Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Verordening op de heffing en inordering van lijkbezorgingsrechten begraafplaats Tjoenerhof 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en inordering van lijkbezorgingsrechten begraafplaats Tjoenerhof 2013
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten begraafplaats Tjoenerhof 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageni157081 i157083

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art. 216
 2. Gemeentewet art. 219
 3. Gemeentewet art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-201201-01-2014Deze verordening vervangt de versie 2012.

07-11-2012

Gemeenteblad, 12 november 2012

Voorstelnr. 726834b

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en inordering van lijkbezorgingsrechten begraafplaats Tjoenerhof 2013

De raad van de gemeente Deventer,

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 september, nummer 726834, team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer;

 

Gelet op de artikelen 216, 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten begraafplaats Tjoenerhof 2013

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaats Tjoenerhof te Diepenveen;

 • b.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • c.

  eigen urngraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • f.

  kindergraf: een graf, bestemd voor het begraven van lijken van personen beneden de leeftijd van 12 jaar;

 • g.

  familiegraf: twee of meer naast elkaar gelegen graven, bestemd voor het begraven van lijken van de onder f. bedoelde en andere personen.

 • h.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

 • i.

  reguliere uren: de uren van begraven zijn op maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur mits geen sprake is van een algemeen erkende feestdag.

 • j.

  schudden van een graf: verzamelen van overblijfselen van een lijk uit een graf en plaatsen in hetzelfde graf.

Artikel 2

Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3

Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4

Vrijstellingen

 • 1.

  De rechten worden niet geheven voor:

  • a.

   het begraven van lijken dan wel het bijzetten van as van kinderen, die beneden de leeftijd van drie maanden zijn overleden en die in een kist met een van de ouders worden begraven dan wel waarvan de as met die van een van de ouders wordt geborgen in een urn;

  • b.

   het na opgraven weer begraven in hetzelfde graf;

  • c.

   het terugplaatsen van een urn in hetzelfde graf;

  • d.

   het opgraven van een lijk of urn op rechterlijk gezag.

 • 2.

  Voor het begraven van lijken dan wel het bijzetten van de as van een doodgeboren of binnen drie maanden na de geboorte overleden meerling, mits dit in een kist geschiedt dan wel de as in een urn wordt geborgen, worden slechts eenmaal de rechten geheven, bedoeld In de hoofdstukken 2 en 3 van de tarieventabel.

Artikel 5

Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6

Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7

Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8

Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten of de gevorderde bedragen worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 9

Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10

Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11

Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  Met ingang van de in het derde lid genoemde datum wordt ingetrokken: de “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten begraafplaats Tjoenerhof 2012” vastgesteld door de gemeenteraad van Deventer op 9 november 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten Tjoenerhof 2013"

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2012

 

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

 

drs. S.J. Peet

ir. A.P. Heidema

 

Behoort bij raadsbesluit van 7 november 2012.

 

De griffier,

 

Drs. S.J. Peet