Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Uitvoeringsvoorschriften ingevolge artikel 4 van de Verordening naamgeving en nummering Deventer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsvoorschriften ingevolge artikel 4 van de Verordening naamgeving en nummering Deventer
CiteertitelUitvoeringsvoorschriften ingevolge artikel 4 van de Verordening naamgeving en nummering Deventer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening naamgeving en nummering Deventer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2015Onbekend

10-11-2015

Gemeenteblad, 19 november 2015

2015-001632

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsvoorschriften ingevolge artikel 4 van de Verordening naamgeving en nummering Deventer

Uitvoeringsvoorschriften ingevolge artikel 4 van de Verordening naamgeving en nummering Deventer

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1

In deze uitvoeringsvoorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de verordening: de Verordening naamgeving en nummering Deventer

 • b.

  pand: het bepaalde in artikel 1:1 onder g. van de verordening, met dien verstande dat onder ‘direct en duurzaam met de aarde verbonden’ wordt begrepen een pand dat door de aanwezigheid van fundering of door de aard en inrichting bestemd is om ter plaatse duurzaam te blijven staan.

Hoofdstuk 2 Methode van nummering

Artikel 2

Vanaf de datum van dit besluit gebeurt de nummering van gebouwen aan nieuwe straten als volgt:

 • 1.

  De nummers worden straatgewijs bepaald in oplopende reeksen van even en oneven getallen.

 • 2.

  De even nummers worden aan de rechterkant en de oneven nummers aan de linkerkant van de straat aangebracht.

 • 3.

  De rechter- en linkerkant van de straat wordt bepaald met inachtneming van de looprichting van de straat, gerekend vanaf ‘de hoofdweg’. Indien dat geen oplossing biedt wordt de looprichting vastgesteld door vanuit het midden van de binnenstad een denkbeeldige lijn te trekken naar de straat.

 • 4.

  Gebouwen gelegen aan een doodlopende straat worden vanaf het begin van de straat

  • -

   ongeacht de looprichting als bedoeld in het derde lid- aan de rechterkant even en aan de linkerkant oneven genummerd.

 • 5.

  Gebouwen gelegen aan pleinen worden doorlopend genummerd. Op de looprichting van het plein is het derde lid van toepassing, beginnend aan de linkerkant van het plein.

Artikel 3
 • 1.

  De nummerborden worden zodanig aangebracht dat het nummer van de straat af duidelijk zichtbaar is.

 • 2.

  Indien de hoofdingang van een gebouw of van een zelfstandig deel daarvan onmiddellijk aan de straat is gelegen: in het vlak van de voorgevel naast die ingang.

 • 3.

  Indien de hoofdingang in een zijgevel is gelegen: op de voorgevel (niet aan de kant van die hoofdingang).

 • 4.

  Indien de hoofdingang van een gebouw of een zelfstandig deel daarvan aan een binnenterrein is gelegen of zich althans niet onmiddellijk aan de straat bevindt:

  • -

   naast die ingang en bovendien zodanig naast de aan de straat gelegen toegang, dat het nummer van de straat af duidelijk zichtbaar is;

  • -

   betreft het een toegang naar meer gebouwen of zelfstandige delen van één of meer gebouwen, dan wordt overeenkomstig namens burgemeester en wethouders te geven aanwijzingen naast of in de onmiddellijke nabijheid van die toegang in beknopte vorm een aanduiding/verzamelbord geplaatst van de nummers, die bij de ingangen van die gebouwen of zelfstandige delen zijn aangebracht.

 • 5.

  De plaatsing als bedoeld in de voorafgaande leden is zodanig dat:

  • -

   de onderzijde van het nummerbord zich ten minste op 1.75 meter c.q. de bovenzijde zich hoogstens op 2.25 meter boven de begane grond bevindt.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders bepalen van geval tot geval in welke mate en op welke wijze herhaling van het vastgestelde nummer op een object moet plaatsvinden. Dit geldt eveneens voor de herhaling van de verzamelborden als bedoeld in artikel 3, lid 3, in trappenhuizen, corridors, galerijen en portieken.

Hoofdstuk 3 Wijziging van een nummer

Artikel 5
 • 1.

  Het wijzigen van een nummer van een object door burgemeester en wethouders gebeurt door het nemen van een wijzigingsbesluit. Op kosten van de gemeente wordt een nieuw nummerbordje met het nieuwe nummer aangebracht.

 • 2.

  Aan de eigenaar/gebruiker van het te vernummeren object wordt van het wijzigingsbesluit schriftelijk kennis gegeven, waarbij tevens de datum van ingang van de vernummering wordt medegedeeld.

 • 3.

  De vernaming, vernummering en de nieuwe postcode gaat in: tenminste drie maanden na de datum van het wijzigingsbesluit van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Bij de vernaming/vernummering wordt aan particulieren een schadeloosstelling toegekend van € 75,-. Aan bedrijven en instellingen wordt een schadeloosstelling van € 125,- toegekend.

Hoofdstuk 4 Aanbrengen naam- en nummerbord door de rechthebbende

Artikel 6
 • 1.

  In verband met het bepaalde in de artikelen 2:3, 3:1 en 3:2 van de verordening moeten de naam- en nummerborden, indien dit niet door de gemeente gebeurt, op de wijze als genoemd in deze uitvoeringsvoorschriften worden aangebracht.

 • 2.

  Indien de aanduiding wordt aangebracht door middel van een bord van metaal of enig ander materiaal, dan moet deze aanduiding voldoende duurzaam worden bevestigd en voldoende bestand zijn tegen weersinvloeden.

 • 3.

  De kleur van het bord moet in voldoende mate afsteken tegen de achtergrond waarop het bord wordt aangebracht en van de straat af voldoende zichtbaar zijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van deze uitvoeringsvoorschriften.

Hoofdstuk 5 Te gebruiken materiaal

Artikel 7
 • 1.

  Wijk- of buurtaanduidingen en straatnamen worden aangegeven door middel van gemeentelijke naamborden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen de afmeting, kleur, indeling en uitvoering van de naam- en nummerborden.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders zorgen er voor dat plaatsing van naamborden in voldoende mate geschiedt.

 • 4.

  Nummerborden aangebracht door particulieren en bedrijven moeten voldoende opvallend, goed leesbaar en goed zichtbaar zijn.

   

Deventer, 10 november 2015

 

Burgemeester en wethouders van Deventer,

de secretaris,                            de burgemeester,

 

 

 

drs. A.L.C.S. Lantain                   ir. A.P. Heidema