsluiten van het project.

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19 en

 

Randvoorwaarden inkoop en aanbesteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

4.

Het besluiten tot en het aangaan van overeenkomsten en verplichtingen tegenover derden i.v.m. de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.

 

College

 

 

 

 

Artikel 160, eerste lid

onder e, Gemeentewet

 

 

Volmacht

 

 

 

 

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19 en

 

Randvoorwaarden inkoop en aanbesteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

5.

Het verlenen, weigeren, wijzigen en intrekken van vergunningen of instemmingsbesluiten i.v.m. het leggen van kabels en leidingen

 

College

Verordening ondergrondse infrastructuur Deurne 2019

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker ontwerp & voorbereiding III

Het ondermandaat geldt niet voor het nemen van intrekkingsbesluiten

6.

Het besluiten tot en het aangaan van privaatrechtelijke verplichtingen i.v.m.

werken, leveringen en diensten (algemeen en projecten) binnen de beschikbare (project) budgetten

 

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering I

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19 en

 

Randvoorwaarden inkoop en aanbesteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

Het ondermandaat is gelimiteerd tot een bedrag van € 10.000 ex BTW per overeenkomst

 

 

 

 

7.

Het (laten) treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeers-tekens (RVV 1990) bij (dringende) omstandigheden van voorbijgaande aard

(tijdelijke verkeersmaatregelen zonder verkeersbesluit)

College

Artikel 17

Wegenverkeers- wet 1994 (WVW) en artikel 34 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW)

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Dit mandaat heeft betrekking op maatregelen bij uitvoering van (reconstructie)werken, opdooi, de doorweekte toestand van de weg, dreigend gevaar of andere dringende omstandigheden van voorbijgaande aard.

 

Dit mandaat ziet niet toe op werken die meer dan vier maanden duren en waar een verkeersbesluit ingevolge artikel 37 BABW vereist is.

 

8.

Het nemen van verkeersbesluiten indien deze voortvloeien uit door het college geaccordeerde plannen.

College

Artikel 15 e.v. WVW

Paragrafen 4 t/m 7 BABW

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Het mandaat geldt niet voor ingrijpende verkeersmaatregelen of maatregelen waar grote aantallen belanghebbenden bij betrokken zijn.

 

9.

Het aanwijzen en

opheffen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen (verkeersbesluit)

 

College

Artikel 15 WVW jo artikel 12 jo. BABW

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerker beleidsuitvoering I van het cluster verkeer

 

10.

Het aanwijzen van wegen en weggedeelten waarvoor ontheffing kan worden verleend van de Regeling voertuigen en het RVV 1990

 

College

Artikel 149, eerste lid onder d, WVW jo. artikel 9.1 van de Regeling Voertuigen en artikel 87 van het RVV 1990

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

In het geval het voertuigen betreft met een breedte van 3,5 meter of breder

 

Mandaat is inclusief het geven van voorafgaande toestemming voor het verlenen van het incidentele ontheffing van de Regeling voertuigen en het RVV 1990 voor exceptionele transporten.

 

11.

Het verlenen, weigeren en intrekken van parkeerontheffingen

 

 

College

Artikel 149, eerste lid onder d WVW en artikel 87 RVV 1990

 

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerker beleidsuitvoering I en medewerker

ontwerp & voor- bereiding IV van het cluster verkeer

Zie ook mandaat in onderdeel II-1D.28

 

Ondermandaat geldt niet voor intrekking tenzij op eigen verzoek ontheffinghouder

 

12.

Het aanvragen en ondertekenen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor het vellen of te doen vellen van gemeentelijke houtopstanden

 

College

Artikel 4:10 e.v. APV Deurne 2018

Kadernota bomenbeleid Deurne

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker ontwerp

& voorbereiding IV

Ondermandaat met dien verstande dat de medewerker die de aanvraag namens de gemeente aanvraagt niet dezelfde medewerker is die de aanvraag inhoudelijk zal beoordelen

13.

Toestemming geven voor het direct vellen van houtopstand bij acuut gevaar of spoedeisend belang (spoedkap)

 

Burgemeester

Artikel 4:11, vierde lid onder b, APV Deurne 2018

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

 

 

Vastgoed

 

14.

Het besluiten tot en het aangaan, wijzigen en beëindigen van onderhouds- en beheercontracten voor gemeentelijk vastgoed

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

Boek 3, 6 en 7 BW

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Bevoegdheid heeft betrekking op zowel eenmalige als meerjaren overeenkomsten en omvat ook facilitaire dienstverlening

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19 en

 

Randvoorwaarden inkoop en aanbesteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

Ondermandaat niet toegestaan

 

15.

Het besluiten tot en het aangaan, wijzigen, beëindigen van overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van of overdracht van onroerende zaken of beperkte rechten daarop, evenals het verlenen van koopopties of vestigen van een eerste recht van koop

 

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

Nota Grond-beleid 2013

Zomerbericht vastgoed 2018

Nota Grond- en vastgoedexploi- taties 2017d. B

Beleidskader grondexploi-taties en het

Beleidskader vastgoedex-ploitaties

Nota reststro-kenbeleid 2015

Beleidsregel Wet Bibob voor vastgoedtrans-acties gemeente Deurne 2020

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Dit mandaat geldt voor zover de overeenkomst gebaseerd is op een door het college vastgestelde modelovereenkomst met inachtneming van de daarvoor geldende beleidsregels.

Afwijking van deze modellen op ondergeschikte punten valt onder het mandaat.

 

Overige afwijkingen van modellen, het aangaan van overeenkomsten waarvoor geen model is vastgesteld en afwijking van beleid vallen slechts onder het mandaat na afstemming met adviseur III van het cluster Juri-dische Zaken (adviseur privaatrecht).

 

 

16.

Het verlenen van uitstel tot het passeren van een notariële akte en tot betaling van de restant koopsom (vastgoedtransacties)

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

 

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerker bedrijfsvoering I en V

Medewerker beleidsuitvoering III

Houdt verband met mandaat nr.

II-2B.15

17.

Het aanschrijven van derden om zonder toestemming in gebruik genomen gemeentegrond te ontruimen

 

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers bedrijfsvoering I en V

Medewerker beleidsuitvoering III

 

18.

Het stuiten van vastgoed gerelateerde verjaringen

 

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

Artikel 3:317,

tweede lid, BW

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers bedrijfsvoering I en V

Medewerker beleidsuitvoering III

 

19.

Het besluiten tot en het verhuren van gemeentelijke sportaccommodaties t.b.v. binnensport

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

Regeling pri-vaatrechtelijke dienstverlening

 

Reglement voor het huren van gemeentelijke binnensport-accommodaties

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker beleidsuitvoering I

 

Verhuur vindt plaats met

inachtneming van door de gemeenteraad vastgestelde tarieven

 

Zie ook mandaat aan Team PD

(mandaat nr. II-1D.29)

 

 

 

 

 

20.

Wijzigen en vaststellen van het Reglement voor het huren van gemeentelijke binnen- sportaccommodaties

 

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

Reglement voor het huren van gemeentelijke binnensport-accommodaties

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

 

21.

Het indexeren van huurprijzen zoals overeengekomen in gesloten huurovereenkomsten

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker bedrijfsvoering IV

 

22.

Het vertegenwoordigen van de gemeente in vergaderingen van een VvE (Vereniging van Eigenaren) waarin de gemeente een eigendomsbelang heeft

 

 

Burgemeester

Art. 171 Gem.wet

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerker beleidsuitvoering I

 

Het (onder)mandaat omvat:

 • -

  het vervullen van het voorzitterschap in de vergadering;

 • -

  het aldaar uitoefenen van het stemrecht;

 • -

  de bevoegdheid om deel te nemen in het bestuur;

 • -

  de bevoegdheid om deel te nemen in de raad van commissarissen;

 • -

  de bevoegdheid om lid te zijn van een commissie;

 • -

  het in opdracht van de vergadering op te treden als beheerder (administratief, technisch of bouwkundig).

 

Het mandaat geldt voor zover:

 • -

  voornoemde werkzaamheden niet strijdig zijn met elkaar;

 • -

  er budget is toegekend. Buiten het budget kunnen voor spoedeisende zaken door gemandateerde ver-bintenissen worden aangegaan tot een bedrag van maximaal € 10.000.

 

23.

Het beslissen op een verzoek om doorverkoop van een woning met ontheffing van de bewoningsplicht / anti-speculatiebeding

 

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

Artikel 18 lid 4 AVV Deurne 2006 Woning-bouwkavels

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Na afstemming met adviseur III van het cluster Juridische Zaken (adviseur privaatrecht).

 

 

Overigen

 

24.

Het besluiten tot en het aangaan van overeenkomsten m.b.t. de kermis

College

Artikel 160, eerste lid en onder e, Gem.wet

 

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Dit laat onverlet de vereiste evenementenvergunning o.g.v.

de APV

25.

Het verrichten van alle taken en handelingen die verband houden met de dagelijkse zorg voor het verwerken van persoonsgegevens i.v.m. cameratoezicht gemeentehuis

 

College

AVG en

Protocol cameratoezicht gemeentehuis Deurne

 

 

Mandaat en machtiging

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerker locatie I

(beheerder)

Het college is verantwoordelijke i.d.z.v. het protocol. Het afdelingshoofd en de teamleider zien erop toe dat de beheerder die in ondermandaat is belast met de dagelijkse zorg voor het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in het protocol zijn taken rechtmatig uitvoert.

 

De beheerder overlegt periodiek met de Privacy Officer over de gang van zaken.

 

Het ondermandaat geldt niet voor het beslissen bij onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 15 van het protocol.

 

26.

Het opstellen en aanpassen van het cameraprotocol voor openbare parkeergarage de Wolfsberg

College

Artikel 160, eerste lid en onder e, Gem.wet

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerker beleidsuitvoering I

Het opstellen en aanpassen geschiedt in afstemming met de Privacy Officer

 

C. Team Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

 

Nr.

Omschrijving Bevoegdheid

Bevoegd bestuurs-orgaan

Juridische grondslag

Mandaat

Volmacht

Machtiging

 

Aan

Ondermandaat

Instructie, opmerking of beperking

 

 

Omgevingsrecht, milieu & geluid

 

1.

 

Het op aanvraag verlenen en weigeren van een omgevingsvergunning.

 

 

 

College

Artikel 2.1 t/m 2.3a Wabo

Diverse bepalingen uit de APV Deurne 2018

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering I

en II die met de behandeling van omgevingsvergun- ningen zijn belast

Het mandaat geldt niet voor zover:

 • -

  het een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder e Wabo voor zover er zienswijzen zijn ingekomen;

 • -

  de aanvraag wordt geweigerd vanwege i.v.m. een advies van het Landelijk Bureau Bibob

 

Van het mandaat wordt geen gebruik gemaakt in het geval dat de provincie of het rijk het bevoegd gezag is.

2.

Het geheel of gedeeltelijk op verzoek / ambtshalve intrekken van een omgevingsvergunning.

College

Artikel 2.33 Wabo

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering I

en II die met de behandeling van omgevingsvergun-ningen zijn belast

Voor zover er door de vergunning-houder geen zienswijzen zijn ingediend

Van het mandaat wordt geen gebruik gemaakt in het geval dat de provincie of het rijk het bevoegd gezag is.

Mandaat geldt niet als advies is ge-vraagd aan het Landelijk Bureau Bibob.

 

Zie ook artikel 6, tweede lid, AMRD

 

3.

Het verlenen en weigeren van toestemming i.v.m. een verzoek tot overdragen van een omgevingsvergunning aan een rechtsopvolger.

 

 

College

Artikel 2.25, derde lid, onder b Wabo

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering I

en II die met de behandeling van omgevingsvergun-ningen zijn belast.

 

4.

Besluiten op een vormvrije mer-beoordeling n.a.v. een ingediende mededeling o.g.v. de Wet Milieubeheer (Wm).

 

 

College

Artikel 7.2, eerste lid onder b, Wm, jo. artikel 2, tweede en vijfde lid onder b, van het Besluit milieu-effectrappor-tage, en artikel 7.17, eerste en derde lid, Wm

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering I

en II die met de behandeling van omgevingsvergun-ningen zijn belast.

Mandaat geldt zowel voor positieve als negatieve besluiten

5.

Besluiten op een

mer-beoordeling n.a.v. een ingediende aanmeldingsnotitie o.g.v. de Wet milieubeheer (Wm)

College

Artikel 7.2, eerste lid onder b, Wm, jo. artikel 2, tweede en vijfde lid onder b, van het Besluit milieu-effectrappor-tage, en artikel 7.17, eerste en derde lid, Wm

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering I

en II die met de behandeling van omgevingsvergun-ningen zijn belast.

Mandaat geldt zowel voor positieve als negatieve besluiten

6.

Het accepteren van een melding in het kader van:

Activiteitenbesluit

Milieubeheer;

Besluit lozen buiten inrichtingen.

 

College

Art. 8.40 t/m 8.42 Wet milieubeheer

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering

I en II

 

7.

Het besluiten tot het opleggen van maatwerk-voorschriften in het kader van:

Activiteitenbesluit

Milieubeheer;

Besluit lozen buiten inrichtingen.

 

College

Artikel 8.42 Wet milieubeheer

 

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering

I en II

 

8.

Het accepteren van een melding brandveilig gebruik

College

§1.5 Bouwbesluit

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering

I en II

 

9.

Het accepteren van een sloopmelding

College

§1.7 Bouwbesluit

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering

I en II

 

10.

Besluit tot vaststelling en weigering hogere grenswaarde geluid.

 

College

Artikel 110a Wet geluidhinder

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Mandaat geldt niet als er zienswijzen zijn ingediend t.a.v. ontwerpbesluit (zie volgende mandaat II-2C.11).

11.

Ondertekening van door het college genomen besluit tot vaststelling en weigering hogere grenswaarde geluid.

 

College

Artikel 110a Wet geluidhinder

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Besluiten waarbij zienswijzen zijn ingediend zijn voorbehouden aan het college. Bijgevoegde conceptbesluiten en brieven die in het college zijn geaccordeerd kunnen via dit ondertekeningsmandaat worden afgedaan.

 

 

 

APV, bijzondere wetgeving & arbeidsmigranten

 

12.

Het beslissen op aanvragen om vergunningen en

ontheffingen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 

College

Burgemeester

APV Deurne 2018

Awb

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering I

en II die met de behandeling van de APV zijn belast

Bij weigeringen geldt het ondermandaat niet.

 

Het mandaat omvat ook de mogelijkheid van wijziging en intrekking (op verzoek vergunninghouder) voor zover wordt voldaan aan de eisen als vermeld in artikel 6, tweede lid, AMRD.

 

Dit mandaat heeft geen betrekking op artikel 2:59 en hoofdstuk 3 APV.

 

Zie ook mandaat I-A.30.

 

13.

Het toezenden van een bewijs sec in verband met een kennisgeving van een te houden betoging op een openbare plaats

Burgemeester

Artikel 3 Wet openbare manifestaties (WOM) en artikel 2:3 APV Deurne 2018

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerkers beleidsuitvoering I

en II die met de behandeling van de

APV zijn belast

Het mandaat omvat niet de bevoegdheid om n.a.v. een kennisgeving voorschriften of beperkingen te stellen of een verbod te geven ingevolge artikel 5 WOM (die bevoegdheid is voorbehouden aan de burgemeester)

 

De behandelend medewerker informeert na binnenkomst van de kennisgeving onmiddellijk de mede-werker Veiligheid van het Team SO

 

14.

Het opleggen van een aanlijngebod, muilkorfgebod of combinatie van beiden i.v.m. een hinderlijke of gevaarlijke hond

Burgemeester

Artikel 2:59 APV Deurne 2018

 

Beleid bijtincidenten honden 2016 (beleidsregel)

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Adviseurs III die met

dit taakonderdeel zijn belast

Burgemeester wordt vooraf geïnformeerd.

 

Bij een ernstig of zeer ernstig bijtincident wordt in overleg met het OM bezien of strafrechtelijk ingrijpen de voorkeur geniet.

 

Zolang de beleidsregel niet is aangepast wordt geen toepassing gegeven aan artikel 172, derde lid, Gem.wet maar volgt (spoedeisende) bestuursdwang.

15.

Het verlenen en weigeren van een ontheffing ingevolge

de Zondagswet

 

 

Burgemeester

Artikel 3, derde lid, artikel 4, derde lid Zondagswet

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering I, II en III die met de behandeling van de APV zijn belast

 

Bij weigeringen geldt het ondermandaat niet.

 

16.

Verlenen en weigeren van een vergunning o.g.v. de Drank- en Horecawet (DHW) i.v.m. het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf

Burgemeester

Artikelen 3, 27 en 31 Drank- en Horecawet (DHW)

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering I

en II en III die met de behandeling van de DHW zijn belast

 

Het mandaat omvat ook de bevoegdheid tot intrekking op verzoek van de direct belanghebbende

 

Zie ook mandaat I-A.30

 

 

 

17.

Verlenen en weigeren van ontheffing op aanvraag voor het verstrekken van zwak-alcoholische drank bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard

Burgemeester

Artikel 4, vierde lid, en artikel 35, eerste lid, Drank- en Horecawet (DHW)

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering I

en II en III die met de behandeling van de DHW zijn belast

 

Afgifte ontheffing slechts mogelijk bij gelegenheden die ten hoogste twaalf aaneengesloten dagen duren.

 

 

 

18.

Wijziging drank- en horecavergunning i.v.m. wijziging van de inrichting of wijziging van de leidinggevende

Burgemeester

Artikelen 30 en 30a Drank- en Horecawet (DHW)

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering I

en II en III die met de behandeling van de DHW zijn belast

 

Zie ook mandaat I-A.30

 

19.

Ontzegging toegang betreden ruimte aan andere personen dan hen, die wonen in de ruimte, waarin in strijd met de DHW alcoholhoudende drank wordt verstrekt

 

Burgemeester

Artikel 36 Drank- en Horecawet (DHW)

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering I

en II en III die met de behandeling van de DHW zijn belast

 

20.

Het verlenen, weigeren en intrekken van een loterijvergunning

College

Artikel 3, eerste lid, Wet op de kansspelen (Wok)

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering I

en II en III die met de behandeling van de Wok zijn belast

 

Het ondermandaat geldt niet voor het weigeren en intrekken van vergunningen

 

21.

Het verlenen en weigeren van een aanwezigheidsvergunning i.v.m. speelautomaten

 

Burgemeester

Artikel 30b Wet op de kans-spelen (Wok) en hoofdstuk 2 afdeling 10 APV Deurne 2018

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering I

en II en III die met de behandeling van de Wok zijn belast

 

Het ondermandaat geldt niet voor het weigeren en intrekken van vergunningen

 

Zie ook mandaat I-A.30

 

 

22.

Het verbieden van een bijeenkomst waar gelegenheid wordt geboden tot deelname aan een klein kansspel als bedoeld in artikel 7d van de Wet op de kansspelen

 

College

Artikel 7c, tweede lid onder b, Wet op de kansspelen

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Mandaat heeft ook betrekking op kienen. Bij besluitvorming wordt expliciet rekening houden met artikel 7c, derde lid, Wet op de kansspelen.

 

Ondermandaat niet toegestaan

 

23.

Het beslissen op aanvragen om een exploitatievergunning i.v.m. huisvesting arbeidsmigranten

 

College

APV Deurne 2018 / Verorde- ning exploitatie huisvesting ar- beidsmigranten Deurne 2020

Awb

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Ondermandaat niet toegestaan

 

 

 

 

Toezicht & handhaving

 

24.

Besluiten over het opleggen van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom

 

College

Burgemeester

Artikel 125 Gemeentewet jo. Titel 5.3 en 5.4 Awb

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Adviseurs III die belast zijn met toezicht en handhaving

Bevoegdheid heeft in ieder geval betrekking op overtreding van:

 • -

  het omgevingsrecht;

 • -

  APV Deurne 2018;

 • -

  Drank- en Horecawet, Zondagswet en de Wet op de kansspelen;

 • -

  Wet op de kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 • -

  Verordening exploitatie huisvesting arbeidsmigranten Deurne 2020;

 • -

  Afvalstoffenverordening Deurne 2020.

Heeft géén betrekking op uitvoering van Wet Damocles (13b Opiumwet)

 

Zie ook mandaat I-A.30.

 

25.

Het al dan niet (op verzoek) verlengen van de begunstigingstermijn bij handhavingsbesluiten

 

College

Burgemeester

Artikel 125 Gemeentewet jo. Titel 5.3 en 5.4 Awb

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Adviseurs III

Zie mandaat II-2C.24

27.

Het aanwijzen van personen die bevoegd zijn tot het betreden van plaatsen i.v.m. het uitoefenen van bestuursdwang

 

College

Artikel 5:27 Awb

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

 

 

Betreft het regulier betreden van plaatsen en niet het betreden van plaatsen die verband houdt met een onmiddellijkheidssituatie als bedoeld in artikel 5:23 Awb

 

28.

Verzegeling van gebouwen, terreinen e.d.

(fysieke handeling)

 

College

Burgemeester

Artikel 5:28 Awb

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers handhaving III

 

29.

Meevoeren, bewaren

en beheren van zaken i.v.m. toepassen van bestuursdwang

(fysieke handeling)

 

College

Burgemeester

Artikel 5:29 Awb

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers handhaving III

 

30.

Verkoop, overdracht en vernietiging van zaken die i.h.k.v. de last onder bestuursdwang zijn meegevoerd en opgeslagen

 

College

Burgemeester

Artikel 5:30 Awb

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Ondermandaat niet toegestaan

31.

Besluiten over het toepassen van spoedeisende en superspoedeisende bestuursdwang

 

College

Burgemeester

Artikel 5:31, eerste en tweede lid, Awb

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Bepaling heeft ook betrekking op honden die een acuut gevaar vormen voor omgeving (zie mandaat II-2C.14)

 

Ondermandaat niet toegestaan

 

32.

Het verrichten van diverse voorbereidende handelingen met het oog op het voornemen van de burgemeester om woningen, lokalen of erven te sluiten ex artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles) of artikel 174a Gemeentewet (Wet Victoria)

 

Burgemeester

Artikelen 3:2, 4:8 en titel 5.3 Awb

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Adviseurs III die belast zijn met toezicht en handhaving

De voorbereidende handelingen zijn:

 • -

  het horen van direct belanghebbende(n);

 • -

  het voeren van overleg met politie;

 • -

  het opvragen van informatie en gegevens bij derden;

 • -

  het afstemmen met instanties op het gebied van jeugdzorg en welzijn.

 

Zie ook mandaat I-A.30

 

33.

Het bijhouden van een register van gemelde kindcentra en gastouderbureaus als bedoeld in de Wet kinderopvang

College

Artikel 1.46, eerste en tweede lid, artikel 1.47, tweede lid en artikel 1.47a, eerste lid Wet kinderopvang

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

34.

Het besluiten tot gemeentelijk ingrijpen als bedoeld in de Wet kinderopvang

College

Artikel 1.65, eerste en vierde lid, en artikel 1.66, eerste en tweede lid Wet kinderopvang

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

35.

Het besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete in het kader van de Wet kinderopvang

 

College

Artikel 1.72, eerste lid en tweede lid Wet kinderopvang

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

 

 

Overigen

 

36.

 

 

Besluitvorming inzake het vaststellen van een betalingsverplichting (bestuursrechtelijke geldschulden van en aan de gemeente)

 

College

Titel 4.4 Awb

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Adviseurs III die belast zijn met toezicht en handhaving

 

37.

Het aanstellen van verkeersregelaars

 

Burgemeester

Art. 56, eerste lid onder b en tweede lid BABW jo. artikel 9 Regeling ver-keersregelaars

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering I

en II die met de behandeling van de APV zijn belast

 

38.

Het toekennen van nummers aan verblijfsobjecten en standplaatsen

 

 

College

Artikel 6 Wet BAG jo. artikel 3, tweede lid, Verordening naamgeving en nummering Deurne 2019

Mandaat

 

 

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

 

 

 

Medewerkers beleidsuitvoering

I en II

 

Het mandaat omvat alleen de bevoegdheid tot het vaststellen van nummers gelijktijdig met de verlening van een omgevingsvergunning

 

 

39.

Het besluiten tot en het aangaan van privaatrechtelijke verplichtingen i.v.m.

leveringen en diensten (algemeen)

 

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19

 

Randvoorwaarden inkoop en

aanbesteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

 

D. Team Uitvoering (RU)

 

Nr.

Omschrijving Bevoegdheid

Bevoegd bestuurs-orgaan

Juridische grondslag

Mandaat

Volmacht

Machtiging

 

Aan

Ondermandaat

Instructie, opmerking of beperking

1.

De exploitatie, huur en (ver)koop van bedrijfs- en vervoermiddelen binnen de jaarlijkse (project) budgetten

 

College

 

 

 

 

 

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

 

 

 

Volmacht

 

 

 

 

 

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19 en

 

Randvoorwaarden inkoop en aanbesteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

2.

Het verstrekken van opdrachten tot meer- en minderwerk, kapitaals- en onderhoudswerken binnen jaarlijkse (project) budgetten

 

 

 

College

 

 

 

 

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

 

 

Volmacht

 

 

 

 

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19 en

 

Randvoorwaarden inkoop en aanbesteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

3.

Het besluiten tot en het aangaan van privaatrechtelijke verplichtingen i.v.m.

werken, leveringen en diensten (algemeen)

 

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering I

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19 en

 

Randvoorwaarden inkoop en aanbesteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

Het ondermandaat is gelimiteerd tot een bedrag van € 10.000 ex BTW per overeenkomst

 

 

3.AFDELING SAMENLEVING

 

A.Team Ontwikkeling (SO)

 

Nr.

Omschrijving Bevoegdheid

Bevoegd bestuurs-orgaan

Juridische grondslag

Mandaat

Volmacht

Machtiging

 

Aan

Ondermandaat

Instructie, opmerking of beperking

 

 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

 

1.

 

Het nemen van een beslissing al dan niet een aanvraag bij de Officier van Justitie in te dienen om een verzoekschrift voor een zorgmachtiging voor te bereiden en het informeren van de melder

 

College

Artikel 5.2, lid 3, 4 en 5 Wvggz

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Houdt verband met zorgmachtiging

2.

 

Het voeren van overleg met de zorgverantwoordelijke en de vertegenwoordiger over het vaststellen van een zorgplan

 

College

Artikel 5:13, lid 3, aanhef en onder c, Wvggz.

machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Houdt verband met zorgmachtiging

3.

 

Het (schriftelijk) op de hoogte stellen van de melder als bedoeld in artikel 5.2, lid 5 Wvggz, van de beslissing van de OvJ op de aanvraag van B&W dat voldaan of niet voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg

 

 

 

 

 

 

 

College

Artikel 5:16, lid 2, Wvggz.

machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Houdt verband met zorgmachtiging

4.

 

Het voeren van overleg met de geneesheer-directeur over diens voornemen over de beëindiging van de verplichte zorg op grond van een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging

 

College

Artikel 8:18, lid 3, aanhef en onder b, Wvggz

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Houdt verband met crisismaatregel

 

N.B. Het opleggen van de crisismaatregel is niet gemandateerd en is voorbehouden aan de burgemeester. Bij afwezigheid burgemeester is de locoburgemeester bevoegd op volgorde van vervangingsregeling

 

5.

 

Het verstrekken aan de familievertrouwenspersoon van alle door hem verlangde inlichtingen en het verlenen van medewerking die deze vordert

 

College

Burgemeester

Artikel 12.3, eerste en tweede lid, Wvggz.

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Houdt verband met crisismaatregel

 

 

Wet Zorg en dwang (Wzd)

 

6.

 

Het zorgdragen voor de tenuitvoerlegging van de rechterlijke machtiging, door het toezenden van de beschikking aan de zorgaanbieder of de aanbieder van beschermd wonen

 

College

Artikel 28c, lid 2, Wzd.

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

7.

 

Het melden aan de inspectie van het niet opnemen van een cliënt door een zorgaanbieder binnen de wettelijk voorgeschreven termijn

 

College

Artikel 28c, lid 3, Wzd.

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

8.

 

Het voeren van overleg met de zorgaanbieder over het beëindigen van de machtiging tot opname en verblijf, door het verlenen van ontslag

 

 

 

College

Artikel 48, lid 4, aanhef en onder b. Wzd

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Bevoegdheid burgemeester ten aanzien van bewaringstelling is niet gemandateerd

 

 

Onderwijs, onderwijshuisvesting & Leerlingenvervoer

 

9.

Het uitvoeren van het huisvestingsprogramma onderwijshuisvesting voor zover de gemeenteraad hiervoor krediet heeft gevoteerd

 

College

Artikel 95 Wet op het primair onderwijs

 

Artikel 13 t/m 16 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Deurne 2015

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Mandaat heeft alleen betrekking op primair onderwijs

 

De medewerker beleidsuitvoering I van team RBO vervult hier voorlopig een ondersteunende rol

 

 

10.

Het vorderen van onderwijsruimten of -terreinen voor medegebruik i.v.m. educatieve, culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden

 

College

Artikel 107 Wet op het primair onderwijs

 

Artikel 21 t/m 26 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Deurne 2015

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Mandaat heeft enkel betrekking op primair onderwijs

 

De medewerker beleidsuitvoering I van team RBO vervult hier voorlopig een ondersteunende rol

 

Ondermandaat is niet toegestaan

 

11.

Het beslissen op een verzoek van het bevoegd gezag om toestemming te verlenen voor verhuur van een (gedeelte van) een schoolgebouw of -terrein

 

College

Artikel 108 Wet op het primair onderwijs

 

Artikel 27 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Deurne 2015

 

 

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Alleen mandaat m.b.t. primair onderwijs

 

Bij afwijzing van een verzoek wordt vooraf de portefeuillehouder geïnformeerd

 

De medewerker beleidsuitvoering I van team RBO vervult hier voorlopig een ondersteunende rol

 

Ondermandaat is niet toegestaan

 

 

12.

Het toekennen,

toevoegen en weigeren van voorzieningen en het (ambtshalve) vaststellen van subsidie in verband met materiële en financiële gelijkstelling onderwijs

 

College

Artikel 140 Wet op het primair onderwijs

 

Diverse artikelen van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Deurne 2015

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Het mandaat omvat niet:

 • -

  het ambtshalve intrekken of ambtshalve wijzigen van een (subsidie)beschikking voor zover dit ten nadele is van het schoolbestuur;

 • -

  het lager vaststellen van subsidies;

 • -

  de toestemming tot vervreemding van voorzieningen

 • -

  het toepassing geven aan de hardheidsclausule;

 • -

  het toekennen van busvervoer aan nieuwe scholen a.g.v. wijziging inroostering bewegingsonderwijs; of

 • -

  als het een nieuwe aanvullende voorziening betreft als bedoeld in artikel 3 van de verordening.

 

Besluitvorming vindt plaats met inachtneming van de budgetten opgenomen in de begroting en de vastgestelde subsidieplafonds

 

De medewerker beleidsuitvoering I van team RBO vervult hier voorlopig een ondersteunende rol

 

13.

Het vaststellen van de jaarlijkse klokuren bewegingsonderwijs en de inroostering daarvan of het vaststellen van een bekostigingsbedrag conform de

geldende beleidsregel

College

artikel 117 en 136 Wet op

het primair onderwijs

 

Artikel 29 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Deurne 2015 en de Beleidsregel bekostiging lokalen bewe-gingsonderwijs gemeente Deurne 2015

 

Mandaat

 

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerker beleidsuitvoering III die inhoudelijk met dit taakonderdeel is belast

De medewerker beleidsuitvoering I van team RBO vervult hier voorlopig een ondersteunende rol

 

 

14.

Het op aanvraag toekennen en weigeren van leerlingenvervoer

College

Verordening leerlingen- vervoer gemeente Deurne 2014

 

 

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerker beleidsuitvoering III

die inhoudelijk met dit taakonderdeel is belast

Het besluit tot intrekking is niet ondergemandateerd

 

 

 

Overigen

 

 

 

 

 

 

 

15.

Het jaarlijks verstrekken van de gemeentelijke bijdrage aan GR Atlant De Peel h.o.d.n. van Senzer i.v.m. uitvoering Participatiewet, WSW en IOAZ en IOAW

 

College

Artikel 33 GR Werkbedrijf Atlant De Peel

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Mandaat heeft betrekking op BUIG-middelen en algemene middelen die wat de Buig-middelen betreft van rijkswege worden uitgekeerd. De verstrekking vindt plaats via een subsidiebeschikking aan Senzer.

 

Afspraken over de hoogte van voornoemde middelen vloeien voort uit de GR

 

Eventuele nabetalingen die via aanvullende beschikking worden verstrekt maken deel uit van dit mandaat

 

 

16.

Het vaststellen van het uitvoeringsplan voor- en vroegschoolse educatie

 

College

Artikel 160 Gem.wet

 

Beleidsnota voor- en vroeg-schoolse edu-catie gemeente Deurne 2019-2023

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

 

 

17.

Het besluiten tot en het aangaan van privaatrechtelijke verplichtingen i.v.m.

leveringen en diensten (algemeen)

 

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19

 

Randvoorwaarden inkoop en

aanbesteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

 

B.Team Uitvoering (TU)

 

Nr.

Omschrijving Bevoegdheid

Bevoegd bestuurs-orgaan

Juridische grondslag

Mandaat

Volmacht

Machtiging

 

Aan

Ondermandaat

Instructie, opmerking of beperking

 

 

Jeugdhulp

 

1.

Het begeleiden, adviseren en verwijzen van (ouders of verzorgers van) jeugdige inwoners naar algemene voorzieningen

 

College

Artikel 2.2 Verordening jeugdhulp Deurne 2019

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerkers beleidsuitvoering I, II

Behandelaar III

 

 

2.

Het besluiten op een aanvraag om jeugdhulp (in natura of in de vorm van een persoons- gebonden budget) alsmede de bevoegdheid om een genomen besluit (ambtshalve) te wijzigen of in te trekken

 

College

Artikel 2.3

Jeugdwet,

 

Diverse bepalingen uit de Verordening jeugdhulp Deurne 2019

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerkers beleidsuitvoering I, II

Behandelaar III

 

Deze bevoegdheid heeft betrekking op positieve als negatieve beschikkingen

 

Deze bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van de bepalingen van de verordening Jeugdhulp. Het proces is beschreven in het ‘Borgdocument Zorg in Deurne, jeugdprofessionals’.

 

3.

Het indienen van een verzoekschrift bij de kinderrechter inzake machtiging, spoed- of crisismachtiging of een voorwaardelijke machtiging voor uithuisplaatsing of plaatsing van een jeugdige in een accommodatie voor

gesloten jeugdhulp

 

 

 

 

 

College

Artikel 6.1.8 Jeugdwet

 

Artikel 800, derde lid, van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerkers beleidsuitvoering I, II

Behandelaar III

 

Proces is beschreven in het ‘Borgdocument Zorg in Deurne, jeugdprofessionals’.

4.

Het nemen van een verleningsbesluit m.b.t. gesloten jeugdhulp

College

Artikel 2.3 van de Jeugdwet jo. artikel 6.1.2, vijfde lid of artikel 6.1.4, derde lid van de Jeugdwet

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Medewerkers beleidsuitvoering I, II

Behandelaars III

 

Proces is beschreven in het ‘borgdocument Zorg in Deurne, jeugdprofessionals’.

 

5.

Het nemen van een verleningsbesluit m.b.t. uithuisplaatsing

College

Artikel 2.3

van de Jeugdwet jo. artikel 1:256b, tweede lid BW

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerkers beleidsuitvoering I, II

Behandelaars III

 

Proces is beschreven in het ‘borgdocument Zorg in Deurne, jeugdprofessionals’.

 

 

6.

Het indienen van een verzoek bij de raad voor de kinder- bescherming tot het instellen van een onderzoek in verband met het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel

 

College

Artikel 2.4 van de Jeugdwet

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerker beleidsuitvoering I, II

Behandelaars III

 

Proces is beschreven in het ‘borgdocument Zorg in Deurne, jeugdprofessionals’.

7.

Het indienen van een verzoek bij de raad voor de kinderbescherming om het oordeel van de kinderrechter te vragen of het

noodzakelijk is de minderjarige onder toezicht te stellen van een gecertificeerde instelling

 

Burgemeester

Artikel 255, derde lid BW

 

Artikel 2.4 van de Jeugdwet

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerkers beleidsuitvoering I, II

Behandelaars III

 

Proces is beschreven in het ‘borgdocument Zorg in Deurne, jeugdprofessionals’.

8.

Het bewerken van

persoonsgegevens inclusief

het vragen van toestemming aan een jeugdige of zijn of haar ouders/verzorgers tot het opvragen en/of inzien van gegevens die onder de werkingssfeer van de AVG vallen

 

College

Paragraaf 4

van Hoofdstuk 7 Jeugdwet

 

AVG

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerkers beleidsvoering I en II

Behandelaars III

 

 

9.

Het behandelen van en beslissen over klachten met betrekking tot gedragingen van jeugdprofessionals Zorg in Deurne en over onderwerpen die behoren tot de

uitvoering van de Jeugdwet

 

College

Artikel 4.2.1 Jeugdwet

 

Klachten-regeling Jeugd Zorg in Deurne 2020

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Ondermandaat niet toegestaan

10.

Toekenning voorziening op basis van hardheidsclausule

College

Artikel 10.1 Verordening Jeugdhulp gemeente Deurne 2019

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Bevoegdheid geldt tot en met een bedrag van € 50.000 per jaar per casus. Werkproces ligt vast in borgdocument

 

Ondermandaat niet toegestaan

 

 

 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

 

11.

 

Het nemen van een beslissing al dan niet een aanvraag bij de Officier van Justitie in te dienen om een verzoekschrift voor een zorgmachtiging voor te bereiden en het informeren van de melder

 

College

Artikel 5.2, lid 3, 4 en 5 Wvggz

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Houdt verband met zorgmachtiging

12.

 

Het voeren van overleg met de zorgverantwoordelijke en de vertegenwoordiger over het vaststellen van een zorgplan

 

College

Artikel 5:13, lid 3, aanhef en onder c, Wvggz.

machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Behandelend medewerker

Houdt verband met zorgmachtiging

13.

 

Het (schriftelijk) op de hoogte stellen van de melder als bedoeld in artikel 5.2, lid 5 Wvggz, van de beslissing van de OvJ op de aanvraag van B&W dat voldaan of niet voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg

 

 

 

College

Artikel 5:16, lid 2, Wvggz.

machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Behandelend medewerker

Houdt verband met zorgmachtiging

14.

 

Het voeren van overleg met de geneesheer-directeur over diens voornemen over de beëindiging van de verplichte zorg op grond van een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging

 

College

Artikel 8:18, lid 3, aanhef en onder b, Wvggz

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Behandelend medewerker

Houdt verband met crisismaatregel

 

N.B. Het opleggen van de crisismaatregel is niet gemandateerd en is voorbehouden aan de burgemeester. Bij afwezigheid burgemeester is de locoburgemeester bevoegd op volgorde van vervangingsregeling

 

15.

 

Het verstrekken aan de familievertrouwenspersoon van alle door hem verlangde inlichtingen en het verlenen van medewerking die deze vordert

 

College

Burgemeester

Artikel 12.3, eerste en tweede lid, Wvggz.

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Behandelend medewerker

Houdt verband met crisismaatregel

 

 

Wet Zorg en dwang (Wzd)

 

16.

 

Het zorgdragen voor de tenuitvoerlegging van de rechterlijke machtiging, door het toezenden van de beschikking aan de zorgaanbieder of de aanbieder van beschermd wonen

 

College

Artikel 28c, lid 2, Wzd.

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Behandelend medewerker

 

17.

 

Het melden aan de inspectie van het niet opnemen van een cliënt door een zorgaanbieder binnen de wettelijk voorgeschreven termijn

 

College

Artikel 28c, lid 3, Wzd.

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

18.

 

Het voeren van overleg met de zorgaanbieder over het beëindigen van de machtiging tot opname en verblijf, door het verlenen van ontslag

 

 

 

College

Artikel 48, lid 4, aanhef en onder b. Wzd

Machtiging

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Bevoegdheid burgemeester ten aanzien van bewaringstelling is niet gemandateerd

 

 

Overigen

 

19.

Toekenning Wmo-voorziening op basis van de hardheidsclausule

 

College

Artikel 12.1 Verordening maatschappelijk ondersteuning 2020

 

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

Bevoegdheid geldt tot en met een maximum van € 50.000 per jaar per casus

 

Ondermandaat niet toegestaan

20.

Het verlenen, weigeren, opschorten en intrekken van een tegemoetkoming kinderopvang bij een sociaal medische indicatie (SMI)

 

College

Diverse bepalingen Wet kinderopvang

Beleidsregels Sociaal Medi-sche Indicatie

Kinderopvang 2019 gemeente Deurne

Mandaat

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

Medewerkers beleidsuitvoering II (gezins- en jongerencoaches) en

Jeugdconsulenten

De intrekking is enkel gemandateerd voor zover voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 6 lid 2 onder b

(de intrekking op eigen verzoek)

21.

Het besluiten tot en het aangaan van privaatrechtelijke verplichtingen i.v.m.

leveringen en diensten (algemeen)

 

College

Artikel 160, eerste lid onder e, Gem.wet

Volmacht

Gemeentesecretaris

Directeur

Afdelingshoofd

Teamleider

 

 

Ondertekeningsbevoegdheid volgt uit mandaat I-A.19

 

Randvoorwaarden inkoop en

aanbesteding volgen uit mandaat

I-A.20

 

 

III. BESTUURLIJKE MANDATEN

 

Nr.

Omschrijving Bevoegdheid

Bevoegd bestuurs-orgaan

Juridische grondslag

Mandaat

Volmacht

Machtiging

 

Aan

Ondermandaat

Instructie, opmerking of beperking

1.

 

 

 

 

Het vertegenwoordigen van het college in bestuursrechtelijke procedures

 

College

 

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder f, Gem.wet

Machtiging

Ieder individueel lid van het college

 

Afstemming vindt vooraf plaats binnen het college

 

 

2.

Het beslissen tot het dagvaarden en het instellen van (hoger) beroep, het voeren van verweer in privaatrechtelijke procedures en het opstellen en indienen van daarmee verband houdende (proces) stukken

 

College

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder f, Gem.wet

Machtiging

Burgemeester

 

 

 

IVEXTERNE MANDATEN

 

Nr.

Omschrijving Bevoegdheid

Bevoegd bestuurs-

orgaan

Juridische grondslag

Mandaat

Volmacht

Machtiging

 

Aan

Ondermandaat

Instructie, opmerking of beperking

 

A.

 

Regionale brandweer (Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant)

 

1.

Uitvoering van de brandweerzorgtaken zoals omschreven in de dienst-verleningsovereenkomst inzake de lokale brandweerzorg gemeente Deurne

 

College

Artikel 2 en 3 Wet veiligheids-regio’s en

Brandbeveilig-ingsverordening gemeente Deurne 2012

 

Mandaat en Machtiging

De directeur van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

 

Ondermandaat aan de medewerkers van de Veiligheidsregio die in de gemeente Deurne zijn gestationeerd

 

B.

 

Nationale Politie - Eenheid Oost-Brabant

 

1.

Het verrichten van diverse bevoegdheden en taken in verband met tijdelijke uithuisplaatsing

 

Burgemeester

Artikel 3 jo. artikelen 2 en 5

Wet tijdelijk huisverbod (Wth)

 

Mandaat en machtiging

Politieambtenaren die werkzaam zijn bij de eenheid Oost-Brabant en tevens de functie van hulpofficier van justitie vervullen

 

 

Machtiging omvat de uitoefening van de bevoegdheden als omschreven in artikel 2, derde, zevende en achtste lid en artikel 5, eerste lid Wth

 

Bij het opleggen van een regulier huisverbod geldt een vol mandaat (de hoofd-ovj beslist namens de burgemeester over uithuisplaatsing); voorafgaand wordt de burgemeester hiervan in kennis gesteld

 

2.

 

Het aanstellen van verkeersregelaars in verband evenementen

 

Burgemeester

Artikel 56, eerste lid onder b en tweede lid BABW jo. artikel 9 Regeling ver-keersregelaars

 

Mandaat

De korpschef regiopolitie Brabant Zuidoost

 

 

Zie ook mandaat II-2C.37

 

C.

 

GGD Brabant Zuidoost

 

1.

Het benoemen van gemeentelijke lijkschouwers

 

College

Artikel 4 e.v. Wet op de lijkbezorging

Artikel 5:11 en Afdeling 10.1.1 Awb

 

Mandaat

De directeur Publieke Gezondheid GGD Brabant Zuidoost

 

Zie mandaatbesluit d.d.

17 juli 2017 met kenmerk 616097/00908815

2.

Het benoemen van GGD medewerkers die belast worden met het toezicht op de kinderopvang en peuterspeelzalen

 

College

De Wet kinderopvang

Artikel 5:11 en Afdeling 10.1.1 Awb

 

Mandaat

De directeur Publieke Gezondheid GGD Brabant Zuidoost

 

Zie mandaatbesluit d.d.

17 juli 2017 met kenmerk

616097/00908816

 

3

Het benoemen van toezichthouders Wmo

 

College

Artikel 6.1 van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)

Artikel 5:11 en Afdeling 10.1.1 Awb

 

Mandaat

De directeur Publieke Gezondheid GGD Brabant Zuidoost

 

Zie mandaatbesluit d.d.

17 juli 2017 met kenmerk

616097/00908818

 

 

D.

 

 

GGZ Oost Brabant / LEVgroep / OM / Gemeente Helmond (uitvoeringstaken Wvggz)

 

 

Zorgmachtiging Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

 

1.

Het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht

 

 

 

 

 

College

Artikel 5.1, Wvggz

Machtiging

Directeur LEVgroep

Medewerkers, Directeur Lumens

Zie mandaatbesluit d.d. 17 december 2019 met zaaknummer 1157108

 

Uitvoering bevoegdheid geschiedt volgens procesbeschrijving zorgmachtiging en opdrachtverlening in contract

 

2.

Het verrichten van onderzoek naar de noodzaak als bedoeld onder mandaat IV-D.1

College

Artikel 5.1 jo. 5.2, lid 2 Wvggz

Machtiging

De directeur GGZ

Oost Brabant

Medewerkers

Directeur Lumens

Zie mandaatbesluit d.d. 17 december 2019 met zaaknummer 1157108

 

Uitvoering bevoegdheid geschiedt volgens procesbeschrijving zorgmachtiging en opdrachtverlening in contract

 

 

 

Crisismaatregel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

 

3.

Het horen van betrokkene over het eventueel nemen van een crisismaatregel

Burgemeester

Artikel 7:1, lid 3, aanhef en onder b, Wvggz

 

Machtiging

Directeur LEVgroep

Medewerkers

Directeur Lumens

Zie mandaatbesluit d.d. 17 december 2019 met zaaknummer 1157108

 

Uitvoering bevoegdheid geschiedt volgens procesbeschrijving zorgmachtiging en opdrachtverlening in contract

 

4.

 

Het ambtshalve of op verzoek van de OvJ inroepen van hulp van ambtenaren van politie bij de tenuitvoerlegging of uitvoering van de crisismaatregel, de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel, respectievelijk de zorgmachtiging

 

Burgemeester

Artikel 8:1, lid 5, Wvggz

Mandaat

Hulpofficier van Justitie

 

Zie mandaatbesluit d.d. 17 december 2019 met zaaknummer 1157108

 

 

5.

Het deelnemen aan het Regionaal overleg Oost-Brabant

College

Artikel 8:31, lid 1, Wvggz.

Machtiging

Het college van b en w van de gemeente Helmond

 

Zie mandaatbesluit d.d. 17 december 2019 met zaaknummer 1157108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

 

Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)

 

1.

Het uitoefenen van de bevoegdheden zoals vastgelegd in de artikelen 3, 4 en 5 van de GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 31 januari 2013 en de daarop gebaseerde dienst-verleningsovereenkomst c.a.

 

College

Wabo, Bor,

Bouwveror- dening en het Activiteiten-besluit

 

Mandaat

Machtiging

Directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)

 

De onder de directeur ODZOB ressorterende leidinggevende functionarissen

Zie mandaatbesluit d.d. 13 januari 2015 met zaaknummer 533467

2.

Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders van Deurne in rechte

 

College

Artikel 160, eerste lid aanhef en onder f, Gem.wet

 

Artikel 5 GR en de daarop gebaseerde dienstverleningsovereenkomst

 

Machtiging

Directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)

 

De onder de directeur ODZOB ressorterende aangewezen personen *

Zie artikel 5 van het mandaatbesluit d.d. 13 januari 2015 met zaaknummer 533467

 

Het in ondermandaat genomen besluit met daarin de namen van de aangewezen personen wordt periodiek gewijzigd *

 

 

 

F.

 

Gemeenschappelijk Regeling Peelgemeenten

 

1.

Het uitoefenen van bevoegdheden betreffende:

 • -

  de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

 • -

  bijzondere bijstand;

 • -

  minimabeleid;

 • -

  de Jeugdwet; en schulddienstverlening.

 

College

Burgemeester

De Heffings-ambtenaar

Wmo

Wet bijzondere bijstand

Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening

Jeugdwet

Beleidsregel schuld-hulpverlening

 

 

 

 

 

Mandaat

Dagelijks bestuur GR Peelgemeenten,

Gemeentesecretaris van de gemeente Helmond

 

Zie mandaatbesluit d.d. 13 december 2016 met kenmerk 600061

 

 

 

 

2.

Behandeling bezwaarschriften gericht tegen genomen besluiten die verband houden met de uitvoering van de regelgeving als vermeld onder mandaat IV-F.1

 

 

 

 

College

Wmo

Wet bijzondere bijstand

Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening

Jeugdwet

Beleidsregel schuld-hulpverlening

 

Mandaat

Algemeen directeur GR Peelgemeenten

Aangewezen medewerkers in dienst van GR Peelgemeenten

 

Senzer (extern mandaat)

 

Zie mandaatbesluit d.d. 9 juni 2017 met zaaknummer 605773

 

 

 

 

G.

 

Werkbedrijf Atlant De Peel h.o.d.n. Senzer (uitvoeringstaken in het sociaal domein)

 

1.

Het uitoefenen van bevoegdheden betreffende:

 • -

  De Participatiewet;

 • -

  IAOW;

 • -

  IAOZ;

 • -

  Wajong;

 • -

  Bbz 2004.

College

Participatiewet

IAOW

IAOZ

Wajong

Bbz 2004

Mandaat

Algemeen directeur Senzer

 

Zie mandaatbesluit d.d. 8 maart 2016 met het kenmerk 00577093

 

Dit mandaat omvat ook de bevoegdheid om in het kader van deze wetten periodieke rapportages te verstrekken aan rijk en andere overheidsinstanties.

 

2.

Behandeling bezwaarschriften gericht tegen genomen besluiten die verband houden met de uitvoering van de regelgeving als vermeld onder mandaat IV-G.1

 

College

Participatiewet

IAOW

IAOZ

Wajong

Bbz 2004

Mandaat

Algemeen directeur Senzer

 

Zie mandaatbesluit d.d. 8 maart 2016 met het kenmerk 00577093

 

3.

Het behandelen en afdoen van klachten (klaagschriften) van derden die verband houden met de uitvoeringstaken en betrekking hebben op gedragingen van medewerkers van Senzer

 

 

College

Titel 9.1 Awb Interne klachten regeling

 

Machtiging

Algemeen directeur Senzer

 

De behandeling van klachten vindt plaats overeenkomstig de interne klachtenregeling van Senzer

 

 

 

H.

 

Overigen

 

1.

Het verlenen van ontheffing voor transport met zware voertuigen (exceptioneel transport)

 

College

Artikel 149a, tweede lid, Wegen-verkeerswet

 

Besluit onthef-fingverlening exceptioneel vervoer

 

Mandaat

De directeur organisatie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

 

Het mandaat heeft tevens betrekking op landbouwvoertuigen met een breedte van maximaal 3.50 meter

2.

De bevoegdheid om de gemeente Deurne te vertegenwoordigen bij de collectieve aanbesteding van publieke laadinfrastructuur voor opladen elektrische auto’s

 

Burgemeester

Aanbestedings-wet

Machtiging

De algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant

 

Het mandaat omvat ook het nemen van de noodzakelijke besluiten in het kader van de aanbesteding

3.

Het aangaan van de uit de aanbesteding als vermeld onder mandaat IV-H.2 voortvloeiende privaatrechtelijke overeen-komst en de ondertekening daarvan

 

College

 

 

 

Burgemeester

Artikel 160, eerste lid onder e Gem.wet

 

Artikel 170 Gem.wet

 

Volmacht

 

 

 

Machtiging

De algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant

 

 

4.

Uitvoeren subsidieregeling innovatie pleegzorg

in het kader van de te besteden middelen Transformatiefonds

 

College

Subsidie- regeling innovatie pleegzorg Deurne 2020

Mandaat

Het college van b en w van de gemeente Veldhoven

 

 

Zie mandaatbesluit d.d. 17 december 2019 met het zaaknummer 1143811

 

Uitvoering gemeente Veldhoven als centrumgemeente namens 21 regiogemeenten

 

5.

 

 

Het aanwijzen van een nieuwe grens bij het Kadaster namens de gemeente Deurne

 

Burgemeester

Artikel 171 Gem.wet

Machtiging

Geoservice Matic Landmeetkundig Bureau

De leidinggevende de heer D. Matic