Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Destructieverordening 1995

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening 1995
CiteertitelDestructieverordening 1995
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp6.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet 1995, art. 17

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-1995Onbekend

19-06-1995

Gemeenteblad, 1995-06-29

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening 1995

 

 

 

Artikel 1

De verordening verstaat onder:

 • a.

  wet:

  de Destructiewet (Stb. 177, 1995);

 • b.

  aangifteplichtige:

  degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal:

  dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, lid twee van de wet aangewezen dierlijk afval.

 

Artikel 2

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer organisatie(s) of verzamelplaats(en) aan, die destructiemateriaal in ontvangst nemen.

 

Artikel 3

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal aan te geven en af te staan aan de aangewezen organisatie(s) of verzamelplaats(en).

 

Artikel 4

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

 

Artikel 5

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

 

Artikel 6

 • 1.

  De verordening kan worden aangehaald als: Destructieverordening 1995.

 • 2.

  De Destructieverordening van 1959, gemeenteblad 379, alsmede de daarop van toepassing zijnde wijzigingen komen te vervallen met ingang van de dag dat de onder 1 genoemde verordening in werking treedt.