Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen betaald parkeren en voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen betaald parkeren en voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur 2013
CiteertitelAanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen betaald parkeren en voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagei165113

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Onbekend

04-12-2012

Gemeenteblad, 21-12-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

A anwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen betaald parkeren en voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur 20 1 3 .

A anwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen betaald parkeren en voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur 20 1 3 .

 • -

  vastgesteld bij B&W-besluit (759936) d.d. 4 december 2012

 • -

  bekendmaking dd 21 december 2012

 • -

  inwerkingtreding: 1 januari 2013

Artikel 1 Wijze waarop tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd

Als voldoening op aangifte van de parkeerbelasting aan te merken het inwerkingstellen van parkeermeter of parkeerautomaat met inachtneming van de volgende voorschriften:

 • a.

  de inwerkingstelling dient te geschieden door inworp van euromunten, met uitzondering van € 0,05, € 0,10 en € 0,20, zoals staat aangegeven in de kennisgeving op de meters of automaten;

 • b.

  voor zover betaling door middel van een chipknip bij een parkeerautomaat mogelijk is dient de inwerkingstelling te geschieden door het insteken van de chipknip en vervolgens hiermee te betalen zoals staat aangegeven in de kennisgeving op de meters of automaten;

 • c.

  In afwijking van het bepaalde onder 1 a en b kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur ook plaatsvinden door het inloggen via een telefoon op het centrale register van het ServiceHuis Parkeer- en Verblijfsrechten. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode door te geven aan zijn of haar provider welke is aangesloten bij het serviceHuis parkeer- en verblijfrechten. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven op de wijze zoals bepaald in het eerste lid;

 • d.

  indien er wordt geparkeerd op een parkeerplaats bij een parkeerautomaat dient de uit die automaat verkregen kaart, met daarop afgedrukt de nog niet verstreken dag en het tijdstip, te worden aangebracht of neergelegd achter de voorruit van het motorvoertuig. De kaart dient duidelijk vanaf de buitenzijde van het voertuig leesbaar te zijn zodanig dat de geldigheid hiervan gecontroleerd kan worden;

 • e.

  indien er wordt geparkeerd op een parkeerplaats bij een parkeermeter dient de parkeermeter inwerking te worden gesteld die behoort bij de parkeerplaats waarop wordt geparkeerd.

 • f.

  er vindt geen teruggaaf plaats via een parkeermeter of parkeerautomaat van betaald parkeergeld.

 • g.

  Indien er wordt geparkeerd met een jaarkaartbetaaldparkeren dient de jaarkaart met het daarop afgedrukte nummer duidelijk zichtbaar te worden aangebracht achter de voorruit van het motorvoertuig. De kaart dient duidelijk vanaf de buitenzijde van het voertuig leesbaar te zijn zodanig dat de geldigheid hiervan kan worden gecontroleerd.

   

Het parkeren met een parkeervergunning wordt als voldoening op aangifte van de parkeerbelasting op parkeerautomaatplaatsen aangemerkt indien er gebruik wordt gemaakt van een parkeervergunning en de bijbehorende parkeerpas waarmee dit volgens het “Aanwijzingsbesluit belanghebbendenplaatsen” is toegestaan.

Artikel 2 Aanwijzen van de plaatsen en tijdstippen waar tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd bij parkeerapparatuurplaatsen.

Straatparkeren

 

A1-locatie*

A2- locatie*/***

A-locaties*/**

B1-locaties*

B2-locaties*

C-locaties*

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag t/m Woensdag

 

 

 

 

 

 

 

09.00 uur - 18.00 uur

 

x

x

x

x

x

x

18.00 uur - 20.00 uur

 

x

x

x

nvt

nvt

nvt

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag

 

 

 

 

 

 

 

09.00 uur - 18.00 uur

 

x

x

x

x

x

x

18.00 uur - 21.00 uur

 

x

x

x

x

x

nvt

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag

 

 

 

 

 

 

 

09.00 uur - 18.00 uur

 

x

x

x

x

x

x

18.00 uur - 20.00 uur

 

x

x

x

nvt

nvt

x

20.00 uur - 21.00 uur

 

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag

 

 

 

 

 

 

 

09.00 uur - 17.00 uur

 

x

x

x

x

x

x

17.00 uur - 19.00 uur

 

x

x

x

nvt

nvt

nvt

 

 

 

 

 

 

 

 

Koopzondagen

 

 

 

 

 

 

 

12.00 uur - 17.30 uur

 

x

x

x

nvt

nvt

nvt

 

 

 

 

 

 

 

 

x = betalen

 

 

 

 

 

 

 

nvt = niet betalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* de locaties zijn aangegeven op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende kaart met nummer 109.12.02.V.O.02

** Locatie Pikeurshof heeft afwijkende tijden:

Ma, di, woe , vrij van 17.00 uur tot 20.00 uur

Do van 17.00 uur tot 21.00 uur

Zat.van 09.00 uur tot 19.00 uur

Koopzondagen van 12.00 uur tot 17.30 uur

*** locatie A2 is een pilot voor het flitsparkeren

Koopzondagen worden door het college jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Alle eerdere besluiten van ons college tot aanwijzing van terreinen en weggedeeltenbetaald parkeren, zoals deze zijn gepubliceerd conform het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet blijven van kracht, tenzij deze uitdrukkelijk door ons zijn ingetrokken, met dien verstande dat de daarbij vermelde tijden, waarop slechts tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd, worden vervangen door de in artikel 2 van dit besluit genoemde tijden.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013

   

Burgemeester en wethouders van Deventer,

de secretaris,

de burgemeester,

 

drs. A.L.C.S. Lantain

ir. A.P. Heidema

Bijlage: gewaarmerkte kaart (tekeningnummer 109.12.02.V.O.02)

 

betaaldparkeergebieden