Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Procedureverordening Postbehandeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureverordening Postbehandeling
CiteertitelProcedureverordening Postbehandeling gemeente Deventer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp2.5

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-1994Onbekend

24-01-1994

Gemeenteblad, 1994-02-10

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureverordening Postbehandeling

 

 

 

(gemeentewet en algemene wet bestuursrecht)

 

 

Artikel 1.

Zij die zich schriftelijk met een klacht of een verzoek tot een bestuursorgaan van de gemeente Deventer wenden met het doel om een besluit daarop te krijgen, zijnde geen beschikking, hebben recht op antwoord binnen een termijn, als omschreven in artikel 2.

 

Artikel 2.

Voor wat betreft de termijn waarbinnen het besluit, zijnde geen beschikking, genomen moet worden, is het bepaalde in Artikelen 4:13, 4:14 en 4:15 van de Algemene Wet Bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 3.

Zij, die zich schriftelijk met een klacht, een verzoek of een aanvraag tot een bestuursorgaan van de gemeente Deventer wenden met het doel, daarop een besluit ter krijgen, ontvangen binnen 2 weken na binnenkomst van de brief een ontvangstbevestiging, waarop vermeld staan:

 • a.

  de datum van ontvangst van de brief alsmede het nummer waaronder die brief geregistreerd staat;

 • b.

  de naam en het telefoonnummer van de behandelend ambtenaar;

 • c.

  de vermoedelijke datum van afdoening;

 

Artikel 4.

Tenzij een wettelijk voorschrift anders bepaalt wordt er in principe geen ontvangstbevestiging gestuurd op brieven,

 • a.

  die niet afkomstig zijn van burgers of particuliere instellingen;

 • b.

  die niet duidelijk om een antwoord verzoeken.

 • c.

  die een aanvraag om een beschikking inhouden, welke in de regel door middel van een aanvraagformulier in behandeling worden genomen.

   

Artikel 5.

Het feit, dat het bestuursorgaan op grond van deze verordening bestaande verplichtingen niet nakomt levert geen zelfstandige titel op voor schadevergoeding van welke aard dan ook.

 

Artikel 6.

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Procedureverordening Postbehandeling gemeente Deventer".

Zij treedt in werking op de derde dag na bekendmaking.

Met ingang van dezelfde datum wordt de verordening "Recht op Antwoord", vastgesteld bij raadsbesluit dd. 29 september 1981, ingetrokken.