Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Nadere subsidieregels WCO, onderdeel Cultuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere subsidieregels WCO, onderdeel Cultuur
CiteertitelNadere subsidieregels WCO, onderdeel Cultuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp14.1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Per 17 juni 2008 zijn ingetrokken diverse nadere subsidieregels.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2003Onbekend

25-06-2002

Gemeenteblad, 2002-09-24

Onbekend
01-01-200317-06-2008Onbekend

25-06-2002

Gemeenteblad, 2002-09-24

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregels WCO, onderdeel Cultuur(artikel 1.3. en artikel 9, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening)

 

 

 

 

 

Nadere subsidieregels voor de amateurkunst

 

Algemeen.

 • 0.1.

  Deze nadere subsidieregels zijn gebaseerd op Titel 4.2 (Subsidies van de Algemene wet bestuursrecht) en op de algemene subsidieverordening Deventer 2000.

 • 0.2.

  De nadere subsidieregels worden alleen maar toegepast voor zover de Raad van de gemeente Deventer de middelen voor de uitvoering beschikbaar heeft gesteld. De bedragen die beschikbaar worden gesteld zijn tevens het maximum wat aan subsidie per nadere subsidieregel kan worden toegekend.

 • 0.3.

  Subsidieontvangers zijn verplicht het college van burgemeester en wethouders of door dit college aan te wijzen ambtenaren, toegang te verlenen tot activiteiten die direct of indirect worden gesubsidieerd.

Hoofdstuk 5

 

Nadere subsidieregels voor de amateurkunst.

1. Reikwijdte

 • 1.1.

  De subsidieregeling Amateurkunst heeft tot doel de deelname aan en de ontwikkeling van amateurkunst te stimuleren en te ondersteunen en kunstactiviteiten mogelijk te maken. Burgemeester en wethouders kunnen aan een organisatie een waarderingssubsidie verlenen voor activiteiten in het kader van amateuristische kunstbeoefening.

 • 1.2

  Amateurverenigingen en -groepen statutair gevestigd in de gemeente Deventer kunnen een beroep doen op deze regeling. Het college van burgemeester en wethouders verstaat onder “amateurs” diegenen die zonder betaling en/of winstoogmerk een vorm van kunst beoefenen.

 • 1.3

  De regeling treedt in werking per 1 januari 2003.

 • 1.4

  In een overgangsperiode van maximaal 3 jaar zal, waarop grond van veranderde toekenningscriteria het subsidiebedrag voor een vereniging meer of minder dan € 500 afwijkt van het subsidiebedrag dat werd toegekend in het voorgaande jaar als uitvloeisel van de voorafgaande regeling (exclusief concert- of concourssubsidie), het verschil per jaar maximaal € 500 zijn.

 • 1.5

  Na drie jaar zal de regeling worden geëvalueerd.

   

2. Structurele en projectsubsidie

De subsidieregeling Amateurkunst kent twee vormen van ondersteuning. Dit zijn:

 • 2.1.

  Structurele subsidie: jaarlijkse bijdrage in de kosten van reguliere activiteiten van organisaties op het terrein van amateurkunstbeoefening, die werken op non-profit basis (bijvoorbeeld verenigingen). Deze subsidie is niet bestemd voor organisaties die uitsluitend op projectbasis werken. Structurele subsidies zijn maximumbedragen.

 • 2.2.

  Projectsubsidie: bijdrage in de kosten van eenmalige presentaties, c.q. activiteiten die op projectbasis worden ondernomen. Projectsubsidies zijn variabele bedragen.

   

3. Algemene voorwaarden

 • 3.1.

  Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties die rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht bezitten (verenigingen, stichtingen). Er is geen sprake van commercieel oogmerk.

 • 3.2.1

  Aanvragers dienen werkzaam te zijn in de volgende gebieden van amateurkunstbeoefening:

 • muziek, zang, dans, toneel, opera/operette, literatuur, beeldende kunst, fotografie, nieuwe media.

 • 3.3.

  Onder lid wordt verstaat een lid dat actief deelneemt aan de artistieke activiteiten van een organisatie (werkend lid) en tenminste € 30 per jaar aan contributie betaalt. Peildatum is 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Donateurs, ereleden en andere niet-actieve leden vallen hier niet onder.

 • 3.4.

  De hoofdvestiging van de amateurkunstvereniging moet zich in de gemeente Deventer bevinden en de hoofdactiviteiten moeten gericht zijn op Deventer.

 • 3.5.

  Om voor een structurele subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie aangesloten te zijn bij de Culturele Raad Deventer.

   

4.Structureel aanbod

De subsidie voor structureel aanbod bestaat uit de volgende bestanddelen:

 • 4.1

  Basissubsidie: een gestandaardiseerd bedrag van € 600 per organisatie.

 • Hafabra-verenigingen met tenminste 40 actieve leden ontvangen boven op de basissubsidie nog een bedrag (dirigentenvergoeding) van € 1.000.

 • 4.2

  Ledensubsidie: een bedrag per actief lid, gedifferentieerd per tak van amateurkunstbeoefening, te weten: € 40 voor muziek; € 25 voor zang; € 20 voor toneel, dans, literatuur, beeldende kunst, fotografie, nieuwe media. Verenigingen met verschillende disciplines dienen het aantal leden per discipline op te geven. Hierin mogen geen dubbeltellingen voorkomen.

   

5.Incidenteel aanbod

Per presentatie of activiteit kan een subsidie van maximaal € 1.000 beschikbaar worden gesteld. Het toe te kennen subsidiebedrag is niet hoger dan 75% van de kosten.

De projectsubsidie voor de Deventer Opera- en Operettevereniging is maximaal € 3.000 per jaar.

Indien een vereniging eens in de twee of drie jaar een grotere voorstelling verzorgt dan kan de vereniging voor die presentatie tot maximaal driemaal de projectsubsidie van ten hoogste € 1.000 ontvangen onder de voorwaarde dat de vereniging dan in het (de) daaropvolgend(e) jaar (jaren) geen beroep doet op een projectsubsidie (zie art. 6).

 

6. Maximaal tweemaal per projectsubsidie

Een organisatie kan maximaal tweemaal per jaar voor een normale projectsubsidie in aanmerking komen, afhankelijk van de toereikendheid van het hiervoor bestemde budget.

 

7. Subsidievoorwaarden projectsubsidie

Om voor een projectsubsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • 7.1.

  Het project is van artistiek-culturele aard.

 • 7.2.

  Het project heeft betekenis voor de stad Deventer. Dit houdt in dat de deelnemers woonachtig zijn in de gemeente Deventer, dan wel dat de activiteit in Deventer plaatsvindt.

 • 7.3.

  De activiteit dient openbaar toegankelijk te zijn.

 • 7.4.

  In het algemeen zijn die kosten subsidiabel die in direct verband staan met het project.

 • 7.5.

  De organisatie dient in redelijke mate zelf bij te dragen in de organisatiekosten van het project.

   

8.Subsidieaanvraag structureel aanbod

Aanvragen voor de jaarlijkse subsidie worden voor 1 december voorafgaand aan het desbetreffende kalenderjaar op de daarvoor bestemde aanvraagformulieren ingediend. Aanvragen dienen in elk geval vergezeld te gaan van de volgende stukken:

 • ·

  een begroting;

 • ·

  een overzicht van voorgenomen activiteiten;

 • ·

  een door het bestuur goedgekeurde actuele ledenlijst.

   

9.Subsidieaanvraag incidenteel aanbod

Aanvragen voor projectsubsidies dienen zoveel mogelijk in december voorafgaand aan het jaar van uitvoering ingediend te zijn, doch minimaal twee maanden voor de aanvang van het project. De gemeente verleent geen subsidie tijdens of na afloop van een project.

Aanvragen voor een projectsubsidie worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 

10.Aanvraag projectsubsidie

De aanvraag voor subsidie van een project bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier, met de volgende bijlagen:

 • ·

  een projectomschrijving; en

 • ·

  de begroting en een dekkingsplan.

   

11.Subsidieverlening en -vaststelling

Indien aan de aanvrager een subsidie wordt verleend, ontvangt:

 • *

  de aanvrager van de structurele subsidie in de maand januari de subsidietoekenning; en

 • *

  de aanvrager van een projectsubsidie binnen 6 weken na indiening een subsidietoekenning.

   

12.Voorschot

Indien aan de aanvrager een structurele of projectsubsidie is toegekend, wordt een voorschot van 100% van het toegekende subsidiebedrag uitbetaald.

 

13.Verantwoording

Aan het verlenen van een structurele subsidie is de voorwaarde verbonden dat de subsidieontvanger de verantwoording van deze subsidie uiterlijk op 1 juni volgend op het jaar waarop de structurele subsidie betrekking heeft bij de gemeente indient. De verantwoording bestaat uit de jaarrekening en een activiteitenverslag. Op basis van de verantwoording stelt het college van burgemeester & wethouders het definitieve subsidiebedrag vast.

 

14.Eindafrekening

De eindafrekening en een inhoudelijk verslag van een projectsubsidie moeten worden ingediend binnen drie maanden na afloop van het project. De precieze datum wordt meegedeeld in de beschikking van de subsidietoekenning. Op basis van de eindafrekening en een inhoudelijk verslag stelt het college van b&w het subsidiebedrag vast.

 

15.Subsidiebeschikking

De aanvrager ontvangt binnen 6 weken na indiening van de in artikel 14 en 15 bedoelde stukken de definitieve subsidiebeschikking.