Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Besluit Uitgifteregels parkeervergunningen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Uitgifteregels parkeervergunningen 2014
CiteertitelBesluit uitgifteregels parkeervergunningen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

vigerende Parkeerverordening, art. 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201419-02-2016Onbekend

26-11-2013

Gemeenteblad, 12 december 2013

865375

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Uitgifteregels parkeervergunningen 2014

Burgemeester en wethouders van Deventer,

 

Gelet op artikel artikel 5 van de vigerende Parkeerverordening,

 

BESLUITEN

 

Uitgifteregels parkeervergunningen 2014

 

Besluit U itgifte regels parkeer vergunningen 20 1 4

 

Artikel 1 . Uitgiftebeleid

 • 1.

  Bewonersvergunningen, bedrijvenvergunningen, algemene vergunningen, bezoekersvergunningen, (beperkte) dagvergunningen en Call-a-Car-vergunningen en autodate-vergunningen worden verleend conform het bepaalde in de vigerende Parkeerverordening en de artikelen van dit besluit;

 • 2.

  Parkeervergunningen worden per zone uitgegeven. De zonering is vastgelegd in het vigerende aanwijzingsbesluit belanghebbenden parkeren;

 • 3.

  Het maximaal aantal uit te geven bewonersvergunningen voor de zone Binnenstad bedraagt 1035.

 • 4.

  Het maximaal aantal uit te geven bedrijvenvergunningen voor de zone Binnenstad bedraagt 540.

 • 5.

  Er is geen maximum voor de andere vergunningen.

   

Artikel 2. Aanvragen parkeervergunning

 • 1.

  Het aanvragen van parkeervergunningen dient plaats te vinden bij het daartoe aangewezen team door middel van het daarvoor bestemde (digitale) aanvraagformulier.

 • 2.

  Komt de aanvrager voor een parkeervergunning in aanmerking, maar is voor de desbetreffende zone het vastgestelde maximum aantal parkeervergunningen uitgegeven, dan wordt de naam van de aanvrager op een wachtlijst geplaatst.

   

Artikel 3 . Wachtlijst

 • 1.

  Op de aanvraag van een parkeervergunning wordt in volgorde van ontvangst beschikt.

 • 2.

  Indien het aantal aanvragen groter is dan het vergunningplafond wordt de aanvraag op een wachtlijst geplaatst.

 • 3.

  De aanvrager wordt van de wachtlijst verwijderd, indien:

  • a.

   de aanvrager daarom verzoekt;

  • b.

   de aanvrager de aangevraagde vergunning wordt verleend;

  • c.

   blijkt dat bij de aanvraag om de vergunning onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens niet tot plaatsing op de wachtlijst zou hebben geleid;

  • d.

   wanneer aanvrager eerder in strijd met het bepaalde in artikel 11 vigerende parkeerverordening heeft gehandeld;

  • e.

   niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de aangevraagde vergunning, gesteld bij of krachtens dit besluit.

    

Artikel 4. Bewonersvergunning

 • 1.

  Per zelfstandige wooneenheid in de zone Binnenstad wordt maximaal één bewonersvergunning op kenteken verleend aan een natuurlijke persoon die woonachtig is in de zone Binnenstad en die niet beschikt of kan beschikken over eigen parkeergelegenheid. De natuurlijke persoon moet eigenaar of houder van het bij het kenteken behorende motorvoertuig zijn;

 • 2.

  In aanvulling van het bepaalde in het eerste lid, is het mogelijk om op de parkeervergunning maximaal twee kentekens te vermelden. Het tweede kenteken moet op naam van een natuurlijke persoon staan die tevens op hetzelfde adres, als de in het eerste lid genoemde natuurlijke persoon, staat ingeschreven in de GBA;

 • 3.

  Per zelfstandige wooneenheid in de zone Schilwijken en de zone Buiten centrum worden maximaal twee bewonersvergunningen op kenteken verleend aan een natuurlijke persoon die woonachtig is in de zone Schilwijken of de zone Buiten centrum. De natuurlijke persoon moet eigenaar of houder van het bij het kenteken behorende motorvoertuig zijn;

 • 4.

  In aanvulling van het bepaalde in het derde lid, is het mogelijk om op de parkeervergunning maximaal twee kentekens te vermelden. Het tweede kenteken moet op naam van een natuurlijke persoon staan die tevens op hetzelfde adres, als de in het derde lid genoemde natuurlijke persoon, staat ingeschreven in de GBA;

 • 5.

  Bewonersvergunningen worden alleen verleend indien de aanvrager niet over (voldoende) eigen parkeergelegenheid beschikt;

 • 6.

  Een bewonersvergunning wordt geweigerd indien er ten behoeve van de aanvrager of het adres van de aanvrager parkeergelegenheid beschikbaar is gesteld, of is gerealiseerd in de vorm van een gebouwde voorziening;

 • 7.

  Tot de adressen waarvoor parkeergelegenheid is gerealiseerd in de vorm van een gebouwde voorziening als genoemd in lid 6 behoren in iedergeval de volgende adressen:

  • a.

   Lijst met adressen toevoegen en huisnummer

  • b.

   Houtmarkt 10 t/m 18 (even)

  • c.

   Houtmarkt 8F1 t/m 8F16

  • d.

   Walstraat 123

  • e.

   Waltorenpad 1 t/m 5 (oneven)

  • f.

   Waltorenpad 2 t/m (6 even)

  • g.

   Pikeursbaan 68 t/m 76 (even)

  • h.

   Pikeursbaan 78 en 82

  • i.

   Pikeursbaan 80F1 t/m 80F7

 • 8.

  In afwijking van het bepaalde in lid 3 wordt het aantal parkeerplaatsen op de eigenparkeergelegenheid van de aanvrager in mindering gebracht op het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dat adres.

   

Artikel 5 . Bedrijvenvergunning

 • 1.

  Aan een bedrijf kan een bedrijvenvergunning worden verleend op naam van dit bedrijf.

 • 2.

  De bedrijvenvergunning wordt voor één zone verleend.

 • 3.

  Het maximale aantal bedrijvenvergunningen dat aan een bedrijf kan worden verleend, mits de noodzakelijkheid hiervan wordt aangetoond, bedraagt één per tien medewerkers (met een aantoonbaar dienstverband) indien deze parkeervergunning geldig is voor zone Binnenstad.

 • 4.

  Het maximale aantal bedrijvenvergunningen dat aan een bedrijf kan worden verleend, mits de noodzakelijkheid hiervan wordt aangetoond, bedraagt één per tien medewerkers (met een aantoonbaar dienstverband) indien deze parkeervergunning geldig is voor zone Schilwijken en de zone Buiten centrum.

 • 5.

  Het aantal bedrijvenvergunningen op grond van lid 3 en 4, wordt verminderd met het aantal beschikbare parkeerplaatsen op eigen terrein.

 • 9.

  Aanvragers van een bedrijvenvergunning dienen schriftelijk aan te tonen dat voor de uitoefening van het bedrijf het hebben van een parkeervergunning noodzakelijk is.

 • 10.

  Naast de algemene bedrijfsgegevens, worden de hoofdactiviteiten op het betreffende (digitale) aanvraagformulier aangegeven. De hoofdactiviteiten kunnen, indien noodzakelijk, worden aangetoond middels de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 11.

  Als noodzakelijk voor bedrijfsuitoefening wordt in ieder geval niet aangemerkt:

 • a.

  Woon - werkverkeer;

 • b.

  Het vervoeren van de financiële dagopbrengst en andere geldtransporten.

   

Artikel 6 . Algemene vergunning

Buiten de aangewezen zones, zoals omschreven in artikel 2 van de vigerende Parkeerverordening, gevestigde bedrijven komen alleen voor een Algemene vergunning in aanmerking indien de noodzakelijkheid daarvan kan worden aangetoond.

 

Artikel 7 . Call-a-Car-vergunning

 • 1.

  Aan een bedrijf dat gevestigd is in Deventer en waarvan de kernactiviteit is het verhuren van auto’s kan een Call-a-car-vergunning worden verleend.

 • 2.

  Aan een bedrijf kunnen maximaal 10 vergunningen worden verleend op naam van dit bedrijf.

 • 3.

  De vergunningen zijn wat hun materiële werking betreft gelijk aan de bewonersvergunningen, zone Binnenstad.

   

A rtikel 8 . Bezoekersvergunning

 • 1.

  Per zelfstandige wooneenheid in de zone Binnenstad, Schilwijken of Buiten centrum worden maximaal twee bezoekersvergunningen verleend.

 • 2.

  Per bedrijf, gevestigd in de zone Binnenstad, Schilwijken of Buiten centrum worden maximaal twee bezoekersvergunningen verleend, ten behoeve van het parkeren van hun bezoekers.

 • 3.

  Deze bezoekersvergunning is alleen geldig in de zone waar de vergunninghouder volgens de GBA woonachtig is, of zijn of haar bedrijf gevestigd is.

   

Artikel 9 . Dagvergunning

1.Natuurlijke personen en bedrijven die op grond van een éénmalige bijzondere omstandigheid behoefte hebben te parkeren in een gebied waar een vergunningsplicht van toepassing is, kunnen hiervoor een dagvergunning aanvragen die een dag geldig is.

 

Artikel 1 0 . Beperkte dagvergunning

 • 1.

  Een beperkte dagvergunning wordt alleen verstrekt op schriftelijk verzoek van het daarvoor aangewezen team van de gemeente Deventer.

 • 2.

  Een (beperkte) dagvergunning kent een maximum parkeerduur van 2 uur en wordt gebruikt voor huwelijksvoltrekkingen te Deventer.

   

Artikel 11 . Gebruik van vergunningen (zie artikel 5 lid d van de vigerende Parkeerverordening)

 • 1.

  In het vigerende ‘aanwijsbesluit belanghebbenden parkeren’ is aangegeven waar en onder welke voorwaarden geparkeerd mag worden met de verschillende vergunningen.

 • 2.

  Voorschriften van het gebruik van de vergunningen is geregeld in de vingerende ‘voorschriften gebruik parkeervergunningen’.

   

Artikel 12 . Diefstal, verlies of vermissing parkeerpas

In geval van diefstal, verlies of vermissing van een parkeerpas kan, na betaling van de daarvoor geldende leges een nieuwe parkeerpas worden verstrekt indien hiervan aangifte is gedaan bij de politie en het betreffende proces-verbaal kan worden overlegd.

 

Artikel 13 . Inwerkingtreding

 • 1.

  Alle vóór de inwerkingtreding van dit besluit verleende parkeervergunningen worden beschouwd als te zijn verleend volgens dit besluit;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014;

 • 3.

  Het 1e wijziging Besluit uitgifteregels parkeervergunningen 2013 d.d. 17 september 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in lid 2 genoemde datum.

 • 4.

  Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als “Besluit uitgifteregels parkeervergunningen 2014”.

   

Burgemeester en wethouders van Deventer,

 

 

de secretaris,

de burgemeester,

 

 

 

drs. A.L.C.S. Lantain

ir. A.P. Heidema