Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Verordening inzake een adviesraad voor straatnaamgeving gemeente Deventer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake een adviesraad voor straatnaamgeving gemeente Deventer
CiteertitelVerordening adviesraad straatnaamgeving gemeente Deventer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening inzake een adviesraad voor straatnaamgeving.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

02-12-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 10-12-2015

2015-1632

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake een adviesraad voor straatnaamgeving gemeente Deventer

De raad van de gemeente Deventer;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november  2015, nummer 2015-1632.

 

 

BESLUIT

 

1.

Vast te stellen de:

 ''Verordening inzake een adviesraad voor straatnaamgeving gemeente Deventer''

Artikel 1.

Er is een adviesraad voor straatnaamgeving, in deze verordening ‘’de adviesraad’’ genoemd.

Artikel 2.
 • 1.

  De adviesraad bestaat uit drie leden. Zij worden benoemd en ontslagen door burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Een lid beschikt over een aardrijkskundige- en/of geschiedkundige achtergrond. Twee leden zijn als ingezetene van de gemeente Deventer ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 3.

  Tot voorzitter of lid zijn niet benoembaar:

  • a.

   leden van een bestuursorgaan van de gemeente Deventer;

  • b.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Deventer of daarmede op grond van hun werkzaamheden gelijk te stellen personen in de uitoefening van hun functie.

 • 4.

  Voor ieder lid kan een plaatsvervangend lid worden aangewezen.

 • 5.

  De commissie benoemt uit zijn midden een voorzitter.

 • 6.

  De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Na afloop van deze termijn is herbenoeming mogelijk.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders ontslaan de voorzitter of een lid van de adviesraad:

  • a.

   op zijn verzoek;

  • b.

   wanneer hij uit hoofde van ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie te vervullen;

  • c.

   bij de aanvaarding van een ambt of betrekking welke op grond van het derde lid onverenigbaar is met het voorzitterschap of het lidmaatschap van de adviesraad;

  • d.

   wanneer hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij een dergelijke uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • e.

   wanneer hij ingevolge een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

Artikel 3.

De adviesraad brengt advies uit over:

 • a.

  De verdeling van de gemeente in wijken en buurten al dan niet op basis van bouwblokken en het aanduiden met nummers, zo nodig aangevuld met letters of namen;

 • b.

  Het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouwwerken;

 • c.

  Ten aanzien van andere aangelegenheden waarin burgemeester en wethouders dit wenselijk achten.

Artikel 4.
 • 1.

  De adviezen worden schriftelijk uitgebracht. Afwijkende adviezen zijn met redenen omkleed.

 • 2.

  De adviezen worden gericht aan burgemeester en wethouders. Bij het definitieve voorstel tot besluitvorming door burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad wordt aangegeven op welke wijze met het advies rekening is gehouden. Afwijking van het advies is met redenen omkleed. Het advies wordt bij het definitieve besluit gevoegd.

 • 3.

  De adviesraad ontvangt na de definitieve besluitvorming schriftelijk bericht over het door burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad genomen besluit, inclusief de overwegingen indien van het advies wordt afgeweken.

Artikel 5.

De adviesraad is bevoegd deskundigen uit te nodigen en te horen.

Artikel 6.
 • 1.

  De adviesraad komt bijeen:

  • a.

   na schriftelijke oproep door de voorzitter, tenminste 1x per jaar;

  • b.

   op verzoek van de secretaris.

 • 2.

  De adviesraad beraadslaagt en besluit niet indien de meerderheid van de leden niet aanwezig is.

 • 3.

  De adviesraad besluit bij meerderheid van stemmen. De minderheid kan vorderen dat uit het advies van zijn afwijkend standpunt blijkt. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.

 • 4.

  In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in het tweede en derde lid worden afgeweken, waarvan mededeling moet worden gedaan in het uit te brengen advies.

 • 5.

  De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar.

 • 6.

  De leden ontvangen per vergadering een vergoeding op basis van artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Daarnaast ontvangen zij een vast bedrag per jaar voor door hen tussentijds verrichte werkzaamheden. Deze jaarlijkse vergoeding wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 7.
 • 1.

  Burgemeester en wethouders benoemen de ambtelijk secretaris en de plaatsvervangend ambtelijk secretaris van de adviesraad.

 • 2.

  De secretaris dient de adviesraad gevraagd of ongevraagd van advies en draagt er verder zorg voor dat van het verhandelde in een vergadering een verslag wordt opgesteld.

Artikel 8.

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 9.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 10.

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘’Verordening adviesraad straatnaamgeving gemeente Deventer’’.

 

2. De Verordening inzake een adviesraad voor straatnaamgeving wordt ingetrokken. Aan het vaststellen van overgangsrecht bestaat geen behoefte.

 

3. Kennis te nemen van de uitvoeringsvoorschriften ingevolge artikel 4 van de Verordening naamgeving en nummering Deventer. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 december 2015

 

De raad van de gemeente Deventer,

de griffier, de burgemeester,

 

drs. S.J. Peet ir. A.P. Heidema