Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Subsidieregeling Knelpuntenregeling Evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Knelpuntenregeling Evenementen
CiteertitelSubsidieregeling Knelpuntenregeling Evenementen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervalt van rechtswege d.d. 1 januari 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200901-01-2010Onbekend

30-06-2009

Gemeenteblad, 2009-07-08

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Knelpuntenregeling Evenementen

 

 

Subsidieregeling Knelpuntenregeling Evenementen
 • -

  Artikel 1. Doelstelling

 • -

  De nadere subsidieregels Knelpuntenregeling Evenementen hebben tot doel om Deventer evenementen die door de economische crisis in de financiële problemen zijn gekomen te ondersteunen. De gemeente Deventer acht het van belang om de evenementen toch te kunnen laten plaatsvinden. Daarbij dienen de evenementen een directe impuls te geven aan de economie van Deventer.

  Artikel 2. De aanvrager

  • 1.

   Aanvragen kunnen worden ingediend door rechtspersonen en natuurlijke personen.

  • 2.

   Een aanvrager kan niet vaker dan eenmaal per jaar een subsidieaanvraag indienen.

  • 3.

   Indien de aanvrager gebruik kan maken van andere specifieke subsidieregelingen of ondersteuning dan gaan deze mogelijkheden voor deze regeling

  • 4.

   Het college kan in uitzonderlijke gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

  Artikel 3. De subsidieaanvraag

  • 1.

   De subsidie wordt uiterlijk 4 weken voor aanvang van de activiteit aangevraagd.

  • 2.

   Bij de subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier “ Subsidieregeling Knelpuntenregeling Evenementen”

  • 3.

   In de aanvraag is de activiteit omschreven waar subsidie voor aangevraagd wordt en voor wie de activiteit bedoeld is. Tevens zijn de kosten beschreven.

  • 4.

   Uit de subsidieaanvraag blijkt dat de kosten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, in direct verband staan met het mislopen van bijdragen van derde partijen / mislopen van sponsorgelden.

  • 5.

   Indien ook derden een financiële bijdrage leveren in de vorm van subsidies of sponsorbijdragen wordt dit in de subsidieaanvraag vermeld.

  • 6.

   De subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

  • 7.

   Het college kan in uitzonderlijke gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van het bepaalde in het eerste lid.

  Artikel 4. Maximale subsidiebedragen

  • 1.

   Er dient aantoonbaar sprake te zijn van cofinanciering, waarbij de gemeente het bedrag van derde partijen kan verdubbelen tot een maximaal subsidiebedrag van € 10.000,- per evenement.

  • 2.

   Bij aanvragen onder € 2.500 vervalt de in het eerste lid genoemde cofinancieringsregeling.

  • 3.

   De nadere subsidieregels worden toegepast voor zover de gemeenteraad de middelen daarvoor beschikbaar heeft gesteld.

  • 4.

   Het college kan in uitzonderlijke gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

  Artikel 5. Voorwaarden voor subsidieverlening

  Het college kan voor een evenement subsidie verlenen indien deze:

  • a.

   voldoende bijdraagt aan de doelstelling van deze nadere subsidieregeling;

  • b.

   een evenement is welke exclusief in gemeente Deventer georganiseerd wordt;

  • c.

   een evenement is welke ook in het voorafgaande jaar werd georganiseerd;

  • d.

   economische meerwaarde heeft voor de gemeente Deventer. De nabijgelegen detailhandel en/of horeca moet (aantoonbaar) profiteren van het evenement;

  • e.

   een extra bezoekersstroom genereert, die anders niet naar de locatie van het evenement gekomen waren;

  • f.

   aantoonbaar de beschikking heeft over een bijdrage van derden, indien de aanvraag meer dan € 2.500,- bedraagt;

  • g.

   aantoonbaar last heeft van het wegvallen van bijdragen van derden als gevolg van de economische crisis.

  Artikel 6. Beslissing op subsidieaanvraag

  • 1.

   Het college beslist binnen 6 weken op de subsidieaanvraag.

  • 2.

   Indien een subsidie wordt verleend, zal 70% van het subsidiebedrag zo spoedig mogelijk als voorschot worden betaald.

  • 3.

   Bij de subsidieverlening kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

  Artikel 7. Verantwoording en aanvraag tot subsidievaststelling

  • 1.

   De ontvanger van subsidie dient binnen drie maanden na afloop van de activiteit een schriftelijke verantwoording in, tenzij in de subsidieverlening anders is bepaald.

  • 2.

   De verantwoording als genoemd in het eerste lid bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag, en

  • b.

   financiële verantwoording van inkomsten en uitgaven.

  • 3.

   Na de subsidievaststelling zal het resterende subsidiebedrag zo spoedig mogelijk worden betaald.

  Artikel 8. Intrekking of wijziging

  Indien slechts ten dele of in zijn geheel niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden of de

  verplichtingen, kan het college van B&W de subsidie verlening en/of vaststelling geheel of gedeeltelijk wijzigen.

  Artikel 9. Inwerkingtreding en geldigheidsduur

  Deze nadere subsidieregels treden in werking op, of worden geacht in werking te zijn getreden per 1 juli 2009 en vervallen van rechtswege op 1 januari 2010.